intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
12
lượt xem
0
download

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn được biên soạn nhằm giúp người học: Nhận biết được các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt được các khoản đầu tư dài hạn, biết được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn, nắm được phương pháp hạch toán tình hình biến động của các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

 1. http://vietquiz.vn Chöông 9 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
 2. http://vietquiz.vn Muïc tieâu Chöông 9  Nhaän bieát ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vaø phaân bieät ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vôùi baát ñoäng saûn chuû sôû höõu söû duïng.  Bieát ñöôïc nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.  Naém ñöôïc phöông phaùp haïch toaùn tình hình bieán ñoäng cuûa caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.
 3. http://vietquiz.vn 9.1. KEÁ TOAÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU TÖ  9.1.1. Khaùi nieäm  Baát ñoäng saûn (BÑS) ñaàu tö laø BÑS, goàm: quyeàn söû duïng ñaát; nhaø hoaëc moät phaàn cuûa nhaø hoaëc caû nhaø vaø ñaát; cô sôû haï taàng do ngöôøi chuû sôû höõu hoaëc ngöôøi ñi thueâ taøi saûn theo hôïp ñoàng thueâ taøi chính, naém giöõ nhaèm muïc ñích thu lôïi töø vieäc cho thueâ hoaëc chôø taêng giaù maø khoâng phaûi ñeå: - Söû duïng trong saûn xuaát, cung caáp haøng hoùa, dòch vuï hoaëc söû duïng cho caùc muïc ñích quaûn lyù; - Baùn trong kyø saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng.
 4. http://vietquiz.vn 9.1.2. Ñieàu kieän ghi nhaän  Moät baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän laø taøi saûn phaûi thoûa maõn ñoàng thôøi hai ñieàu kieän sau: a) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai; b) Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy.
 5. http://vietquiz.vn 9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö  1. BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh giaù trò ban ñaàu theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö bao goàm caû caùc chi phí giao dòch lieân quan tröïc tieáp ban ñaàu.  2. Caùc chi phí lieân quan ñeán BÑS ñaàu tö phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu ñöôïc ghi nhaän laø CPSX, KD trong kyø.  Nếu khi chi phí naøy coù khaû naêng chaéc chaén laøm cho BÑS ñaàu tö taïo ra lôïi ích kinh teá trong töông lai nhieàu hôn möùc hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù BÑS ñaàu tö.
 6. http://vietquiz.vn 9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö  3. Sau ghi nhaän ban ñaàu, trong thôøi gian naém giöõ, cho thueâ hoaït ñoäng BĐS ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân giaù, soá khaáu hao luõy keá vaø giaù trò coøn laïi.  4. Vieäc chuyeån töø BĐS ñaàu tö sang BĐS chuû sôû höõu söû duïng hay HTK vaø ngöôïc laïi chæ ñöôïc thöïc hieän khi coù söï thay ñoåi veà muïc ñích söû duïng.
 7. http://vietquiz.vn 9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö  5. Khi quyeát ñònh baùn moät BÑS ñaàu tö maø khoâng coù giai ñoaïn söõa chöõa, caûi taïo naâng caáp thì vaãn tieáp tuïc ghi nhaän laø BÑS ñaàu tö cho ñeán khi BÑS ñaàu tö ñoù ñöôïc baùn maø khoâng chuyeån thaønh HTK.
 8. http://vietquiz.vn 9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö  6. Doanh thu töø vieäc baùn BÑS ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän laø toaøn boä giaù baùn.  Tröôøng hôïp baùn BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm thì doanh thu ñöôïc xaùc ñònh theo giaù baùn traû ngay. Khoaûn cheânh leäch giöõa giaù baùn traû chaäm vaø giaù baùn traû ngay vaø thueá GTGT ñöôïc ghi nhaän laø doanh thu tieàn laõi chöa thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Chuaån möïc keá toaùn soá 14 - "Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc".
 9. http://vietquiz.vn Chöùng töø keá toaùn  - Caùc hoùa ñôn, Phieáu chi, uûy nhieäm chi,… lieân quan ñeán vieäc mua baát ñoäng saûn ñaàu tö.  - Caùc hôïp ñoàng kinh teá (mua, thueâ, nhöôïng baùn,…) lieân quan ñeán baát ñoäng saûn ñaàu tö.  - Hoà sô giao nhaän baát ñoäng saûn ñaàu tö.  - Bieân baûn thanh lyù baát ñoäng saûn ñaàu tö.  - Bieân baûn kieåm keâ baát ñoäng saûn ñaàu tö.  - Phieáu thu, giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng.
 10. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn  1. Haïch toaùn caùc nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû tieàn ngay: 111,112,331… 217”baát ñoäng saûn ñaàu tö Mua BĐS đầu tư 133
 11. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn  Haïch toaùn nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo PP khấu trừ): 111,112,.. 331 217 Nguyên giá theo Khi thanh toán giá mua trả ngay 242 635 Phần lãi trả Định kỳ chậm phân bổ lãi 133 Thuế GTGT
 12. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn  Haïch toaùn nghieäp vuï mua BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo PP trực tiếp): 111,112,.. 331 217 Nguyên giá theo giá Khi thanh toán mua trả ngay đã có VAT 242 635 Phần lãi trả Định kỳ chậm phân bổ lãi
 13. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn  BÑS ñaàu tö hình thaønh do xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh baøn giao: 111,112,331,… 241 217 Mua BĐS đầu tư đưa vào XDCB, Đủ đk để hình thành và các chi phí liên quan BĐS đầu tư 133 1567 Thuế GTGT Không đủ đk để hình thành BĐS đầu tư
 14. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn  Khi chuyeån töø BÑS chuû sôû höõu söû duïng thaønh BÑS ñaàu tö 211,213 217 2147 2141,2143 Kết chuyển hao mòn lũy kế
 15. http://vietquiz.vn 8.1.7. Phöông phaùp haïch toaùn  Khi chuyeån töø haøng toàn kho thaønh BÑS ñaàu tö 1567 217
 16. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn Keá toaùn baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö 5117 111,112,131 Doanh thu 3331 Thueá GTGT đầu ra
 17. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn Baùn BÑS ñaàu tö theo phöông thöùc traû chaäm, traû goùp 5117 111,112,131 Doanh thu theo giá trả ngay 3331 Thueá GTGT đầu ra 515 3387 Định kỳ Lãi trả chậm phân bổ lãi
 18. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn Keá toaùn baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö 217 Giaù trò coøn laïi 632 2147 Giaù trò khaáu hao
 19. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn Caùc chi phí baùn, thanh lyù BÑS ñaàu tö 217 Chi phí thanh lý 632 133 Thueá GTGT
 20. http://vietquiz.vn Phöông phaùp haïch toaùn Keá toaùn chuyeån BÑS ñaàu tö thaønh haøng toàn kho 217 Giaù trò coøn laïi 1567 2147 Giaù trò khaáu hao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2