Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 9 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
114
lượt xem
10
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 9 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 9 ngôn ngữ thủ tục PL/SQL sẽ giới thiệu về con trỏ, thủ tục, hàm, quản lý các đổi tượng trong PL/SQL

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL: Chương 9 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

 1. Chương 9 NGÔN NGỮ THỦ TỤC - PL/SQL - Lý thuyết: 6 tiết - Thực hành: 6 tiết Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-1
 2. NGÔN NGỮ THỦ TỤC – PL/SQL 9.1 Giới thiệu PL/SQL 9.2 Con trỏ (Cursor) 9.3 Thủ tục và hàm 9.4 Quản lý đối tượng lớn Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-2
 3. Giới thiệu PL/SQL - Mở rộng của SQL - Mã PL/SQL lưu trữ trực tiếp trong csdl - Giao tiếp với csdl  cho phép tích hợp lệnh SQL và các ngôn ngữ lập trình.  sử dụng cả trong cơ sở dữ liệu và lập trình ứng dụng.  dùng để kết hợp các lệnh xử lý chuyển tác.  hỗ trợ nhiều thủ tục hơn SQL.  đơn vị mã lệnh PL/SQL là dạng khối (Begin… End). Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-3
 4. Giới thiệu PL/SQL Khai báo biến Identifier [CONSTANT] datatype [NOT NULL] [:=| DEFAULT expr] Ví dụ: V_Hiredate DATE; V_DeptNo NUMBER(3) NOT NULL := 10; V_Loc VARCHAR2(13) := ‘Atlanta’; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-4
 5. Giới thiệu PL/SQL - Khai báo khối [DECLARE Khai báo biến, con trỏ,…] BEGIN - Lệnh SQL; - Lệnh PL/SQL; [EXCEPTION Xử lý ngoại lệ xảy ra;] END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-5
 6. Giới thiệu PL/SQL Ví dụ: DECLARE v VARCHAR2(5); BEGIN SELECT Ename INTO v FROM Emp; EXCEPTION WHEN others THEN Message(SQLERRM); END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-6
 7. Giới thiệu PL/SQL Ví dụ: Lấy dữ liệu cột DeptId và cột Loc của phòng SALES trong bảng Dept đưa vào hai biến v_deptno và v_loc. Nếu có lỗi xuất hiện thì xuất dòng thông báo mã lỗi ra màn hình. Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-7
 8. Giới thiệu PL/SQL DECLARE v_deptno NUMBER(2); v_loc VARCHAR2(15); BEGIN SELECT DeptId, Loc INTO v_deptno, v_loc FROM Dept WHERE Dname = 'SALES'; EXCEPTION WHEN others THEN Message(SQLERRM); END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-8
 9. Giới thiệu PL/SQL Thuộc tính %Type - %Type sử dụng khi lưu trư˜ giá trị nhận được từ một bảng - đặt %Type ngay sau tên bảng và tên cột identifier Table.column%Type; Ví dụ: DECLARE v_deptno Dept.DeptNo%Type; v_loc VARCHAR2(15); v_name Dept.Dname%Type; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9-9
 10. Giới thiệu PL/SQL - Một số chú ý  PL/SQL không hỗ trợ các kiểu dữ liệu mảng.  Biến phải được khái báo trước khi tham chiếu đến.  Kiểu dữ liệu trong phần khai báo có thể có hoặc không.  Trong một khối lệnh các biến không được trùng tên.  Tên biến không được trùng với tên cột của bảng dư˜ liệu sử dụng trong khối.  Khởi tạo biến phải chỉ rõ như NOT NULL, CONSTANT.  Khai báo mỗi biến trên 1 hàng.  Khởi tạo giá trị cho biến bằng cách sử dụng phép gán (:=) hoặc từ khóa DEFAULT Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 10
 11. Giới thiệu PL/SQL Các kiểu dữ liệu thông dụng CHAR [(max_lenght)] DATE VARCHAR2 (max_lenght) TIMESTAMP LONG TIMESTAMP WITH TIME LONG RAW ZONE NUMBER[(precision, scale)] TIMESTAMP WITH LOCAL BINARY_INTEGER TIME ZONE PLS_INTEGER INTERVAL YEAR TO MONTH BOOLEAN INTERVAL DAY TO SECOND Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 11
 12. Giới thiệu PL/SQL Khối lồng nhau và phạm vi biến Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 12
 13. Giới thiệu PL/SQL - Các phép toán  Logic  Toán học  Ghép nối (Concatenation)  Số mũ (**)  Dùng dấu ngoặc đơn để điều khiển thứ tự ưu tiên. Ví dụ: Tăng biến đếm cho vòng lặp. v_count := v_count + 1; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 13
 14. Giới thiệu PL/SQL - Câu lệnh SQL trong PL/SQL Một số điểm cần lưu ý  Cần phần biệt từ khóa END của khối lệnh và END của câu lệnh điều khiển chuyển tác.  PL/SQL không hô˜ trợ trực tiếp các câu lệnh ngôn ngư˜ định nghĩa dư˜ liệu (DDL) như CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.  PL/SQL không hô˜ trợ các câu lệnh ngôn ngư˜ điều khiển dư˜ liệu (DCL) như GRANT, REVOKE. Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 14
 15. Giới thiệu PL/SQL - Câu lệnh SELECT trong PL/SQL SELECT select_list INTO {variable [, variable]…| record_name} FROM table [WHERE condition]; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 15
 16. Giới thiệu PL/SQL - Câu lệnh SELECT trong PL/SQL Ví dụ: Lấy dư˜ liệu cột DeptId và cột Loc của phòng SALES trong bảng Dept. DECLARE v_deptno NUMBER(4); v_loc_id Dept.loc_id%Type; BEGIN SELECT Deptid, Locid INTO v_deptno, v_loc_id FROMDept WHERE Dname=‘Sales’; … END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 16
 17. Giới thiệu PL/SQL - Chèn dữ liệu Ví dụ: Thêm một nhân viên vào trong cơ sở dữ liệu. … BEGIN INSERT INTO Emp (Empid, Fname, Email, Hireday, Jobid, Salary) VALUES (emp_seq.NEXTVAL, ‘Ruth’, ‘Roes@dsc.com’, sysdate, ‘SALES’, 4000); END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 17
 18. Giới thiệu PL/SQL - Cập nhật dữ liệu Ví dụ: Tăng lương thêm $100 cho những nhân viên có mã công việc là ST_CLERKS. DECLARE v_sal_increase Emp.Salary%TYPE := 100; BEGIN UPDATE Emp SET Salary = Salary + v_sal_increase WHERE Jobid = ‘ST_CLERK’; END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 18
 19. Giới thiệu PL/SQL - Xóa dư˜ liệu Ví dụ: Xóa những hàng có Job_id là ST_CLERKS. DECLARE v_name Emp.Job_id%TYPE := ‘ST_CLERKS’; BEGIN DELETE FROM Emp WHERE Job_id = v_name; END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 19
 20. Giới thiệu PL/SQL - Câu lệnh kết hợp Ví dụ: Chèn hoặc cập nhật dữ liệu trong bảng copy_emp phù hợp với bảng emp. DECLARE v_empno emp.Emp_id%TYPE:=100; BEGIN MERGE INTO copy_emp c USING Emp e ON (c.Emp_id=v_empno) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET c.Emp_id=e.Emp_id, c.Ename=e.Ename c.Job_id=e.Job_id, c.salary=e.salary WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES(e.Empid, e.fname, e.Hireday, e.Jobid, e.salary, e.manageid); END; Chương 9. Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL 9 - 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản