intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
7
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị viên cơ sở dữ liệu, cơ chế xác thực, quản trị người dùng, quản trị quyền và vai trò, quản trị sao lưu và phục hồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

9/3/2018<br /> <br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Quản trị viên cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Cơ chế xác thực<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Quản trị người dùng<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Quản trị quyền và vai trò<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Quản trị sao lưu và phục hồi<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/3/2018<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> QUẢN TRỊ VIÊN CSDL<br />  Trách nhiệm của Quản trị viên CSDL<br /> <br /> <br /> <br /> Đảm bảo hiệu năng, tính toàn vẹn, tính bảo mật<br /> Lập kế hoạch, phát triển, khắc phục sự cố<br /> <br />  Các tác vụ quản trị<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bảo mật, tạo tài khoản người dùng và phân<br /> quyền<br /> Lập các chiến lược sao lưu CSDL để phục hồi<br /> khi gặp sự cố<br /> Tạo lịch sao lưu CSDL tự động<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> XỬ LÝ TRUY CẬP TỚI CSDL<br /> USER<br /> Bảo mật<br /> USER<br /> Xác thực tài<br /> khoản đăng nhập<br /> <br /> Quyền<br /> (Permission)<br /> <br /> Vai trò<br /> (Role)<br /> <br /> GROUP<br /> <br /> Quyền<br /> USER<br /> <br /> CSDL<br /> Các câu<br /> lệnh SQL<br /> <br /> Schema<br /> <br /> Các đối<br /> tượng<br /> CSDL<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU<br />  CSDL được bảo mật thông qua<br /> <br /> <br /> Quyền (Permission)<br />  Quy định các hành động người dùng có thể thực<br /> hiện trên CSDL hoặc các đối tượng CSDL cụ thể<br /> <br /> <br /> <br /> Vai trò (Role)<br />  Tập quyền được gán cho người dùng<br /> <br />  Người dùng hoặc nhóm người dùng được<br /> gán các quyền và vai trò nhất định để truy<br /> cập tới CSDL<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 9/3/2018<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> CƠ CHẾ XÁC THỰC<br />  SQLServer hỗ trợ hai cơ chế xác thực<br /> <br /> <br /> Windows Authentication mode<br />  Xác thực sử dụng tài khoản đăng nhập hệ điều<br /> hành Windows<br /> <br /> <br /> <br /> SQLServer and Windows Authentication mode<br />  Tài khoản đăng nhập Windows<br />  Tài khoản SQLServer<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> LOGIN ID<br />  Người dùng kết nối CSDL SQLServer<br /> thông qua Login ID<br /> <br /> <br /> Windows Login ID<br /> CREATE LOGIN FROM WINDOWS<br /> [WITH [DEFAULT_DATABASE = ]<br /> [, DEFAULT_LANGUAGE = ]]<br /> <br /> <br /> <br /> SQLServer Login ID<br /> CREATE LOGIN <br /> WITH PASSWORD = 'password‘ [MUST_CHANGE]<br /> [, DEFAULT_DATABASE = ]<br /> [, DEFAULT_LANGUAGE = ]<br /> [, CHECK_EXPIRATION = {ON|OFF}<br /> [, CHECK_POLICY = {ON|OFF}<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/3/2018<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> VÍ DỤ<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> QUY TẮC ĐẶT MẬT KHẨU<br />  Không được để trống hoặc dùng các từ<br /> ngữ thông thường, dễ nhớ<br />  Không sử dụng tên máy, tên người sử<br /> dụng<br />  Có nhiều hơn 8 ký tự<br />  Phải chứa ít nhất 3 trong số các ký tự sau<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chữ cái viết hoa<br /> Chữ cái viết thường<br /> Chữ số<br /> Ký tự đặc biệt<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/3/2018<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> DB USER – NGƯỜI DÙNG CSDL<br /> <br />  Mỗi CSDL có danh sách người dùng được<br /> xác thực để truy cập CSDL đó<br />  Khi tạo DB User<br /> <br /> <br /> User chỉ có quyền chọn ngữ cảnh CSDL,<br /> không có quyền thực thi các thao tác<br />  Trên CSDL<br />  Trên các đối tượng của CSDL đó<br /> <br /> <br /> <br /> User cần được cấp quyền đối tượng và quyền<br /> CSDL<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> DB USER – NGƯỜI DÙNG CSDL<br /> CREATE USER <br /> [{FOR|FROM} LOGIN ]<br /> [WITH DEFAULT_SCHEMA = ]<br /> <br /> ALTER USER WITH<br /> [NAME = ]<br /> [, DEFAULT_SCHEMA = ]<br /> <br /> DROP USER <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> VÍ DỤ<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản