intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu. Nội chung chính được trình bày trong bài này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm, thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

9/5/2016<br /> <br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý<br /> niệm<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Thiết kế cơ sở dữ liệu mức<br /> luận lý<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG<br /> THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> Không<br /> trùng lắp<br /> <br /> Nhất<br /> quán<br /> <br /> ?<br /> <br /> Cập<br /> nhật,<br /> nâng cấp<br /> <br /> Dễ khai<br /> thác<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BẢN THIẾT<br /> KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> Thời gian thực hiện yêu cầu truy xuất<br /> dữ liệu<br /> Chi phí hoạt động xây dựng, cài đặt,<br /> triển khai<br /> Thời gian sao lưu, phục hồi khi gặp<br /> sự cố<br /> Tính ổn định trong thời gian dài, mức<br /> độ phù hợp với mục đích sử dụng<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU<br /> <br /> Đặc tả<br /> yêu cầu<br /> người<br /> sử dụng<br /> <br /> Thiết kế<br /> cơ sở<br /> dữ liệu ý<br /> niệm<br /> <br /> Thiết kế<br /> cơ sở<br /> dữ liệu<br /> luận lý<br /> <br /> Thiết kế<br /> cơ sở<br /> dữ liệu<br /> vật lý<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THIẾT KẾ<br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU Ý NIỆM<br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br />  Mục tiêu<br /> <br /> <br /> Mô tả tổ chức của dữ liệu và mối liên quan<br /> giữa chúng với nhau<br /> <br />  Giải pháp<br /> <br /> <br /> Mô hình thực thể kết hợp (mở rộng)<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ<br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU Ý NIỆM<br /> 1<br /> <br /> • Xác định yêu cầu về dữ liệu lưu trữ của hệ thống,<br /> phân tích các thành phần dữ liệu của hệ thống<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Mô hình hóa các yêu cầu về dữ liệu bằng các sơ<br /> đồ riêng lẻ<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Tích hợp sơ đồ tổng thể về tổ chức dữ liệu lưu trữ<br /> của hệ thống<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Hoàn thiện bản thiết kế, loại bỏ dữ thừa<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU Ý NIỆM<br /> 1. Xác định yêu cầu về dữ liệu của hệ thống<br /> Xác định các tập thực thể<br /> Employee, Department, Project, Dependent<br /> <br /> Xác định các thuộc tính cho từng tập thực thể<br /> Department (DName, DNumber, DLocation)<br /> <br /> Xác định các kiểu liên kết giữa các tập thực thể<br /> Manages, Controls, Works for, Works on, Supervises<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU Ý NIỆM<br /> 2. Mô hình hóa các yêu cầu về dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU Ý NIỆM<br /> 2. Mô hình hóa các yêu cầu về dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU Ý NIỆM<br /> 3. Tích hợp thành sơ đồ tổng thể<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU Ý NIỆM<br /> 4. Hoàn thiện bản thiết kế<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> THIẾT KẾ<br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬN LÝ<br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br />  Mục tiêu<br /> <br /> <br /> Tổ chức dữ liệu trên máy tính phục vụ nhu<br /> cầu lưu trữ, vận hành và khai thác thông tin<br /> <br />  Giải pháp<br /> <br /> <br /> Mô hình dữ liệu quan hệ<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU LUẬN LÝ<br /> • Ánh xạ kiểu thực thể thường<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu thực thể yếu<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu liên kết hai ngôi 1:1<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu liên kết hai ngôi 1:N<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu liên kết hai ngôi M:N<br /> <br /> 6<br /> <br /> • Ánh xạ thuộc tính đa trị<br /> <br /> 7<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu liên kết nhiều ngôi<br /> <br /> 8<br /> <br /> • Ánh xạ kiểu liên kết cha/con<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Ánh xạ lớp con chung<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Mô hì nh dữ liệu quan hệ<br /> <br /> QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ<br /> LIỆU LUẬN LÝ<br /> 1. Ánh xạ kiểu thực thể thường<br /> <br /> DEPARTMENT<br /> <br /> EMPLOYEE<br /> <br /> PROJECT<br /> <br /> DNumber<br /> <br /> ESSN<br /> <br /> PNumber<br /> <br /> DName<br /> <br /> EName<br /> <br /> PName<br /> <br /> ESalary<br /> <br /> PLocation<br /> <br /> ESex<br /> EBirthdate<br /> EStartdate<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2