Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
70
lượt xem
13
download

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4: Cách tiếp cận bảo vệ môi trường và tài nguyên, trình bày các kiến thức về: bảo vệ môi trường bằng các công cụ kiểm soát và mệnh lệnh, các hệ thống quản lý môi trường, thứ bậc các hệ hệ thống quản lý môi trường, bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừa. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

 1. 11/13/2008 CHƯƠNG 4 CÁCH TI P C N B O V MÔI TRƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN Môn Con ngư i môi trư ng Năm h c 2008 - 2009 DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: 1 Con ngư i & môi trư ng ð TV Nð • Nh ng chương trư c ñã phân tích rõ v nh ng tác ñ ng x u ñ n môi trư ng, s c kh e con ngư i và ch t lư ng cu c s ng là h u qu c a vi c gia tăng dân s , ñô th hóa, công nghi p hóa, khai thác, s d ng năng lư ng, tài nguyên thiên nhiên theo cách th c không b n v ng. • V n ñ ñ t ra: CÁCH Ti P C N B O V MÔI TRƯ NG & TÀI NGUYÊN DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 2 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1
 2. 11/13/2008 N I DUNG BVMT b ng các công c ki m soát và m nh l nh Các h th ng qu n lý môi trư ng Th b c các h h th ng qu n lý môi trư ng BVMT mang tính phòng ng a DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 3 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên N I DUNG 1. BVMT b ng các công c ki m soát và m nh l nh 1.1 Lu t môi trư ng 1.2 Các quy ñ nh và văn b n pháp lý 1.3 Các Công ư c Qu c t 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 4 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 2
 3. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Vai trò c a pháp lu t trong BVMT Vai trò c a Pháp lu t ñ c bi t quan tr ng: • Vì con ngư i là nguyên nhân c a các v n ñ môi trư ng. • Mu n BVMT, trư c h t c n tác ñ ng ñ n suy nghĩ và hành ñ ng c a con ngư i Pháp lu t v i tư cách là h th ng các quy ph m có th ñánh giá, phán xét, x lý, và ñi u ch nh hành vi x s c a con ngư i theo hư ng tích c c cho MT và TNTN. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 5 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Ý nghĩa c a pháp lu t trong BVMT ñ c th hi n qua các khía c nh: • Pháp lu t quy ñ nh các quy t c mà con ngư i ph i th c hi n khi khai thác và s d ng các y u t c a môi trư ng. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 6 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 3
 4. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Ý nghĩa c a pháp lu t trong BVMT ñ c th hi n qua các khía c nh: • Pháp lu t quy ñ nh các ch tài hình s , kinh t , hành chính ñ i v i ho t ñ ng khai thác và s d ng các y u t c a môi trư ng. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 7 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Ý nghĩa c a pháp lu t trong BVMT ñ c th hi n qua các khía c nh: • Pháp lu t quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các t ch c b o v môi trư ng DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 8 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 4
 5. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Ý nghĩa c a pháp lu t trong BVMT ñ c th hi n qua các khía c nh: • Vai trò to l n c a Pháp lu t trong BVMT th hi n vi c ban hành các Tiêu chu n môi trư ng. Các TCMT s là cơ s pháp lý cho vi c xác ñ nh vi ph m, truy c u trách nhi m ñ i v i hành vi ph m lu t môi trư ng. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 9 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Ý nghĩa c a pháp lu t trong BVMT ñ c th hi n qua các khía c nh: • Pháp lu t có vai trò gi i quy t các tranh ch p môi trư ng. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 10 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 5
 6. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.1 ð nh nghĩa lu t môi trư ng 1.1.2 Lu t môi trư ng là m t môn khoa h c 1.1.3 Là m t ngành lu t ñ c l p 1.1.4 Các nguyên t c ch y u 1.1.5 Lu t Môi trư ng Vi t Nam DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 11 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.1 ð nh nghĩa: Lu t môi trư ng là t ng h p các quy ph m pháp lu t, các nguyên t c pháp lý ñi u ch nh các quan h phát sinh gi a các ch th trong quá trình các ch th s d ng ho c tác ñ ng ñ n các y u t môi trư ng nh m b o v m t cách có hi u qu môi trư ng s ng c a con ngư i. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 12 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 6
 7. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.2 Lu t môi trư ng là m t môn khoa h c • ðây là 1 môn khoa h c pháp lý chuyên ngành • Có ñ i tư ng nghiên c u riêng: chú tr ng ñ n khía c nh xã h i trong các v n ñ môi trư ng • Liên quan ñ n nhi u lĩnh v c khác nhau DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 13 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.4 Các nguyên t c ch y u c a lu t môi trư ng i) Nguyên t c ñ m b o quy n con ngư i ñư c s ng trong môi trư ng trong lành ii) Tính th ng nh t trong qu n lý và b o v môi trư ng iii) Nguyên t c ñ m b o s phát tri n b n v ng iv) Nguyên t c coi tr ng tính phòng ng a DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 14 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 7
 8. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.5 Lu t môi trư ng Vi t Nam • Xu t hi n r t ch m so v i các nư c phát tri n • Là lĩnh v c m i nh t trong h th ng pháp lu t Vi t Nam (l ch s phát tri n qua 2 giai ño n trư c và sau 1986) Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua Lu t B o v Môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993 DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 15 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.5 Lu t môi trư ng Vi t Nam (tt) G m 7 chng, 55 ñi u, có n i dung: • Chính th c hóa m t s khái ni m v môi trư ng • Xác ñ nh n i dung và các phương th c qu n lý nhà nư c v BVMT • Xác ñ nh quy n và nghĩa v phòng ch ng, kh c ph c suy thoái MT, ô nhi m MT, s c MT • Quy ñ nh nh ng nguyên t c và n i dung cơ b n trong lĩnh v c h p tác Qu c t v BVMT • Xác ñ nh các bi n pháp khen thư ng và x lý vi ph m DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 16 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 8
 9. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.1 Lu t môi trư ng 1.1.6 Các lu t khác: • Lu t b o v và phát tri n r ng 1991 • Lu t d u khí 1993 • Lu t ñ t ñai 1993 (s a, b sung 1998) • Lu t khoáng s n 1996 • Lu t tài nguyên nư c 1998 • Lu t b o v s c kh e nhân dân 1989 • B lu t hình s DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 17 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.2 Các quy ñ nh và văn b n pháp lý Pháp l nh c a y ban th ng v Qu c h i Ch a ñ ng nhi u quy ñ nh v môi trư ng như: • Pháp l nh b o v và phát tri n ngu n l i th y s n • Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t • Pháp l nh an toàn và ki m soát b c x DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 18 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 9
 10. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.2 Các quy ñ nh và văn b n pháp lý Ngh quy t, ngh ñ nh c a Chính ph : • Nh ng NQ, Nð có liên quan ñ n môi trư ng ñư c ban hành khá nhi u: v v sinh, phát tri n r ng, danh m c th c v t quý hi m, quy ñ nh x ph t vi ph m DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 19 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.2 Các quy ñ nh và văn b n pháp lý • Bên c nh các văn b n c a Chính ph , các B và Cơ quan ngang B , UBND t nh cũng ban hành nhi u văn b n v môi trư ng • Vd: Qð c a B trư ng B KHCN&MT v vi c tăng cư ng trang thi t b cho các tr m quan tr c môi trư ng. • Các văn b n dư i lu t này có ý nghĩa r t l n ñ i v i s phát tri n c a Pháp lu t Vi t Nam. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 20 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 10
 11. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.3 Công ư c Qu c t Các ñi u ư c quan tr ng nh t mang tính toàn c u mà Vi t Nam ñã tham gia ký: 1. Công ư c Ramsar 1971 (v các vùng ñ t ng p nư c) 2. Công ư c v vi c b o v di s n văn hóa và t nhiên c a Th gi i 1972 3. Công ư c CITES 1973 (v buôn bán các lo i ñ ng th c v t hoang dã nguy c p) 4. Công ư c Marpol 1973 (v ch ng ô nhi m do tàu bi n) và Ngh ñ nh thư 1978 DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 21 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.3 Công ư c Qu c t 5. Công ư c v lu t bi n 1982 6. Công ư c Vienne 1985 v b o v t ng ozone. Ngh ñ nh thư Montréal 1987 7. Công ư c Basel 1989 v ki m soát v n chuy n qua biên gi i các ph th i nguy hi m và vi c x lý chúng 8. Công ư c v ña d ng sinh h c 1992 9. Công ư c khung v thay ñ i khí h u c a LHQ 1992 DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 22 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 11
 12. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH Các H i ngh Qu c t quan tr ng v b o v môi itrư ng DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 23 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Vi c ñưa v n ñ môi • có th giúp gi m b t mâu trư ng vào các thu n gi a m c tiêu tăng chính sách phát trư ng kinh t và s phát tri n kinh t và tri n c a môi trư ng quy t ñ nh ñ u tư • có th giúp con ngư i nhìn Vi c ñưa kinh t vào nh n ñư c giá tr th c c a ñ gi i quy t các môi trư ng và các y u t v n ñ môi trư ng thiên nhiên DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 24 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 12
 13. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t • Tình hình ô nhi m môi trư ng gia tăng nghiêm tr ng trong các n n kinh t công nghi p ñã d n ñ n hình thành nguyên t c “Ngư i gây ô nhi m tr ti n” (PPP-Polluter pays principle) DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 25 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : • L phí phát th i • L phí s d ng • L phí s n ph m • Gi y phép mua bán ñư c • H th ng ký qu hoàn chi DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 26 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 13
 14. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : L phí phát th i • ðánh vào vi c th i ch t ô nhi m vào MT không khí, nư c, ñ t, và gây ti ng n. • L phí này liên quan v i s lư ng và ch t lư ng c a ch t ô nhi m và nh ng tác h i gây ra cho môi trư ng DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 27 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : L phí s d ng • L phí này liên quan ñ n chi phí x lý, chi phí thu gom và th i b , chi phí qu n lý. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 28 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 14
 15. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : L phí s n ph m • L phí này ñánh vào s n ph m có h i cho môi trư ng khi ñư c s d ng trong các quy trình s n xu t, ho c khi tiêu th hay lo i th i nó. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 29 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : Gi y phép có th mua bán • ð u tiên, m t m c ñ ô nhi m có th ch p nh n ñư c xác ñ nh, và gi y phép ñư c ban hành cho vi c xã th i như m c ñ ñã xác ñ nh • Gi y phép ñư c phân ph i như m t quy n th a k gây ô nhi m. • N u ngư i s h u gi y phép có th gi m m c xã th i thì có quy n bán gi y phép này cho nh ng ai có nhu c u xã th i nhi u hơn DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 30 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 15
 16. 11/13/2008 1. CÁC CÔNG C Ki M SOÁT VÀ M NH L NH 1.4 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t : H th ng ký qu - hoàn chi • Là vi c ký qu m t s ti n cho các s n ph m có ti m năng gây ô nhi m. N u các s n ph m ñư c ñưa tr v các ñi m thu h i h p pháp (ñư c quy ñ nh) sau khi s d ng, thì ti n ký qu s ñư c hoàn tr . DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 31 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên N I DUNG 2. Các h th ng qu n lý môi trư ng 2.1 ISO 2.2 Ki m toán môi trư ng DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 32 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 16
 17. 11/13/2008 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO • ISO 14000 là b tiêu chu n qu c t v QLMT • Ra ñ i t tháng 1 năm 1993 • M c tiêu c a ISO là c i thi n ho t ñ ng v môi trư ng c a các t ch c và k t h p hài hoà các tiêu chu n qu n lý môi trư ng qu c gia khác nhau nh m t o ñi u ki n thu n l i cho thương m i qu c t . DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 33 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO ISO 14000 ñư c áp d ng Vi t Nam g m ISO 14001, • V h th ng EMS ISO 14004 ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012 • V ki m ñ nh môi trư ng ISO 14031, • V ñánh giá tác ñ ng môi ISO 14032 trư ng ISO 14020 • V c p nhãn môi trư ng 34 17
 18. 11/13/2008 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 Th c thi ISO 14000 ñem l i k t qu ho t ñ ng môi trư ng t t hơn • Qua vi c th c thi ISO 14000, t ch c s duy trì ñư c kh năng ñáp ng các nghĩa v v MT • H n ch t i ña các s c • Uy tín c a t ch c tăng lên: do c i thi n ñư c MT làm trách nhi m pháp lý gi m ñi, th a mãn chính quy n và c ng ñ ng xung quanh DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 35 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 Th c thi ISO 14000 s giúp g b rào c n thương m i, gia tăng h tr thương m i • Vì ñây là các tiêu chu n Qu c t ñư c xây d ng theo nguyên t c th a thu n, th ng nh t quan ñi m c a các nư c ñ i v i nhãn sinh thái, qu n lý môi trư ng, ñánh giá chu trình s ng s n ph m… • Cách ti p c n th ng nh t này s g b các rào c n trong thương m i, h tr thương m i trên th gi i DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 36 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 18
 19. 11/13/2008 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 Th c thi ISO 14000 s th a mãn các yêu c u ñ i v i tiêu chu n qu c t • Là b tiêu chu n ñư c s th a nh n c a t t c các nư c • Thu n l i cho nhu c u thương m i qu c t • S nh t trí qu c t ñã ñ t ñư c v v n ñ nh y c m này là ñáng k và mang tính k th a. DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 37 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 ISO 14000 cung c p thuât ng chung • Cung c p m t h th ng thu t ng chung th ng nh t v môi trư ng • Cho phép m i ngư i trên th gi i có ngôn ng chung ñ nói v v n ñ QLMT, các tiêu chu n ch t lư ng, chia s kinh nghi m và các ý tư ng v b o v MT DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 38 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 19
 20. 11/13/2008 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 Th c thi ISO 14000 s t o ñư c s nh t trí v ý th c môi trư ng m i • Vì nó thúc ñ y vi c tri n khai th c hi n QLMT trên ph m vi toàn c u • Nâng cao ý th c trách nhi m b o v môi trư ng s ng • Phát tri n kh năng trao ñ i Qu c t v chăm sóc và qu n lý môi trư ng DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 39 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 2. CÁC H TH NG QU N LÝ MÔI TRƯ NG 2.1 ISO L i ích áp d ng ISO 14000 Th c thi ISO 14000 s tăng cư ng nh n th c v quy ñ nh pháp lu t và QLMT • ISO 14001 yêu c u t ch c ph i nh n th c ñư c t t c các b lu t và quy ñ nh pháp lu t áp d ng cho các khía c nh môi trư ng c a t ch c DHBK-Khoa Môi trư ng _ Môn h c: Con ngư i & môi trư ng 40 Chương 4: Cách ti p c n b o v môi trư ng và Tài nguyên 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản