intTypePromotion=3

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
66
lượt xem
22
download

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2 bao gồm 3 chương, sẽ giới thiệu cho sinh viên các kiến thức tổng quát về tiêu chuẩn hóa quy trình công nghệ, giúp các sinh viên hiểu rõ được quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình và nắm vững các kiến thức về công nghệ lắp ráp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Đại học Phạm Văn Đồng<br /> <br /> BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2<br /> <br /> ThS. Tr<br /> <br /> ng Quang Dũng<br /> <br /> ThS. Ph m Văn Trung<br /> 11/11/2016<br /> <br /> UBNDăT NHăQU NGăNGĩI<br /> TR NGăĐHăPH MăVĔNăĐ NG<br /> ----------<br /> <br /> ThS. Tr ng Quang Dũng<br /> ThS. Ph m Văn Trung<br /> <br /> BẨI GI NG<br /> <br /> CÔNG NGH CH T O MÁY 2<br /> (Dùng cho b c ĐH)<br /> <br /> Qu ng Ngưi, tháng 11/2016<br /> <br /> Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáy<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ngăĐHăPh măVĕnăĐ ngă<br /> <br /> M CL C<br /> L I NÓI Đ U ................................................................................................................ 1<br /> CH<br /> <br /> NG 7 : TIểU CHU N HÓA QUI TRÌNH CÔNG NGH ............................ 2<br /> <br /> 7.1<br /> <br /> Khái ni m chung .............................................................................................. 2<br /> <br /> 7.2<br /> <br /> Phơn lo i đối t<br /> <br /> ng s n xu t........................................................................... 3<br /> <br /> 7.2.1<br /> <br /> M căđích ...................................................................................................... 3<br /> <br /> 7.2.2<br /> <br /> Cơăs ăđ phânălo i ....................................................................................... 3<br /> <br /> 7.2.3<br /> <br /> H ăth ngăphânălo i ...................................................................................... 4<br /> <br /> 7.3<br /> <br /> Công ngh đi n hình ........................................................................................ 5<br /> <br /> 7.3.1<br /> <br /> M căđích ...................................................................................................... 5<br /> <br /> 7.3.2<br /> <br /> Cơăs ăc aăcôngăngh ăđi năhình ................................................................... 5<br /> <br /> 7.3.3<br /> <br /> Tácăd ngăc aăcôngăngh ăđi năhình .............................................................. 5<br /> <br /> 7.3.4<br /> <br /> N iădungăcầnăthựcăhi n ............................................................................... 5<br /> <br /> 7.3.5<br /> <br /> Yêuăcầuăc aăquyătrìnhăcôngăngh ăđi năhình ................................................ 6<br /> <br /> 7.3.6<br /> <br /> M căđ ăápăd ng........................................................................................... 6<br /> <br /> 7.4<br /> <br /> Công ngh nhóm .............................................................................................. 8<br /> <br /> 7.4.1<br /> <br /> Cơăs ăc aăcôngăngh ănhóm ......................................................................... 8<br /> <br /> 7.4.2<br /> <br /> Tácăd ngăc aăcôngăngh ănhóm.................................................................... 8<br /> <br /> 7.4.3<br /> <br /> Đ căđi măc aăcôngăngh ănhóm ................................................................... 8<br /> <br /> 7.4.4<br /> <br /> Cácăb<br /> <br /> 7.5<br /> CH<br /> <br /> căthựcăhi n...................................................................................... 9<br /> <br /> Công ngh tổ h p ........................................................................................... 15<br /> NG 8 : CÔNG NGH GIA CÔNG CHI TI T ĐI N HÌNH ...................... 18<br /> <br /> 8.1<br /> <br /> Qui trình công ngh gia công các chi ti t d ng hộp .................................... 18<br /> <br /> 8.1.1<br /> <br /> Nhữngăyêuăcầuăkỹăthuậtăch ăy uăkhiăgiaăcôngăchiăti tăd ngăh p .............. 19<br /> <br /> 8.1.2<br /> <br /> Tínhăcôngăngh ătrongăk tăcấuăc aăchiăti tăd ngăh p ................................. 19<br /> <br /> 8.1.3<br /> <br /> Vậtăli uăvàăphôiăđ ăch ăt oăchiăti tăd ngăh p ............................................ 20<br /> <br /> 8.1.4<br /> <br /> Quiătrìnhăcôngăngh ăgiaăcôngăchiăti tăd ngăh p ........................................ 21<br /> <br /> 8.1.5<br /> <br /> Bi năphápăthựcăhi năcácănguyênăcôngăchính ............................................. 23<br /> <br /> 8.2<br /> <br /> Qui trình công ngh gia công các chi ti t d ng cƠng .................................. 31<br /> <br /> 8.2.1<br /> <br /> Đi uăki năkỹăthuật ..................................................................................... 32<br /> <br /> 8.2.2<br /> <br /> Vậtăli uăvàăphôi ......................................................................................... 32<br /> <br /> KhoaăKỹăThuậtă– CôngăNgh<br /> <br /> Trang i<br /> <br /> Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ngăĐHăPh măVĕnăĐ ngă<br /> <br /> 8.2.3<br /> <br /> Tínhăcôngăngh ătrongăk tăcấuăc aăcàng ..................................................... 33<br /> <br /> 8.2.4<br /> <br /> Quiătrìnhăch ăt oăchiăti tăd ngăcàng .......................................................... 33<br /> <br /> 8.2.5<br /> <br /> Bi năphápăthựcăhi năcácănguyênăcông....................................................... 34<br /> <br /> 8.2.6<br /> <br /> Quiătrìnhăcôngăngh ăgiaăcôngătayăbiên ...................................................... 38<br /> <br /> 8.3<br /> <br /> Qui trình công ngh gia công các chi ti t d ng tr c ................................... 39<br /> <br /> 8.3.1<br /> <br /> Đi uăki năkỹăthuật ..................................................................................... 40<br /> <br /> 8.3.2<br /> <br /> Vậtăli uăvàăphôiădùngăđ ăch ăt oăchiăti tăd ngătr c ................................... 41<br /> <br /> 8.3.3<br /> <br /> Tínhăcôngăngh ătrongăk tăcấuăc aătr c ...................................................... 41<br /> <br /> 8.3.4<br /> <br /> Quiătrìnhăcôngăngh ăch ăt oăcácăchiăti tăd ngătr c .................................... 41<br /> <br /> 8.3.5<br /> <br /> Bi năphápăthựcăhi năcácănguyênăcôngăchính ............................................. 43<br /> <br /> 8.4<br /> <br /> Qui trình công ngh gia công các chi ti t d ng b c .................................... 50<br /> <br /> 8.4.1<br /> <br /> Đi uăki năkỹăthuật ..................................................................................... 50<br /> <br /> 8.4.2<br /> <br /> Vậtăli uăvàăphôi ......................................................................................... 51<br /> <br /> 8.4.3<br /> <br /> Tínhăcôngăngh ătrongăk tăcấuăc aăb c ....................................................... 51<br /> <br /> 8.4.4<br /> <br /> Quiătrìnhăcôngăngh ăkhiăgiaăcôngăb c ....................................................... 52<br /> <br /> 8.4.5<br /> <br /> Bi năphápăthựcăhi năcácănguyênăcông....................................................... 53<br /> <br /> 8.5<br /> <br /> Gia công bánh răng ........................................................................................ 55<br /> <br /> 8.5.1<br /> <br /> Phânălo iăbánhărĕng ................................................................................... 56<br /> <br /> 8.5.2<br /> <br /> Đ ăchínhăxác ............................................................................................. 57<br /> <br /> 8.5.3<br /> <br /> Vậtăli uăch ăt oăbánhărĕng ......................................................................... 58<br /> <br /> 8.5.4<br /> <br /> Phôiăbánhărĕng ........................................................................................... 58<br /> <br /> 8.5.5<br /> <br /> Nhi tăluy năbánhărĕng ............................................................................... 59<br /> <br /> 8.5.6<br /> <br /> Yêuăcầuăkỹăthuậtăch ăt oăbánhărĕng .......................................................... 59<br /> <br /> 8.5.7<br /> <br /> Tínhăcôngăngh ătrongăk tăcấu .................................................................... 60<br /> <br /> 8.5.8<br /> <br /> Chuẩnăđịnhăvịăkhiăgiaăcôngăbánhărĕng ...................................................... 60<br /> <br /> 8.5.9<br /> <br /> Quiătrìnhăcôngăngh ătr<br /> <br /> căkhiăcắtărĕng ..................................................... 61<br /> <br /> 8.5.10 Cácăph ơngăphápăgiaăcôngărĕngăc aăbánhărĕng ........................................ 62<br /> 8.5.11 Ki mătraăbánhărĕng .................................................................................... 85<br /> CH<br /> <br /> NG 9 : CÔNG NGH L P RÁP ................................................................... 88<br /> <br /> 9.1<br /> <br /> Khái ni m v công ngh l p ráp ................................................................... 88<br /> <br /> 9.1.1<br /> <br /> Vaiătròăc aăcôngăngh ălắpăráp ................................................................... 88<br /> <br /> 9.1.2<br /> <br /> Nhi măv ăc aăcôngăngh ălắpăráp ............................................................... 88<br /> <br /> KhoaăKỹăThuậtă– CôngăNgh<br /> <br /> Trang ii<br /> <br /> Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ<br /> <br /> 9.2<br /> <br /> Các ph<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ngăĐHăPh măVĕnăĐ ngă<br /> <br /> ng pháp l p ráp.............................................................................. 89<br /> <br /> 9.2.1<br /> <br /> Phânălo iăcácăm iălắp ................................................................................ 89<br /> <br /> 9.2.2<br /> <br /> Kháiăni măv ăđ ăchínhăxácălắpăráp ............................................................ 90<br /> <br /> 9.2.3<br /> <br /> Cácăph ơngăphápălắpăráp .......................................................................... 90<br /> <br /> 9.3<br /> <br /> Các hình thức l p ráp .................................................................................... 97<br /> <br /> 9.3.1<br /> <br /> Lắpărápăc ăđịnh .......................................................................................... 97<br /> <br /> 9.3.2<br /> <br /> Lắpărápădiăđ ng ......................................................................................... 98<br /> <br /> 9.3.3<br /> <br /> Lắpărápădâyăchuy n ................................................................................... 99<br /> <br /> 9.4<br /> <br /> Thi t k qui trình công ngh l p ráp .......................................................... 100<br /> <br /> 9.4.1<br /> <br /> Kháiăni măvàăđịnhănghƿa ......................................................................... 100<br /> <br /> 9.4.2<br /> <br /> Nhữngătàiăli uăbanăđầuăđ ăthi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ălắpăráp ............. 100<br /> <br /> 9.4.3<br /> <br /> Trìnhătựăthi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ălắpăráp ......................................... 101<br /> <br /> 9.4.4<br /> <br /> Lậpăsơăđ ălắpăráp ..................................................................................... 101<br /> <br /> 9.5<br /> <br /> Công ngh l p ráp một số mối l p đi n hình ............................................. 102<br /> <br /> 9.5.1<br /> <br /> Lắpăcácăm iălắpăc ăđịnhătháoăđ<br /> <br /> 9.5.2<br /> <br /> Lắpăcácăm iălắpăc ăđịnhăkhôngătháoăđ<br /> <br /> 9.5.3<br /> <br /> Lắpăcácăm iălắpădiăđ ng .......................................................................... 105<br /> <br /> 9.5.4<br /> <br /> Lắpărápăb ătruy năbánhărĕng ................................................................... 108<br /> <br /> 9.6<br /> <br /> Ki m tra ch t l<br /> <br /> c ......................................................... 102<br /> c .............................................. 103<br /> <br /> ng l p ráp ....................................................................... 109<br /> <br /> 9.6.1<br /> <br /> Ki mătraăchấtăl<br /> <br /> ngăm iălắp ................................................................... 109<br /> <br /> 9.6.2<br /> <br /> Cânăbằngămáy .......................................................................................... 110<br /> <br /> 9.6.3<br /> <br /> Ki mătraăchấtăl<br /> <br /> ngăs năphẩm ................................................................ 111<br /> <br /> TẨI LI U THAM KH O......................................................................................... 113<br /> <br /> KhoaăKỹăThuậtă– CôngăNgh<br /> <br /> Trang iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản