intTypePromotion=3

Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
31
lượt xem
5
download

Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương này sẽ đề cập đến những tranh luận về sự ảnh hưởng của kỹ thuật biến đổi di truyền đã kéo dài nhiều năm và xoay quanh những đóng góp tích cực và tiêu cực của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(3) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

 1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM BIOETHICS
 2. Caùc nhaø khoa hoïc Vieät nam ñaõ taïo ra thöïc vaät mang gen ngöôøi Teá baøo ngöôøi phaùt trieån trong quaû thò thaønh Coâ Taám
 3. Những tranh luận về những ảnh hưởng của kỹ thuật biến đổi di truyền đã kéo dài nhiều năm và xoay quanh những đóng góp tích cực và tiêu cực của chúng
 4. CÔNG NGHỆ SINH HỌC …NHƯ CON DAO HAI LƯỠI ! BIOETHICS
 5. COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC COÙ THEÅ CHAØ ÑAÏP LEÂN SÖÏ VÓ ÑAÏI CUÛA TÖÏ NHIEÂN VAØ CUÛA DARWIN Giaùm muïc Malcolm Brown thay maët Nhaø Thôø Anh: “Charlers Darwin, 200 naêm sau ngaøy sinh cuûa oâng (1809), Nhaø Thôø Anh nôï oâng moät lôøi xin loãi cho những hieåu laàm vaø nhöõng phaûn öùng sai laàm cuûa chuùng toâi ngaøy xöa ñaõ khieán cho nhieàu ngöôøi hieåu laàm oâng cho ñeán taän ngaøy nay” Charles Darwin (12/2/1809 – 19/4/1882) (Theo Daily Mail)
 6. What is Bioethics ? Khoa hoïc Coâng ngheä ÑL SH Truyeàn thoáng ñaïo ñöùc Theå cheá Luaät phaùp Giöõa ñoàng tieàn vaø löông tri ?
 7. MOÏI VIEÄC ÑEÀU COÙ THEÅ XAÛY RA BÔÛI Con ngöôøi khoâng laø noâ leä cuûa caùc quyeàn löïc thaàn bí Vaø cuõng khoâng taát yeáu phaûi ñaàu haøng giôùi haïn cuûa trí tueä - neáu nhö thöïc söï coù caùc giôùi haïn aáy
 8. Quyeàn löïc trí tueä cuûa con ngöôøi hieän ñaõ vaø seõ vöôït raát xa caùc giôùi haïn cuûa töï nhieân COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC thay quyeàn taïo hoùa caûi bieán sinh giôùi vaø caû baûn thaân cô theå cuûa chính con ngöôøi Con ngöôøi ñang ñuøa giôõn vôùi chính trí tueä cuûa mình
 9. CAN THIEÄP CUÛA CNSH VAØO HEÄ THOÁNG SOÁNG - Gìn giöõ traät töï sinh hoïc (Biological) - Caûi thieän chaát löôïng söï soáng Tận dụng các kỹ thuật mà tiến hoá đã tạo ra SẢN PHẨM NÀO? VÌ CHÍNH CON NGÖÔØI? (Transgenesis) (Cloning)
 10. -CNSH laøm ra Thöïc phaåm chöùc naêng !? SỰ SỐNG SẼ THEO AI VÀ - VỀ ĐÂU ? Reg Morrison xuaát baûn cuoán LINH HOÀN TRONG GEN (The spirit in gene)
 11. (QUOÁC TEÁ VEÀ BIOETHICS CUÛA UNESCO)
 12. Haõy gìn giöõ söï toaøn veïn vaø veû ñeïp söï soáng ... baét ñaàu töø chính baûn thaân cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta
 13. Tranh cãi về TP chuyển gen  Tiềm năng:  Tương tự như pp nhân  Tăng sản lượng giống cây trồng và vật  Tăng tính thuần khiết nuôi truyền thống  Tăng độ an toàn  Trừ khi bị sử dụng sai,  Cải thiện dinh dưỡng còn kết quả cho thấy có  Cải thiện chất lượng TP triển vọng có lợi  Cải thiện tính bền vững  Là công nghệ hùng mạnh  Có lợi cho hệ sinh thái có thể giúp ích cho nhân loại  Quá trình sản xuất vốn không phải có hại  Các ý tưởng xấu loại trừ bởi các qui định và luật lệ --Paul Thompson
 14. Tranh cãi về TP chuyển gen  Tiềm ẩn mối nguy cho con người  Những hậu quả không lường trước  Biến đổi gen là đang thách thức Chúa  Phản tự nhiên khi di chuyển các gen giữa các loài  Tiềm ẩn mối nguy đối với môi trường  Khả năng phát tán rộng  Dán nhãn về TP chuyển gen không bắt buộc ở US  Làm lợi cho các tập đoàn đa quốc gia  Không phải người tiêu dùng hoặc những nước đang phát triển
 15. Frankenstein Foods: Hậu quả khó lường?  Cài chèn gen ngẫu nhiên  Độc chất  Sản phẩm gen mới?  Dị ứng  Ăn DNA!
 16. Tranh cãi về dán nhãn  Không tương đồng dinh dưỡng (substantial equivalence) với sản phẩm không phải GM  Phải sử dụng nguyên tắc phòng ngừa  Không chắc chắn trong đánh giá mối nguy  Dán nhãn cho thấy quá trình được sử dụng  Quyền khách hàng được biết và chọn lựa  Quyền của quốc gia được biết và chọn lựa
 17. Tranh cãi về dán nhãn  Đề xuất các mối nguy không tồn tại  Chi phí cao trong việc phân loại cây trồng và thay đổi nhãn hiệu  Đòi hỏi phải có nhãn hiệu FDA trong trường hợp:  Khả năng gây dị ứng  Thành phần dinh dưỡng  Chất lượng thực phẩm
 18. Có thể nuôi nhân loại?  Khả năng kháng bệnh sẽ làm lợi cho các nước đang phát triển  Làm lợi cho các quốc gia, đồn điền, trang trại giàu mạnh  Nông dân sản xuất qui mô nhỏ không thể cạnh tranh, mất đất  Bất công và nạn đói tăng cao  Nhiều thực phẩm nhưng vẫn nhiều đói kém  Cuộc CM xanh không bền vững

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản