Bài giảng: Đánh giá kết quả công việc

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
263
lượt xem
127
download

Bài giảng: Đánh giá kết quả công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chứ xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý hệ thống đánh giá kết quả công việc tại đơn vị một cách khoa học, hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Đánh giá kết quả công việc

  1. 1/10 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Chöông trình ñaøo taïo ___________________________________ ___________________________________ NGHEÀ NHAÂN SÖÏ CAÛI TIEÁN ___________________________________ Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc ___________________________________ ___________________________________ Muïc tieâu cuûa khoaù hoïc? ___________________________________ Cung caáp caùc kyõ naêng: ___________________________________ Toå chöùc xaây döïng, trieån khai ___________________________________ thöïc hieän & quaûn lyù heä thoáng ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc taïi ___________________________________ ñôn vò moät caùch khoa hoïc, hieäu quaû. ___________________________________ Quaûn lyù keát quaû coâng vieäc ___________________________________ cuûa nhaân vieân. ___________________________________ Noäi dung thaûo luaän? ___________________________________ Moâ Hình quaûn lyù nguoàn nhaân löïc. ___________________________________ Tieán trình thöïc hieän heä thoáng ÑG-KQCV ___________________________________ Quy trình ñaùnh giaù KQCV Xaùc laäp muïc tieâu & chæ tieâu coâng vieäc. ___________________________________ Ño löôøng keát quaû coâng vieäc Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc ___________________________________ Quaûn lyù keát quaû coâng vieäc Vaän duïng xaây döïng HT DGKQCV cho Cty Chieán Thaéng. ___________________________________ Caùc thaùch thöùc khi aùp duïng DGKQCV.
  2. 2/10 ___________________________________ Moâ hình quaûn lyù nguoàn nhaân löïc ___________________________________ Laøm roõ yeâu caàu caùc vò trí ___________________________________ Thieát laäp muïc tieâu ___________________________________ Tieâu chuaån naêng löïc Ñaùnh giaù keát quûa coâng vieäc ___________________________________ Ñaùnh giaù naêng löïc ___________________________________ Löông & ñaõi ngoä ___________________________________ Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ___________________________________ Tieán trình thöïc hieän HT-ÑGKQCV ___________________________________ Xaây döïng chính saùch Thieát laäp muïc tieâu, tieâu ___________________________________ chuaån keát quaû coâng vieäc ___________________________________ Trieån khai, höôùng daãn Ghi nhaän keát quaû CV ___________________________________ ___________________________________ Xem xeùt keát quaû CV ___________________________________ Ñaùnh giaù phaûn hoài ___________________________________ Quy trình Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc? ___________________________________ 1. Laäp muïc tieâu chæ tieâu 1. Thieát laäp tieâu Plan chuaån keát quaû CV 2. Xaùc ñònh troïng soá & ___________________________________ thang ño Baûn moâ taû CV ___________________________________ MT-CT cuûa Cty, phoøng 4. Xaùc ñònh toàn taïi & caûi 2. Ghi nhaän keát quaû tieán vieäc thöïc hieän coâng vieäc ___________________________________ Action Do ___________________________________ 3.1. Xem xeùt keát quaû coâng vieäc Check ___________________________________ Phuïc vuï cho caùc 3.2. Phaûn hoài keát QÑ nhaân söï quaû cho NV 3.3. Löu hoà sô keát quaû ñaùnh giaù
  3. 3/10 ___________________________________ Laäp muïc tieâu caùù nhaân? ___________________________________ Laø vieäc chuyeån nhieäm vuï ___________________________________ traùch nhieäm daøi haïn töø baûn ___________________________________ moâ taû coâng vieäc thaønh nhöõng muïc tieâu, caùc döï ___________________________________ aùn caàn thöïc hieän trong moät thôøi gian xaùc ñònh, phuø hôïp ___________________________________ vôùi keá hoaïch öu tieân cuûa coâng ty. ___________________________________ ___________________________________ Tieâu chuaån thieát laäp muïc tieâu ___________________________________ S tretching/Specific Thaùch thöùc/ cuï theå ___________________________________ M easurable Ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä hoaøn thaønh theonhöõng ___________________________________ tieâu chuaån khaùch quan A ttainable/ Agreed Ñöôïc söï tham gia vaø ___________________________________ ñoàng yù cuûa ngöôøi thöïc hieän vaø ngöôøi giaùm saùt ___________________________________ R ealistic, Result-oriented Thöïc tieãn, coù theå thöïc hieän ñöôïc (khaûthi) ___________________________________ T ime-bound: Caàn phaûi hoaøn thaønh trong thôøi haïn xaùc ñònh. ___________________________________ Tieâu chí keát quaû coâng vieäc ___________________________________ ___________________________________ Khoái löôïng, ___________________________________ Chaát löôïng, ___________________________________ Thôøi gian, Tieán trình, ___________________________________ Nguoàn löïc. ___________________________________
  4. 4/10 ___________________________________ Laäp muïc tieâu theo WHY-WHAT - HOW ___________________________________ Khi thieát laäp muïc tieâu caàn traû lôøi 3 caâu hoûi: ___________________________________ WHY? ___________________________________ Taïi sao phaûi thöïc hieän? WHAT? ___________________________________ Chi tieát cuï theå cuûa muïc tieâu? ___________________________________ HOW? ___________________________________ Caùch thöùc ñeå ñaït muïc tieâu? Giôùi haïn thôøi gian caàn thieát ñeå thöïc hieän. ___________________________________ Phöông phaùp WHY - WHAT- HOW ___________________________________ ___________________________________ WHY? WHAT? WHY? ___________________________________ HOW? WHAT? WHY? ___________________________________ HOW? WHAT? ___________________________________ HOW? ___________________________________ Giaùm ñoác Tröôûng phoøng Chuyeân vieân/ Nhaân vieân ___________________________________ MUÏC TIEÂU KINH DOANH CTY CHIEÁN THAÉNG 2006 ___________________________________ Stt Hieän traïng Muïc tieâu 2006 1 Doanh soá taêng 25% ___________________________________ 2 Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán sôû höõu laø 14% Saûn phaåm phaûi coù maët ôû caùc khu vöïc thò tröôøng taïi taát caû 3 caùc tænh phía Baéc ___________________________________ Saûn phaåm chieán löôïc cuûa Coâng ty coù maët taïi Laøo & 4 Chöa xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi Campucia töø quùy 3 naêm 2006 ___________________________________ Chöa ñaït ñöôïc danh hieäu "Haøng Vieät Nam chaát 5 Ñaït danh hieäu "Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao" naêm 2006 löôïng cao" ___________________________________ Xaây döïng & cuûng coá xong heä thoáng quaûn lyù ñieàu haønh, Heä thoáng quaûn lyù chöa chuyeân nghieäp, chöa coù kieåm soaùt & phaùt trieån NNL nhaèm taïo neàn taûng cho chieán 6 chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc daøi haïn ñeå löôïc phaùt trieån maïnh meõ cuûa Cty töø naêm 2007 ñeå ñöa Cty phuïc vuï cho keá hoaïch phaùt trieån cuûa Coâng ty ___________________________________ vaøo danh saùch Top-3 cuûa ngaønh SX nhöïa cuûa VN. Ñaûm baûo thaønh coâng trong vieäc chuyeån giao chöùc vuï TGÑ 7 cuûa OÂ. Thaéng cho moät ngöôøi khaùc trong Coâng ty vaøo cuoái naêm 2006.
  5. 5/10 ___________________________________ Quy trình Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc? ___________________________________ 1. Laäp muïc tieâu chæ tieâu 1. Thieát laäp tieâu Plan chuaån keát quaû CV 2. Xaùc ñònh troïng soá & ___________________________________ thang ño Baûn moâ taû CV ___________________________________ MT-CT cuûa Cty, phoøng 4. Xaùc ñònh toàn taïi & caûi 2. Ghi nhaän keát quaû tieán vieäc thöïc hieän coâng vieäc ___________________________________ Action Do ___________________________________ 3.1. Xem xeùt keát quaû coâng vieäc Check ___________________________________ Phuïc vuï cho caùc 3.2. Phaûn hoài keát QÑ nhaân söï quaû cho NV 3.3. Löu hoà sô keát quaû ñaùnh giaù ___________________________________ Troïng soá cho caùc muïc tieâu ___________________________________ Möùc ñoä öu tieân cuûa muïc tieâu ___________________________________ Taàm quan troïng cuûa muïc tieâu ___________________________________ Toång troïng soá luoân baèng 100 % Troïng soá muïc tieâu cuûa caùc Boä phaän ___________________________________ coù theå khaùc nhau. ___________________________________ Troïng soá thöôøng khoâng ñoåi trong ngaén haïn, coù theå thay ñoåi trong daøi ___________________________________ haïn. ___________________________________ Möùc ñoä hoaøn thaønh ___________________________________ Soá möùc ñoä tuyø hoaøn caûnh aùp duïng ___________________________________ Phaïm vi cuûa möùc ñoä coù theå thay ñoåi ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
  6. 6/10 ___________________________________ Xaùc ñònh möùc ñoä hoaøn thaønh ___________________________________ Ñ ie åm m u ïc tie âu th e o M u ïc tie âu c o ân g v ie äc T r o ïn g M ö ùc ñ o ä h o a øn th a øn h m ö ùc ñ o ä h o a øn th a øn h ñ ö ô ïc th o a û th u a än s o á (% ) ___________________________________ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. Ñaït saûn löôïng bình quaân 96 30% 0 .3 0 .6 0 .9 1 .2 1 .5 ñaøu ngöôøi laø 100 sp trong % 85% 90% 95% % thaùng. ___________________________________ 96 2. Tyû leä pheá phaåm döôùi 1% 30% 0 .3 0 .6 0 .9 1 .2 1 .5 % 85% 90% 95% % ___________________________________ 96 15% 0 .2 0 .3 0 .5 0 .6 0 .8 % 85% 90% 95% % ___________________________________ 15% 0 .2 0 .3 0 .5 0 .6 0 .8 ___________________________________ 10% 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5 C o än g 100% ___________________________________ Ghi nhaän keát quaû coâng vieäc ___________________________________ ___________________________________ Ngöôøi giöõ vò trí coâng vieäc/ ñaïi dieän nhoùm ghi nhaän keát quaû thöïc hieän. ___________________________________ Cuoái kyø laäp baûn toång hôïp keát quaû ___________________________________ coâng vieäc cuûa caù nhaân. ___________________________________ Chuyeån caáp treân xaùc nhaän keát quaû coâng vieäc thöïc hieän. ___________________________________ ___________________________________ Xem xeùt keát quaû coâng vieäc ___________________________________ ___________________________________ Xaùc nhaän laïi caùc tieâu chuaån keát quaû ___________________________________ coâng vieäc Keát quaû thöïc söï ñaït ñöôïc ___________________________________ Xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ___________________________________ keát quaû. ___________________________________
  7. 7/10 ___________________________________ Thöïc hieän ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc ___________________________________ ___________________________________ • Môû ñaàu, xaùc ñònh muïc tieâu ñaùnh giaù, ___________________________________ • Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc, • Höôùng daãn vaø thoaû thuaän muïc tieâu ___________________________________ hoaøn thieän, ___________________________________ • Keát thuùc &ø keá hoaïch haønh ñoäng. ___________________________________ ___________________________________ Nguyeân taéc aùp duïng? ___________________________________ ___________________________________ Ñaûm baûo tính khaû thi, ___________________________________ Ñaûm baûo tính minh baïch, ___________________________________ Ñaûm baûo tính nhaát quaùn, Loaïi boû caùc yeáu toá taùc ñoäng. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Caùc lôïi ích töø vieäc ÑGKQCV? ___________________________________ ___________________________________ Nhìn töø goùc ñoä ngöôøi SDLÑ? ___________________________________ Nhìn töø goùc ñoä ngöôøi nhaân vieân? ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
  8. 8/10 ___________________________________ Lôïi ích cho ngöôøi söû duïng LÑ Lôï ___________________________________ töø vieäc ÑGKQCV? ___________________________________ 1. Naâng cao hieäu quaû thöïc hieän cuûa toå chöùc, 2. Goùp phaàn thuùc ñaåy söï hôïp taùc & tính ñoàng ñoäi, ___________________________________ 3. Cung caáp cô sôû cho vieäc traû coâng, 4. Cô sôû cho KH ñaøo taïo nhaân vieân, ___________________________________ 5. Phaùt trieån naêng löïc cuûa nhaân vieân, 6. Taïo yeáu toá ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân, ___________________________________ 7. Giuùp giöõ nhaân vieân gioûi gaén boù vôùi toå chöùc, 8. Taïo söï coâng baèng, traùnh söï kyø thò, ___________________________________ 9. Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc thay theá, 10. Xaùc ñònh nhöõng thaùch thöùc tieàm naêng, ___________________________________ Lôïi ích cho ngöôøi nhaân vieân Lôï töø vieäc ÑGKQCV? ___________________________________ ___________________________________ Hieåu roõ coâng vieäc mình caàn thöïc hieän, ___________________________________ Ñöôïc phaûn hoài veà keát quûa thöïc hieän, Cô hoäi ñeå phaùt trieån naêng löïc caù nhaân, ___________________________________ Ñöôïc toå chöùc coâng nhaän thaønh tích, ___________________________________ Ñöôïc truyeàn caûm höùng trong coâng vieäc, ___________________________________ ___________________________________ Caùc nguoàn tham khaûo khaùc cho ñaùnh giaù KQCV ___________________________________ Caáp treân ___________________________________ Ñoàng nghieäp Caáp döôùi ___________________________________ Khaùch haøng noäi boä Khaùch haøng beân ngoaøi ___________________________________ Nhaø cung caáp Ñoái taùc ___________________________________ Ban ñaùnh giaù (Group Appraisal) ___________________________________ Töï ñaùnh giaù Toång hôïp.
  9. 9/10 ___________________________________ Caùc thaùch thöùc thöôøng gaëp khi ñaùnh giaù KQCV ___________________________________ ___________________________________ 1. Hieäu öùng haøo quang 2. So saùnh vôùi baûn thaân ___________________________________ 3. Khaùc bieät veà quan ñieåm, ñònh kieán caù nhaân ___________________________________ 4. Taùc ñoäng cuûa söï kieän môùi xaûy ra ___________________________________ 5. Khoan nhöôïng, nghieâm khaéc 6. Khuynh höôùng ñaùnh giaù trung ___________________________________ bình. ___________________________________ Caùc thaùch thöùc thöôøng gaëp khi ñaùnh giaù KQCV ___________________________________ ___________________________________ 7. Vò neå, 8. Khoâng nhaát quaùn veà tieâu chuaån ___________________________________ ñaùnh giaù, tieâu chuaån chöa roõ, 9. Taùc ñoäng bôûi laàn ñaùnh giaù tröôùc, ___________________________________ 10. Thieáu cam keát, thieáu höôùng daãn, 11. Hình thöùc ___________________________________ 12. Can thieäp mang tính toå chöùc ___________________________________ Caùc heä quaû sau ñaùnh giaù laø gì? Caù ___________________________________ Nhöõng gôïi yù cho moät heä thoáng ÑGKQCV hieäu quûa? ___________________________________ ___________________________________ 1. Heä thoáng phaûi ñaûm baûo tính höõu ích & tính khaû thi, 2. Ñaøo taïo: ___________________________________ 1. Ngöôøi xaây döïng heä thoáng, 2. Ngöôøi ñaùnh giaù, ___________________________________ 3. Ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù. 3. Taïo cô hoäi cho nhaân vieân ñöôïc ñoùng goùp ___________________________________ trong xaây döïng & thöïc hieän heä thoáng, 4. Quy trình ñaùnh giaù phaûi roõ raøng, coâng khai & ___________________________________ minh baïch
  10. 10/10 ___________________________________ Nhöõng gôïi yù cho moät heä thoáng ÑGKQCV hieäu quûa? ___________________________________ ___________________________________ 4. Heä thoáng ño löôøng keát quûa phaûi ñaûm baûo ñoä tin caäy, ___________________________________ 5. Nguoàn thoâng tin tham khaûo khaùc (360o feedback) ___________________________________ 6. Keát hôïp HT-ÑGKQCV nhö moät boä phaän trong moät chính saùch nhaân söï lôùn, ___________________________________ 7. Taïo söï cam keát cuûa BGÑ & toaøn theå nhaân vieân trong vieäc thöïc hieän, ___________________________________ ___________________________________ Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù KQCV khaùc ___________________________________ 1. Phöông phaùp nhaän xeùt chuû quan: 1. So saùnh töông ñoái (PP xeáp haïng / Ranking ___________________________________ Method/Technique) 2. So saùnh tuyeät ñoái (PP möùc thang ñieåm / Rating Scales Method) ___________________________________ 2. Phöông phaùp ñaùnh giaù döïa vaøo soá lieäu: 1. Öu ñieåm (traits) hoaëc haønh vi (behaviors) cuûa nhaân vieân: ___________________________________ Ghi cheùp vuï vieäc quan troïng (Critical Incident Method) Vaên baûn töôøng thuaät (Essay Method/ Narrative Form Rating Method) ___________________________________ Theo tieâu chuaån coâng vieäc (Work Standards Method) Thang ñieåm ñaùnh giaù caên cöù haønh vi (Behaviorally Anchored Rating Scales Method) ___________________________________ 2. Quaûn trò theo muïc tieâu (Management by objectives ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Chöông trình ñaøo taïo ___________________________________ ___________________________________ Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc ___________________________________ Chuùc thaønh coâng! ___________________________________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản