intTypePromotion=1

Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
129
lượt xem
21
download

Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành do Lê Hoàng Lan biên soạn bao gồm những nội dung về quy định ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) theo luật BVMT năm 2005; quy định về ĐMC theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP; quy định về ĐMC theo Thông tư 26/2011/TT-BTNM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành - Lê Hoàng Lan

 1. Đánh giá Môi trường Chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi  trường  và các văn bản hướng dẫn hiện hành Lê Hoàng Lan
 2. NỘI DUNG  1. QUY ĐỊNH VỀ  ĐMC THEO LUẬT BVMT  NĂM 2005 2. QUY ĐỊNH VỀ  ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH  29/2011/NĐ­CP 3. QUY ĐỊNH VỀ  ĐMC THEO THÔNG TƯ  26/2011/TT­BTNM 2
 3. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (1) 1.1. Đối tượng phải lập báo cáo ĐMC: Theo Điều 14: 1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội  cấp quốc gia 2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực  trên quy mô cả nước 3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội  của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp  tỉnh), vùng 4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ vệ phát triển rừng; khai thác  và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi  liên tỉnh, liên vùng. 5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm. 6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh. 3
 4. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (2) 1.2. Tiến hành ĐMC và lập báo cáo ĐMC:        Theo tinh thần quy định tại Điều 15 của Luật BVMT 2005:   Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các dự án về chiến lược,  quy hoạch và kế hoạch (CQK) nêu tại điều 14 của Luật có trách  nhiệm tiến hành ĐMC và lập báo cáo ĐMC.  Báo cáo ĐMC là một nội dung của dự án và phải được lập đồng  thời với quá trình lập dự án (quá trình xây dựng CQK) , tức là quá  trình ĐMC đi song song với quá trình xây dựng CQK. 4
 5. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (3)  1.3. Nội dung bỏo cỏo ĐMC:       Điều 16 Luật BVMT 2005 quy định nội dung của bỏo cỏo ĐMC  như sau:  1. Khỏi quỏt về mục tiờu, quy mụ, đặc điểm của dự ỏn cú liờn  quan đến mụi trường. 2. Mụ tả tổng quỏt cỏc điều kiện tự nhiờn, kinh tế ­ xó hội, mụi  trường cú liờn quan đến dự ỏn. 3. Dự bỏo tỏc động xấu đối với mụi trường cú thể xảy ra khi thực  hiện dự ỏn. 4. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương phỏp đỏnh  giỏ. 5. Đề ra phương hướng, giải phỏp tổng thể giải quyết cỏc vấn đề 5 về mụi trường trong quỏ trỡnh thực hiện dự ỏn.
 6. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (4) 1.4. Thẩm định báo cáo ĐMC: 1.4.1. Hình thức thẩm định: Theo khoản 1 Điều17 của Luật, báo cáo ĐMC được thẩm định  bằng hình thức tổ chức hội đồng thẩm định. 1.4.2. Thành phần của Hội đồng thẩm định: Theo các khoản 2, 3 và 4, Điều 17 của Luật, thành phần của hội  đồng thẩm định phải có trên 50% thành viên có chuyên môn về  môi trường và các lĩnh vực liên quan đến dự án về CQK và được  quy định cụ thể theo quy mô của dự án như sau:   6
 7. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (5) 1.4.2. Thành phần của Hội đồng thẩm định (tiếp): ­  Dự án CQK quy mô quốc gia, liên tỉnh: gồm đại diện của cơ  quan phê duyệt dự án; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;  UBND cấp tỉnh liên quan đến dự án; các chuyên gia có kinh  nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với dự án; thành phần  khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định  quyết định.      ­  Dự án CQK cấp tỉnh: gồm đại diện UBND cấp tỉnh; cơ quan  chuyên môn về BVMT và các ban, ngành cấp tỉnh liên quan; các  chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp; thành  phần khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm  định quyết định. 7
 8. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (6) 1.4.3. Trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định:       Theo Khoản 7, Điều 17 của Luật BVMT 2005: 1.  Bộ TN & MT tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC đối với  các dự án (CQK) do Quốc Hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt; 2.  Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP tổ chức hội đồng thẩm  định báo cáo ĐMC đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của  mình; 3.  UBND cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC đối với  dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình và của HĐND cùng  8 cấp.
 9. 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (7) 1.4.4. Giá trị pháp lý của kết quả  thẩm định báo cáo ĐMC:      Theo Khoản 6, Điều 17:      Kết quả thẩm định báo cáo ĐMC là một trong những căn cứ để  phê duyệt CQK (có nghĩa là, khi chưa có kết quả thẩm định báo  cáo ĐMC thì chưa được phê duyệt CQK). 9
 10.  1. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO LUẬT BVMT 2005 (8)   1.4.5. Một số lưu ý: ­ Luật BVMT năm 2005 không quy định việc phê duyệt báo cáo  ĐMC  (sau khi tổ chức xong việc thẩm định báo cáo ĐMC, cơ quan  tổ chức việc thẩm định phải báo cáo/ thông báo kết quả thẩm định  cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt CQK) ­ Tổ chức, cá nhân có quyền gửi yêu cầu, kiến nghị về BVMT đến  cơ quan tổ chức Hội đồng thẩm định và cơ quan phê duyệt CQK;  Hội đồng và cơ quan phê duyệt CQK có trách nhiệm xem xét các  yêu cầu, kiến nghị trước khi đưa ra kết luận, quyết định (khoản 5  Điều 17 của Luật).   10
 11. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (1a) 2.1. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và  các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:  Điều 3 và Phụ lục 1 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức lồng ghép  A trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  I Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội  1 Chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội của cả nước  II Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia  Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia về công nghiệp,  1 nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch,  y tế (bao gồm cả phân ngành của ngành và lĩnh vực đó)  Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp, nông  2 nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, y tế  không quy định tại phần B, Phụ lục II III Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh  11
 12. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (1b) 2.1. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và  các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:  Điều 3 và Phụ lục 1 (tiếp theo) B Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức báo cáo riêng  I Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội  Quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội của các vùng kinh tế ­ xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh  1 tế, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế  2 Quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  II Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia  Quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; khai  thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi  1 măng; thép; khai thác và chế biến than, quặng sắt, thiếc, nhôm, vonfram, antimon, titan, vàng, đất  hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ khác 2 Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi  Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông,  3 cảng, hàng không  4 Quy hoạch phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại 5 Quy hoạch phát triển du lịch, sân golf 6 Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện  12 7 Quy hoạch phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
 13. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (1c) 2.1. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và  các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:  Điều 3 và Phụ lục 1 (tiếp theo) B Báo cáo ĐMC dưới hình thức báo cáo riêng (tiếp)  Quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và sử  III dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên  vùng  1 Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng 2 Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi 02 tỉnh trở lên  Quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước mặt, nước  3 ngầm, khoáng sản trên phạm vi 02 tỉnh trở lên Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác theo chỉ đạo của Quốc hội,  C Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  13
 14. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (1c)  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên của  các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia không thuộc danh mục Phụ  lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến  lược rút gọn dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến  lược, quy hoạch, kế hoạch  Kế hoạch năm (05) năm được xây dựng phù hợp với quy  hoạch của ngành, lĩnh vực đã được thẩm định báo cáo đánh  giá môi trường chiến lược không bắt buộc thực hiện đánh  giá môi trường chiến lược  Khuyến khích thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đối  với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch không quy định phải  thực hiện ĐMC theo Điều 3 này 14
 15. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (2) Nội dung báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng:  Điều 5 Mô tả tóm tắt CQK  Quá trình tổ chức thực hiện ĐMC; mô tả phạm vi nghiên cứu của ĐMC  và các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK  Mô tả diễn biến trong quá khứ và dự báo xu hướng của các vấn đề môi  trường chính trong trường hợp không thực hiện CQK  Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của CQK với các quan  điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá, so sánh các phương án  phát triển của CQK  Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp  thực hiện CQK  Tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC  Đề xuất điều chỉnh CQK và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác  động xấu đến môi trường  Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá  Kết luận và kiến nghị 15
 16. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (3) Nội dung báo cáo ĐMC chi tiết lồng ghép trong báo cáo CQK:  Điều 5  Quá trình tổ chức thực hiện ĐMC; mô tả phạm vi nghiên cứu của  ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK  Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của CQK với  các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá; so sánh  các phương án phát triển của CQK  Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường  hợp thực hiện CQK  Tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC  Đề xuất điều chỉnh CQKvà các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu  tác động xấu đến môi trường  Kết luận và kiến nghị 16
 17. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (3) Nội dung báo cáo ĐMC rút gọn: Điều 5  Quá trình tổ chức thực hiện ĐMC, phạm vi nghiên cứu của ĐMC  và các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK  Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường  hợp thực hiện CQK   Đề xuất điều chỉnh CQKvà các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu  tác động xấu đến môi trường  Kết luận và kiến nghị 17
 18. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (4) Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:  Điều 6  Báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng  Văn bản đề nghị thẩm định  Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết  Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  Báo cáo ĐMC chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy  hoạch, kế hoạch  Văn bản đề nghị thẩm định  Dự thảo văn bản CQKđã được lồng ghép báo cáo ĐMC chi tiết  Báo cáo ĐMC rút gọn  Văn bản đề nghị thẩm định  Dự thảo văn bản CQK đã được lồng ghép báo cáo ĐMC rút gọn 18
 19. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (5) Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược : Điều 7 bổ sung 3  quy định so với Luật BVMT   Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên  và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC đối với CQK  thuộc bí mật an ninh, quốc phòng do Quốc hội, Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt   Việc thẩm định báo cáo ĐMC rút gọn có thể được thực hiện bằng  cách lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của các Ủy viên  hội đồng thẩm định  Trường hợp cần thiết, cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm  định báo cáo ĐMC tiến hành các hoạt động sau đây: Khảo sát;  Lấy ý kiến của các bên liên quan; Tổ chức các cuộc họp chuyên  gia đánh giá theo chuyên đề 19
 20. 2. QUY ĐỊNH VỀ ĐMC THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2011/NĐ­CP (6) Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Điều 8   Thời hạn thẩm định báo cáo ĐMC chi tiết tối đa là bốn mươi lăm  (45) ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối  với việc thẩm định báo cáo ĐMC thuộc thẩm quyền của Ủy ban  nhân dân cấp tỉnh thì thời hạn tối đa là ba mươi (30) ngày làm  việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ  Thời hạn thẩm định báo cáo ĐMC rút gọn tối đa là ba mươi (30)  ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ  Trường hợp báo cáo ĐMC phải thẩm định lại thì thời hạn thẩm  định thực hiện như quy định như đối với báo cáo thẩm định lần  đầu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2