intTypePromotion=1

Bài giảng Dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
30
lượt xem
2
download

Bài giảng Dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội bao gồm những nội dung về quy định của pháp luật hiện hành; quyền hiến định; cụ thể hóa quy định của hiến pháp; nghĩa vụ hiến định; việc sử dụng quyền yêu cầu; chủ thể cung cấp thông tin và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Ts. Nguyễn Sĩ Dũng
 2. Quy định của pháp luật hiện hành  Về quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu  Về  trách  nhiệm  tổ  chức  cung  cấp  thông  tin,  tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội
 3. 1. Quyền Hiến định  Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của đại biểu Quốc hội là quyền Hiến định:  “…Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã  hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang trả lời những vấn đề mà đại biểu  Quốc hội quan tâm”  (Điều 98 – Hiến pháp 1992)
 4. 2. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp  Quyền Hiến định được cụ thể trong các văn bản về tổ chức và hoạt động của Quốc hội:  Luật các hoạt động giám sát của Quốc hội (Điều 43)  “Trong  trường  hợp  cần  thiết,  đại  biểu  Quốc  hội  có  quyền  yêu  cầu  cơ  quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tố cáo đến trình  bày và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan”  Quy  chế  hoạt  động  của  ĐBQH  &  Đoàn  ĐBQH  (Điều  16)  “Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với  các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ­ xã hội, tổ chức  xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân để được cung cấp thông  tin về những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm”
 5. 3. Nghĩa vụ Hiến định  “Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ và các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết mà đại biểu yêu cầu “ (Điều 100 – Hiến pháp 1992)
 6. 4. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp  Trong  phạm  vi  chức  năng,  nhiệm  vụ  của  mình,  Văn  phòng  Quốc  hội,  Văn  phòng  giúp  việc  Đoàn  đại  biểu  Quốc  hội  có  trách  nhiệm  cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết,  tổ chức phục vụ Quốc hội, Uỷ  ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội,  Đoàn  đại  biểu  Quốc  hội  và  đại  biểu  Quốc  hội  thực  hiện  các  hoạt  động giám sát (Điều 47 – Luật các hoạt động giám sát của QH)  Viện  Nghiên  cứu  lập  pháp  là  cơ  quan  thuộc  Uỷ  ban  thường  vụ  Quốc hội, có chức năng tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của  Quốc hội và đại biểu Quốc hội. (Nghị quyết số: 614/2008/UBTVQH1 về thành lập Viện NCLP)
 7. Thực trạng  Sử dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin  Tổ chức cung cấp thông tin
 8. 5. Việc sử dụng quyền yêu cầu 1) Cách thức sử dụng quyền trong thời gian qua: ­  Đại  biểu  gửi  văn  bản  yêu  cầu  trực  tiếp  tới  các  cơ  quan,  tổ  chức  ngoài Quốc hội; ­ Đại biểu gửi văn bản yêu cầu về Viện NCLP và VPQH đề nghị tổ  chức nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin; ­ Đại biểu điền thông tin yêu cầu theo mẫu đối với các tài liệu trong  danh mục ngay tại bàn cung cấp thông tin kỳ họp.
 9. 5. Việc sử dụng quyền yêu cầu 2) Việc yêu cầu cung cấp thông tin tại kỳ họp thứ 7 (khóa XII):  Tổng số phiếu yêu cầu: 1.890 phiếu  Tổng số câu hỏi: 3.741 câu tương ứng với từng hoại hình thông tin  cụ thể như sau: ­ Biên bản hội trường: 59 yêu cầu  ­ Sách: 1.536 yêu cầu ­ Số liệu, tư liệu: 29 yêu cầu ­ Tài liệu tham khảo: 1.264 yêu cầu ­ Thông tin chuyên đề: 730 yêu cầu ­ Thông tin tổng hợp: 15 yêu cầu ­ Tin hình, ảnh tư liệu: 78 yêu cầu ­ Văn bản pháp quy: 33 yêu cầu ­ Chất vấn và trả lời chất vấn: 2 yêu cầu
 10. 6. Chủ thể cung cấp thông tin  Các cơ quan, tổ chức ngoài Quốc hội  Các cơ quan của Quốc hội  Các cơ quan chuyên cung cấp thông tin: + Viện nghiên cứu lập pháp: cung cấp thông tin khoa học,  nghiên cứu khoa học + Văn phòng Quốc hội (Trung tâm Thông tin, Thư viện và  NCKH):  cung  cấp  thông  tin  công  chúng  và  thông  tin  thư  viện
 11. 7. Tình hình cung cấp thông tin phục vụ kỳ họp thứ 7 (Khóa XII) Viện NCLP tiếp nhận 3.741 câu hỏi, trong đó nguồn  cung cấp tin như sau: ­ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học: 196 câu hỏi ­ Trung tâm Thông tin Khoa học: 2.888 câu hỏi ­ Các cơ quan của Văn phòng Quốc hội: 32 câu hỏi ­ Các cơ quan của Chính phủ: 11 câu hỏi Văn phòng Quốc hội cung cấp báo cáo tổng hợp ý kiến công chúng về 8 dự án được xem xét tại kỳ họp cho 493 đại biểu Quốc hội; trả lời 7 yêu cầu nghiên cứu của 3 ủy ban chuyên môn của Quốc hội
 12. 8. Một số nhận xét chung 1) Về việc sử dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin:  Đại  biểu  chủ  yếu  yêu  cầu  cung  cấp  thông  tin  trong  kỳ  họp  Quốc hội;  Một số đại biểu đã sử dụng hiệu quả quyền yêu cầu cung cấp  thông tin;  Các yêu cầu cung cấp số liệu còn hạn chế: 29 yêu cầu tại kỳ  họp thứ 7. Trong khi đó, số đại biểu đã yêu cầu cung cấp sách  lên tới 1.536 yêu cầu;  Đây  là  một  quyền  quan  trọng  nhưng  việc  sử  dụng  của  đại  biểu có lẽ là chưa tối đa;  Việc sử dụng quyền của  đại biểu là cơ sở cho sự phát triển  hệ thống thông tin nghiên cứu của Quốc hội
 13. 8. Một số nhận xét chung 2) Về trách nhiệm cung cấp thông tin:  Trách nhiệm cung cấp thông tin là vấn đề quan trọng và ở  tầm hiến định;  Dịch vụ thông tin nghiên cứu của Quốc hội Việt Nam  đã  có  những  bước  phát  triển  đáng  kể  sau  18  năm  xây  dựng  song cần được tiếp tục đổi mới;  Việc thành lập Viện NCLP là một trong những nỗ lực để  thúc đẩy công tác thông tin nghiên cứu phục vụ Quốc hội.
 14. 8. Một số nhận xét chung 2) Về trách nhiệm cung cấp thông tin (tiếp):  Tổ chức cung cấp thông tin cho đại biểu vẫn chủ yếu được  thực hiện tại kỳ họp Quốc hội, giữa hai kỳ họp chưa thật  sự được chú trọng;  Về  thông  tin  tham  khảo  chuyên  sâu,  vẫn  chủ  yếu  phục  vụ  đại  biểu  Quốc  hội  theo  Danh  mục  chuyên  đề  đã  chuẩn  bị  sẵn và do cơ quan thông tin  xây dựng nên;  Dung lượng các tài liệu gửi cho đại biểu Quốc hội còn khá  lớn, từ 20 – 30 trang/chuyên đề;  Một  số  nghiên  cứu  gửi  cho  đại  biểu  vẫn  còn  nặng  về  tư  biện;
 15. 9. Kiến nghị bước đầu  Các vị đại biểu cần tích cực đề nghị cung cấp thông tin  Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan;  Tiếp tục đổi mới hệ thống cơ quan nghiên cứu của Quốc hội theo hướng minh định rõ giữa nghiên cứu về thiết chế Quốc hội và dịch vụ thông tin cho đại biểu Quốc hội;
 16. 9. Kiến nghị bước đầu (tiếp)  Thúc đẩy cầu về thông tin của đại biểu Quốc hội;  Phát triển hệ thống dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin dựa trên cầu về thông tin của đại biểu;  Phát triển đồng bộ thông tin nghiên cứu và thông tin công chúng để phục vụ đại biểu Quốc hội kết hợp hài hòa của 2 yếu tố: quyết đúng về khoa học và quyết hợp lòng dân.
 17. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của Quý vị !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản