intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế thương mại Việt Nam: Chương 1 – ĐH Thương Mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
24
lượt xem
1
download

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế thương mại Việt Nam: Chương 1 – ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Vai trò thương mại trong sự phát triển KT-XH Việt Nam. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Khái quát đặc điểm thương mại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, vai trò của thương mại đối với nền kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Kinh tế thương mại Việt Nam: Chương 1 – ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Hà Nội- 2017<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Bộ môn: Quản lý kinh tế<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN<br /> KINH TẾ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> trong lưu thông<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> • MQH kinh tế, hiện tượng, hoạt động kinh tế giữa các chủ thể kinh tế diễn ra<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> Đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br /> • Nghiên cứu KTTM trong điều kiện ở Việt Nam<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> • Trang bị cho SV kiến thức chuyên sâu và đặc thù về KTTM Việt Nam<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> • Nghiên cứu chủ yếu ở phạm vi vĩ mô, có liên quan đến nhiều học phần khác<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> chung và trên từng khu vực thị trường nói riêng trong quá trình phát triển.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> thực tiễn để phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thương mại Viêt Nam nói<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> • Giúp sinh viên có kỹ năng và phương pháp vận dụng kiến thức đã học vào<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Thƣơng mại trong giai đoạn chuyển đổi ở Việt Nam<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Vai trò thƣơng mại trong sự phát triển KT-XH Việt Nam<br /> <br /> Hội nhập thƣơng mại quốc tế của Việt Nam<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Thị trƣờng và thƣơng mại nội địa trong điều kiện hội nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 6 CHƢƠNG<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> Nguồn lực và hiệu quả của thƣơng mại Việt Nam<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Ngoại thƣơng Việt Nam trong điều kiện hội nhập<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Ban Kinh tế TW (2016), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải (2007), Giáo trình Kinh tế ngoại thương, NXB Lao động<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> – Xã hội, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> <br /> Thân Danh Phúc (2011), Đề cương bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam<br /> <br /> <br /> <br /> Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại, NXB Thống kê, Hà<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> Lê Hữu Nghĩa, Lê Danh Vĩnh (2006), Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới, NXB CTQG<br /> <br /> _T<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> kinh tế quốc dân, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2012), Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Đại học<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở<br /> <br /> U<br /> <br /> <br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> thành tựu và bài học kinh nghiệm, NXB Thống kê<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> Lê Danh Vĩnh (2006), 20 năm đổi mới cơ chế, chính sách thương mại Việt Nam: những<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội;<br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> Nội;<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1. VAI TRÒ CỦA THƢƠNG MẠI TRONG<br /> SỰ PHÁT TRIỂN KT-XH VIỆT NAM<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. Khái quát đặc điểm thƣơng mại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> 1.2. Vai trò của thƣơng mại đối với nền kinh tế Việt Nam<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản