intTypePromotion=3

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 4 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
12
lượt xem
2
download

Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 4 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến kinh tế và thương mại các nước ASEAN. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Đặc điểm, tiềm năng phát triển kinh tế và thương mại các nước ASEAN; kinh tế và thương mại một số nước ASEAN 6; Kinh tế và thương mại một số nước ASEAN 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử học phần Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Chương 4 – ĐH Thương mại

H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 4<br /> KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI CÁC NƢỚC ASEAN<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.3 Kinh tế và thƣơng mại một số nƣớc ASEAN 4<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> Kinh tế và thƣơng mại một số nƣớc ASEAN 6<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1 Đặc điểm, tiềm năng phát triển kinh tế&thƣơng mại các nƣớc ASEAN<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> 4.1.3. Vị trí của khu vực Asean<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 4.1..2. Lịch sử phát triển kinh tế<br /> và TM các nước Asean<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 4.1.1. Khái quát về đặc điểm và<br /> lịch sử phát triển kinh tế và<br /> thương mại các nước Asean<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1. Đặc điểm, tiềm năng phát triển kinh tế&thƣơng mại<br /> các nƣớc ASEAN<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> Dân số<br /> chiếm<br /> 1/10 thế<br /> giới, năng<br /> động<br /> <br /> D<br /> <br /> Hợp tác<br /> hương<br /> tâm + Ly<br /> tâm<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Trình độ<br /> phát triển<br /> còn khá<br /> chênh<br /> lệch<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Mô hình<br /> kinh tế:<br /> CNH<br /> hướng nội<br />  CNH<br /> hướng<br /> ngoại<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Cơ câu<br /> : tế<br /> kinh<br /> vừa tương<br /> đồng, vừa<br /> bổ sung<br /> cho nhau<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Trình đô<br /> phát triên<br /> kinh tê<br /> thâp, dưa<br /> vào nông<br /> nghiêp là<br /> chủ yêu<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br />  Khát quát về đặc điểm phát triển kinh tế và TM các nƣớc Asean: tƣ<br /> nhiên, kinh tế, xã hội.<br /> <br />  Kết luận về đặc điểm của các nƣớc Asean<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1.1. Khái quát về đặc điểm và lịch sử phát triển<br /> kinh tế và thƣơng mại các nƣớc Asean<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> ASEAN 10<br /> (1999)<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> ASEAN<br /> 7 (1995)<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> ASEAN<br /> 5 (1967)<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Lộ trình chủ nghĩa khu vực<br /> ASA<br /> (1961<br /> )<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Bối cảnh ra đời<br />  Bối cảnh khu vực<br />  Bối cảnh quốc tế<br />  Sự cần thiết ra đời<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.1.2. Lịch sử phát triển kinh tế và TM các nƣớc Asean<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> (1997)<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> ASEAN 9<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> ASEAN 6<br /> (1984)<br /> <br /> TM<br /> <br /> (1963)<br /> <br /> _T<br /> <br /> MAPHILINDO<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Lộ trình chủ nghĩa khu vực<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Vị trí bổ sung<br /> nền kinh tế<br /> toàn cầu<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Vị trí tăng<br /> trƣởng cao<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Vị trí là một<br /> khu vực đông<br /> dân<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Vị trí hấp dẫn<br /> đầu tƣ ngoài<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1.3. Vị trí của khu vực Asean<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản