intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chia sẻ: Banhbeodethuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:148

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu độc học môi trường; một số khái niệm cơ bản; các nguyên lý cơ bản về độc học môi trường; các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc của chất độc; diễn biến và con đường đi của độc chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 1. ÑOÄC HOÏC MOÂI TRÖÔØNG Soá tieát: 45 tieát CBGD: ThS. Nguyeãn Thò Thu Hieàn 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 1
 2. MUÏC TIEÂU CUÛA MOÂN HOÏC Sau khi hoïc xong moân ÑHMT, sinh vieân coù theå:  Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa ñoäc hoïc moâi tröôøng.  Phaân bieät ñöôïc ÑHMT vôùi caùc ngaønh nghieân cöùu veà ñoäc chaát khaùc.  Bieát caùch phaân loaïi ñoäc chaát.  Bieát ñöôïc caùc taùc ñoäng cuûa ñoäc chaát leân caùc moâi tröôøng thaønh phaàn (ñaát, nöôùc, khoâng khí).  Bieát ñöôïc phöông thöùc xaâm nhaäp vaø taùc ñoäng cuûa chaát ñoäc ñoái vôùi cô theå con ngöôøi.  Bieát moät soá quaù trình gaây ñoäc ñieån hình trong moâi tröôøng. 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 2
 3. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG MOÂN HOÏC - Caùc khaùi nieäm cô baûn söû duïng trong ÑHMT. - Caùc daïng ñoäc chaát vaø cô sôû phaân loaïi ñoäc chaát. - Caùc nguyeân lyù cuûa ÑHMT. - Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán tính ñoäc cuûa ñoäc chaát. - Dieãn bieán vaø con ñöôøng ñi cuûa ñoäc chaát. - Caùc loïai ñoäc chaát coù trong caùc moâi tröôøng thaønh phaàn (ñaát, nöôùc, khoâng khí) vaø taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi moâi tröôøng. - Moät soá quaù trình gaây ñoäc ñieån hình trong moâi tröôøng. 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 3
 4. CAÙC HOÏC PHAÀN CAÀN TRANG BÒ TRÖÔÙC - Moâi tröôøng hoïc cô baûn - Hoùa moâi tröôøng - Caùc moâi tröôøng thaønh phaàn 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 4
 5. PHÖÔNG THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ Hình thöùc ñaùnh giaù Soá laàn Tyû leä ñieåm (%) Thi kieåm tra giöõa kyø 01 30 % Baøi taäp 03 30 % 70% Seminar 01 70 % 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 5
 6. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 1: Toång quan veà ñoäc hoïc moâi tröôøng 1.1. Giôùi thieäu 1.2. Moät soá khaùi nieäm cô baûn 1.2.1. Ñoäc hoïc 1.2.2. Ñoäc hoïc moâi tröôøng 1.2.3. Nhieãm baån 1.2.4. OÂ nhieãm 1.2.5. Chaát ñoäc 1.2.6. Tính ñoäc 1.2.7. Nhieãm ñoäc 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 6
 7. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 1.2.8. Taùc nhaân gaây ñoäc 1.2.9. Lieàu löôïng ñoäc 1.2.10. Ñoä ñoäc caáp tính 1.2.11. Ñoä ñoäc maõn tính 1.2.12. Ñôn vò ñoäc chaát 1.2.13. Toác ñoä phaùt trieån ñoäc chaát 1.2.14. Heä soá phaùt thaûi ñoäc chaát 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 7
 8. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 1.3. Caùc nguyeân lyù cô baûn veà ñoäc hoïc moâi tröôøng 1.3.1. Tính ñoäc 1.3.2. Ngöôõng ñoäc 1.3.3. Tính beàn vöõng cuûa ñoäc chaát trong moâi tröôøng 1.3.4. Moái quan heä giöõa noàng ñoä (lieàu löôïng) ñaùp öùng / phaûn öùng cuûa cô theå. 1.4. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán tính ñoäc cuûa chaát ñoäc 1.4.1. Lieàu löôïng vaø thôøi gian tieáp xuùc vôùi chaát ñoäc 1.4.2. Caùc yeáu toá sinh hoïc 1.4.3. Caùc nhaân toá moâi tröôøng 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 8
 9. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 1.5. Dieãn bieán vaø con ñöôøng ñi cuûa ñoäc chaát 1.5.1. Nguoàn phaùt sinh 1.5.2. Xaâm nhaäp 1.5.3. Gaây ñoäc 1.5.4. Phaân huûy 1.5.5. Ñaøo thaûi 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 9
 10. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 2: Phaân loaïi ñoäc chaát 2.1. Cô sôû phaân loaïi 2.2. Phaân loaïi ñoäc chaát theo noàng ñoä, lieàu löôïng 2.3. Phaân loaïi ñoäc chaát theo baûn chaát 2.4. Phaân loaïi ñoäc chaát trung gian giöõa 2 loaïi baûn chaát vaø noàng ñoä, lieàu löôïng 2.5. Phaân loaïi theo möùc ñoä nguy hieåm 2.5.1. Ít nguy hieåm 2.5.2. Nguy hieåm 2.5.3. Raát nguy hieåm 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 10
 11. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 2.6. Phaân loaïi theo nguoàn goác 2.6.1. Chaát ñoäc sinh hoïc 2.6.2. Chaát ñoäc phoùng xaï 2.6.3. Chaát ñoäc hoùa hoïc 2.7. Phaân loaïi theo traïng thaùi toàn taïi 2.7.1. Traïng thaùi hoùa hoïc 2.7.2. Traïng thaùi vaät lyù 2.8. Phaân loaïi ñoäc chaát qua con ñöôøng xaâm nhaäp vaø gaây haïi 2.8.1. Ñoái vôùi thöïc vaät 2.8.2. Ñoái vôùi ñoäng vaät 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 11
 12. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 3: Ñoäc chaát trong moâi tröôøng ñaát 3.1. Toång quan 3.1.1. Ñoäc chaát trong moâi tröôøng ñaát 3.1.2. Con ñöôøng xaâm nhaäp cuûa ñoäc chaát vaøo cô theå sinh vaät 3.1.3. Cô cheá xaâm nhaäp cuûa ñoäc chaát vaøo ñaát 3.1.4. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoäc chaát trong moâi tröôøng ñaát 3.2. Caùc daïng nhieãm ñoäc trong moâi tröôøng ñaát 3.2.1. Nhieãm ñoäc do oâ nhieãm töï nhieân 3.2.2. Nhieãm ñoäc do oâ nhieãm nhaân taïo 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 12
 13. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 3.3. Chaát ñoäc trong ñaát ngaäp nöôùc, yeám khí 3.3.1. Caùc chaát ñoäc trong ñaát ngaäp nöôùc, yeám khí 3.3.2. Taùc haïi cuûa caùc chaát ñoäc 3.3.3. Bieän phaùp phoøng choáng 3.4. Chaát ñoäc trong ñaát pheøn 3.4.1. Caùc chaát ñoäc trong ñaát pheøn 3.4.2. Dieãn bieán cuûa caùc chaát ñoäc 3.4.3. Taùc haïi cuûa caùc chaát ñoäc ñoái vôùi sinh vaät 3.4.4. Bieän phaùp phoøng choáng 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 13
 14. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 3.5. Chaát ñoäc trong ñaát maën 3.5.1. Caùc chaát ñoäc trong ñaát maën 3.5.2. Dieãn bieán cuûa caùc chaát ñoäc 3.5.3. Taùc haïi cuûa caùc chaát ñoäc ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa caây troàng 3.5.4. Bieän phaùp caûi taïo ñaát maën 3.6. Chaát ñoäc ngoaïi lai xaâm nhieãm 3.6.1. Nguoàn goác 3.6.2. Söï nhieãm caùc chaát ñoäc phoùng xaï trong ñaát 3.6.3. Nhieãm daàu trong ñaát 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 14
 15. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 3.7. Chaát ñoäc sinh ra töø quaù trình tích luõy phaân boùn vaø thuoác baûo veä thöïc vaät 3.8. Chaát ñoäc kim loaïi naëng trong ñaát 3.9. Caùc khí ñoäc töï nhieân trong ñaát thoaùt ra 3.10. Caùc traàm tích (buøn laéng) gaây ñoäc 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 15
 16. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 4: Ñoäc chaát trong moâi tröôøng nöôùc 4.1. Toång quan veà chaát ñoäc trong moâi tröôøng nöôùc 4.1.1. Ñònh nghóa 4.1.2. Caùc loaïi chaát ñoäc trong moâi tröôøng nöôùc 4.2. Quaù trình traàm tích, bay hôi, phaân taùn cuûa ñoäc chaát trong moâi tröôøng nöôùc 4.3. Caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc aûnh höôûng ñeán ñoäc tính 4.3.1. Caùc yeáu toá lieân quan ñeán söï ngoä ñoäc 4.3.2. Caùc taùc nhaân moâi tröôøng ngoaøi aûnh höôûng ñeán ñoäc tính 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 16
 17. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 4.4. Ñoäc chaát trong moâi tröôøng nöôùc soâng 4.5. Ñoäc chaát trong moâi tröôøng nöôùc hoà 4.6. Ñoäc chaát trong moâi tröôøng nöôùc bieån 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 17
 18. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 5: Ñoäc chaát trong moâi tröôøng khoâng khí 5.1. Toång quan veà ñoäc chaát trong moâi tröôøng khoâng khí 5.1.1. Phaân loaïi vaø nguoàn goác cuûa ñoäc chaát 5.1.2. Tính ñoäc 5.1.3. Ngoä ñoäc 5.1.4. Ngöôõng ñoäc 5.2. Moät soá ñoäc chaát trong moâi tröôøng khoâng khí 5.2.1. SOx vaø taùc haïi 5.2.2. NOx vaø taùc haïi 5.2.3. COx vaø taùc haïi 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 18
 19. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT 5.2.4. F-, Cl- vaø taùc haïi 5.2.5. Khí töï nhieân CH4 vaø taùc haïi 5.2.6. NH3 vaø taùc haïi 5.3. Khí ñoäc do hoaït ñoäng giao thoâng gaây ra 5.4. Caùc beänh do ñoäc chaát trong khoâng khí gaây ra ñoái vôùi ñoäng vaät, thöïc vaät vaø con ngöôøi 5.4.1. Ñoái vôùi ñoäng vaät 5.4.2. Ñoái vôùi thöïc vaät 5.4.3. Ñoái vôùi con ngöôøi 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 19
 20. ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT Chöông 6: Phöông thöùc xaâm nhaäp vaø taùc ñoäng cuûa chaát ñoäc ñoái vôùi cô theå con ngöôøi 6.1. Giôùi thieäu chung 6.2. Quaù trình haáp thuï chaát ñoäc vaøo cô theå 6.2.1. Haáp thuï qua maøng teá baøo 6.2.2. Haáp thuï ñoäc chaát qua da 6.2.3. Haáp thuï ñoäc chaát qua phoåi 6.2.4. Haáp thuï ñoäc chaát qua heä tieâu hoùa 6.2.5. Toác ñoä haáp thuï 6.3. Phaân boá 21-Mar-12 CBGD: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2