intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - TS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
26
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - TS. Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày một số chủ đề liên quan: Vị trí của PMKT trong HTTTKT, mô hình hoạt động trên PMKT, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT, điều kiện cho việc áp dụng PMKT, phân loại phần mềm kế toán, đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT, quy trình đƣa PMKT viết sẵn vào sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - TS. Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> CHƢƠNG 6<br /> <br /> MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN PHẦN MỀM KẾ TOÁN<br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Trình bày một số chủ đề liên quan:<br /> • Vị trí của PMKT trong HTTTKT<br /> • Mô hình hoạt động trên PMKT<br /> • Lợi ích của việc ứng dụng PMKT<br /> • Tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT<br /> • Điều kiện cho việc áp dụng PMKT<br /> • Phân loại phần mềm kế toán<br /> • Đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT<br /> • Quy trình đƣa PMKT viết sẵn vào sử dụng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Dẫn nhập<br /> <br /> 3<br /> <br /> từ K/T thủ công đến H/T tích hợp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Quan điểm về kế toán máy…<br /> Kế toán máy không những<br /> làm giảm bớt khối lƣợng<br /> Thế<br /> nàoviệc,<br /> là quan<br /> đúng<br /> ?<br /> công<br /> tăngđiểm<br /> tốc độ<br /> xử lý,<br /> mà còn giúp công tác kế toán<br /> ngày càng chuyển sang<br /> hƣớng trình bày và phân tích<br /> thông tin. Tuy nhiên, chƣơng<br /> trình phần mềm kế toán<br /> không thể thay thế con ngƣời<br /> 5<br /> trong kế toán.<br /> <br /> Phần mềm kế toán (PMKT)<br /> <br /> Theo bạn, PMKT là?<br /> Công cụ ghi chép, …<br /> Xử lý kế toán phải tuân thủ …<br /> Độ chính xác của báo cáo phụ thuộc …<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Chia sẻ kiến thức<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phần mềm kế toán (PMKT)<br /> Vị trí của PMKT trong HTTTKT:<br /> PMKT là một trong các yếu tố cấu thành<br /> nên HTTTKT. PMKT chỉ trợ giúp ngƣời<br /> làm kế toán trong việc thực hiện công việc<br /> của mình với công cụ xử lý là máy tính<br /> điện tử trong môi trƣờng quản trị CSDL<br /> thích hợp.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Vị trí của PMKT trong HTTTKT<br /> <br /> Dữ liệu<br /> kế toán<br /> <br /> Thông tin<br /> kế toán<br /> <br /> Minh họa<br /> bằng PMKT<br /> <br /> 9<br /> <br /> Sự phát triển của PMKT<br /> The evolution of accounting software<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản