intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu về hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu về hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu về hệ thống thông tin trình bày các nội dung chính: Tổng quan về hệ thống, hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh, hệ kinh doanh điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu về hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

9/11/2012<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 2<br /> <br /> Sau khi học xong chương này,<br /> người học có thể:<br /> v<br /> <br /> v<br /> v<br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> Nhận diện hệ thống và các thành phần của<br /> hệ thống.<br /> Mô tả các hành vi của hệ thống.<br /> Phân loại được các hệ thống thông tin.<br /> Nhận diện mối quan hệ giữa Hệ thống kinh<br /> doanh điện tử, Thương mại điện tử, Hệ<br /> thống doanh nghiệp (Enterprise Systems) và<br /> đánh giá vai trò của chúng với tổ chức.<br /> Nhận diện các chiến lược căn bản tạo lợi thế<br /> cạnh tranh khi sử dụng hệ thống thông tin.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Các vấn đề quản trị<br /> 3<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Cách dùng lý thuyết hệ thống như là một<br /> phương tiện để định rõ các vấn đề và tình<br /> trạng để có thể hiểu chúng dễ dàng hơn và<br /> hệ thống thông tin kinh doanh có thể phát<br /> triển để hỗ trợ chúng.<br /> Cách các nhà quản lý có thể tối đa hóa việc<br /> sử dụng công nghệ trong một tổ chức bằng<br /> cách hiểu hệ thống thông tin kinh doanh.<br /> Vai trò của Hệ thống kinh doanh điện tử,<br /> thương mại điện tử, hệ thống doanh nghiệp<br /> (Enterprise Systems) trong doanh nghiệp.<br /> Cách để hệ thống thông tin kinh doanh có<br /> thể giúp đạt được lợi thế cạnh tranh.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 4<br /> <br /> 1. Tổng quan về hệ thống<br /> 2. Hệ thống thông tin<br /> 3. Phân loại hệ thống thông tin<br /> 4. Hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh<br /> 5. Hệ kinh doanh điện tử<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Tổng quan về hệ thống<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Khái niệm Hệ thống<br /> 6<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Lý thuyết hệ thống: nghiên cứu về các ứng<br /> xử và tương tác bên trong và giữa các hệ<br /> thống với nhau.<br /> Hệ thống: là tập hợp các thành phần có liên<br /> quan tương tác với nhau nhằm đạt được một<br /> mục đích.<br /> Chức năng của hệ thống là nhận các yếu<br /> tố đầu vào (input) và tạo ra các yếu tố đầu<br /> ra (output).<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Mô hình cơ bản của hệ thống<br /> 7<br /> <br /> Dữ liệu<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> • Dữ liệu thô<br /> <br /> • Tài liệu đã xử lý<br /> <br /> • Không được định dạng<br /> <br /> • Thông tin có định dạng<br /> <br /> • Dữ liệu chung chung<br /> <br /> • Dữ liệu trong ngữ cảnh<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Ví dụ về mô hình cơ bản của<br /> hệ thống xử lí trong kế toán<br /> 8<br /> <br /> Ví dụ: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp<br /> <br /> Hóa đơn<br /> Phiếu thu<br /> Phiếu chi<br /> Hợp đồng<br /> …<br /> <br /> Tổng hợp, tính toán,<br /> định khoản<br /> <br /> Bảng cân đối<br /> kế toán<br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> TỔNG<br /> TÀI SẢN<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> TỔNG<br /> ≠ NGUỒN VỐN<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Mô hình chung của hệ thống<br /> 9<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Ví dụ về mô hình cơ bản của<br /> hệ thống xử lí trong kế toán<br /> 10<br /> <br /> Ví dụ: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp<br /> •<br /> Đầu vào: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn,<br /> hợp đồng, …<br /> •<br /> Xử lý: Phần mềm kế toán, Bảng tính<br /> bằng Excel, Quy trình hạch toán, Nghiệp<br /> vụ định khoản …<br /> •<br /> Đầu ra: Bảng cân đối kế toán.<br /> •<br /> Phản hồi:<br /> Tổng Tài sản # Tổng Nguồn vốn.<br /> •<br /> Điều khiển:<br /> Thực hiện các nghiệp vụ hiệu chỉnh.<br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Tính chất của Hệ thống<br /> 11<br /> <br /> ¨ Tính chất 1: Các thành phần của một hệ thống có<br /> <br /> cùng mục đích.<br /> ¨ Tính chất 2: Các hệ thống không hoạt động hoàn<br /> <br /> toàn độc lập.<br /> ¨ Tính chất 3: Hệ thống có thể phức tạp và được tạo<br /> <br /> ra bởi các hệ thống khác nhỏ hơn.<br /> ¨ Tính chất 4: Các hệ thống con tương tác với nhau<br /> <br /> bằng cách trao đổi thông tin.<br /> ¨ Tính chất 5: Sự gắn kết giữa các hệ thống không<br /> <br /> đồng nhất.<br /> ¨ Tính chất 6: Các hệ thống có tính thứ bậc.<br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Tính chất 1<br /> 12<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Các thành phần của một hệ thống có cùng mục<br /> đích hay còn gọi là mục tiêu của hệ thống.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Mục tiêu của hệ thống thường rất cụ thể và<br /> thường được thể hiện bằng một câu đơn.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Tính chất 2<br /> 13<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Các hệ thống không hoạt động hoàn toàn độc lập.<br /> Chúng được chứa trong một môi trường<br /> (environment) có chứa các hệ thống khác và các<br /> trung gian bên ngoài.<br /> Phạm vi của hệ thống được xác định bởi đường ranh<br /> giới (boundary). Tất cả những cái bên ngoài đường<br /> ranh giới là một phần trong môi trường của hệ thống,<br /> tất cả những cái bên trong đường ranh giới tạo thành<br /> các bộ phận của hệ thống.<br /> Đường ranh giới cũng đánh dấu giao diện (interface)<br /> giữa hệ thống và môi trường. Giao diện này mô tả các<br /> trao đổi giữa hệ thống với môi trường hoặc các hệ<br /> thống khác.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Tính chất 3<br /> 14<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Hệ thống có thể phức tạp và được tạo ra bởi các hệ<br /> thống khác nhỏ hơn gọi là hệ thống con<br /> (subsystems). Hệ thống hình thành từ một hay<br /> nhiều hệ thống con được gọi là hệ thống cha<br /> (suprasystems).<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Mục tiêu của hệ thống con là hỗ trợ cho mục tiêu<br /> lớn hơn của hệ thống cha.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Một hệ thống có sự tương tác với các thành phần<br /> bên ngoài đường ranh giới được gọi là hệ thống<br /> mở (open system). Trong trường hợp ngược lại<br /> được gọi là hệ thống khép kín (closed systems).<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Tính chất 4<br /> 15<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Các hệ thống con tương tác với nhau bằng<br /> cách trao đổi thông tin thông qua phần giao<br /> diện giữa các hệ thống. Trong hệ thống<br /> thông tin và hệ thống kinh doanh, việc định<br /> nghĩa một cách rõ ràng phần giao diện này<br /> là rất quan trọng đối với hiệu quả làm việc<br /> của các tổ chức.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2