intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: "Hệ thống tiền tệ"

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

297
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nghiên cứu về tài chính và tiền tệ, người nghiên cứu bắt buộc phải tìm hiểu Tài Chính Quốc Tế, hệ thống tiền tệ và hình thức chuyển dịch tài chính quốc tế là những căn bản trong nghiên cứu tài chính quốc tế, nó cung cấp cho người đọc về hệ thống các công cụ về tài chính quốc tế để các tổ chức, chính quyền thực hiện chuyển dịch và trao đổi tài chính quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: "Hệ thống tiền tệ"

 1. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ 2/10/2009 1
 2. Noäi dung nghieân cöùu : HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ ÑOÀNG TIEÀN CHUNG ÑOÀNG TIEÀN CHUYEÅN ÑOÅI 2/10/2009 2
 3. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ Caùc yeáu toá caáu thaønh heä thoáng tieàn teä Baûn vò tieàn teä: cô sôû ñeå ñònh giaù ñoàng tieàn cuûa quoác gia. Ñôn vò tieàn teä Coâng cuï trao ñoåi ñeå thöïc hieän mua baùn, thanh toaùn. Trong cheá ñoä tieàn teä, thì baûn vò tieàn teä laø yeáu toá luoân thay ñoåi Heä thoáng tieàn teä ñaûm baûo cho vieäc thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä moät caùch thích hôïp baèng vieäc quy ñònh söï cung tieàn teä, quaûn lyù tieàn teä, toå chöùc löu thoâng 2/10/2009 tieàn teä… 3
 4. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ Xaõ hoäi traûi qua caùc heä thoáng tieàn teä: Heä thoáng baûn vò song song Heä thoáng baûn vò vaøng Heä thoáng baûn vò ngoaïi teä Heä thoáng tieàn giaáy baát khaû hoaùn Ñoàng tieàn theå hieän chuû quyeàn cuûa quoác gia, do NHTW quoác gia phaùt haønh . Xu höôùng ngaøy nay xuaát hieän caùc ñoàng tieàn chung – ñoàng tieàn cuûa khu vöïc ( ñoàng Euro …) Xeùt veà nguoàn goác, vaøng laø ñoàng tieàn chung cuûa theá giôùi. 2/10/2009 4
 5. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG Nhöõng yeáu toá khôûi xöôùng hình thaønh yù töôûng ñoàng tieàn chung: Söï gia taêng caùc nöôùc treân theá giôùi Tính toaøn caàu Söï giaûm ñi vai troø chính saùch tieàn teä ñoäc laäp, ñaëc bieät nhöõng quoác gia nhoû. 2/10/2009 5
 6. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG Nhöõng haïn cheá ñeå tieán tôùi moät ñoàng tieàn chung: Tính ña daïng veà trình ñoä toå chöùc phaùt trieån kinh teá cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc. Söï yeáu keùm veà caùc khu vöïc taøi chính cuûa nhieàu quoác gia. Thieáu caùc cô cheá ñeå thu huùt nguoàn löïc möùc ñoä vuøng. Thieáu caùc ñònh cheá ñeå thaønh laäp vaø quaûn lyù ñoàng tieàn chung. Thieáu nhöõng tieàn ñeà cho söï hôïp taùc tieàn teä vaø thieát laäp ñoàng tieàn chung. 2/10/2009 6
 7. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU EMU (Lieân hieäp tieàn teä Chaâu aâu) hình thaønh laø keát quaû cuûa tieán trình taêng cöôøng söùc maïnh moái quan heä kinh teá, tieàn teä, vaø chính trò trong chaâu aâu hôn 40 naêm qua. EMU coù nguoàn goác töø hieäp öôùc Rome 1956 – thaønh laäp coâng ñoàng kinh teá chaâu aâu vaø quan taâm tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc nöôùc thaønh vieân. Naêm 1962, UÛy ban coâng ñoàng chaâu aâu phaùt hoïa keá hoaïch thoáng nhaát tieàn teä, nhöng keá hoaïch naøy bò ngöøng laïi vì söï suïp ñoå cheá ñoä tieàn teä Brettonwoods 2/10/2009 7
 8. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Nhöng vôùi noå löïc hoäi nhaäp, loaïi tröø bieán ñoäng tyû giaù, tieán tôùi môû roäng caùc thaønh vieân cuûa lieân hieäp chaâu aâu ( tröôùc ñoù goïi laø coâng ñoàng kinh teá chaâu aâu hay coäng ñoàng chaâu aâu), Hieäp öôùc Maastricht ra ñôøi naêm 1991. Theo ñoù, UÛy ban kinh teá chaâu aâu phaùt thaûo moät keá hoaïch taïo ra ñoàng tieàn chung chaâu aâu vaøo naêm 1999. 2/10/2009 8
 9. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Caùc ñieàu kieän cuûa hieäp öôùc Maastricht Laïm phaùt nhoû hôn 1,5% so vôùi LP trung bình cuûa 3 nöôùc gia coù thaønh tích toát nhaát Thaâm huït ngaân saùch 3% GDP Nôï coâng nhoû hôn 60% Laõi suaát daøi haïn khoâng vöôït quaù 2 % điểm laõi suaát cuûa 3 nöôùc gia coù thaønh tích toát nhaát. Kieåm soaùt tyû giaù trong bieân ñoä cho pheùp ít nhaát laø 2 naêm tröôùc khi tham gia vaøo ñoàng tieàn chung. Heä thoáng taøi chính toát. 2/10/2009 9
 10. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Caùc noå löïc caàn taäp trung Ngaân haøng trung öông ñoäc laäp vaø tin töôûng OÅn ñònh giaù caû vaø laõi suaát. Kieàm cheá taøi khoùa (khoâng cheá thaâm huït, khoâng phaùt haønh tieàn ñeå buø ñaép boäi chi, khoâng baûo laõnh caùc khoaûn nôï töø phía chính phuû.) 2/10/2009 10
 11. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Thöïc tieãn: Ñeán thaùng 1/1999 coù 11 nöôùc tham gia ñoàng tieàn chung ( AÙo, Bæ, Phaàn lan, Phaùp, Ñöùc, YÙ, Ireland, Luxembourg, Haø lan, Boà Ñaøo Nha, vaø Taây Ban Nha). Ñan maïch, Thuïy ñieån vaø Anh khoâng tham gia. Hy laïp khoâng ñuû ñieàu kieäm tham gia ñoàng tieàn chung. Baét ñaàu 1/1999, tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc quoác gia tham gia ñoàng tieàn chung ñöôïc coá ñònh vónh vieãn vôùi ñoàng euro ( ñôn vò tính toaùn). Ngaân haøng Chaâu aâu thaâu toùm chính saùch tieàn teä töø ngaân haøng TW cuûa caùc quoác gia thaønh vieân. Chính phuû caùc nöôùc thaønh vieân phaùt haønh nôï baèng ñoàng euro. 2/10/2009 11
 12. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Baát lôïi ( tranh luaän): Caùc nöôùc giaøu phaûi hoã trôï cho caùc nöôùc ngheøo (gaùnh naêng ngaân saùch). Trình traïng baát caân ñoái veà trình ñoä phaùt trieån, gaây ra tính baát oån ñònh veà giaù trò ñoàng tieàn. Tình traïng lao ñoäng töï do di chuyeån giöõa caùc quoác gia laøm gia taêng caùc khoaûn chi chuyeån giao cuûa chính phuû 2/10/2009 12
 13. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ YÙ töôûng Boái caûnh caùc nöôùc Asean Sau khuûng hoaûng taøi chính naêm 1997, caùc nöôùc Asean aùp duïng cheá ñoä tyû giaù linh hoaït, nhöng khoâng muoán bieán ñoäng quaù möùc . Khuûng hoaûng taøi chính cho thaáy hieän töôïng laây lan trong khu vöïc. Khuûng khoaûng cho thaáy chaâu aù khoâng leä thuoäc vaøo nhieàu IMF. Kinh teá khu vöïc hoäi nhanh veà thöông maïi vaø ñaàu tö. Heä thoáng taøi chính caùc nöôùc trong khu vöïc coù tính deã vôõ (Fragile). Vì vaäy, caàn taêng cöôøng tính oån ñònh taøi chính trong khu 2/10/2009 vöïc. 13
 14. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ TAÊNG CÖÔØNG HÔÏP TAÙC TAØI CHÍNH TRONG KHU VÖÏC Ngaên ngöøa söï laây lan trong khu vöïc. Taêng cöôøng söùc maïnh heä thoáng taøi chính trong khu vöïc. Ñaûm baûo tyû giaù oån ñònh. Taïo ra kinh teá quy moâ trong quaù trình hôïp taùc. Ñoái phoù vôùi tính toaøn caàu hoùa taøi chính 2/10/2009 14
 15. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ HÔÏP TAÙC TAØI CHÍNH CAÀN TAÏO RA CÔ CHEÁ ÑEÅ: Quaûn lyù tyû giaù oån ñònh. Caàn taêng cöôøng hôïp taùc chính saùch kinh teá vó moâ. Cung caáp caùc coâng cuï thanh toaùn. Gia taêng tính minh baïch nhaèm cung caáp thoâng tin kinh teá thích hôïp. Phaùt trieån thò tröôøng taøi chính khu vöïc. 2/10/2009 15
 16. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ LÒCH SÖÛ HÔÏP TAÙC TAØI CHÍNH CAÙC NÖÔÙC SEAN : Söï taøi trôï troïn goùi khaån caáp (Thaùi lan naêm 1997). Ñeà nghò thaønh laäp quyõ tieàn teä Chaâu aù (1997) Khuoân khoå Minila 1997 - Tieán trình giaùm saùt Asean +3 . Saùng kieán Chaing Mai Asean +3 ( phaùt trieån thoûa thuaän taøi trôï trong vuøng) 2000. Hình thaønh quyõ traùi phieáu Asean 2003. 2/10/2009 16
 17. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ ÑAËC ÑIEÅM CHEÁ ÑOÄ TYÛ GIAÙ TRONG KHU VÖÏC Tröôùc khuûng hoaûng, cheá ñoä tyû giaù gaén chaët vaøo ñoàng USD. Sau khuûng hoaûng, cheá ñoä tyû giaù tieáp tuïc gaén chaët vaøo USD. Caùc nöôùc taêng cöôøng tröõ ngoaïi teä. Taêng cöôøng thöïc hieän hôïp ñoàng swap giöõa caùc nöôùc thaønh vieân. Nhìn chung caùc nöôùc ñeàu “lo sôï” cheá tyû giaù thaû noåi 2/10/2009 17
 18. 2/10/2009 18
 19. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ Taïi sao caùc nöôùc khu vöïc lo sôï tyû giaù thaû noåi Bieán ñoäng tyû giaù aûnh höôûng ñeán neàn kinh teá thöïc. Tyû giaù oån ñònh taïo ra söï tin töôûng cho caùc nhaø ñaàu tö vaø caùc giao dòch thöông maïi trong vuøng cuõng nhö hoã trôï cho caùc khu vöïc kinh teá lieân quan ñeán hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá. Tyû giaù bieán ñoäng laøm taêng gaùnh naëng nôï coâng, nôï chính phuû vaø nôï doanh nghieäp. Tyû giaù bieán ñoäng aûnh höôûng ñeán giaù caû trong nöôùc. 2/10/2009 19
 20. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ Caàn coù cô cheá tyû giaù thích hôïp cuûa vuøng Söï hoäi nhaäp khu vöïc caàn coù söï hôïp taùc khu vöïc veà tyû giaù. Caùc nöôùc khu vöïc cuøng canh tranh vôùi nhau treân moät thò tröôøng töï do maäu dòch neân caàn coù tyû giaù oån ñinh ñeå thuùc ñaåy caïnh tranh laønh maïnh vaø phaùt trieån. Caàn ngaên chaën chính saùch giaûm giaù ñoàng tieàn. Töø nhöõng vaán ñeà treân, naåy sinh ra yù töôûng hình thaønh ñoàng chung cuûa khu vöïc. 2/10/2009 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2