intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
98
lượt xem
14
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn trình bày các kiến thức về tài sản đầu tư, hạch toán các khoản đầu tư ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Chöông 4 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN<br /> <br /> Muïc tieâu: – Taøi saûn naøo ñaàu tö ngaén haïn? – Phöông phaùp haïch toaùn.<br /> <br /> 4.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC 4.1.1. Khaùi nieäm<br /> Caùc khoaûn ñaàu tö laø taøi saûn cuûa doanh nghieäp, khi doanh nghieäp ñem voán tham gia vaøo hoaït ñoäng taøi chính nhaèm muïc ñích sinh lôøi ôû töông lai. Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bao goàm:<br /> <br /> –Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn; –Ñaàu tö ngaén haïn khaùc; –Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.<br /> <br /> 4.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn –Ghi soå theo nguyeân taéc giaù goác: Giaù CK = Giaù mua + Chi phí mua –CK daøi haïn mua vaøo ñeå baùn trong voøng 1 naêm => CK ngaén haïn.<br /> <br /> – Khi giaù goác < giaù thò tröôøng => ñöôïc pheùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn. – Tröôøng hôïp goùp voán lieân keát kinh teá ngaén haïn => giaù lieân keát laø giaù thoûa thuaän. – Keá toaùn phaûi môû soå theo doõi chi tieát töøng loaïi traùi phieáu, coå phieáu.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản