intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
57
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá tài sản cố định; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định; trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chương 4<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Mục đích<br /> • Sau khi học xong chương này, người học có thể:<br /> • Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến<br /> tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài<br /> sản cố định trên báo cáo tài chính.<br /> • Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử l{ các giao dịch<br /> liên quan đến tài sản cố định.<br /> • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính<br /> <br /> Kế toán tài sản cố định<br /> <br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> NỘI DUNG 1<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Khái niệm, ghi nhận, đánh giá tài sản cố định<br /> 2. Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử l{<br /> các giao dịch liên quan đến tài sản cố định.<br /> 3. Trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.<br /> 4. Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính<br /> <br /> NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ<br /> NGUYÊN TẮC CƠ BẢN<br /> TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Định nghĩa TSCĐHH<br /> <br /> Phân loại TSCĐHH<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> • TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do<br /> doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản<br /> xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ<br /> hữu hình<br /> • Khái niệm tài sản không yêu cầu quyền sở hữu<br /> • TSCĐHH có hình thái vật chất<br /> • TSCĐHH sử dụng vào mục đích SXKD, không bao gồm các tài sản<br /> giữ để bán hay đầu tư<br /> • Phải thỏa mãn các tiêu chuẩn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhà cửa, vật kiến trúc;<br /> Máy móc, thiết bị;<br /> Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;<br /> Thiết bị, dụng cụ quản l{;<br /> Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm;<br /> TSCĐ hữu hình khác.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Ghi nhận TSCĐHH<br /> <br /> Bài tập thực hành<br /> <br /> • VAS 03 quy định: “Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình<br /> phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn (4) ghi nhận là:<br /> <br /> Công ty ABC nhập về toàn bộ thiết bị cho một hồ bơi với giá tiền (đơn vị triệu<br /> đồng) và số năm sử dụng như dưới đây. Xác định các TSCĐ được ghi nhận<br /> <br /> • (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử<br /> dụng tài sản đó;<br /> • (b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;<br /> • (c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;<br /> • (d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành”.<br /> <br /> • Hai tiêu chuẩn để được ghi nhận TSCĐ hữu hình là có thời gian<br /> sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.<br /> <br /> Maùy bôm (4 caùi x 100)<br /> <br /> 400<br /> <br /> 10 naêm<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5 naêm<br /> <br /> Heä thoáng ñöôøng oáng chuyeân duøng<br /> <br /> 100<br /> <br /> 5 naêm<br /> <br /> Caùc van döï phoøng (100 caùi x 0,5)<br /> <br /> 50<br /> <br /> 1 naêm<br /> <br /> Heä thoáng ñieàu khieån maùy bôm töï ñoäng baèng maùy tính<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3 naêm<br /> <br /> Maùy tính noái maïng (10 caùi x 12)<br /> <br /> 120<br /> <br /> 5 naêm<br /> <br /> Heä thoáng ñoàng hoà ño chaát löôïng nöôùc (10 caùi x 11)<br /> <br /> 110<br /> <br /> 5 naêm<br /> <br /> Boä phuï tuøng (40 coâng cuï x 0,5)<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> 7/12/2015<br /> <br /> Xác định nguyên giá<br /> <br /> Chi phí liên quan trực tiếp<br /> <br /> • Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có<br /> được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng<br /> thái sẵn sàng sử dụng:<br /> <br /> Chi phí chuẩn bị mặt bằng; chi phí vận<br /> chuyển và bốc xếp ban đầu<br /> <br /> Chi phí liên quan<br /> trực tiếp<br /> <br /> • Giá mua (đã trừ chiết khấu thương mại/giảm giá/lãi do trả chậm nếu có)<br /> • Các khoản thuế không được hoàn lại<br /> • Chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng<br /> sử dụng<br /> <br /> Chi phí lắp đặt, chạy thử đã trừ các khoản<br /> thu hồi về sản phẩm, phế liệu<br /> Chi phí chuyên gia, chi phí tư vấn, hoa<br /> hồng cho công ty môi giới<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2