intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (Phần 3)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
67
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (Phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (Phần 3)

Chương 4-2<br /> <br /> 5/2/2012<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> <br /> KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH<br /> Phần 2<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này, người học có thể: <br /> • Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến <br /> tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố <br /> định trên báo cáo tài chính.<br /> • Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao <br /> dịch liên quan đến tài sản cố định.<br /> • Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến tài sản cố định.<br /> • Tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến <br /> tài sản cố định.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 4-2<br /> <br /> 5/2/2012<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> •<br /> •<br /> <br /> TSCĐ hữu hình<br /> TSCĐ vô hình<br /> <br /> • Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán<br /> • Một số lưu ý dưới góc độ thuế<br /> • Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ứng dụng vào hệ thống tài khoản<br /> Hệ thống tài<br /> khoản kế toán<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> • Tài sản cố định hữu hình/vô hình<br /> • Tăng/Giảm TSCĐ<br /> • Khấu hao TSCĐ<br /> • Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ<br /> • Thuê và cho thuê hoạt động<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 4-2<br /> <br /> 5/2/2012<br /> <br /> Tài khoản 211/213 <br /> Bên Nợ<br /> •<br /> •<br /> <br /> Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ<br /> (do mua sắm, xây dựng, nhận<br /> vốn góp, được cấp …)<br /> Điều chỉnh tăng nguyên giá<br /> Dư Nợ<br /> <br /> Bên Có<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Nguyên giá TSCĐ giảm<br /> trong kỳ (do nhượng bán,<br /> thanh lý, kiểm kê phát hiện<br /> thiếu …)<br /> Điều chỉnh giảm nguyên giá<br /> <br /> Nguyên giá TSCĐ hiện có ở DN<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tài khoản 214 <br /> Bên Nợ<br /> •<br /> <br /> Giá trị hao mòn của TSCĐ giảm<br /> do thanh lý, nhượng bán, góp<br /> vốn liên doanh, ...<br /> <br /> Bên Có<br /> •<br /> <br /> Giá trị hao mòn của TSCĐ <br /> tăng do trích khấu hao<br /> <br /> Dư Có<br /> •<br /> <br /> Giá trị hao mòn lũy kế của <br /> TSCĐ hiện có tại đơn vị<br /> 6<br /> <br /> Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 4-2<br /> <br /> 5/2/2012<br /> <br /> Mua Tài sản cố định<br /> TK 211, 213<br /> TK 111, 331..<br /> <br /> Giá mua<br /> <br /> TK 1332<br /> Chi phí trước khi sử dụng<br /> <br /> TK 111, 331..<br /> <br /> Lệ phí trước bạ<br /> <br /> TK 333<br /> <br /> 7<br /> <br /> TK 211, 213<br /> <br /> Nhập khẩu Tài sản cố định<br /> <br /> Trị giá mua<br /> <br /> TK 111, 331..<br /> <br /> Chi phí trước khi sử dụng<br /> TK 3333, 3339<br /> <br /> TK 33312<br /> <br /> Thuế nhập khẩu, lệ phí<br /> <br /> Thuế GTGT<br /> hàng NK<br /> <br /> TK 1332<br /> <br /> 8<br /> <br /> Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 4-2<br /> <br /> 5/2/2012<br /> <br /> Mua Tài sản cố định trả chậm<br /> <br /> TK 331<br /> <br /> TK 242<br /> <br /> Lãi trả chậm<br /> <br /> Phân bổ lãi<br /> <br /> TK 635<br /> <br /> TK 1332<br /> <br /> TK 211, 213<br /> Trị giá mua trả ngay<br /> <br /> TK 111, 331<br /> <br /> CP trước khi sử dụng<br /> 9<br /> <br /> Tài sản cố định hình thành từ XDCB<br /> TK 211, 213<br /> <br /> TK 111, 112,<br /> 152, 331,…<br /> <br /> CP XDCB<br /> <br /> TK 241<br /> <br /> Giá thành XDCB<br /> <br /> TK 1332<br /> <br /> 10<br /> <br /> Khoa KTKT - ĐH Mở TPHCM<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2