intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
16
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về kế toán công ty cổ phần thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về công ty cổ phần; các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; lãi cơ bản trên cổ phiếu; ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

8/16/2015<br /> <br /> Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động<br /> của một công ty cổ phần<br />  Phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty<br /> cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu.<br />  Xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên<br /> quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái<br /> phát hành cổ phiếu quỹ và vấn đề chia cổ tức tại công ty<br /> cổ phần<br />  Xác định được lãi cơ bản trên cổ phiếu<br />  Trình bày cách thức tổ chức chứng từ, sổ chi tiết, sổ<br /> tổng hợp các nghiệp vụ kế toán vốn chủ sở hữu trong<br /> công ty cổ phần.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/16/2015<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng quan về công ty cổ phần<br /> Các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần<br /> Lãi cơ bản trên cổ phiếu<br /> Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán<br /> Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng<br /> hợp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br />  Luật doanh nghiệp năm 2005<br />  VAS 30 – Lãi trên cổ phiếu<br />  TT 200/2014/TT-BTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/16/2015<br /> <br /> Tổng quan về công ty cổ phần<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm<br /> Đặc điểm của công ty cổ phần<br /> Phân loại công ty cổ phần<br /> Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần<br /> <br /> 5<br /> <br /> Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần<br />  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:<br /> o Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;<br /> o Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và<br /> không hạn chế số lượng tối đa;<br /> o Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác<br /> của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;<br /> o Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người<br /> khác. (trừ trường hợp quy định không cho phép)<br /> <br />  Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận<br /> đăng ký kinh doanh<br />  Có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/16/2015<br /> <br /> PHÂN LOẠI VỐN CHỦ SỞ HỮU<br /> trong công ty cổ phần<br /> Cổ phần phổ thông<br /> Vốn cổ phần<br /> <br /> Thặng dư vốn CP<br /> Cổ phần ưu đãi<br /> Quyền chọn<br /> chuyển đổi trái<br /> phiếu thành cổ<br /> phiếu<br /> <br /> 2 nguồn cơ bản của<br /> vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Lợi nhuận chưa<br /> phân phối<br /> Quỹ công ty<br /> <br /> 7<br /> <br /> Các loại cổ phần<br /> Vốn góp của chủ sở<br /> hữu<br /> <br /> Cổ phiếu phổ thông<br /> có quyền biểu<br /> quyết<br /> <br /> Cổ phần ưu đãi<br /> <br /> Cổ phiếu ưu đãi<br /> được phân loại là<br /> vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Cổ phiếu ưu đãi<br /> được phân loại là<br /> nợ phải trả<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/16/2015<br /> <br /> Cổ phần phổ thông<br /> <br />  Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần<br /> ưu đãi.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cổ phần ưu đãi<br /> <br /> Cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu<br /> :người phát hành không có nghĩa vụ phải mua lại cổ<br /> phiếu ưu đãi đó.<br /> Cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả nếu bắt<br /> buộc người phát hành phải mua lại cổ phiếu ưu đãi đó tại<br /> một thời điểm đã được xác định trong tương lai và nghĩa<br /> vụ mua lại cổ phiếu phải được ghi rõ ngay trong hồ sơ<br /> phát hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu<br />  Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ<br /> thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản