intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:272

0
252
lượt xem
59
download

Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao trình bày một số vấn đề về kế toán tài chính như: Khung pháp lý và luật kế toán Việt Nam, nguyên tắc kế toán và trình bày báo cáo tài chính, kế toán tài sản ngắn hạn, kế toán tài sản dài hạn, kế toán bán hàng thuế tài chính doanh nghiệp, kế toán nợ phải trả vốn chủ sở hữu,...và một số vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính nâng cao - PGS.TS. Mai Ngọc Anh

 1. KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  NĂM 2014 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO PGS,TS. MAI NGỌC ANH maingocanhhvtc@gmail.com 1
 2. 2 Cách tiếp cận nội dung ôn thi  Sử dụng tài liệu do Bộ Tài chính phát hành năm 2014  Khái quát các vấn đề lý thuyết theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán liên quan  Lựa chọn, trình bày các vấn đề cơ bản, trọng tâm  Học viên kết hợp nghiên cứu CMKT, Chế độ kế toán  Các dạng câu hỏi và phương án trả lời  Bài tập tình huống và gợi ý trả lời  Những lưu ý khi làm bài ở từng nội dung
 3. 3 Tài liệu ôn thi  Sử dụng tài liệu ôn thi do Bộ Tài chính phát hành 2014  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15  Các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán  Thông tư 161 ngày 31/12/2007  Thông tư 106 ngày 18/11/2008  Thông tư 60/2009, ngày 27/10/2009  Thông tư 244/2009 ngày 31/12/2009 …  Học viên có thể tham khảo thêm giáo trình kế toán tài chính, kế toán quản trị các trường Đại học.
 4. 4 Dự kiến chương trình STT Nội dung Ghi chú Buổi 1 • Giới thiệu tổng quan • Luật kế toán • Các khái niệm, nguyên tắc kế toán • Lập và trình bày BCTC Buổi 2 • Kế toán các nghiệp vụ gốc ngoại tệ Buổi 3 • Kế toán hàng tồn kho Buổi 4 •Kế toán tài sản cố định, BĐS đầu tư Buổi 5 •Kế toán tài sản cố định, BĐS đầu tư Buổi 6 • Kế toán bán hàng, thuế TNDN
 5. 5 Dự kiến chương trình STT Nội dung Ghi chú Buổi 7 • Kế toán nợ phải trả, dự phòng phải trả, trái phiếu phát hành, chi phí đi vay, vốn chủ sở hữu. Buổi 8 • Kế toán đầu tư tài chính • Kế toán hợp nhất kinh doanh và BCTC hợp nhất Buổi 9 • Kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm • Sai sót, thay đổi chính sách kế toán
 6. 6 Dự kiến chương trình STT Nội dung Ghi chú Buổi 10 • Các vấn đề khác về KTTC Buổi 11 • Kế toán quản trị chi phí Buổi 12 • Kế toán quản trị chi phí Buổi 13 • Kế toán quản trị chi phí Buổi 14 • Thông tin thích hợp
 7. KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  NĂM 2014 KHUNG PHÁP LÝ VÀ LUẬT KẾ TOÁN VIỆT NAM VẤN ĐỀ 1 7
 8. 8 Tổng quan về khung pháp lý kế toán  Sự hình thành khung pháp lý kế toán  Các yếu tố cấu thành khung pháp lý kế toán  Luật kế toán Chuẩn mực kế toán  Chế độ kế toán
 9. 9 Tổng quan về khung pháp lý kế toán  Các mô hình thiết lập khung pháp lý kế toán Các nước theo luật La Mã (Roman Law)  Các nước theo luật chung (Common Law)  Các nhân tố ảnh hưởng  Tính chất sở hữu  Thị trường chứng khoán  Thuế  Văn hóa, chính trị
 10. Vấn đề 1 – Khung pháp lý kế toán và Luật kế toán  Loại VB Nội dung Thời gian Luật Kế toán ` 20/03/2003 Nghị định 129 Hướng dẫn kế toán trong lĩnh vực kinh 31/05/2004 doanh Nghị định 51 Quy định về hóa đơn bán hàng 14/05/2010 Nghị định 185 Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán 4/11/2004 (Sửa đổi theo NĐ 39 ngày 26/5/2011 Quyết định… Ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam Từ năm 26 chuẩn mực kế toán 2001 – 2005 Quyết định 15 Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp 20/03/2006 Quyết định 48 Ban hành chế độ kế toán DNNVV 14/09/2006
 11. Vấn đề 1 – Khung pháp lý kế toán và Luật kế toán  Loại VB Nội dung Thời gian Thông tư 161 Hướng dẫn các chuẩn mực KT đợt 1,2,3 31/12/2007 Thông tư 20 Hướng dẫn các chuẩn mực kế toán đợt 4 20/03/2006 Thông tư 21 Hướng dẫn các chuẩn mực kế toán đợt 5 20/03/2006 Thông tư 244 Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán DN 31/12/2009 Thông tư 53 Áp dụng kế toán quản trị 12/06/2006 Thông tư 106 Hướng dẫn KT chuyển DNNN – Cty CP 17/01/2006 Thông tư 96 Hướng dẫn xử lý, phục hồi tài liệu kế toán 05/07/2010 …. Các quy định về chính sách tài chính ảnh hưởng đến kế toán
 12. 12 Vấn đề 1. Luật kế toán Việt Nam Nội dung cơ bản của Luật kế toán o Các định nghĩa liên quan (Điều 3) o Các nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của kế toán (Điều 5,6,7) o Đối tượng của kế toán (Điều 9) o Các quy định về đơn vị tính, chữ viết, chữ số; kì kế toán (Điều 11,12,13) o Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán (Điều 14)
 13. 13 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán VN o Các quy định về chứng từ (Điều 17 – 22) o Nội dung của chứng từ kế toán o Chứng từ điện tử (Xem thêm Điều 6 – 9, nghị định 129) o Lập chứng từ kế toán o Kí chứng từ kế toán o Hóa đơn bán hàng o Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán
 14. 14 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán VN o Các quy định về tài khoản và sổ kế toán (Điều 23 – 28) o Quy định chung về tài khoản, hệ thống TK o Quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán o Chữa sổ kế toán: Các phương pháp sữa sổ kế toán: Điều kiện áp dụng và nội dung phương pháp chữa sổ kế toán
 15. 15 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán VN o Quy định về Báo cáo tài chính (Điều 29-34) o Các quy định chung o Lập báo cáo tài chính o Nội dung và hình thức công khai BCTC
 16. 16 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán VN  Một số vấn đề khác o Công tác kiểm tra kế toán o Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán o Công tác kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại.. o Công việc kế toán trong các trường hợp: o Chia tách o Hợp nhất; chuyển đổi hình thức sở hữu o Giải thể, phá sản..
 17. 17 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán  VN  Các quy định về tổ chức công tác kế toán (Điều 48 – 54) o Quy định về tổ chức công tác kế toán o Quy định về người làm kế toán, kế toán trưởng o Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng và người làm kế toán o Quy định về hành nghề kế toán o Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
 18. 18 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán  VN  Quy định về hoạt động nghề nghiệp kế toán (Điều 55 – 58) o Quy định về hành nghề kế toán o Chứng chỉ hành nghề kế toán o Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
 19. 19 Vấn đề 1. Nội dung cơ bản của luật kế toán  VN  Lưu ý:  Các câu hỏi thường là trình bày các quy định  Xác định đúng phạm vi câu hỏi (Theo từng điều của luật hoặc bao quát một số điều có liên hệ với nhau)  Phân bổ thời gian hợp lý cho các câu hỏi lý thuyết này
 20. KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ  NĂM 2014 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN & TRÌNH BÀY BCTC VẤN ĐỀ 2 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản