intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán (Vũ Hữu Đức) - Tổng quan về báo cáo tài chính

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
68
lượt xem
10
download

Bài giảng Kế toán (Vũ Hữu Đức) - Tổng quan về báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về báo cáo tài chính trình bày mục đích của báo cáo tài chính, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán (Vũ Hữu Đức) - Tổng quan về báo cáo tài chính

  1. 28/10/2011 UEH M c ích Hi u ư c b n ch t c a BCTC (cho ai, vì ai?) Th nào là trung th c và h p lý V n ghi nh n và ánh giá các kho n m c trên BCTC T ng quan v Báo cáo tài chính Vũ H u Đ c Vũ H u Đ c 2 UEH UEH Các n i dung chính M c ích c a BCTC Cung c p thông tin cho ngư i s d ng M c ích c a BCTC Các gi nh cơ b n Các yêu c u ch t lư ng Ghi nh n và ánh giá các y u t c a BCTC Ngöôøi söû duïng Thoâng tin caàn thieát Döõ lieäu Heä Baùo caùo Quyeát hoaït thoáng ñònh kinh ñoäng keá toaùn taøi chính teá Vũ H u Đ c 3 Vũ H u Đ c 4 1
  2. 28/10/2011 UEH UEH M c ích c a BCTC B ng cân i k toán Thông tin nào c n thi t? Báo cáo v tình hình tài chính Khaû naêng thanh toaùn ? Nôï ngaén haïn Taøi saûn Cô caáu •Tình hình taøi saûn Nguoàn ngaén haïn Nôï daøi haïn taøi löïc kinh chính •Tình hình nguoàn voán teá (tình (tình hình taøi hình •Khaû naêng thanh toaùn saûn) Taøi saûn daøi haïn Voán chuû sôû höõu nguoàn voán) •Keát quaû hoaït ñoäng Vũ H u Đ c 5 Vũ H u Đ c 6 UEH UEH Báo cáo k t qu HĐKD Báo cáo k t qu HĐKD Báo cáo v kh năng t o ra l i nhu n Báo cáo v kh năng t o ra l i nhu n Doanh thu Thu nhaäp taøi chính Thu nhaäp khaùc Chi phí Chi phí taøi chính Chi phí khaùc Lôïi nhuaän 2.000 120% Laõi, loã HÑ kinh doanh Laõi, loã khaùc Ñònh phí 3.000 Toång laõi tröôùc thueá Bieán phí 5.000 120% Laõi sau thueá Doanh thu 10.000 12.000 Vũ H u Đ c 7 Vũ H u Đ c 8 2
  3. 28/10/2011 UEH Báo cáo lưu chuy n ti n t Báo cáo v các dòng ti n c a doanh nghi p Thu tieàn baùn Chi ñaàu tö, haøng XDCB Hoaït ñoäng Doøng tieàn Hoaït ñoäng kinh doanh chung cuûa ñaàu tö ñôn vò Chi mua Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh yeáu toá SXKD Baùn TSCÑ, caùc khoaûn Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö ñaàu tö Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính Hoaït ñoäng taøi chính • Kh năng t o ra ti n c a doanh nghi p Phaùt haønh coå phieáu Phaân phoái laõi Ñi vay Traû nôï vay • Tình hình s d ng ti n c a doanh nghi p Vũ H u Đ c 9 UEH UEH B n thuy t minh BCTC M c ích c a BCTC Các thông tin b sung v ơn v K t lu n ° Chính saùch keá toaùn ° Thoâng tin chi tieát ? ° Nôï tieàm taøng ° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ° Nghieäp vuï quan troïng vôùi caùc beân lieân quan Vũ H u Đ c 11 Vũ H u Đ c 12 3
  4. 28/10/2011 UEH UEH Các gi nh cơ b n Cơ s d n tích (accruals basis) BCTC ư c l p trên cơ s d n tích Gi nh doanh nghi p ho t ng liên t c Caùc nghieäp vuï ñöôïc ghi nhaän vaø baùo caùo vaøo thôøi kyø noù phaùt sinh vaø coù quan heä chöù khoâng phaûi khi thu tieàn hay thanh toaùn. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Nguyeân taéc töông xöùng Nguyeân taéc phaân kyø Vũ H u Đ c 13 Vũ H u Đ c 14 UEH UEH Ho t ng liên t c Các yêu c u ch t lư ng (going concern) Có th hi u ư c Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû Thích h p ñònh raèng doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng vaø Đáng tin c y coøn tieáp tuïc hoaït ñoäng, nghóa laø khoâng bò Có th so sánh hoaëc khoâng caàn phaûi giaûi theå hay thu heïp hoaït ñoäng trong moät thôøi gian coù theå thaáy ñöôïc. Khi giaû thieát naøy bò vi phaïm, baùo caùo taøi chính coù theå phaûi laäp treân moät cô sôû khaùc, khi ñoù phaûi khai baùo veà cô sôû naøy treân baùo caùo taøi chính. Trung th c và h p lý là gì? Vũ H u Đ c 15 Vũ H u Đ c 16 4
  5. 28/10/2011 UEH UEH Có th hi u ư c Thích h p Thông tin c n trình bày sao cho Thông tin nào c n thi t có th hi u ư c. ưa lên BCTC Thoâng tin treân baùo caùo taøi chính chæ höõu ích khi ngöôøi Thoâng tin höõu ích khi noù thích hôïp vôùi nhu ñoïc coù theå hieåu ñöôïc caàu ñöa ra quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng. chuùng. Thoâng tin thích hôïp khi noù coù theå giuùp ngöôøi Ngöôøi ñoïc ñöôïc giaû thieát laø ñoïc ñaùnh giaù quaù khöù, hieän taïi hoaëc töông lai. coù moät kieán thöùc nhaát ñònh veà kinh teá, kinh doanh vaø keá Thích hôïp lieân quan ñeán noäi dung vaø möùc toaùn. troïng yeáu cuûa thoâng tin. Vũ H u Đ c 17 Vũ H u Đ c 18 UEH UEH Tr ng y u Đáng tin c y Thông tin nào có th ư c ưa lên BCTC Thoâng tin ñöôïc goïi laø troïng yeáu khi söï sai leäch hay boû soùt noù coù theå gaây aûnh höôûng Ñaùng tin caäy nghóa laø khoâng coù sai soùt troïng yeáu vaø ñeán caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng khoâng bò thieân leäch, ñoàng thôøi phaûn aûnh trung thöïc baùo caùo taøi chính. vaán ñeà caàn phaûi trình baøy. Tính troïng yeáu tuøy thuoäc vaøo soá tieàn vaø Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm tính chaát cuûa thoâng tin hoaëc sai soùt ñöôïc ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät ñaùnh giaù trong hoaøn caûnh cuï theå. haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính ngày 31.12.20x6? Vũ H u Đ c 19 Vũ H u Đ c 20 5
  6. 28/10/2011 UEH UEH Ph n nh trung th c N i dung quan tr ng hơn hình th c Thoâng tin ñaùng tin caäy khi Ñeå phaûn aûnh trung noù phaûn aûnh trung thöïc caùc thöïc, caùc thoâng tin söï kieän vaø nghieäp vuï muoán phaûi trình baøy phuø hôïp trình baøy. vôùi baûn chaát chöù S ph n nh trung th c trên khoâng chæ caên cöù vaøo c hai phương di n: s li u hình thöùc phaùp lyù. và t ng . Vũ H u Đ c 21 Vũ H u Đ c 22 UEH UEH M t thí d Trung l p n i dung quan tr ng Đ đáng tin c y, thông tin ph i trung l p, nghĩa là hơn hình th c không b thiên l ch. Thông tin b thiên l ch n u vi c l a ch n và trình bày báo caó tài chính nh m tác đ ng đ n vi c ra quy t đ nh theo m t k t qu đ nh trư c. Veà hình thöùc phaùp lyù, TSCÑ thueâ taøi chính chöa Th n tr ng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò, nhöng veà maët baûn Tuy nhieân, khi coù nhöõng vaán ñeà chöa roõ raøng, caàn chaát, haàu heát quyeàn lôïi phaûi xeùt ñoaùn thaän troïng ñeå khoâng laøm cho taøi vaø ruûi ro gaén vôùi quyeàn saûn vaø thu nhaäp bò thoåi phoàng, cuõng nhö nôï phaûi sôû höõu ñaõ ñöôïc chuyeån traû vaø chi phí bò giaáu bôùt. giao. Boeing 777 Vũ H u Đ c 23 Vũ H u Đ c 24 6
  7. 28/10/2011 UEH UEH Đ y Có th so sánh ư c Thông tin ph i ư c xác nh và Thông tin không nh ng trung th c trình bày có th so sánh ư c mà còn ph i đ y đ , nghĩa là không b sót m t ph n thông tin. Baùo caùo taøi chính chæ höõu ích khi coù theå so saùnh vôùi baùo caùo taøi chính cuûa naêm tröôùc, baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp khaùc Ñeå coù theå so saùnh ñöôïc, baùo caùo taøi chính phaûi : 1. Aùp duïng caùc nguyeân taéc keá toaùn nhaát quaùn Tóm l i, thông tin áng tin c y c n ph i ph n nh 2. Khai baùo veà chính saùch keá toaùn söû duïng trung th c, coi tr ng n i dung hơn hình th c, trung l p, th n tr ng và y . 3. Söï thay ñoåi chính saùch keá toaùn caàn ñöôïc aùp duïng hoài toá Vũ H u Đ c 25 Vũ H u Đ c 26 UEH UEH Trung th c và h p lý Các y u t c a BCTC Yêu c u cao nh t i v i BCTC Quan h gi a các y u t Ghi nh n các y u t Đánh giá các y u t Ñöôïc hieåu laø thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm chaát löôïng vaø caùc chuaån möïc keá toaùn. Ñoøi hoûi söï xeùt ñoaùn Vũ H u Đ c 27 Vũ H u Đ c 28 7
  8. 28/10/2011 UEH UEH Quan h gi a các y u t Tài s n nh nghĩa và i u ki n ghi nh n N ph i THU NHAÄP Tài s n tr V n ch s h u CHI PHÍ ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN ÑÒNH NGHÓA: Ngu n l c kinh t : • Do ñôn vò kieåm soaùt •Coù khaû naêng mang laïi lôïi ích töông lai • Laø keát quaû söï kieän qua ùkhöù •Coù giaù goác hoaëc giaù trò coù • Mong ñôïi mang laïi lôïi ích töông theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng lai tin caäy. Vũ H u Đ c 29 Vũ H u Đ c 30 UEH UEH N ph i tr Thu nh p nh nghĩa và i u nh nghĩa và i u ki n ghi nh n ki n ghi nh n ÑÒNH NGHÓA ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN Caùc khoaûn lôïi ích taêng leân oKhi coù söï gia taêng lôïi ích ÑÒNH NGHÓA ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN trong kyø: kinh teá lieân quan ñeán söï •Nghóa vuï hieän taïi cuûa ñôn vò •Coù khaû naêng ñôn vò phaûi boû gia taêng taøi saûn hay giaûm o Do taêng taøi saûn hay giaûm •Phaùt sinh töø moät söï kieän trong ra nhöõng lôïi ích kinh teá ñeå nôï phaûi traû. nôï phaûi traû quaùkhöù thanh toaùn oSoá tieàn naøy coù theå xaùc •Soá tieàn coù theå xaùc ñònh moät o Laøm cho voán chuû sôû höõu •Vieäc thanh toaùn laøm chuyeån ñònh moät caùch ñaùng tin caùch ñaùng tin caäy taêng leân nhöng khoâng giao lôïi ích kinh teá caäy. phaûi do goùp voán. Vũ H u Đ c 31 Vũ H u Đ c 32 8
  9. 28/10/2011 UEH UEH Chi phí Đánh giá các y u t nh nghĩa và i u Ch y u là ánh giá tài s n ki n ghi nh n Giaù goác (Historical cost): Chi phí boû ra ñeå coù taøi saûn taïi thôøi ñieåm nhaän taøi saûn ÑÒNH NGHÓA ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN Giaù hieän haønh (Current cost): chi phí boû ra ñeå coù taøi saûn taïi thôøi Caùc khoaûn lôïi ích kinh teá giaûm •Khi coù lôïi ích kinh teá giaûm ñieåm hieän taïi xuoáng : xuoáng lieân quan ñeán giaûm Giaù coù theå thöïc hieän (Realisable value): Soá tieàn coù theå thu ñöôï c taøi saûn hay taêng nôï phaûi khi baùn taøi saûn taïi thôøi ñieåm hieän taïi ° Do giaûm taøi saûn hay taêng traû. Hieän giaù (Present value) : Giaù trò quy veà thôøi ñieåm hieän taïi cuûa nôï phaûi traû •Soá tieàn coù theå xaùc ñònh nhöõng chuoãi tieàn trong töông lai ° Laøm cho voán chuû sôû höõu moät caùch ñaùng tin caäy. giaûm xuoáng nhöng khoâng phaûi do phaân phoái voán Vũ H u Đ c 33 Vũ H u Đ c 34 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản