intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:370

0
471
lượt xem
145
download

Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

 1. KHOA H C QU N LÝ GIÁO D C 2 Please purchase a personal license. hanhbang@gmail.com 1
 2. M C TIÊU H C PH N Sau khi h c xong h c ph n sinh viên: N m ư c Khái ni m ngư i qu n lý, ngư i cán b QLGD; 3 y u t cơ b n xác nh ngư i qu n lý; 3 nhóm vai trò; các yêu c u v ph m ch t, năng l c i v i cán b qu n lý giáo d c; khái quát v kĩ năng qu n lý và các kĩ năng cơ b n c a ngư i cán b QLGD. Sinh viên bi t mô t , phân tích ư c các vai trò cơ b n và xác nh ư c c th các yêu c u i v i ngư i cán b QLGD; theo ó xác nh nh ng kĩ năng cơ b n mà ngư i cán b QLGD c n ph i có. Bi t t ch c làm vi c nhóm, t ch c cu c h p, th c hi n qui trình tuy n d ng nhân s , àm phán, gi i quy t xung t, qu n lý th i gian, qu n lý b n thân… và m t s kĩ năng m m khác Có ý th c rèn luy n các kĩ năng qu n lý; xác nh úng vai trò c a mình khi m nhi m các công vi c trong th c ti n v n d ng có hi u qu các kĩ năng ã ư c h c t p và rèn luy n hanhbang@gmail.com 2
 3. N i dung h c ph n Chương 1: Ngư i cán b qu n lý giáo d c (10 ti t) Chương 2: Kĩ năng qu n lý giáo d c (35 ti t) hanhbang@gmail.com 3
 4. Chương 1: Ngư i cán b qu n lý GD 1.1 Nêu v n Khái ni m 1.2 Phân lo i th o lu n 1.3 và Vai trò K t lu n 1.4 Yêu c u hanhbang@gmail.com 4
 5. 1.1. Khái ni m Là ngư i làm vi c trong t ch c, i u khi n công vi c c a ngư i khác và ch u trách nhi m trư c c p trên v k t qu ho t ng c a h ; Là ngư i ch u trách nhi m trong vi c l p k ho ch, t ch c, ch o và ki m tra con ngư i, tài chính, v t ch t và thông tin …c a b ph n hay t ch c ưa t ch c t ư c m c tiêu ã ra. Cách khác: ng i qu n lý là nhân v t có trách nhi m phân b nhân l c và các ngu n l c khác, ch d n s v n hành c a m t b ph n hay toàn b t ch c t ch c ho t ng có hi u qu và t d n m c ích. hanhbang@gmail.com 5
 6. Bi t i u h mu n x y ra và làm cho nó x y ra Ch u trách Ch u trách nhi m v k t nhi m ki m qu làm vi c soát các ngu n c a b ph n tài nguyên và h qu n lý, Cán b qu n m b o chúng mà trong ó lý là ngư i…. h là m t ư c dùng m t cách t i ưu thành ph n Khuy n khích tính T o ra b u không hi u qu trong khí ho c ti ng nói công vi c và tìm chung cho phép ki m s ti n b m i ngư i có th không ng ng phát huy t t nh t kh năng c a h . hanhbang@gmail.com 6
 7. Th nh t, có v th trong t ch c v i nh ng quy n h n nh t nh trong quá trình ra quy t nh ( ư c b 3 yÕu tè nhi m/c chính th c/ phân công vào ví trí - QLpháp lý); x¸c ®Þnh Th hai, có ch c năng i u hành ng−êi qu¶n lý vi c th c hi n nh ng công vi c trong b ph n ho c toàn b t ch c ( ư c giao i u hành công vi c c a b ph n hay t ch c) Th ba, có nghi p v , năng l c và uy tín áp ng nh ng òi h i nh t nh c a công vi c ( ư c ào t o, b i dư ng ki n th c và kĩ năng QL); hanhbang@gmail.com 7
 8. 1.2.Phân lo i ngư i Theo c p qu n lý có: qu n lý Ngư i qu n lý c p th p (First- line manager) Hư ng d n, c thúc, i u khi n nhân viên trong công vi c hàng ngày Ngư i qu n lý c p trung gian Ng−êi (Middle manager) ưa ra các QL quy t nh chi n thu t th c cÊp cao hi n k ho ch và chính sách Ng−êi qu¶n lý c a t ch c cÊp trung gian Ngư i qu n lý c p cao (Top manager). Xây d ng chi n Ng−êi qu¶n lý cÊp thÊp lư c, k ho ch hành ng và phát tri n t ch c hanhbang@gmail.com 8
 9. Theo ph m vi qu n lý, ph m vi tác ng nh hư ng c a ngư i QL có th chia ra: Ngư i qu n lý theo ch c năng là nh ng ngư i có trách nhi m QL ho t ng c a nh ng ngư i dư i quy n theo m t chuyên môn ho c kĩ thu t h p, ho t ng trong ph m vi h p có tính chuyên bi t. Ngư i qu n lý t ng h p Là ngư i ch u trách nhi m v toàn b t ch c hay ch u trách nhi m v m t lo t các lĩnh v c ch c năng hanhbang@gmail.com 9
 10. 1.3. Vai trò cơ b n c a ngư i qu n lý Nhóm vai trò liên k t: bao hàm nh ng công vi c tr c ti p v i nh ng ngư i khác. Ngư i i di n- Là ngư i i di n cho ơn v mình trong các cu c g p m t chính th c Ngư i lãnh o- Là ngư i t o ra và duy trì ng l c cho ngư i lao ng nh m hư ng c g ng c a h t i m c tiêu chung c a t ch c Ngư i liên l c- Là ngu i m b o quan h v i các i tác hanhbang@gmail.com 10
 11. 1.3. Vai trò cơ b n c a ngư i qu n lý (ti p) Th hai, nhóm vai trò thông tin: bao hàm s trao i thông tin v i nh ng ngư i khác. Ngư i giám sát- Ngư i qu n lý tìm ki m nh ng thông tin ph n h i c n thi t cho qu n lý Ngư i truy n tin- Chia s thông tin v i nh ng ngư i trong ơn v Ngư i phát ngôn- Chia s thông tin v i nh ng ngư i bên ngoài hanhbang@gmail.com 11
 12. 1.3. Vai trò cơ b n c a ngư i qu n lý (ti p) Th ba, Nhóm vai trò quy t nh: Ngư i ra quy t nh- ra quy t nh tác ng n con ngư i, nhà qu n lý tìm ki m cơ h i t n d ng các v n gi i quy t Ngư i i u hành- Ch o vi c th c hi n quy t nh Ngư i m b o ngu n l c- Phân b các ngu n l c cho nh ng m c ích khác nhau Ngư i àm phán- Ti n hành àm phán v i i tác hanhbang@gmail.com 12
 13. ? Làm vi c cá nhân và nhóm Xác nh nh ng yêu c u i v i ngư i QL Nh ng ngư i QL các lo i khác nhau thì nh ng yêu c u ó s khác nhau như th nào? Hãy so sánh ch rõ nh ng i m khác nhau ó. hanhbang@gmail.com 13
 14. 1.4. Yêu c u cơ b n i v i ngư i qu n lý Qu n lý là … ra phương hư ng, m c ích, m c tiêu; L p k ho ch th c hi n m c tiêu T ch c mong i gì T ch ngư t i qu n lý? c các ngu n l c ư c MT m t cách kinh t nh t theo úng k ho ch. Tích h p các ngu n l c theo Ki m soát ti u trình th m hit n. n i MT c cách hi u qu ra và Thay chu n c cách có nâng cao i m t a t ch c hi u qu Duy trì và phát tri n các ngu n l c (nhân l c, v t l c, tài l c) hanhbang@gmail.com 14
 15. Các nhi m v cơ b n c a ngư i qu n lý Theo Peter Drucker, ngư i QL có 5 nhi m v cơ b n sau: Thi t l p các MT cho t ch c, quy t nh n i dung c a các MT và cách th c th c hi n chúng T ch c m i ho t ng. Phân ph i các ngu n l c c a t ch c, phân chia công vi c và l a ch n ngư i phù h p giao phó m nh n công vi c Thúc y và truy n thông m t cách có hi u qu . ng viên, thúc y m i ngư i làm vi c t năng su t cao; Bi t cách thông tin có hi u qu v i các c p o lư ng k t qu công vi c c a t ch c Phát tri n ngu n nhân l c c a t ch c hanhbang@gmail.com 15
 16. 3 năng l c c n thi t i v i ngư i qu n lí •Năng l c 0% 50% 80% 100% v tri th c Ngư i N¨ng lùc t ng h p Năng l c phán oán Năng l c t o quan h và kĩ thu t Năng l c v tri th c cÊp cao và kĩ thu t ph¸n ®o¸n •Năng l c tæng hîp t o quan h Ngư i N¨ng lùc •Năng l c qu n lý t¹o cÊp TG quan hÖ phán oán N¨ng lùc vÒ t ng h p Ngư i tri thøc qu n lý v kÜ thuËt cÊp thÊp hanhbang@gmail.com 16 0% 10% 50% 100%
 17. C p cao C p trung C p cơ s Năng l c Tư Duy Năng l c Nhân S Năng l c Chuyên Môn Kh năng t ng h p v n c a Kh năng c a nhà qu n Kh năng hi u bi t và thành t ch c như m t t ng th và lý làm vi c t t như th o v nh ng lĩnh v c k bi t cách làm cho t ch c m t thành viên trong thu t/chuyên môn thích ng v i ngành, c ng nhóm & như m t ngư i ng và th gi i lãnh o hanhbang@gmail.com 17
 18. 3 yêu c u v ph m ch t cá nhân i v i ngư i qu n lí Có ư c mu n làm công tác qu n lí/ tâm huy t v i nhi m v / (ngh ) qu n lý Là ngư i s ng có văn hoá; có thái úng m c v i m i ngư i xung quanh, t tin trong hành ng và l i nói; luôn hành ng úng n và có sáng t o theo pháp lu t và chu n m c o c xã h i Có ý chí: dám nghĩ, dám làm, dám ch u trách nhi m; có kh năng duy trì công vi c trong nh ng i u ki n thay i; ch u ư c các áp l c c a công vi c... hanhbang@gmail.com 18
 19. M t s yêu c u c th iv i ngư i cán b qu n lý giáo d c V ph m ch t chính tr và o c ngh nghi p V năng l c chuyên môn và nghi p v V năng l c lãnh o V năng l c qu n lý hanhbang@gmail.com 19
 20. Năng l c qu n lý trong th k 21 M t ti p c n khác xác nh nh ng năng l c cơ b n ngư i QL c n có: 3 Năng l c cơ b n Tư duy T h c Phát hi n và gi i quy t v n 3 Năng l c cá nhân H c Làm vi c S ng hanhbang@gmail.com 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản