intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học (sau đại học): Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Dr. Vũ Tình

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

338
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học (sau đại học): Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học) có nội dung trình bày các kiến thức cơ bản về thế giới quan và thế giới quan khoa học như khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc, chức năng, hình thức cơ bản của thế giới quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học (sau đại học): Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Dr. Vũ Tình

 1. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY – HCM CITY UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Assos. Prof.Dr.Vũ Tình
 2. ́ ̣ TRIÊT HOC Chương trinh dung cho ̀ ̀ hoc viên cao hoc và nghiên cứu sinh ̣ ̣ ̣ ̀ ́ không thuôc chuyên nganh Triêt hoc ̣
 3. CHỦ NGHIÃ DUY VÂT BIÊN CHỨNG ̣ ̣ – CƠ SỞ LÝ LUÂṆ CUA THẾ GIỚI QUAN ̉ KHOA HOC ̣ Chương trinh CH & NCS ̀ không chuyên Triêt́
 4. I. THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN KHOA HOC ̣ 1.1. Khai niêm “thế giới quan” ́ ̣ Thế giới quan là toan bộ những quan điêm, quan ̀ ̉ niêm cua con người về thế giới. ̣ ̉ Thế giới quan bao ham cả những quan điêm, quan ̀ ̉ niêm về giới tự nhiên và cả những quan điêm, quan ̣ ̉ niêm về ban thân con người, xã hôi loai người. ̣ ̉ ̣ ̀
 5. 1.2. Nguôn gôc cua thế giới quan ̀ ́ ̉ TGQ ra đời từ cuôc sông; nó là kêt quả trực tiêp ̣ ́ ́ ́ cua quá trinh nhân thức; song, suy cho đên cung nó ̉ ̀ ̣ ́ ̀ là kêt quả cua cả những yêu tố khach quan và chủ ́ ̉ ́ ́ quan, cua cả hoat đông nhân thức và hoat đông ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ thực tiên. ̃
 6. 1.3. Nôi dung cua thế giới quan ̣ ̉ Thế giới quan phan anh thế giới ở 3 goc đô: ̉ ́ ́ ̣ 1). Cac đôi tượng bên ngoai con người. ́ ́ ̀ 2). Ban thân con người. ̉ 3). Môi quan hệ cua con người với cac đôi tượng ́ ̉ ́ ́ bên ngoai con người. ̀
 7. 1.4. Câu truc cua thế giới quan ́ ́ ̉ TGQ có câu truc phức tap nhưng 2 yêu tố cơ ban ́ ́ ̣ ́ ̉ là tri thức và niêm tin. ̀ Môt TGQ nhât quan là TGQ có tri thức và niêm ̣ ́ ́ ̀ tin thông nhât với nhau tao cơ sở để con người ́ ́ ̣ hanh đông theo tri thức và niêm tin cua minh. ̀ ̣ ̀ ̉ ̀
 8. 1.5. Chức năng cua ̉ thế giới quan Thế giới quan có nhiêu chức năng ̀ nhưng chức năng chung nhất là chức năng đinh hướng ̣ cho toan bộ cuôc ̀ ̣ sông cua con người ́ ̉
 9. 1.6. Phân loai thế giới quan ̣ Tuỳ theo cach tiêp cân mà TGQ được phân thanh ́ ́ ̣ ̀ nhiêu loai khac nhau, như: ̀ ̣ ́ - TGQ duy vât và TGQ duy tâm. ̣ - TGQ vô thân và TGQ hữu thân. ̀ ̀ - TGQ khoa hoc và TGQ phan khoa hoc. ̣ ̉ ̣ - V.v. TGQ khoa hoc là TGQ được hinh thanh và phat ̣ ̀ ̀ ́ triên dựa trên thanh tựu cua cac khoa hoc. ̉ ̀ ̉ ́ ̣
 10. 2. NHỮNG HINH THỨC CƠ BAN ̀ ̉ CUA THẾ GIỚI QUAN ̉ Sự phat triên cua TGQ đã lam TGQ thể hiên dưới ́ ̉ ̉ ̀ ̣ 3 hinh thức cơ ban: ̀ ̉ ̀ 1). TGQ huyên thoai.̣ ́ 2). TGQ tôn giao. ́ 3). TGQ triêt hoc.̣
 11. 2.1. Thế giới quan huyên thoai ̀ ̣ TGQ huyên thoai là TGQ hình thành và phát triển ̀ ̣ trong giai đoan đâu cua xã hôi loai người. ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ Đăc trưng cơ ban cua TGQ huyên thoai: ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ - Thể hiện chủ yếu qua các chuyện thần thoại. - Trinh độ nhân thức rât thâp. ̀ ̣ ́ ́ - Tri thức và niêm tin đan xen nhau. ̀ - Nôi dung pha trôn không tự giac giữa thực và ̣ ̣ ́ ao, giữa thân và người; trât tự không gian, thời ̉ ̀ ̣ gian bị đao lôn. ̉ ̣
 12. 2.2. Thế giới quan tôn giao ́ TGQ tôn giáo là TGQ có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của lực lượng siêu nhiên đối với thế giới; niềm tin này được thể hiện qua các hoạt động có tổ chức để suy tôn, sùng bái lực lượng siêu nhiên ấy.
 13. Đăc trưng cơ ban cua TGQ ̣ ̉ ̉ ́ tôn giao Thể hiên chủ yêu qua giao ̣ ́ ́ lý cua cac tôn giao. ̉ ́ ́ Trinh độ nhân thức thâp. ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ Tuyêt đôi hoa niêm tin. ̀ Ao lân at thực, thân lân at ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ người.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2