Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
32
lượt xem
4
download

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương pháp kiểm toán tuân thủ, phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán, khái niệm, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu kiểm toán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU<br /> KIỂM TOÁN<br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Các phƣơng pháp kiểm toán<br /> 3.1.1 Phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ<br /> 3.1.2 Phƣơng pháp kiểm toán cơ bản<br />  3.2. Kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán<br /> 3.2.1 Khái niệm<br /> 3.2.2 Các phƣơng pháp chọn mẫu<br /> 3.2.3 Quy trình chọn mẫu kiểm toán<br />  3.1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.1 Phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ<br /> 3.1.2 Phƣơng pháp kiểm toán cơ bản<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1 Các phƣơng pháp kiểm toán<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.1.1 Khái niệm, đặc trƣng<br /> PP kiểm toán tuân thủ là phƣơng pháp đƣợc<br /> sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán có<br /> liên quan đến các quy chế kiểm soát trong kiểm<br /> toán nội bộ của doanh nghiệp.<br /> Đặc trƣng: Tất cả các thử nghiệm và kiểm tra<br /> đều dựa trên quy chế kiểm soát nội bộ cho nên<br /> ngƣời ta gọi tên khác cho phƣơng pháp này là<br /> phƣơng pháp dựa vào quy chế kiểm soát. Trong<br /> phƣơng pháp này có 2 kỹ thuật.<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.1. Phương pháp kiểm toán tuân thủ<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> P/án thử<br /> nghiệm sốliệu<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Thấp Không<br /> thoả mãn<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Thử nghiệm chi tiết kiểm soát<br /> <br /> D<br /> <br /> P/án thử nghiệm sốliệu<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Điều tra hệ thống<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Cao<br /> Cao<br /> Không dựa vào đƣợc<br /> <br /> C<br /> Cao<br /> TB<br /> Cao<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> kiểm soát<br /> <br /> P/án thử nghiệm số liệu<br /> <br /> Không dựa vào đƣợc<br /> <br /> Thấp<br /> <br /> Th<br /> ấp Mức thoả mãn về<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> Yếu<br /> <br /> RR về kiểm soát<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> Mạnh<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Môi trƣờng kiểm soát<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Liệu có nên dựa vào kiểm soát không<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Các trường hợp áp dụng phương pháp kiểm toán:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản