intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán: Chương 5 - ĐH Kinh tế

Chia sẻ: Trần Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
127
lượt xem
26
download

Bài giảng Kiểm toán: Chương 5 - ĐH Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Kiểm toán nợ phải thu khách hàng, mục đích chương học này nhằm giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục; giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của nợ phải thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán: Chương 5 - ĐH Kinh tế

 1. www.themegallery.com LOGO Chương 5 Kiểm toán NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
 2. MỤC ĐÍCH Giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục Giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của Nợ phải thu www.thmemgallery.com Company Logo
 3. NỘI DUNG 1 QUAN HỆ GIỮA NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG & DOANH THU YÊU CẦU VỀ VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY KHOẢN MỤC NỢ PHẢI 2 THU KHÁCH HÀNG 3 KSNB ĐỐI VỚI NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 4 ĐẶC ĐIỂM & MỤC TIÊU KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 5 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG www.thmemgallery.com Company Logo
 4. QUAN HỆ GIỮA NPT &DT Nợ phải thu Tiền thu đầu kỳ bán hàng Doanh thu Nợ phải thu trong kỳ cuối kỳ www.thmemgallery.com Company Logo
 5. YÊU CẦU VỀ VIỆC TRÌNH BÀY & CÔNG BỐ TRÊN BCTC  Ghi nhận  Đánh giá  Trình bày & công bố www.thmemgallery.com Company Logo
 6. Ghi nhận Nợ phải thu Ghi nhận NPT Nợ phải thu là một tài sản:  Thỏa mãn định nghĩa của tài sản  Thỏa mãn điều kiện ghi nhận tài sản www.thmemgallery.com Company Logo
 7. Ghi nhận Doanh thu Ghi nhận NPT được ghi nhận cùng với doanh thu: Nợ phải thu  Doanh thu bán hàng  Doanh thu cung cấp dịch vụ www.thmemgallery.com Company Logo
 8. Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau:  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. www.thmemgallery.com Company Logo
 9. Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn điều kiện sau:  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;  Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. www.thmemgallery.com Company Logo
 10. Đánh giá nợ phải thu Nợ phải thu phải được trình bày theo giá trị thuần có thể thực hiện  GTTCTTH = Giá trị sổ sách – Dự phòng Vấn đề về lập dự phòng nợ phải thu khó đòi  Dự phòng riêng biệt  Dự phòng chung  DP trên doanh thu bán chiụ  DP trên số dư NPT phân theo tuổi nợ  Quy định của Việt Nam (Thông tư 228/2009/TT-BTC) www.thmemgallery.com Company Logo
 11. Trình bày & công bố Trình bày ª Nợ phải thu trình bày không theo nguyên tắc bù trừ ª Dự phòng nợ phải thu khó đòi ghi theo số âm Công bố - Chính sách kế toán - Các nội dung phải công bố trên Bảng thuyết minh: Nợ phải thu đem thế chấp. www.thmemgallery.com Company Logo
 12. Ví dụ minh họa CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Taøi saûn MS TM 31.12.2009 01.01.2009 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 1. Phaûi thu khaùch haøng 9.679.459.805 8.690.425.981 2. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù (1.390.357.620) (1.286.367.538) ñoøi www.thmemgallery.com Company Logo
 13. Ví dụ minh họa CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 4.3 Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi Các khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi nhận ban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, dự phòng khoản phải thu khó đòi được lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, các cam kết nợ hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự. www.thmemgallery.com Company Logo
 14. Ví dụ minh họa CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 4.7 Ghi nhận doanh thu Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua. Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. www.thmemgallery.com Company Logo
 15. KSNB có liên quan đến NPT Kiểm soát nội bộ đối với Nợ phải thu chỉ là một bộ phận trong kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền. Chu trình bán hàng và thu tiền bao gồm các chức năng: 1. Lập lệnh bán hàng (P. xuất 5. Lập và kiểm tra hoá đơn. kho). 6. Theo dõi thanh toán. 2. Phê duyệt bán chịu. 7. Xét duyệt chiết khấu, giảm giá, 3. Xuất kho hàng. hoặc hàng bán bị trả lại. 4. Gửi hàng đi. 8. Cho phép xóa sổ các khoản nợ không thu hồi được. www.thmemgallery.com Company Logo
 16. Bán hàng Ruûi ro (sai phaïm) Thuû tuïc kieåm soaùt - Laäp leänh baùn haøng sai - Khoâng pheâ duyeät baùn chòu thích hôïp - Xuaát sai haøng baùn - Baùn khoâng laäp hoaù ñôn - Laäp hoùa ñôn sai - Ghi nhaän sai doanh thu & Nôï phaûi thu www.thmemgallery.com Company Logo
 17. Thu tiền Ruûi ro (sai phaïm) Thuû tuïc kieåm soaùt - Khoâng ghi ñaày ñuû tieàn thu ñöôïc - Ghi nhaän sai tieàn thu ñöôïc - Ghi nhaän sai thôøi khoùa www.thmemgallery.com Company Logo
 18. Chiết khấu Ruûi ro (sai phaïm) Thuû tuïc kieåm soaùt - Tính toaùn sai - Ghi nhaän sai www.thmemgallery.com Company Logo
 19. Xóa nợ Ruûi ro (sai phaïm) Thuû tuïc kieåm soaùt - Khoâng ñöôïc pheâ duyeät - Caán tröø sai coâng nôï www.thmemgallery.com Company Logo
 20. Thử nghiệm kiểm soát Thuû tuïc kieåm soaùt Thöû nghieäm kieåm soaùt - Pheâ duyeät vieäc baùn chòu - Pheâ duyeät haøng baùn bò traû laïi vaø giaûm giaù, chieát khaáu thanh toaùn - Thöôøng xuyeân caäp nhaät giaù baùn - Boä phaän ñoäc laäp kieåm tra hoùa ñôn www.thmemgallery.com Company Logo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2