intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 4 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

144
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 4: Không gian kiến trúc, giới thiệu về không gian công năng, không gian giao thông, quan hệ con người và không gian kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 4 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

 1. 9/3/2013 Chương 4 KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4. 4.1 Không gian công năng 4.2 Không gian giao thông 4.3 Quan hệ con người và không gian kiến trúc Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC Khoâng gian beân trong Khoâng gian beân ngoa`i 1
 2. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC Khoâng gian beân ngoa`i Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Không gian sử dụng: Chính – phụ Ví dụ: nhà ở, trường học, nhà hát, sân vận động… 2
 3. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi Không gian giao thông: sử dụng giao thông Cửa sổ Vai trò chính là lối đi, lối di chuyển của con người, vật dụng và hàng hóa trong công trình. Theo chiều ngang: sảnh, hành lang, tiền sảnh, tiền phòng… Theo chiều đứng: cầu thang, thang máy, thang cuốn, dốc thoải… Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Các bộ phận liên hệ giữa bên trong và bên ngoài: cửa sổ và cửa đi. Vị trí: S cho giao thông thuận tiện, dễ sắp xếp đồ đ và chọn h ớ mở cửa í Sao h i hô h ậ iệ ắ ế đạc à h hướng ở ử sao cho không mất nhiều diện tích sử dụng… Kích thước: Tùy theo yêu cầu sử dụng, yêu cầu thoát người và quan niệm về sự may mắn trong cuộc sống. Vai trò: Cửa sổ, cửa đi có nhiệm vụ, chức năng liên hệ trong-ngoài, thông gió, chiếu sáng, góp phần tạo vẻ thẩm mỹ cho công trình. 3
 4. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Cửa đi (cửa ra vào): Xác định căn cứ vào yêu cầu phòng hỏa, thoát người  kích thước, đồng thời kích thước phải đủ để khuâ vác đồ đạc, đi lại và thoát người.  Chú ý: cửa dẫn vào sảnh và tiền sảnh phải mở vào, cửa ra vào công trình qua sảnh phải mở ra. Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Cửa sổ: Lấy ánh sáng Thông gió Tạo tầm nhìn Tham gia vào yếu tố mỹ quan. - Tỷ lệ giữa diện tích cửa / diện tích sàn phải >= 1/20 diện tích sàn. Ví dụ: phòng làm việc - 1/10, phòng ngủ - 1/7, phòng khách -1/5 hay 1/6… - Yêu cầu về thẩm mỹ và thông thoáng. Cửa ổ bên Cử sổ bê Cửa sổ trên / cửa sổ mái / cửa trời 4
 5. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Các bộ phận liên hệ giữa bên trong và bên ngoài: cửa sổ và cửa đi. Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Các bộ phận liên hệ giữa bên trong và bên ngoài: cửa sổ và cửa đi. 5
 6. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Các bộ phận liên hệ giữa bên trong và bên ngoài: cửa sổ và cửa đi. Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng KG KG Cửa đi sử dụng giao thông Cửa sổ Các bộ phận liên hệ giữa bên trong và bên ngoài: cửa sổ và cửa đi. 6
 7. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng Quan hệ giữa các không gian chức năng: Ñe tong quaùt hoa, khai quaùt hoa cac moái Ñeå toång quat hoaù khaùi quat hoaù caùc moi quan heä giöa caùc khong gian chöùc giöõa cac khoâng chöc naêng söû duïng trong coâng trình kieán truùc ta thöôøng thieát laäp sô ñoà quan heä: - Sô ñoà quan heä toång theå: Dieãn ñaït toång theå caùc khoái chöùc naêng cuûa coâng trình. Nhìn vaøo sô ñoà toång quaùt, maët baèng, maët caét, ngöôøi kieán truùc sö deã hình dung ra quan heä giöõa caùc khu vöïc ñeå tìm ra vò trí phuø hôïp cuûa nhieàu phöông aùn. - Sô ñoà quan heä c t et: Dieãn ñaït baèng hình veõ hay kyù hieäu töø caùc khoâng gian ño qua eä chi tieát e ñat ba e ay y eä tö cac o g a trong moät khoái chöùc naêng. Nhìn vaøo sô ñoà chi tieát, maët baèng, maët caét naøy ngöôøi kieán truùc sö cuõng hình dung ñöôïc vò trí cuûa caùc phoøng, caùc khoâng gian söû duïng vaø moái quan heä cuûa chuùng vôùi nhau 7
 8. 9/3/2013 8
 9. 9/3/2013 9
 10. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng Ý nghĩa của việc phân tích về quan hệ chức năng: Deã so saùnh ñeå tìm ra phöông aùn boá cuïc maët baèng toái öu veà y u caàu söû duïng p g yeâ g, kyõ thuaät, keát caáu vaø hình khoái thaåm myõ. Coù theå duøng sô ñoà laøm cô sôû döõ lieäu ñöa vaøo maùy vi tính ñeå phaân tích, löïa choïn phöông aùn. Phaân tích caùc loaïi giao thoâng: ñoái noäi, ñoái ngoaïi, tính toaùn ñöôïc taàn xuaát, chu kyø, thôøi gian hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong coâng trình kieán truùc. Xaù ñònh ò trí X ùc ñò h vò t í caùùc kh âng gian, caùùc kh ái chöùc naêêng moäät caùùch cuï th å roõ raøøng. khoâ i khoá höù theå Döïa vaøo sô ñoà boá cuïc maët baèng, maët caét giuùp deã hình dung ra hình khoái, maët ñöùng, taàm nhìn töø trong ra ngoaøi, töø caùc tuyeán giao thoâng beân ngoaøi tôùi coâng trình ñeå quyeát ñònh yeáu toá thaåm myõ. 10
 11. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.1 Không gian công năng 4.2 Không gian giao thông 4.3 Quan hệ con người và không gian kiến trúc Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Khái niệm: Là không gian dành cho nhu cầu đi lại, vận chuyển của con người. Hệ thống giao thông trong công trình ảnh hưởng rất lớn đến thời gian và năng lượng của con người. Vai trò: Là yếu tố quyết định yêu cầu tiện nghi, chất lượng công trình. Chiếm khối lượng và kinh phí lớn (gần ¼ của toàn công trình). 11
 12. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Yêu cầu: Đảm bảo kích thước: cao, rộng và dài. Chiều cao: >= 2 2m  tạo cảm giác thoải mái > 2.2m mái. Chiều rộng: 550 – 600mm / 1 dòng người  đảm bảo thông suốt, không kẹt, tránh hiện tượng thắt nút cổ chai, giao thông phức tạp. Chiều dài: tùy từng công trình, nhưng về không gian  càng ngắn càng tốt. Đảm bảo giao thông ngắn gọn, rõ ràng, đủ ánh sáng và an toàn. Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Phân loại: Giao thông NGANG và giao thông ĐỨNG. Giao thông NGANG Hành Nhà cầu Hiên Nút Sảnh Đầu mối lang (HL cầu) Giao thông ĐỨNG Dốc thoải Cầu thang Thang Thang Thang Thang Thang bộ cuốn bộ máy đứng 12
 13. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông 13
 14. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông 14
 15. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Phân loại: Giao thông NGANG và giao thông ĐỨNG. Giao thông NGANG Hành Nhà cầu Hiên Nút Sảnh Đầu mối lang (HL cầu) HL giữa HL đôi HL 1 bên HL 2 bên HL cách HL cầu Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Đặc điểm: Hành lang giữa: Tậ d Hà h l iữ Tận dụng đđược diệ tí h nhưng chiếu sáng t nhiên ké diện tích h hiế á tự hiê kém ( khoảng cách 20m) Hành lang bên: Thông thoáng, chiếu sáng tốt nhất  HL 1 bên, 2 bên. Hành lang cách: Tận dụng công suất, khác 2 dạng trên. Hành lang đôi: Gồm 2 hành lang giữa trong cùng 1 bộ phận công trình  phần ở giữa (nếu có( sẽ là khối phụ VD: bệnh viện, trường học phụ. viện học… Hành lang cầu: Nối 2 khối công trình, có thể là không gian kín hoặc hở. Sảnh: Phải đủ rộng, thoáng, không gian thoáng, cao. Tiền phòng, tiền sảnh, các nút giao thông: kết nối HL và các không gian khác. 15
 16. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG 16
 17. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Hành lang giữa Hành lang 1 bên 17
 18. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Hành lang cầu Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG 18
 19. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG 19
 20. 9/3/2013 Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Chương 4. KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 4.2 Không gian giao thông Giao thông NGANG Kích thước hành lang: Chiều rộng: 125 người/ 1m rộng hành lang Công trình công cộng ít người  HL rộng 2,4m Nhà ở  HL rộng 1,2m – 1,8m Chiều dài: phục thuộc vào cấp của công trình và những điều kiện PCCC. Chiều cao: >2,2m, với công trình công cộng: 3m Đồng thời phải có tỷ lệ hợp lý giữa cả 3 kích thước trên  không gian đẹp. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2