intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

146
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 4: Không gian kiến trúc giới thiệu về không gian đơn thuần, không gian có chức năng riêng, không gian đặc thù, không gian có chức năng đặc biệt, không gian chức năng hỗn hợp. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 4

 1. 3/6/2012 Chương 4 KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC Khái niệm kiến trúc gắn liền với không gian. Nghệ thuật kiến trúc thực chất là sự sắp xếp các không gian chức năng, không gian chính là ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc. - Có các loại không gian chức năng sau: 1 – Không gian đơn thuần 2 – Không gian có chức năng riêng 3 – Không gian đặc thù 4 – Không gian có chức năng đặc biệt 5 – Không gian chức năng hỗn hợp 1
 2. 3/6/2012 1/ KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG Khái niệm kiến trúc gắn liền với không gian. Nghệ thuật kiến trúc thực chất là sự sắp xếp các không gian chức năng, không gian chính là ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc. - Có các loại không gian chức năng sau: 1 – Không gian đơn thuần 2 – Không gian có chức năng riêng 3 – Không gian đặc thù 4 – Không gian có chức năng đặc biệt 5 – Không gian chức năng hỗn hợp 2
 3. 3/6/2012 1.1/ Không gian đơn thuần - Là loại không gian đơn giản nhất, nhiều khi không xác định rõ, hoặc thể hiện một cách cụ thể : Một chòi nghỉ chân trong công viên, chỗ chờ xe bus, ban công, logia,...hoặc các phần nhô ra của các mái hắt, che mưa nắng, ... - không gian đơn thuần thường có chức năng sử dụng cụ thể, xong đôi khi cũng không có chức năng rõ ràng, việc tạo dựng các không gian này thường sinh động, phong phú về hình thức . VÒNG TRÒN ĐÁ CROMLECH TẠI STONEHENGE, SALISBURY, ANH. 3
 4. 3/6/2012 FRANK LLOYD WRIGHT – GUGGENHEIM, NEW YORK TADAO ANDO– AWAJI YUMEBUTAI, NHẬT 4
 5. 3/6/2012 HÀNH LANG TRUNG TÂM FPT 5
 6. 3/6/2012 1.2/ Không gian chức năng riêng - Laø loaïi khoâng gian ñôn thuaàn, ñôn giaûn, nhöng coù chöùc naêng söû duïng raát roõ raøng: Khoâng gian lôùp hoïc, khoâng gian phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng laøm vieäc, phoøng khaùm beänh, phoøng thí nghieäm…. - Loaïi khoâng gian naøy khi caàn coù theå thay ñoåi chöùc naêng söû duïng nhöng khoâng phuø hôïp laém vì caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa moãi khoâng gian thieát keá coù khaùc nhau nhö : ñoà ñaïc vaø trang thieát bò söû duïng cuûa moãi loaïi khoâng gian chöùc naêng rieâng coù kích thöôùc hoaøn toaøn khaùc nhau, kích thöôùc cuûa khoâng gian: chieàu daøi, roäng, cao, cöûa soå, cöûa ñi, raát khaùc nhau . NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH 6
 7. 3/6/2012 NỘI THẤT LÀM ViỆC NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 7
 8. 3/6/2012 SẢNH ĐÓN PHÒNG HỌP 8
 9. 3/6/2012 PHÒNG LÀM ViỆC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG – TP.HCM 9
 10. 3/6/2012 1.3/ Không gian đặc thù - Trong caùc coâng trình kieán truùc thöôøng coù caùc khoâng gian raát ñaëc thuø caû veà kích thöôùc, kieåu daùng, vaø caùch boá trí nhö : Beáp, khu veä sinh, caàu thang,… - Caùc loaïi khoâng gian naøy khoâng theå thay ñoåi chöùc naêng söû duïng ñöôïc vaø chæ söû duïng theo ñuùng chöùc naêng ñaõ ñöôïc thieát keá. PHÒNG TẮM 10
 11. 3/6/2012 PHÒNG TẮM BẾP 11
 12. 3/6/2012 BẾP THANG BỘ 12
 13. 3/6/2012 1.4/ Không gian chuyên biệt - Laø loaïi khoâng gian coù chöùc naêng söû duïng raát ñaëc bieät, nhieàu khi raát ña daïng, raát khaùc nhau caû veà hình daïng, kích thöôùc, vaø nhaát laø caùc giaûi phaùp kyõ thuaät keát caáu, caùc trang thieát bò phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng . Caùc loaïi khoâng gian naøy phoå bieán trong caùc coâng trình coâng coäng nhö : caùc khaùn phoøng bieåu dieãn, caùc khaùn ñaøi coâng trình TDTT, caùc khoâng gian tröng baøy baûo taøng, trieån laõm … KHÁN PHÒNG 13
 14. 3/6/2012 Khán phòng hòa nhạc GIẢNG ĐƯỜNG 14
 15. 3/6/2012 Phòng tập TDTT THƯ ViỆN 15
 16. 3/6/2012 1.5/ Không gian hỗn hợp - Thöôøng laø khoâng gian lôùn maø beân trong chöùa ñöïng nhieàu khoâng gian nhoû coù caùc coâng naêng söû duïng khaùc nhau ví duï nhö saûnh cuûa caùc khaùch saïn, caùc cao oác vaên phoøng: Trong khoâng gian lôùn ñoù bao goàm : Khoâng gian ñoùn tieáp, khoâng gian tieáp khaùch, Bar caø pheâ, khoâng gian trieån laõm, baùn ñoà löu nieäm … SẢNH ĐÓN VĂN PHÒNG 16
 17. 3/6/2012 2/ QUAN HỆ CON NGƯỜI VÀ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC Không gian kiến trúc được tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu của con người, do đó không gian kiến trúc chịu sự chi phối bởi kích thước thao tác của con người và trang thiết bị 17
 18. 3/6/2012 3/ KHÔNG GIAN GIAO THÔNG Không gian giao thông hay còn gọi là không gian đi lại, là không gian phụ nhưng có vai trò quan trọng trong việc kết nối các không gian chức năng khác nhau tạo nên công trình kiến trúc. Không gian giao thông càng ngắn gọn, mạch lạc thì hiệu quả sử dụng công trình càng cao, thời gian đi lại ngắn, tiết kiệm chi phí đầu tư công trình 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2