intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương V - ThS. Kts Dương Minh Phát

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

384
lượt xem
134
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương V: Cơ sở bố cục và nguyên tắc thiết kế kiến trúc giới thiệu với người đọc các quy luật chung về bố cục và thẩm mỹ trong kiến trúc, tổ chức mặt bằng, thiết kế hình khối kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương V - ThS. Kts Dương Minh Phát

 1. 5.1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC 5.2 TỔ CHỨC MẶT BẰNG 5.3 THIẾT KẾ HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC CHƯƠNG V CƠ SỞ BỐ CỤC & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
 2. 5.1.1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC  HƯỚNG NHÌN  THỊ SAI  LÝ THUYẾT MÀU SẮC 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC 5.1.3 NGUYÊN TẮC BỐ CỤC KIẾN TRÚC 5.1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC CHƢƠNG 5: CƠ SỞ BỐ CỤC & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRÚC
 3. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Höôùng nhìn: Caùc loaïi höôùng nhìn: TOAØN CAÛNH – NOÄI CAÛNH, BỐI CẢNH CHUNG .... Yeâu caàu: Toå chöùc “ñöôïc” höôùng nhìn” (Khai thaùc nhieàu höôùng sinh ñoäng). ĐẠI HỌC NANGYANG – SINGAPORE DINH ĐỘC LẬP NHÀ HÁT THÀNH PHỐ - KS CARAVELL CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 4. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Höôùng nhìn: Caùc loaïi höôùng nhìn: TOAØN CAÛNH – NOÄI CAÛNH, BỐI CẢNH CHUNG .... CHUNG CƯ Pasteur COURT LÝ THUYẾT – THỰC TẾ CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 5. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Höôùng nhìn: CRESENT MALL CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 6. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Höôùng nhìn: CRESENT MALL CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 7. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Thò sai: Sai leäch töø soá löôïng vaø chieàu höôùng roäng. Sai leäch töø töông quan aûnh höôûng caùc vaät theå. Sai leäch töø qui luaät xa gaàn. Saïi leäch töø maøu saéc. CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 8. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Thò sai: Coù bao nhieâu ñöôøng thaúng ngang? Bao nhieâu chaám troøn? CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 9. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Lyù thuyeát maøu saéc: CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 10. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Lyù thuyeát maøu saéc: CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 11. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Lyù thuyeát maøu saéc: CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 12. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Lyù thuyeát maøu saéc: CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 13. 5 . 1 . 1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC Lyù thuyeát maøu saéc: CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 14. 5.1.1 CƠ SỞ BỐ CỤC KIẾN TRÚC 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC  THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ  CÂN BẰNG  TƢƠNG XỨNG VÀ TỶ LỆ VÀNG 5.1.3 NGUYÊN TẮC BỐ CỤC KIẾN TRÚC 5.1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC CHƢƠNG 5: CƠ SỞ BỐ CỤC & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRÚC
 15. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Töông phaûn vaø vi bieán:  Töông phaûn : khaùc bieät roõ raøng  Veà taàm voùc:  To – nhoû.  Hình daùng, khoái.  Phöông ñöùng – ngang.  Veà ñoä ñaëc roãng.  Veà maøu saéc, vaät lieäu, saùng – toái. TÒA NHÀ QUỐC HỘI BRASIL CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 16. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Töông phaûn vaø vi bieán: CUNG ĐIỆN LOUVRE  Töông phaûn : khaùc bieät roõ raøng Suurstoffi / Holzer Kobler CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 17. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Töông phaûn vaø vi bieán:  Vi bieán: gaàn khaùc nhau, bieán ñoåi raát ít laëp laïi. 172 SocialSocial Housing Competition Alzugaray atelier Alvenaria Housing Building / Alfonso Entry / fala CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 18. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Töông phaûn vaø vi bieán: Alegria / Agence Bernard Bühler Arc En Ciel / Agence Bernard Bühler CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 19. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Vaàn ñieäu:  Vaàn ñieäu lieân tuïc: ngang hoaëc ñöùng.  Vaàn ñieäu tieäm tieán: taêng hoaëc giaûm daàn.  Vaàn ñieäu giao nhau: thöôøng laø khung, töôøng roãng  trang trí, bao che. CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
 20. 5.1.2 TÍNH CHẤT BỐ CỤC KIẾN TRÚC a. THỐNG NHẤT VÀ BIẾN HOÁ Vaàn ñieäu: Art and Crafts Studios / poly.m.ur CHƢƠNG 5: 5 . 1 CÁC QUI LUẬT CHUNG VỀ BỐ CỤC VÀ THẪM MỸ TRONG KIẾN TRÚC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=384

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2