Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
22
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 giúp các bạn nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng/mô thức trao đổi thương mại giữa các nước, nắm vững các rào cản thương mại quốc tế và sự phát triển của các thể chế nhằm xoá bỏ các rào cản đó, nắm được các hình thức hợp nhất kinh tế và vai trò của nó trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2

Chƣơng 2:<br /> <br /> THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ &<br /> ĐẦU TƢ QUỐC TẾ<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế<br />  Đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học<br /> thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các<br /> luồng/mô thức trao đổi thương mại giữa các nước<br />  Nắm vững các rào cản thương mại quốc tế và sự phát triển của các<br /> thể chế nhằm xoá bỏ các rào cản đó.<br /> <br />  Nắm được các hình thức hợp nhất kinh tế và vai trò của nó trong<br /> việc thúc đẩy thương mại quốc tế.<br />  Nắm vững nội dung các học thuyết về đầu tư quốc tế<br /> <br />  Nắm vững những tác động đầu tư quốc tế lên nước nhận đầu tư<br />  Giải quyết tình huống Logitech & Starbuck<br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> Nội dung<br /> A<br /> <br /> THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Các học thuyết thƣơng mại<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Các loại rào cản<br /> <br /> B<br /> <br /> ĐẦU TƢ QUỐC TẾ<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Lý thuyết về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Tác động của FDI lên các nƣớc nhận đầu tƣ<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> A<br /> <br /> THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ<br /> <br /> 2.1 Các học thuyết về thƣơng mại quốc tế<br /> 2.1.1 Thuyết trọng thƣơng<br /> o Xuất hiện vào giữa thế kỷ 16 ở Anh<br /> o Vàng và bạc là tiền tệ  sự giàu có của một quốc gia được đánh giá<br /> thông qua trữ lượng vàng và bạc của quốc gia đó.<br /> o Các quốc gia muốn tăng sự thịnh vượng và quyền lực thì phải duy trì<br /> thặng dư thương mại (XK > NK)<br /> o Nhà nước cần sử dụng các hình thức trợ cấp để thúc đẩy XK và sử<br /> dụng thuế quan và hạn mức để hạn chế NK<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> A<br /> <br /> THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ<br /> <br /> 2.1 Các học thuyết về thƣơng mại quốc tế<br /> 2.1.1 Thuyết trọng thƣơng<br /> 2 sai lầm của trường phái trọng thương (limitation)<br /> o Không có 1 quốc gia nào có thể duy trì thặng dư thương mại vĩnh<br /> viễn (David Hume, 1752)<br /> o Trường phái này cho rằng thương mại như là 1 trò chơi có tổng<br /> bằng 0 (zero-sum game)<br /> <br /> Kinh doanh quốc tế<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản