intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - TS. Trần Văn Hòa

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích" cung cấp cho người học các quy luật lợi ích cận biên giảm dần, lý thuyết về lợi ích, tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, đường bàng quan, đường giới hạn ngân sách,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - TS. Trần Văn Hòa

CHƯƠNG 4<br /> LÝ THUYẾT LỢI ÍCH<br /> <br /> Hành vi của người tiêu dùng tối đa hoá lợi<br /> ích?<br /> Giải thích đường cầu có độ dốc âm<br /> Nguyên tắc lựa chọn tiêu dùng tối ưu<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Lý thuyết về lợi ích<br /> <br /> Giả thiết 1- thị hiếu là hoàn chỉnh<br /> <br /> Lợi ích có thể đo lường được<br /> Ba giả thiết cơ bản:<br /> 1. Thị hiếu là hoàn chỉnh<br /> 2. Thị hiếu có tính bắc cầu<br /> 3. Người tiêu dùng thích nhiều hàng hoá<br /> hơn là ít<br /> <br /> Có nghĩa là người tiêu dùng có thể so<br /> sánh và xếp hạng tất cả các giỏ hàng hoá.<br /> Ví dụ, nếu có 2 giỏ hàng hoá A và B,<br /> người tiêu dùng có thể thích A hơn B hoặc<br /> thích B hơn A hoặc bàng quan (thờ ơ) đối<br /> với 2 giỏ hàng hoá trên.<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giả thiết 3 - thích nhiều hơn ít<br /> <br /> Giả thiết 2 - thị hiếu có tính bắc cầu<br /> <br /> Nếu bỏ qua chi phí thì người tiêu dùng<br /> luôn luôn muốn có nhiều hàng hoá hơn là<br /> có ít<br /> <br /> Nghĩa là nếu người tiêu dùng thích A<br /> hơn B, và thích B hơn C thì sẽ thích A<br /> hơn C<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> 1.1. Thế nào là lợi ích?<br /> Lợi ích (U) là sự hài lòng, sự thoả mãn<br /> do tiêu dùng hàng hoá hay dịch vụ<br /> Tổng lợi ích (TU) là tổng thể sự hài lòng<br /> do tiêu dùng các hàng hoá hay dịch vụ<br /> Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ<br /> hài lòng do tiêu dùng một đơn vị sản<br /> phẩm cuối cùng mang lại<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 7<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 6<br /> <br /> Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ<br /> hài lòng do tiêu dùng một đơn vị sản<br /> phẩm cuối cùng mang lại<br /> <br /> MU =<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> ∆TU<br /> ∆Q<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.2. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần<br /> Tổng lợi ích và lợi ích cận biên<br /> Q<br /> <br /> TU<br /> <br /> MU<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> -<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3 (3 – 0)/(1-0) = 3/1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2 (2/1)<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1(1/1)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6<br /> <br /> 0 (0/1)<br /> <br /> 5<br /> <br /> -1(-1/1)<br /> <br /> 5<br /> 3/4/2011<br /> <br /> Lợi ích cận biên của một hàng hoá có<br /> xu hướng giảm khi lượng hàng hoá đó<br /> được tiêu dùng nhiều hơn trong một<br /> thời gian nhất định.<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 9<br /> <br /> Lợi ích cận biên có<br /> xu hướng giảm dần<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> MU 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Sở thích (yếu tố chủ quan)<br /> Ngân sách và giá hàng hoá (khách quan)<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q<br /> <br /> Tổng lợi ích (TU)<br /> <br /> Làm thế nào để lựa chọn?<br /> <br /> Lợi ích cận biên (MU)<br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 10<br /> <br /> Mục tiêu của người tiêu dùng là tối đa<br /> hoá lợi ích (đạt được sự thoả mãn tối<br /> đa)<br /> Sự lựa chọn bị ràng buộc bởi các yếu<br /> tố:<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 1.3. Tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng<br /> <br /> Đường lợi ích cận<br /> biên là đường cầu<br /> <br /> TU<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> 11<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nguyên tắc lựa chọn tối ưu<br /> Tối đa hoá lợi ích đạt được khi ngân sách<br /> được phân bổ sao cho lợi ích cận biên<br /> trên mỗi đồng chi tiêu đều bằng nhau đối<br /> với mọi hàng hoá<br /> <br /> MUF MUC<br /> MUZ<br /> =<br /> = ... =<br /> PF<br /> PC<br /> PZ<br /> <br /> Giải thích nguyên tắc<br /> lựa chọn tối ưu!<br /> 3/4/2011<br /> <br /> •<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> Nếu một NTD thu được độ thoả dụng (lợi ích)<br /> cao hơn từ việc chi thêm 1 đồng cho thực phẩm<br /> thay vì quần áo thì người này có thể tăng độ thoả<br /> dụng của mình bằng cách chi tiêu nhiều hơn cho<br /> thực phẩm. Vì lợi ích cận biên của mỗi đồng bổ<br /> sung chi cho thực phẩm cao hơn so với mỗi<br /> đồng bổ sung chi cho quần áo, nên người này sẽ<br /> chuyển ngân sách của mình cho thực phẩm thay<br /> vì mua quần áo. Cuối cùng, lợi ích cận biên của<br /> thực phẩm sẽ giảm (QL lợi ích cận biên giảm) và<br /> lợi ích cận biên của quần áo sẽ tăng lên. Chỉ khi<br /> NTD này đạt được lợi ích cận biên trên mỗi đồng<br /> chi tiêu như nhau đối với mọi hàng hoá, thì khi<br /> đó mới đạt được lợi ích lớn nhất.(S19)(S21)<br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 14<br /> <br /> Số đơn vị hàng<br /> hoá<br /> (Q)<br /> 0<br /> <br /> Uống trà<br /> (TUT)<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 15<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2<br /> <br /> 23<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 4<br /> <br /> 25<br /> <br /> 31<br /> <br /> 5<br /> <br /> 22<br /> <br /> 34<br /> <br /> 6<br /> <br /> 12<br /> <br /> 35<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> Chơi điện tử<br /> (TUE)<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giới hạn ngân sách<br /> <br /> 500đ đầu tiên<br /> <br /> M = 1.500 đồng<br /> PT = 500 đ/cốc<br /> PE = 250 đ/lần<br /> <br /> 500đ thứ hai<br /> <br /> 500đ cuối<br /> cùng<br /> Chọn uống bao nhiêu cốc trà đá và/hoặc chơi bao<br /> nhiêu lần điện tử để đạt tổng lợi ích lớn nhất???<br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> Q<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> nếu uống trà 1 cốc TU = 15<br /> nếu chơi ĐT 2 lần TU = 19<br /> nếu uống trà 1 cốc TU = 15<br /> nếu chơi ĐT 2 lần TU = 12<br /> nếu uống trà 1 cốc TU = 8<br /> nếu chơi ĐT 2 lần TU = 12<br /> <br /> KL: Người này sẽ chọn 4 lần chơi<br /> điện tử và uống 1 cốc trà đá sẽ đạt<br /> được lợi ích lớn nhất là 46 đv lợi ích<br /> 17<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TU = 19 + 15 + 12 = 46<br /> M = 4x250 + 1x500 = 1500đ<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 18<br /> <br /> TUT MUT TU MUE MUT/PT MUE/PE<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> -<br /> <br /> E<br /> 0<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 1<br /> <br /> 15<br /> <br /> 15<br /> <br /> 10<br /> <br /> 10<br /> <br /> 0.030<br /> <br /> 0.040<br /> <br /> 2<br /> <br /> 23<br /> <br /> 8<br /> <br /> 19<br /> <br /> 9<br /> <br /> 0.016<br /> <br /> 0.036<br /> <br /> 3<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26<br /> <br /> 7<br /> <br /> 0.004<br /> <br /> 0.028<br /> <br /> 4<br /> <br /> 25<br /> <br /> 0<br /> <br /> 31<br /> <br /> 5<br /> <br /> 0.000<br /> <br /> 0.020<br /> <br /> 5<br /> <br /> 22<br /> <br /> -3<br /> <br /> 34<br /> <br /> 3<br /> <br /> -0.006<br /> <br /> 0.012<br /> <br /> 6<br /> <br /> 12<br /> <br /> -10<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1<br /> <br /> -0.020<br /> <br /> 0.004<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> Nếu ngân sách tăng lên 3000đ, giá 2<br /> hàng hoá không đổi<br /> Lựa chọn tập hợp tiêu dùng nào tối ưu?<br /> Tổng lợi ích tối đa là bao nhiêu?<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> © Dr. Tran Van Hoa, HCE<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2