Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
48
lượt xem
7
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 5 Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm cung tiền, cơ số tiền và thừa tiền, vai trò của ngân hàng đối với cung tiền, các loại ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ

 1. CHƯƠNG 5 TIỀN, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG & CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 1
 2. I. CUNG TIEÀN 1. Khaùi nieäm: • Tieàn: laø phöông tieän thanh toaùn ñöôïc chaáp nhaän chung vaø ñöôïc duøng vaøo baát kyø luùc naøo ñeå thanh toaùn cho baát kyø ai. • Cung tieàn: laø toaøn boä khoái tieàn hieän coù trong löu haønh 2
 3. Tuøy theo muïc ñích thaønh laäp, cung tieàn bao goàm nhöõng khoái tieàn sau: • M1 = TM ngoaøi NH + TKTG O KH • M2 = M1 + TKTG coù KH vaø tieàn TK • M3 = M2 + TD 3
 4. 2. Cô soá tieàn vaø thöøa soá tieàn • Cô soá tieàn (H): Laø toaøn boä löôïng tieàn maët do NHTW phaùt haønh vaøo neàn kinh teá. H = TM ngoaøi NH + Döï tröõ TM trong NH. • Thöøa soá tieàn (KM): Laø heä soá phaûn aûnh cung tieàn ñöôïc taïo ra töø moät ñôn vò cô soá tieàn. • M= K M.H 4
 5. M= KM.H (1) M=C+D H=C+R C c  C  c.D D => H = (c + r). D R  R  r.D r H D D cr Töø M = C + D  M = (c +1). D c 1 M  .H (2) cr c 1 (1)và (2)  K M  cr 5
 6. M= KM.H c 1 c  r 1 r 1 r K M    cr cr  1 cr cr 1/ KM >1 (vì 0< r H => 0>>H K M↑ 6
 7. 3. Vai troø cuûa NH ñoái vôùi cung tieàn. a/ NHTM - KN: NHTM laø trung gian taøi chính, coù giaáy pheùp kinh doanh cuûa NHTW ñeå cho vay, nhaän tieàn göûi vaø thöïc hieän caùc nghieäp vuï ngaân haøng theo luaät ñònh (Luaät Ngaân haøng vaø Luaät caùc TCTD 1997). - Chöùc naêng: Kinh doanh tieàn 7
 8. - Caùc loaïi: + NHTM NN: CT, NgT, ÑT, NN + NHTM CP +NH lieân doanh + Chi nhaùnh NH nöôùc ngoaøi taïi VN + Caùc TCTD 8
 9. -Hoaït ñoäng: +Döï tröõ: Rr *Döï tröõ baét buoäc (Rr) Tyû leä döï tröõ baét buoäc (rr  ) Re D * Döï tröõ tuøy yù (Re)  Tyû leä döï tröõ tuøy yù (re  ) D + Kinh doanh: Cho vay, chieát khaáu chöùng töø coù giaù, tín duïng thueâ mua (cho thueâ taøi chính), baûo laõnh… * Do vieäc kinh doanh tieàn cuûa caùc NHTM ñaõ laøm M↑ OÂng A coù 100ñ gôûi ôû NH B: Döï tröõ 10%: 10ñ Cho vay 90%: 90ñ (oâng C vay) M = C+ D = 90ñ +100ñ = 190ñ M 190 K  M   1,9 H = C + R = 90ñ + 10ñ = 100ñ H 100 * Neáu tieàn ñi qua NH caøng nhieàu laàn M caøng↑ 9
 10. b. NHTW *Chöùc naêng: Quaûn lyù, ñieàu tieát löôïng tieàn trong neàn kinh teá, cuï theå: - Phaùt haønh tieàn +NHTM: cho NHTM vay + NS: Cho NS vay + Thò tröôøng môû: Mua chöùng khoaùn treân TTM + Thò tröôøng vaøng vaø ngoaïi teä: Mua vaøng, ngoaïi teä laøm taêng döï tröõ quoác gia • - NH cuûa caùc NHTM. • - NH cuûa CP: • + Quaûn lyù löôïng tieàn trong neàn KT + Taøi trôï thaâm huït NSCP • - Ñieàu tieát KTVM 10
 11. * Caùc coâng cuï cuûa CSTT. 1/ Quy ñònh tyû leä döï tröõ baét buoäc 2/ Quy ñònh laõi suaát taùi chieát khaáu 3/ Nghieäp vuï thò tröôøng môû 11
 12. II. CAÀU TIEÀN. 1. Khaùi nieäm. • Laø löôïng tieàn giao dòch (tieàn maët + TG0KH) maø daân chuùng caàn giöõ 2. Nguyeân nhaân giöõ tieàn. - Chi xaøi - Döï phoøng - Ñaàu tö chöùng khoaùn sinh lôøi 12
 13. 3. Caùc nhaân toá taùc ñoäng: +Y↑  DM↑ +P↑  DM↑ +i↑  DM↓ Chi phí cô hoäi cuûa vieäc giöõ tieàn: Laø phaàn laõi bò maát neáu giöõ tieàn chöù khoâng phaûi CK sinh lôøi 13
 14. Haøm soá caàu tieàn theo laõi suaát DM = f(i) = D0 + Dm.i ( Dm < 0 ) i Neáu Y, P↑  DM dòch chuyeån phaûi DM’ DM M Ñoà thò caàu tieàn theo laõi suaát i 14
 15. III. THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ. • Thò tröôøng tieàn teä: Thò tröôøng mua baùn caùc loaïi CK ngaén haïn (t < 1 naêm) • Thò tröôøng CK (thò tröôøng voán): mua baùn caùc loaïi CK trung, daøi haïn (trung haïn: 1 - 5 naêm, daøi haïn ≥5 naêm) • Thò tröôøng taøi chính goàm thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán 15
 16. 1. Söï caân baèng treân thò tröôøng tieàn teä. -Cung tieàn do NHTW quyeát ñònh phuï thuoäc vaøo tình traïng kinh teá, khoâng phuï thuoäc i => SM= f(i) = Mo -Caàu tieàn nghòch bieán laõi suaát => DM = f(i) = Do+Dmi i SM io Tieàn thieáu i1 DM M Mo M1 Thò tröôøng tieàn teä caân baèng khi cung caàu tieàn caân baèng, neáu cung caàu tieàn khoâng caân baèng thì laõi suaát seõ ñieàu tieát 16
 17. 2. Thay ñoåi ñieåm caân baèng a/ Do SM thay ñoåi SM dòch chuyeån sang phaûi (NHTW taêng cung tieàn: ↓rr,↓iD, mua CK), DM coá ñònh  Tieàn thöøa Mua CK↑ i↓ 17
 18. 2. Thay ñoåi ñieåm caân baèng • a/ Do SM thay ñoåi. i SM1 SM2 i1 i2 DM M1 M2 M 18
 19. b/ Do DM thay ñoåi • DM dòch chuyeån sang phaûi (daân chuùng caàn giöõ theâm tieàn do TN↑,P↑), SM coá ñònh  Tieàn thieáu  Baùn CK,ruùt tieàn NH↑  i↑ 19
 20. b/ Do DM thay ñoåi i SM i2 i1 DM2 DM1 M Mo 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản