intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 8 - Phạm Thế Anh

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
7
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 8 - Phạm Thế Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Tăng trưởng kinh tế II, mục tiêu chương này tìm hiểu tiến bố công nghệ trong mô hình Solow, các chi sách thúc đẩy tăng trưởng, tăng trưởng trong thực nghiệm, tăng trưởng nội sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 8 - Phạm Thế Anh

  1. M c tiêu c a ch ng CH NG 8 macro T ng tr ng Kinh t II ! kinh t v bmô n m n th "# $ %& ' ! () * + , ' N. Gregory Mankiw - ' Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 8 Economic Growth II slide 1 Gi i thi u Nh ng ví d v ti n b công ngh * ./ AB E! T . E>EEE U + 01 2 3 $ 4 CEEE! TAO ) J ,A $ $ 56 7 8 9$ $ :- 4 ; F ) L $ VEOW $ ) ; 6@ 7 ) $> $ 0 $ ) AB X B $0 + ) ? - ? @ $ $ & ! # % $ U 0 $ AB DCEEA! F H CB G 7 8 9$ $ : AB B X> I JK L ) 1 MN 9 / ) C/ 6 / CO > , 1 ? % CHAPTER 8 Economic Growth II slide 4 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 5 1
  2. Ti n b công ngh trong mô hình Solow Ti n b công ngh trong mô hình Solow ^# $! Qδ a a S Z 9$ %=) I! Z Z + 2 U ' ) ' $7 + $ - 2 9$ 9 _ 3 @ b> Z Z + U ' * %4) ' $7 + $ \) c ! (- + 01 _ < ` $ $ R * %4) ' $7 + $ δ _ ) 69 + ) d , ) U 6 8 b 9$ 3) + %5 tr tr ii kh u hao kh u hao JH Z δ a ^ a 3$ 8/* ;9 ' / e %- b ng v ii tt c b ng v c + 8 f - l ) * * / tt ng dân s c ng ng dân s c ng v ii tt c ti n b M m 3 > - , _ ' JH − δ Z a ^ v c ti n b ) *l công ngh công ngh CHAPTER 8 Economic Growth II slide 10 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 11 2
  3. 1. ánh giá t l ti t ki m 1. ánh giá t l ti t ki m [ Z C/T g_ - 2 ? , $ )9 QJH − δ S %& Q a ^ S> " 2 + 1@ + 6 C/ 9 F H ' T G > m $QJH − δ S o Q a S/ ^ ) ) < & ; C> δ Z E/ A m $QJH − δ S p Q a ^ S/ ) ) q ^ + AEO I G )F H 2 [ V> JH × ^ Z E/V $ 56 = + @ + VEO F H G CHAPTER 8 Economic Growth II slide 12 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 13 1. ánh giá t l ti t ki m 1. ánh giá t l ti t ki m A> Z C/ T A> Z C/ T C> δ Z E/ A C> δ Z E/ A V> JH × ^ Z E/ V V> JH × ^ Z E/ V g_0 4 δ / )C A! g_0 4 JH^/ )V A! JH × ^ E V E V δ EA EA = JH = ^ = E AC = δ = = E EM C T C T C T C T G %5 / ^ − δ Z E/ − E/ JH AC EMZ E/ EN CHAPTER 8 Economic Growth II slide 14 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 15 1. ánh giá t l ti t ki m 2. Các chính sách làm t ng t l ti t ki m =
  4. Phân b u t cho n n kinh t : 3. Phân b u t cho n n kinh t hai quan i m / u, ' ; A> g $w %& x ; + > + x - /) , _ 4 : $ & /, ? ; $ / ) 6 8 b 9$ %& ; + , , _ ) - V , ! + 6 U ) 1> ] + 8 ] * ;9 ' C> $ %! & ! ' ! ! ! 6I U I ] ! #! @ " q %- @v ' @$ @ 9$ %- ' ; - :) ' $ 2 7) $ + 1 4/ % , _, CHAPTER 8 Economic Growth II slide 18 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 19 Nh ng v n có th n y sinh 4. Thúc y ti n b công ngh v i chính sách ngành " $ 6 I , @+ x )e : "$ + 7 ? ! 5 $ @$ @ 6 s 6y ' 6 i $ f )@ ' Q ) x 3 7 ? ; $ : %& 3 :6 ) - , $$ 1 + ) 1 r , + 6 & + ; & 1Sl z$ L $ %& { Q |G U q |6 $ _S 4 AB N C M D. AB CDB . T ] $ U ! ; ) %1 ? : ; U )) C/ M A/ N @ > C/ C A/ T CHAPTER 8 Economic Growth II slide 22 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 23 4
  5. L i gi i thích? K t lu n: 1 2 ) ' m 3 AB E D . : & ) 56 2 ) ' Q< t b € & ,/ P 6 Chúng ta không bi tt âu là ll ii Chúng ta không bi âu là 3S> m 3 ) ' & , $1 1 * 6 3 gi iithích úng, nó có ll là s gi thích úng, nó có là s ) ' ,@ > k tth p c a nhi u ll iigi iithích. k h p c a nhi u gi thích. ;@ # , • 5 I ) ; AB CDAB T - ) . B : %- ? ; : - $ ) ) ; = AB N . M DAB C> CHAPTER 8 Economic Growth II slide 24 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 25 Tình hu ng: Tình hu ng: I.T. và “n n kinh t m i” I.T. và “n n kinh t m i” { - ‚ ; @ ' + 2 b $1 3 3 AB E> ) B 7 8 9$ $ : QO S AB N C M D. AB CDB . T AB T B DCEEE ( #< ! ) A> n x I ) - 6 )) B •) R MV / A/ X C/ C C> < ) 69 , : _0 4 0 R [ F ) R T. / C/ E A/ . ^> C/ M A/ N C/ T • 6P > C/ C A/ T C/ B Y> > • %ƒ - ' I) l CHAPTER 8 Economic Growth II slide 26 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 27 T ng tr ng trong th c nghi m: Mô hình Solow và th c t S h it ;
  6. S tích lu nhân t và S h it Hi u qu s n xu t ^ / % e 3 $ @ f@ )> $ ( # < ; ) $ 56 ) 7 8 9$ $ ˆ 3 ƒ %& $ 3 & , t n :; 1 * 6 ' & -! @ | t ' A> @ ) %? 2 $ + Q %5 ˆ 3 ƒ & */ $ $ )@ _ r 8 S 7 8 9$ $ :> 2 @ %? @ / @ ) %? $7 + + 0 1 Q ' ) $ $ $ /%- + 8 / $ 56 ' P@ + I - ) + 0 1S $ COW > m 3 U q!$ - < , - #! , + ) 8 ? 7) x $ $ - . / ] ' PI ) & %? ; 3 & , + Q %5 r 8
  7. T b n có hi u su t gi m d n hay không? Mô hình hai khu v c ,/ $e m + f 2 _ R $ K † ) 6 ( @ $% ) ! ] + 0 1! $ < ) 6 + 01 - $ Q -0 | 4 S> ] U q! $ : ; x + 01 @ $ q - $7 + ) ' $ + 01 $ , • -@ / $ _ R $ K ' ) * %? + Q %5 | 8 /@ . Z 69 ) ' ) ) U q$ Q. - ; S q S> (- + 0 1 I @ $% $ ) + 0 1! $ J' -@ s @ q , $ Z ‰ / .S QAD Š $1 (- + 0 1 I @ $% $ ) U q$ ∆ Z Q. S $v + ! ∆ Z −δ CHAPTER 8 Economic Growth II slide 36 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 37 Mô hình hai khu v c Ba th c t v R&D trong th gi i th c R&D ˆ ; m ? $ U q$ 2 < ) 6 %- q I @ $% ) + 01 $ %& ' @ 2 $ > 5 ∆ W Z Q. S> C> G ) 6, 2 = U q % $ ! ‹ 3 6 & , _ 2 1 s6 /; 2 $ 5 ' 7 ? $ &@ s ! + q $ 56 / ; @ + ' $ ‹ < ) 6 9$ U )+ 6 & ) 4 56Q S : $ , 2 .! + + q %- ' I) V> H & ;+ ; %- - + $ 56 6 I) 3 6 )> $ 8 k $ ! "# $ ' & I $ i " $ ) I . ) , - - - %& 3 @ - _ _7 $ $ ' ? @ l *> CHAPTER 8 Economic Growth II slide 38 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 39 Khu v c t nhân th c hi n R&D R&D ch a? Tóm t t ch ng c ; I) + ; A> ^ $5 * + = %& ' % ; )@ q 1 @$ % 8 ) I{ > |G ' $ 56 7 8 9$ $ : ; ; n @ G %5 / ? $ : s 6I U @ - &Q + 8 P @$ @ {|G 8 S $ L $ %& @ 8 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 40 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 41 7
  8. Tóm t t ch ng Tóm t t ch ng V> P + $ |e ?@ 1 &f T "# > $ ' ! g9$ 3 AB E! . U q$ 8 7$ 4 ' $1 + JK%- &@ > ' / - , F3 ) 3 AB E! B - ; $1 /, • - < ' Y> > + 7$ 4 ' % Mm > U q $ ; )@ q & ={|G J + 8 s /' P , ? @$ @ ) %? q $ 3) & - < @ ) %? $ $v + %- $ 7 + + 01 $ $ CHAPTER 8 Economic Growth II slide 42 CHAPTER 8 Economic Growth II slide 43 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2