intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch dự án - TS.GVC. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
113
lượt xem
17
download

Bài giảng Lập kế hoạch dự án - TS.GVC. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập kế hoạch dự án nêu hoạch định dự án là một phần của quản lý dự án mà liên quan đến việc sử dụng các tiến độ để lập kế hoạch và sau đó báo cáo tiến trình thực hiện dự án cho các bên tham gia dự án Harold Kerzner (2003). Hoạch định dự án là một công việc chuyên nghiệp, các cá nhân có liên quan đến dự án nên tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch dự án - TS.GVC. Lưu Trường Văn

 1. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Trình bày: TS.GVC. Lưu Trường Văn
 2. 2. Khái niệm • Hoạch định dự án là một phần của quản lý dự án mà liên quan đến việc sử dụng các tiến độ để lập kế hoạch và sau đó báo cáo tiến trình thực hiện dự án cho các bên tham gia dự án (Harold Kerzner (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (8th Ed. ed.). Wiley. ISBN 0- 471-22577-0) • Hoạch định dự án là một công việc chuyên nghiệp Các cá nhân có liên quan đến dự án nên tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2
 3. Định nghĩa • Lập kế hoạch dự án là chi tiết hóa các mục tiêu của dự án thành các công việc cụ thể và hoạch định một chương trình để thực hiện các công việc đó • Lập kế hoạch dự án là một công việc khó. Tại sao?
 4. Lập kế hoạch dự án và quy trình thực hiện dự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4
 5. Trình tự lập kế hoạch dự án 1. Xác lập mục tiêu: Ai làm gì? Khi nào 2. Phát triển kế hoạch: Lập WBS 3. Xây dựng sơ đồ kế hoạch: Quan hệ giữa các công việc 4. Lập tiến độ: Bắt đầu? Kết thúc? Các mốc quan trọng (milestone) 5. Dự toán chi phí, phân bổ nguồn lực: Cần bao nhiêu tiền? 6. Báo cáo
 6. Nội dung của kế hoạch dự án A. Tổng quan chung về dự án B. Các mục tiêu dự án C. Vấn đề kỹ thuật và quản trị D. Tiến độ dự án E. Nguồn lực và ngân sách dự án F. Nhân sự dự án G. Vấn đề hợp đồng dự án H. Phương pháp kiểm tra và đánh giá dự án
 7. WBS
 8. Xác định WBS của dự án • Cô caáu phaân chia coâng vieäc laø moät coâng cuï daïng ñoà thò nhaùnh caây hay bieåu ñeà muïc nhaèm toå chöùc, xaùc laäp, theå hieän caùc coâng taùc caàn thöïc hieän. • Cô caáu phaân chia coâng vieäc là một hệ thống thứ bậc mà trong đó các phần tử lớn hơn được phân chia thành các phần tử nhỏ hơn • Đơn vị nhỏ nhất của WBS là gói công việc (Work Package • Quan nieäm: – Ñeå quaûn lyù ñöôïc toaøn boä döï aùn thì phaûi quaûn lyù ñöôïc töøng phaàn của döï aùn Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8
 9. Ví dụ về WBS (English) Biên soạn vá giảng: TS. Lưu 9 Trường Văn
 10. WBS của một dự án phần mềm Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 10
 11. WBS của 1 dự án di chuyển văn phòng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 11
 12. Ví dụ về WBS của dự án eLearning Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 12
 13. KEÁ HOAÏCH HOÄI NGHÒ CHÖÔNG TRÌNH VÒ TRÍ TIEÁP THÒ CHUÛ ÑEÀ TAØI LIEÄU NGÖÔØI NGAØY Nôi DANH BROCHURE Ñaêng kyù THUYEÁT SAÙCH TRÌNH NHAÄN CAÙC THIEÁT KEÁ DANH MUÏC ÑÖÔÏC CAÙC THIEÁT BÒ BROCHURE THÖ TÍN TAØI LIEÄU CAÀN LIEÂN LAÏC THIEÁT WBS CUÛA DÖÏ AÙN HOÄI NGHÒ Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 13
 14. WBS của 1 dự án xây dựng Luu Truong Van, Ph.D. (PKNU) 14
 15. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15
 16. WBS – daïng bieåu ñeà muïc 1.0.0 Nhaø A 1.1.0 Keát caáu 1.1.1 Khung 1.1.2 Moùng ` 1.2.0 Heä thoáng ñieän 1.2.1 Ñöôøng daây 1.2.2 Thieát bò 1.3.0 Heä thoáng nöôùc 1.3.1 Heä thoáng caáp nöôùc 1.3.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16
 17. WBS – muïc ñích söû duïng • WBS là công cụ cơ bản để xác định các công việc và trình tự thực hiện các công việc của dự án • Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän, ñònh roõ nhöõng chuyeân moân caàn thieát, hoã trôï cho vieäc löïa choïn thaønh vieân döï aùn, thieát laäp cô sôû ñeå laäp tieán ñoä • Laø phöông tieän lieân keát caùc coâng vieäc laïi vôùi nhau moät caùch hieäu quaû, ñaûm baûo khoâng boû soùt hay truøng laép Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17
 18. QUY MOÂ CUÛA WP Moãi goùi coâng vieäc neân laø : 1. Coù theå quaûn lyù – Quyeàn löïc cuï theå vaø traùch nhieäm cuï theå coù theå ñöôïc phaân coâng 2. Ñoäc laäp – Vôùi söï toái thieåu cuûa nhöõng caùi chung hoaëc söï phuï thuoäc vôùi caùc phaàn töû khaùc 3. Coù theå ño löôøng – Coù theå ño löôøng tieán trình. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18
 19. Lập WBS • Để có WBS cho dự án, chúng ta có thể: – Dùng WBS của các dự án tương tự rồi duyệt lại để phù hợp với dự án của chúng ta. Đây là cách phổ biến và hiệu quả mà những người làm QLDA thường hay sử dụng – Sử dụng ý kiến chuyên gia để phát triển 1 WBS của dự án hiện tại. – Dựa vào kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm của các thành viên Ban Quản lý dự án – Dựa vào sự phán đoán, chuyên môn, kinh nghiệm của bản thân Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19
 20. Khi lập WBS cần ghi nhớ các nội dung sau • Dùng kiểu phân chia hợp lý cho dự án của chúng ta • WBS không nhất thiết phải đối xứng • Mỗi ô là sự tổng kết của những ô bên dưới • Các ô có cấp độ thấp nhất (không phân chia nữa) được gọi là các gói công việc) • Ô trên cùng nhất phải trình bày dự án hoàn thành • Từng thành viên ban QLDA phải có liên quan đến WBS • Sau khi hoàn thành, chúng ta nên trình duyệt WBS lên chủ đầu tư/khách hàng Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2