intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Trần Phương Thảo

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương này trình bày vai trò của các trung gian tài chính trên thị trường cũng như những ảnh hưởng của các định chế này đến nền kinh tế. Trong từng định chế, các vấn đề cơ bản về cấu trúc và hoạt động sẽ được thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Thị trường tài chính: Chương 2 - TS. Trần Phương Thảo

  1. 02/01/2014 NỘI DUNG Nội dung chương này trình bày vai trò của các trung gian tài chính trên thị trườn cũng như CHÖÔNG 2 những ảnh hưởng của các định chế này đến nền kinh tế. Trong từng định chế, các vấn đề cơ bản về cấu trúc và hoạt động sẽ được thảo luận. Nội CAÙC ÑÒNH CHEÁ TAØI CHÍNH dung cụ thể bao gồm: TRUNG GIAN – Ngân hàng đầu tư – Công ty chứng khoán – Công ty đầu tư mạo hiểm – Quỹ hỗ tương – Quỹ thị trường tiền tệ 1. GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU Định nghĩa • Chi phí giao dịch Trung gian tài chính tham gia vào quy trình tài trợ gián tiếp thông qua vai trò trung gian giữa người • Bất cân xứng thông tin: tiết kiệm – cho vay; người mua – người bán và hỗ trợ chuyển giao nguồn vốn cho các chủ thể khác Mối nguy hiểm về Sự lựa chọn sai lầm nhau trong nền kinh tế đạo đức 1
  2. 02/01/2014 1. GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU Phân loại các trung gian tài chính • Các định chế tài chính nhận tiền gửi là các trung gian tài chính thức hiện nhận tiền gửi từ các khách Định chế tài chính nhận tiền gửi hàng các nhân và tổ chức để thực hiện cho vay. Các định cế này bao gồm: - Ngân hàng thương mại Định chế tài chính không nhận tiền gửi - Hiệp hội tiết kiệm và cho vay - Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương - Các hiệp hội tín dụng 1. GIỚI THIỆU 2. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ • Ngân hàng đầu tư thường được biết là các định chế Định chế tài chính không nhận tiền gửi bao gồm các tổ tài chính trung gian hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chức thực hiện một số nghiệp vụ trên thị trường như: tăng vốn E.g. – Ngân hàng đầu tư hỗ trợ cho việc bán các chứng khoán mới phát hành trên thị trường sơ cấp Các chức năng cơ bản của NHĐT bao gồm - Công ty chứng khoán hỗ trợ thực hiện các giao dịch Bảo lãnh phát hành cổ phiếu và trái phiếu lần đầu mua bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp Nhà tư vấn trong hoạt động mua bán, sáp nhập – Quỹ đầu tư mạo hiểm thực hiện cung cấp vốn cho Trung gian trong hoạt động mua bán các công ty các công ty mà chưa thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng 2
  3. 02/01/2014 3. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Công ty chứng khoán thực hiện một trong các Nhân viên môi giới là trung gian thực hiện như là đại diện của nghiệp vụ sau: nhà đầu tư trong việc mua – bán chứng khoán. Chức năng của họ là hỗ trợ người mua, người bán trong thực hiện giao dịch - Môi giới để hưởng phí môi giới. - Tự doanh Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ sau cho hoạt động môi giới: - Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán • Dịch vụ môi giới • Dịch vụ khác Tại một CTCK có nhân viên môi giới và nhân viên tự • Môi giới toàn phần và môi giới chiết khấu doanh 3. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4. CÔNG TY ĐẦU TƯ MẠO HIỂM • Nhà tự doanh nắm giữ một khối lượng chứng khoán • Công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập với và thực hiện mua bán các chứng khoán này trên thị mục tiêu cung cấp vốn cho các công ty con nhỏ trường. trên thị trường • Tự doanh chứng khoán – Nắm giữ chứng khoán trong tài khoản – Cung câp tính thanh khoản cho thị trường thông qua mua và bán chứng khoán (nhà tạo lập thị trường). – Đặc biệt quan trọng ở các thị trường có giá trị giao dịch nhỏ 3
  4. 02/01/2014 5. QUỸ HỖ TƯƠNG 5. QUỸ HỖ TƯƠNG • Quỹ hỗ tương thu hút vốn bằng cách bán Cấu trúc của quỹ hỗ tương cổ phần cho các nhà đầu tư cá nhân và sử • Quỹ dạng đóng: một khối lượng lớn các chứng chỉ dụng vốn để đa dạng hóa danh mục đầu quỹ không hoàn lại được bán trên thị trường sơ tư thông qua việc mua bán cổ phiếu, trái cấp và sau đó được giao dịch trên thị trường OTC. phiếu Giá của các chứng chỉ quỹ được xác định bởi quan hệ cung cầu • Quỹ dạng đóng: các nhà đầu tư có thể mua hoặc hoàn trả lại các chứng chỉ quỹ ở bất kỳ thời điểm nào. Giá được xác định dựa vào giá trị tài sản ròng của quỹ 5. QUỸ HỖ TƯƠNG TÓM TẮT NỘI DUNG • Các loại quỹ hỗ tương cơ bản bao gồm: Ngân hàng đầu tư Công ty chứng khoán 1. Stock (equity) funds Công ty đầu tư mạo hiểm 2. Bond funds Quỹ hỗ tương 3. Hybrid funds 4. Money market funds CHUẨN BỊ 5. Index funds Công cụ huy động vốn: 6. Hedge funds  Đặc tính của thị trường vốn cổ phần  Các công cụ chính  Phân tích cơ bản  Định giá 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2