Bải giảng nghiên cứu thị trường - Chương 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
486
lượt xem
189
download

Bải giảng nghiên cứu thị trường - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nghiên cứu thị trường chương 2 nghiên cứu thị trường. Khách hàng quyết định sự tồn của doanh nghiệp, Mục tiêu: hiểu biết khách hàng, nhu cầu, thị hiếu, lượng cầu. Xác định khách hàng, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, phân tích các thói quen mua hàng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bải giảng nghiên cứu thị trường - Chương 2

  1. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. dung nghi 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng . Kh¸ch hμng quyÕt ®Þnh sù tån tại của doanh nghiÖp . Môc tiªu: hiÓu biÕt kh¸ch hμng, nhu cÇu, thÞ hiÕu, l−îng cÇu ... a. X¸c ®Þnh kh¸ch hμng b. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh mua hμng c. Ph©n tÝch c¸c thãi quen mua hμng . Cña ng−êi tiªu dïng . Cña doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. dung nghi 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa a. ChÊt l−îng hμng hãa b. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hμng hãa c. Ph¹m vi sö dông cña hμng hãa Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  3. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. dung nghi 2.3. X¸c ®Þnh quy m« ®Æc tÝnh thÞ tr−êng a. X¸c ®Þnh quy m« cña thÞ tr−êng b. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng Tiªu dïng & Doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  4. Ch−¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng Nghiªn cøu tæng hîp vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu 3.1. nghi 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp 3.2. th tin th 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp 3.3. th 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin 3.4. Ph 3.5. Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.5. Gi 3.6. Sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.6.
  5. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu . QuyÕt ®Þnh th«ng tin cÇn thu thËp . §Þnh h−íng nghiªn cøu . Tr¸nh sai lÇm . §¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  6. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nguån th«ng tin thø cÊp . Trong doanh nghiÖp . Ngoμi doanh nghiÖp . Yªu cÇu cña thu thËp th«ng tin thø cÊp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  7. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . KÕ ho¹ch nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng 4 ph−¬ng ph¸p . §iÒu tra, pháng vÊn s©u. focus group . Ph−¬ng ph¸p quan s¸t . Ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm . Ph−¬ng ph¸p m« pháng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  8. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin . Tæng quan . Tæng quan qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin . T¹i sao cÇn xö lý th«ng tin . Kü thuËt xö lý th«ng tin . Giíi thiÖu c¸c kü thuËt . Thùc hμnh chuyªn s©u víi phÇn mÒm SPSS Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
  9. Overview of the Stages of Data Analysis Overview (Zikmund 1997) (Zikmund 1997) Editing Coding Data Entry Data Analysis Multivariate Descriptive Univariate Bivariate Analysis Analysis Analysis Analysis Interpretation
  10. Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Nghi 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph 3.5. Giíi thiÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu . B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu . Ng«n ng÷, thuËt ng÷ cÇn diÔn ®¹t ®Ó ng−êi ®äc hiÓu ®−îc Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản