intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
57
lượt xem
12
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong Nguyên lý kế toán nhằm giới thiệu về kế toán yếu tố đầu vào, kế toán quá trình sản xuất và thực hiện dịch vụ, kế toán bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Nguyễn Kim Nam

 1. Chöông 7 KEÁ TOAÙN CAÙC QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT KINH DOANH CHUÛ YEÁU T ng h p b i Nguy n Kim Nam 1
 2. MUÏC TIEÂU • Chöông naøy nhaèm giôùi thieäu caùc vaán ñeà: • Keá toaùn caùc yeáu toá ñaàu vaøo • Keá toaùn quaù trình saûn xuaát vaø thöïc hieän dòch vuï • Keá toaùn quaù trình baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï • Keá toaùn thueá TNDN • Buùt toaùn ñieàu chænh • Buùt toaùn khoùa soå vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh T ng h p b i Nguy n Kim Nam 2
 3. 7.1. KEÁ TOAÙN CAÙC YEÁU TOÁ CÔ BAÛN 7.1.1.Keá toaùn NVL Khaùi nieäm: NVL laø caùc ñoái töôïng lao ñoäng tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình saûn xuaát ñeå taïo ra saûn phaåm. Ñaëc ñieåm: NVL tham gia vaøo töøng chu kyø saûn xuaát, giaù trò NVL chuyeån heát vaøo giaù thaønh saûn phaåm, hình thaùi NVL thay ñoåi taïo ra hìnhT thaùi icuûan Kim Nam phaåm. ng h p b Nguy saûn 3
 4. 7.1.1. Keá toaùn Nguyeân vaät lieäu Taøi khoaûn söû duïng: TK 152 “Nguyeân vaät lieäu” • Keá toaùn NVL söû duïng caùc TK 111, 112, 133, 331, 621, 627, 641, 642 ñeå theo doõi vieäc nhaäp, xuaát kho nguyeân vaät lieäu. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 4
 5. 7.1.1. Keá toaùn Nguyeân vaät lieäu Nôï TK 152 Coù SDÑK: Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø Trò giaù Trò giaù NVL nhaäp NVL xuaát kho kho SDCK: Trò giaù NVL toàn kho cuoái kyø T ng h p b i Nguy n Kim Nam 5
 6. 7.1.1.1. Keá toaùn nghieäp vuï mua NVL Tính giaù NVL nhaäp kho: Giaù Giaù mua Chi phí Caùc - goác thu mua khoaûn = ghi treân + hoaù ñôn giaûm tröø T ng h p b i Nguy n Kim Nam 6
 7. 7.1.1.1. Keá toaùn nghieäp vuï mua NVL Tröôøng hôïp DN tính thueá GTGT theo pp khaáu tröø, khoaûn thueá GTGT maø doanh nghieäp phaûi traû khi mua haøng thanh toaùn caùc chi phí khaùc lieân quan trong quaù trình mua haøng khoâng ñöôïc tính vaøo giaù nhaäp kho maø phaûn aùnh treân taøi khoaûn 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø T ng h p b i Nguy n Kim Nam 7
 8. 7.1.1.1. Keá toaùn nghieäp vuï mua NVL Nôï TK 133 Coù Thueá GTGT ñaõ Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ñöôïc khaáu hoaëc ñaõ ñöôïc tröø hoaøn laïi SDCK: Thueá GTGT ñaàu vaøo coøn phaûi ñöôïc khaáu tröø T ng h p b i Nguy n Kim Nam 8
 9. 7.1.1.1. Keá toaùn nghieäp vuï mua NVL Phöông phaùp keá toaùn: Khi phaùt sinh nghieäp vuï mua NVL, neáu keá toaùn khoâng môû soå nhaät kyù ñaëc bieät thì nghieäp vuï mua haøng seõ ñöôïc ñònh khoaûn ghi vaøo soå nhaät kyù chung nhö sau: Nôï TK 152 “Nguyeân vaät lieäu” Nôï TK 133 “Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø” Coù TK 111, 112, 331… T ng h p b i Nguy n Kim Nam 9
 10. VÍ DUÏ 1 Ngaøy 01/03 mua 10kg NVL nhaäp kho, ñôn giaù 100.000ñ/kg, thueá GTGT 10% theo phöông phaùp khaáu tröø. Chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn. Chi phí phaùt sinh trong quaù trình mua NVL laø 100.000, thueá GTGT 10%, ñaõ traû baèng tieàn maët. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 10
 11. Buùt toaùn ñònh khoaûn duøng ñeå ghi nhaät kyù chung: Nôï TK 152 1000.000 Nôï TK 133 100.000 Coù TK 331 1100.000 Chi phí vaän chuyeån: Nôï TK 152 100.000 Nôï TK 133 10.000 Coù TK 111 110.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 11
 12. Nh t ký chung CT Di n gi i Soá hieäu taøi S phaùt sinh khoaûn N Coù N Coù 01/03 Mua NVL TK Nguyeân vaät lieäu 152 1000.000 TK thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 100.000 TK Phaûi traû ngöôøi baùn 331 1.100.000 01/03 Chi phí thu mua NVL TK Nguyeân vaät lieäu 152 100.000 TK thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 10.000 TK Tieàn maët 111 110.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 12
 13. VÍ DU 2Ï Mua NVL X, giaù mua 5000.000, thueá GTGT 500.000. Haøng veà nhaäp kho, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Chi phí vaän chuyeån NVL X 200.000, thueá GTGT 20.000, ñaõ traû baèng tieàn maët. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 13
 14. 1. Nôï TK 152 5000.000 Nôï TK 133 500.000 Coù TK 331 5.500.000 2. Nôï TK 152 200.000 Nôï TK 133 20.000 Coù TK 111 220.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 14
 15. VÍ DUÏ 3 Phaùt hieän NVL X nhaäp kho khoâng ñuùng qui caùch ñaõ ñaët haøng, beân baùn ñoàng yù giaûm treân giaù mua chöa thueá 500.000 cho beân mua. • Nôï TK 331 550.000 Coù TK 152 500.000 Coù TK 133 50.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 15
 16. VÍ DUÏ 4 Do thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn tröôùc haïn neân doanh nghieäp ñöôïc höôûng chieát khaáu thanh toaùn 100.000 Nôï TK 331 4.950.000 Coù TK 111 4.850.000 Coù TK 515 100.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 16
 17. 7.1.1.2. Keá toaùn xuaát kho NVL NVL duøng vaøo quaù trình SX ñeå cheá taïo ra saûn phaåm do ñoù NVL laø chi phí SX hình thaønh neân giaù thaønh saûn phaåm. Trò giaù NVL xuaát kho coù theå ñöôïc tính theo 4 phöông phaùp sau: Phöông phaùp ñôn giaù bình quaân; FIFO; LIFO; giaù thöïc teá ñích danh. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 17
 18. 7.1.1.2. Keá toaùn xuaát kho NVL Taøi khoaûn söû duïng • TK 152 vaø moät soá TK chi phí saûn xuaát nhö TK 621, 627, 641, 642. • Keát caáu TK 621 “Chi phí NVL tröïc tieáp” nhö sau: T ng h p b i Nguy n Kim Nam 18
 19. 7.1.1.2. Keá toaùn xuaát kho NVL Nôï TK 621 Coù Keát chuyeån chi phí Chi phí NVL tröïc NVL tröïc tieáp tính tieáp tham gia quaù giaù thaønh SP trình SXKD Khoâng coù soá dö T ng h p b i Nguy n Kim Nam 19
 20. 7.1.1.2. Keá toaùn xuaát kho NVL Phöông phaùp keá toaùn Khi xuaát NVL ñeå söû duïng cho caùc ñoái töôïng, keá toaùn ghi: Nôï TK 621 - Chi phí NVL tröïc tieáp Nôï TK 627 - Chi phí saûn xuaát chung Nôï TK 641 - Chi phí baùn haøng Nôï TK 642 - Chi phí QLDN Coù TK 152T ng h p b-i Nguy n Kim Nam NVL 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản