intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn - Nguyễn Quang Anh

Chia sẻ: Nguyễn Quang Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

511
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày các nội dung chính như sau: khái niệm về sản phẩm, khách hàng, chất lượng sản phẩm trong cơ quan HCNN; các nguyên tắc của quản lý chất lượng; giới thiệu bộ tiêu chuẩn iso 9000 và TCVN iso 9001:2015, các yêu cầu TCVN iso 9001:2015; cách thức xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tcvn iso 9001:2015 phù hợp với hoạt động của CQHCNN và theo mô hình khung của bộ KHCN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn - Nguyễn Quang Anh

 1.  NỘI DUNG CHÍNH •   PHẦN  I.  KHÁI  NIỆM  VỀ  SẢN  PHẨM,  KHÁCH  HÀNG,  CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CƠ QUAN HCNN. • PHẦN II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. • PHẦN III. GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 VÀ TCVN ISO  9001:2015. CÁC YÊU CẦU TCVN ISO 9001:2015 •   PHẦN  IV.  CÁCH  THỨC  XÂY  DỰNG,  ÁP  DỤNG,  DUY  TRÌ,  CẢI  TiẾN     HỆ  THỐNG  QUẢN  LÝ  CHẤT  LƯỢNG  THEO  TCVN  ISO  9001:2015  PHÙ  HỢP  VỚI    HOẠT  ĐỘNG  CỦA  CQHCNN  VÀ  THEO MÔ HÌNH KHUNG CỦA BỘ KHCN.
 2. PHẦN I. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM, KHÁCH  HÀNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CƠ  QUAN HCNN Tạo sản phẩm: chuyển các yêu cầu được xác  định thành kết quả để phục vụ Cơ quan cấp  trên/Tổ chức và Công dân (khách hàng).  Các hoạt động  nghiên cứu, xây  Văn bản QPPL, VBHC    Yêu cầu  dựng, tổ chức  thể hiện kết quả thụ lý,  phân tích, đánh giá thông  đầu vào   triển khai, kiểm  tin/dữ liệu, nêu đề xuất,  soát triển khai  quyết định. VBQPPL/VBHC
 3. S ¶n phÈm c ña c ¬ quan hµnh c hÝnh nhµ n­íc  Lµ k ết  q u ả g i¶i q uy ết c «ng  v iệc .  Chủ yếu dưới dạng VĂN  B ẢN víi thể thức vµ møc ®é ph¸p lý kh¸c nhau.  TÝnh ý chÝ, quyÒn lùc;TÝnh ph¸p lý; TÝnh d­íi luËt (phï hîp HiÕn ph¸p, LuËt, Văn b¶n cña c¬quan QLNN cÊp trªn).  Sản phẩm được tạo bởi yếu tố h ữu h ình vµ v«  hình.
 4. QUAN NIỆM VỀ kh¸c h hµng  c ña ho ¹t ®é ng  qLNN vµ   c ung  c Êp dÞc h vô  hµnh c hÝnh   a) Khách  hàng  là  cơ  quan  cấp  trên  (Quản  lý) b) Khách hàng trực tiếp đưa ra các yêu cầu  và nhận kết quả. c) Khách  hàng  không  trực  tiếp  đưa  ra  các  yêu  cầu  nhưng  tiếp  nhận,  thụ  hưởng  kết quả quản lý điều hành của cơ quan  quản lý Nhà nước. 
 5. Chất lượng là gì ? Mức độ của một tập hợp các đặc   tính vốn có đáp ứng các yêu cầu. (3.1.1 ­ ISO 9000:2005)
 6. QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG  ĐỐI VỚI “SẢN PHẨM”  CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 1) Đúng (phù hợp với quy định pháp luật). 2) Minh bạch ­Văn minh. 3) Đáp ứng kịp thời các mục tiêu quản lý, yêu  cầu  của cấp trên , yêu cầu mong muốn của  tổ chức, công dân. 4) Được tổ chức công dân chấp nhận, thực  thi. 5) Việc thực thi mang lại hiệu quả. 
 7. PHẦN II. 7 NGUYÊN TẮC CỦA QLCL HHưướớnngg    kkhháácchh    SSựự l lããnnhh    hhàànngg đđạạoo m    SSựự t thhaam   ggiaia c củủaa  QQuuảảnn l lýý     t r ê n  c áácc   ự a DDựa tr ê n  c i  ccáácc m i   mốối  c  mmọọi   hệệ qquuaann h nngguuyyêênn t tắắc  nnggưườời i t  qquuảảnn l ý  chhấất  lý c g lưlượợnng   iếpp  TTiế h  ccậậnn     địịnnh  QQuuyyếết tđ  quá  ddựựaa t trrêênn    theeoo quá  th bbằằnngg    ìnhh trtrìn   cchhứứnngg iếnn  CCảải i titế liliêênn t tụụcc
 8. 1. Hướng vào khách hàng “Các tổ chức tồn tại phụ thuộc vào khách hàng của mình, do đó  họ cần phải hiểu các nhu cầu hiện tại và mong muốn của khách  hàng  (tổ  chức  và  công  dân),  đáp  ứng  các  yêu  cầu  và  phấn  đấu  vượt sự mong  đợi của họ”.
 9. 2. Sự lãnh đạo “Lãnh  đạo  các  tổ  chức  cần  phải  xác  định  mục  đích,  phương  hướng  thống  nhất  cho  tổ  chức  của  mình.  Họ  cần  phải  tạo  và  duy  trì  môi  trường nội bộ mà  ở đó mọi người tham gia tích cực vào việc đạt được  các mục tiêu của tổ chức”
 10. 3. Sự tham gia của mọi người “Con người,  ở mọi vị trí, là tài sản quý nhất của mỗi tổ chức. Thu hút được  sự  tham  gia  tích  cực  của  mọi người  cho  phép  khai thác  khả  năng  của  họ  trong việc mang lại lợi ích cho tổ chức”
 11. Vai trò của lãnh đạo và sự tham gia của tất cả mọi người là yếu tố quan trọng đối  với sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng
 12. 4. Tiếp cận theo quá trình “Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các  nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một  quá trình” Các đơn  vị Yêu cầu  của đầu             Đầu ra   có hiệu lực và hiệu quả vào                           Mối liên kết xuyên các đơn  vị
 13. 5. Cải tiến liên tục A P C D it i ¶ C nÕ A P C D A S C D A S C D Thêi gian 15
 14. 6. Quyết định dựa trên bằng chứng “Quyết  định  chỉ  có  hiệu  lực  khi  dựa  trên  kết  quả phân tích thông tin và dữ liệu”
 15. 7. Quản lý các mối quan hệ “Tổ  chức  và  các  nhà  cung  cấp  phụ  thuộc  lẫn  nhau,  mối  quan  hệ  hai  bên  cùng  có  lợi  tạo  điều  kiện  cho  việc  nâng  cao  khả  năng của cả hai bên trong việc
 16. Hướng tiếp cận theo quá trình với 7 nguyên tắc NCC Tổ chức Khách hàng Đầu vào Đầu ra 7. Quản lý các mối quan hệ 1.  Hướng vào khách hàng 2.  Sự lãnh đạo 3. Sự tham gia của mọi người 4. Tiếp cận theo quá trình 5. Cải tiến liên tục 6. Quyết định dựa trên bằng chứng
 17. Chu trÌnh P-D-C-A Ph­¬ng  ¸n hµnh  LËp kÕ ho ¹c h (5W, 1H) ®é ng , c ¶i tiÕn NhiÖm vô, môc ĐiÒu chØnh, c¶i tiÕn, tiªu,nguån lùc, x¸c ®Þnh c¸c qu¸ trình, ph­ b¾t ®Çu chu trình cao Ac t Plan ¬ng ph¸p, … h¬n KiÓm tra, the o  dâi Áp dô ng Đo  l­ê ng , the o  dâi,  Che c k Do Áp dô ng , thùc  hiÖn  kiÓm tra, g i¸m s ¸t kÕt  the o  kÕ ho ¹c h ®∙ lËp qu¶
 18. PHẦN III. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng TËp hîp c ¸c  yÕu tè  c ã liªn quan  vµ t­¬ng  t¸c  ®Ó thiÕt lËp c hÝnh  s ¸c h vµ mô c  tiªu c hÊt l­îng  vµ tìm  c ¸c h ®¹t ®­îc  mô c  tiªu ®ã. ( IS O 9000:2005)  c ¬ c Êu tæ  c hø c , tr¸c h  nhiÖm quyÒn h¹n C¸c  yÕu tè  c ña HTQLCL   c ¸c  ho ¹t ®é ng ,   hÖ thè ng  tµi liÖu,   ng uån lùc .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=511

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2