Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 - ThS. Bùi Thành Khoa

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
13
download

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 - ThS. Bùi Thành Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 Công chúng - đối tượng của quảng cáo trình bày về nội dung những khía cạnh liên quan đến quảng cáo, nhận thức của công chúng, hành vi mua hàng của công chúng, công chúng là khách hàng tiêu dùng, công chúng là khách hàng công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 2 - ThS. Bùi Thành Khoa

  1. Bùi Thành Khoa 1 N i dung ch ng 2 2 1. Công chúng – H là ai? CH NG 2. 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n CÔNG CHÚNG – IT NG C A QU NG CÁO qu ng cáo Nh n th c c a công chúng A 1. 2. Tình c m – xúc c m c a công chúng Nhu c u c a công chúng O 3. 3. Hành vi mua hàng c a công chúng 1. Công chúng là khách hàng tiêu dùng KH 2. Công chúng là khách hàng công nghi p 10/09/2012 Gi ng viên: Th.S Bùi Thành Khoa Bùi Thành Khoa 10/09/2012 H 1. Công chúng – H là ai? 1. Công chúng – H là ai? 1.1. Khái ni m v Công chúng ÀN 1.2. Phân lo i công chúng 3 4 x Công chúng g m các t ng l p nhân dân sinh s ng trong xã h i. VD: ng i hâm m , c ng viên i bóng á ... x Công chúng theo ngh a i t ng tr ng tâm nh h ng n doanh nghi p: H | Khách hàng hi n t i và ti m n ng (VD: ng i u ng Pepsi) | C quan truy n thông báo chí (các ài truy n hình, báo vi t, ài phát thành, báo i n t Internet, ...) Chính quy n (chính ph , UBND t nh, qu n, huy n, s , b ,...) IT | | Dân chúng trong khu v c | Các oàn th (công oàn, ng phái, oàn,...) | H i b o v ng i tiêu dùng,... | C ông c a doanh nghi p | Cán b , nhân viên doanh nghi p BÙ Bùi Thành Khoa 10/09/2012 Bùi Thành Khoa 10/09/2012
  2. 1. Công chúng – H là ai? 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan 1.3. T i sao ph i xác nh công chúng n qu ng cáo 5 6 1. T p trung giao ti p khi th c hi n ch ng trình qu ng cáo NHAÄN THÖÙC 2. Xác nh, gi i h n, phân b ngu n ngân sách cho t ng nhóm tr ng i m m t cách h p lí A 3. Nh m l a ch n ph ng pháp và các kênh truy n thông thích h p, hi u qu và ít t n chi phí O CÔNG CHÚNG 4. Chu n b thông i p v i hình th c và n i dung cho phù TÌNH KH h p NHU CAÀU CAÛM XUÙC CAÛM Bùi Thành Khoa 10/09/2012 Bùi Thành Khoa 10/09/2012 H 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2.1. Nh n th c c a công chúng ÀN 2.1. Nh n th c c a công chúng 7 8 “ T t c hi n h u trong th gi i ti p th là nh ng nh n th c x Khái ni m v nh n th c trong tâm trí khách hàng. Ch có nh n th c là th c t i còn | Là m t ho t ng quan tr ng n i k t các y u t nh m i th khác u là o t ng.” h ng chính (tình hu ng, ch ng trình ti p th ) n “Con ng i h u h t u cho r ng mình nh n th c t t h n H cá nhân ng i tiêu dùng. ng i khác và con ng i hay ng nh t s th t và nh n th c trong ký c c a h ” | Nh n th c v qu ng cáo g m nh ng gì? ² C m giác : Khi các hình nh qu ng cáo IT Vì l ó, Marketing không ph i là tr n chi n c a s n ph m mà ó là tr n chi n c a các nh n th c. tác ng ² Trí nh : ghi nh , gi gìn, tái hi n ² T duy / t ng t ng: suy di n, liên t ng, ánh giá BÙ Bùi Thành Khoa 10/09/2012 Bùi Thành Khoa 10/09/2012
  3. 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2.1. Nh n th c c a công chúng 2.1. Nh n th c c a công chúng 9 10 x Qui trình d n n nh n th c x Các quy lu t nh h ng n nh n th c trong qu ng cáo Các tác nhân • Các tác nhân: Quy cách và t n su t, màu s c, v trí, s b trí… |S tác ng l n nhau c a c m giác A • Ti p nh n: Khi các tác nhân tác ng |S t ng ph n c a c m giác Ti p nh n n các giác quan (ng u nhiên ho c có | Nh n th c c a công chúng có s l a ch n ch ích) O Chú ý • S chú ý: Khi các tác nhân tác ng | Tính ch th trong nh n th c c a công chúng Hi u n m t c quan giác quan khi n b | Cùng m t hi n t ng nh ng nh ng th i i m/ não làm vi c (cao ho c th p) n i ch n khác nhau s có nh n th c khách nhau KH Nh • Hi u: D u hi u c a ý ngh tác ng lên giác quan (cao ho c th p) | Quy lu t quên Quá trình x lý thông tin Bùi Thành Khoa 10/09/2012 Bùi Thành Khoa 10/09/2012 H 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2.2. Tình c m – xúc c m c a công chúng ÀN 2.3. Nhu c u c a công chúng 11 12 x Khái ni m v tình c m – xúc c m x Khái ni m v nhu c u | Tình c m là nh ng thái th hi n s rung c m c a con ng i i | Nhu c u là c m giác thi u h t m t cái gì ó mà con ng ic m v i s v t và hi n t ng có liên quan t i nh c u và ng c c a nh n c. h . | Nhu c u là y u t thúc y con ng i ho t ng. Nhu c u H Xúc c m Tình c m càng c p bách thì kh n ng chi ph i con ng i càng cao. - Có tính ch t nh t th i , tình hu ng và a d ng - Có tính ch t n nh | Nhu c u c a m t cá nhân, a d ng và vô t n. - Luôn luôn tr ng thái hi n th c - Th ng tr ng thái ti m tàng c tr ng c a nhu c u IT x - Xu t hi n tr c - Xu t hi n sau - Th c hi n ch c n ng sinh v t ( giúp con ng i - Th c hi n ch c n ng xã h i ( giúp con | T n t i khách quan; nh h ng và thích nghi v í môi tr ng bên ng i nh h ng và thích nghi v í xã h i v í | Không n nh, bi n i; ngoài v í t cách là m t cá th t cách là m t nhân cách) - G n li n v í ph n x không i u ki n - G n li n v í ph n x có i u ki n | Không bao gi th a mãn cùng m t lúc m i nhu c u; | Không có gi i h n. BÙ Bùi Thành Khoa 10/09/2012 Bùi Thành Khoa 10/09/2012
  4. 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 2.3. Nhu c u c a công chúng 2.3. Nhu c u c a công chúng 13 14 x Khái ni m v mong mu n: Mong mu n c a con ng i là nh ng Nhu c u c a công chúng i v i QC hình th c mà các nhu c u thi t y u c a con ng i ch n l a khi x Nh n bi t cc h i chúng c nh hình b i v n hóa và b n tính cá nhân. | Giá h i Nhu c u: Mong mu n : | Ch t l ng t t A n C m, bánh mì,ph | Hàng hóa nh mong i Cho bieát Tröùng caù ñen | S thu n ti n O Cho oai Khaùch saïn 5 sao x c bi t các r i ro: NHU CAÀU MONG | Giá cao Cho vui Phuïc vuï toát KH aên MUOÁN | Ch t l ng kém Khoâng ñau buïng Saïch seõ | Hàng hóa không nh mong i Cho no Bùi Thành Khoa 3 10/09/2012 toâ | S b t ti n Bùi Thành Khoa 10/09/2012 H 2. Nh ng khía c nh c a công chúng liên quan n QC 3. Hành vi và tâm lý MUA CUÛhàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH mua A KHAÙC c a công chúng 2.3. Nhu c u c a công chúng ÀN 3.1. Hành vi Khách hàng tiêu dùng 15 16 NHAÄN DAÏNG x Các h c thuy t v nhu c u c áp d ng trong qu ng cáo NHU CAÀU | H c thuy t nhu c u c a Maslow TÌM KIEÁM | H c thuy t Freud THOÂNG TIN H ÑAÙNH GIAÙ CAÙC PHÖÔNG AÙN THAY THEÁ IT QUYEÁT ÑÒNH MUA Quaù trình thoâng qua quyeát ñònh mua haøng HAØNH VI (Xem laïi Marketing CB) SAU KHI MUA BÙ Bùi Thành Khoa 10/09/2012
  5. 3. Hành vi và tâm lý mua hàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH MUA CUÛA KHAÙC c a công chúng 3. Hành vi và tâm lý MUA CUÛhàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH mua A KHAÙC c a công chúng 3.2. Tâm lý Khách hàng tiêu dùng 3.2. Tâm lý Khách hàng tiêu dùng 17 18 C I M TÂM LÝ C A KHÁCH HÀNG PH N KHÁCH HÀNG LÀ NAM GI I - Ph n hi u bi t v hàng hóa t t h n nam gi i. Tuy nhiên m t s - Do ít kinh nghi m mua hàng và ít hi u bi t v món hàng nên m t hàng nh i n, kim khí, máy móc, ph n ít am hi u h n. khách hàng nam gi i th ng mu n c ng i bán khuyên, c - Ph chú ý nhi u h n n giá c , tính ti n gi i, nhanh h n. v n và ti p thu nh ng l i khuyên nhanh h n ph n . - Ph n chú ý n m t, ki u dáng và l a ch n k v m t này. - Khi mua hàng nam gi i quy t nh nhanh h n n . A - Thích mua hàng gi m giá, h giá h n nam gi i. - Không thích mua hàng gi m giá, h giá mà th ng thích mua - Ph n th ng quan tâm nhi u h n n tr ng bày, qu ng cáo. hàng t t, hàng x n. O - Khi mua hàng ph n l a ch n lâu h n, chú ý n nhi u y u t và - Khi ã vào c a hàng, h th ng có ý nh rõ ràng, c ng quy t cân nh c k h n nam gi i. ch không vào xem, ng m hay có tính ch t d o ch i. - Ph n yêu c u cao h n v i ng i bán hàng. - Th ng quan tâm n ch t l ng nhi u h n giá c . KH - Ph n hay mua s m và thích mua s m h n nam gi i. Tóm l i : khách hàng là ph n th ng khó tính và k h n nam gi i nh ng ng th i h c ng thích mua s m và mua nhi u h n nam gi i. H QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH MUA CUÛA KHAÙC c a công chúng 3. Hành vi và tâm lý mua hàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH mua A KHAÙC c a công chúng 3. Hành vi và tâm lý MUA CUÛhàng H HAØNG TIEÂU DUØNG 3.2. Tâm lý Khách hàng tiêu dùng ÀN 3.2. Tâm lý Khách hàng tiêu dùng 19 20 KHÁCH HÀNG LÀ TR CON. KHÁCH HÀNG LÀ NG I CAO TU I - Tr con r t nh y c m, các bé chú ý và n t ng v ng i bán - Ng i già th ng d a vào kinh nghi m ã có t tr c ây, nên hàng m nh h n so v i ng i l n. h a thích nh ng hàng hóa mà h bi t t ngày x a, ít có kh n ng so - Tr con thích c ng i bán hàng quan tâm, ni m n , i x sánh m t cách khách quan nh ng hàng hóa ó v i hàng hóa và giá c v i nó nh là ng i l n. hi n nay. H - Khi mua hàng tr có th ch a nói ngay c ý mu n vì tính r t - V i nh ng hàng hóa hi n i, h khó nh m t cách c th , h d rè, nhút nhát, ch a quen v i vi c mua bán. ng i bán hàng nên quên nh ng h ng d n c a ng i bán hàng. kiên nh n không nên nôn nóng v i vàng. - H th ng khó thích nghi v i nh ng thay i v cách th c bán IT - Tr em th ng b ám th cao nên d nghe theo l i khuyên c a hàng, cách tr ng bày, a i m bán hàng. ng i bán hàng. Ng i l n tu i c n có s giúp nhi t tình, k p th i c a ng i bán hàng tìm hàng hóa h c n mua. - R t thích c khen là bi t mua hàng, bi t ch n hàng, là m Ng i l n tu i th ng ánh giá cao v v giá tr s d ng nh b n, ang, ngoan ngoãn... ti n dùng, nhi u ch c n ng... h n là giá tr th m m nh màu s c, - Khi tr con hài lòng ta c thêm s tín nhi m c a cha m BÙ ki u dáng, m t... chúng
  6. 3. Hành vi và tâm lý mua hàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH MUA CUÛA KHAÙC c a công chúng 3. Hành vi và tâm lý MUA CUÛhàng H HAØNG TIEÂU DUØNG QUI TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH mua A KHAÙC c a công chúng 3.2. Tâm lý Khách hàng tiêu dùng 3.3. Hành vi Khách hàng công nghi p 21 Thanh Khoa, Bui C I M TÂM LÝ C A KHÁCH HÀNG LÀ NG I AU Y U, Nh n th c v n KHUY T T T Mô t chung v nhu c u - Nh ng ng i au m ho c b nh t t th ng r t nh y c m, d h ng ph n và b c b i, khó ch u v i m i i u. Ng i bán hàng nên c i m, tiêu th c KT c a SP A r ng l ng, không nên quá tâm n nh ng i u ó. - H mu n c ph c v m t cách nhanh chóng và chu áo. Tìm ki m nhà cung ng - H th ng có thái m c c m v i m i ng i, vì v y ng i bán O hàng c n ph i khéo léo, t nh , giúp h trong vi c mua bán, óng Xem xét các b n chào hàng gói, v n chuy n hàng. - V i ng i khuy t t t khi gi i thi u hàng hóa cho h c n ph i chú Quaù trình thoâng qua quyeát L a ch n nhà cung ng ñònh mua haøng KH ý t o i u ki n các giác quan lành c s d ng. Ví d : ng i mù khi xem hàng c n ph i cho h c c m, n m, s (Xem laïi Marketing CB) Chu n b n/ h p ng mua hàng vào hàng hóa. Ng i c t tay ph i c nhìn hàng hóa t n m t, k Xem xét m c tho mãn sau mua l ng... H ÀN H IT BÙ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản