Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 - ThS. Bùi Thành Khoa

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
14
download

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 - ThS. Bùi Thành Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 Tổng quan về quảng cáo và hoạt động quảng cáo trình bày về mối quan hệ quảng cáo và marketing, các các công cụ chiêu thị, định nghĩa về quảng cáo, vai trò của quảng cáo, tác động của quảng cáo, các tổ chức tham gia hoạt động quảng cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo: Chương 1 - ThS. Bùi Thành Khoa

  1. N i dung c a ch ng 1 1.1. M i quan h c a qu ng cáo và Marketing 1.2. Các công c chiêu th Ch ng 1. 1.3. nh ngh a v qu ng cáo T NG QUAN V QU NG CÁO VÀ 1.4. Vai trò c a qu ng cáo A HO T NG QU NG CÁO 1.5. Tác ng c a qu ng cáo 1.6. M c tiêu c a qu ng cáo O 1.7. Các t ch c tham gia vào ho t ng qu ng Gi ng viên: Th.S Bùi Thành Khoa cáo KH 1.8. Công ty qu ng cáo Bùi Thành Khoa Bùi Thành Khoa 10/09/2012 1 10/09/2012 2 H 1.1. M i quan h c a qu ng cáo và Marketing 1.1. M i quan h c a qu ng cáo và Marketing (2/3) ÀN ªTrong các lo i hình truy n thông Marketing (chiêu th ) nh khuy n th (sales promotion), quan h công chúng (public relations), bán hàng cá nhân (personal selling), Marketing tr c ti p (direct marketing), … thì qu ng cáo là m t hình th c H truy n thông marketing h u hi u nh t. IT Các Công c c a Chiêu th BÙ Bùi Thành Khoa 3 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 4 Ch ng 1. T ng quan v QC
  2. 1.2. Các công c c a ho t ng chiêu th 1.2. Các công c c a ho t ng chiêu th 1.2.1. Qu ng cáo – Advertising 1.2.2. Giao t ho c quan h công chúng – ªLà ho t ng a thông tin n v i m i ng i làm Public Relations (PR) cho h quan tâm & mua s m/s d ng s n ph m c a ªLà nh ng ho t ng nh m xây d ng m i quan h t t DN p v i c ng ng, qua ó t o nh ng n t ng t t ªHÌNH TH C: b ng hi u, áp-phích, pano, th t , t p c a khách hàng, công chúng, a ph ng… i A r i, báo chí, TV, phim nh, catalogue, sách h ng v i DN d n… ªM C ÍCH: xây d ng “hình nh công ty” (Tác ng O ªM C ÍCH: kéo m i ng i n v i s n ph m c a DN dài h n) ªÁP D NG: Giai o n gi i thi u s n ph m m i, xây ªÁP D NG: quan h báo chí, công tác xã h i, v n KH d ng-c ng c hình nh DN, h tr ho t ng bán ng hành lang, quan h v i các nhà u t (c hàng/khuy n mãi, ti p xúc khách hàng khó ti p xúc… ông, ngân hàng)… Bùi Thành Khoa 5 Bùi Thành Khoa 6 H 1.2. Các công c c a ho t ng chiêu th 1.2. Các công c c a ho t ng chiêu th 1.2.3. Khuy n th - Sale promotionÀN 1.2.4. Bán hàng cá nhân - Personal selling - Khuy n th liên quan n vi c khuy n khich ng i tiêu ªBán hàng cá nhân là hình th c promotion liên quan dùng mua hàng ho c thúc y các i lý làm th nào tr c ti p m t i m t gi a ng i bán và ng i mua nhanh chóng tiêu th hàng hoá. ho c thông qua i n tho i, email… ªÁP D NG: DN có ít khách hàng nh ng s ch p nh n H Chi n l c kéo và khuy n mãi (Customers promotion) c a m i khách hàng là quan tr ng, s n ph m có kh i ??? l ng/giá tr l n ho c c n kèm theo s trình bày c n IT …Chi n l c y và khuy n m i (Trade promotion) k v c tính, công d ng, k thu t… ???. BÙ Bùi Thành Khoa 7 Bùi Thành Khoa 8
  3. 1.2. Các công c c a ho t ng chiêu th 1.3. nh ngh a v qu ng cáo (1/4) 1.2.5. Marketing tr c ti p (Direct Marketing) Nhà máy c a chúng tôi s n xu t son môi ª Marketing tr c ti p là vi c s d ng th , i n Qu ng cáo c a chúng tôi rao bán ni m hi v ng tho i và nh ng công c ti p xúc khác (không ph i Charles Revson là ng i) thông tin cho nh ng khách hàng hi n C u ch t ch c a Reclon th c và ti m n ng hay yêu c u h có ph n ng A áp l i. Suy ngh ª M C ÍCH: Bán hàng không qua trung gian Th o lu n O ª HÌNH TH C: Marketing b ng catalogue, Marketing b ng email, Marketing qua i n KH tho i, th ,…. Bùi Thành Khoa 9 Bùi Thành Khoa 10 Ch ng 1. T ng quan v QC H 1.3. nh ngh a v qu ng cáo (2/4) 1.3. nh ngh a v qu ng cáo (3/4) ÀN ª Theo ti ng La tinh, “advertere” có ngh a là Qu ng cáo (Ad: h ng v m t cái gì ó, “vertere”: tr l i) ªWikipedia: Qu ng cáo là nh ng n l c nh m tác ng t i hành vi, thói quen mua hàng c a ng i ªTheo Hi p h i Marketing M (AMA): “Qu ng cáo là tiêu dùng hay khách hàng b ng cách cung c p b t k lo i hình nào c a s hi n di n không tr c nh ng thông i p bán hàng theo cách thuy t ph c ti p c a hàng hóa, d ch v , t t ng n m t nhóm v s n ph m hay d ch v c a ng i bán. H ng i mà ng i ta ph i tr ti n nh n bi t ng i qu ng cáo” ªTheo i u 102 -Lu t Th ng m i Vi t Nam 2005: IT ªTheo Philip Kotler: “Qu ng cáo là b t k hình th c “Qu ng cáo th ng m i là ho t ng xúc ti n trình bày phi cá nhân và c ng cho ý t ng, s n th ng m i c a th ng nhân gi i thi u v i ph m hay d ch v và do ng i tài tr c xác nh khách hàng v ho t ng kinh doanh hàng hóa, tr ti n”. d ch v c a mình” BÙ Bùi Thành Khoa 11 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 12 Ch ng 1. T ng quan v QC
  4. 1.3. nh ngh a v qu ng cáo (4/4) 1.3. nh ngh a v qu ng cáo (4/4) phân bi t gi a qu ng cáo v i các hình th c truy n Qu ng cáo là gì ??? thông khác, chúng ta th ng d a trên 6 y u t xác nh: Quaûng caùo laø . . . 1. Qu ng cáo là m t hình th c truy n thông c tr ti n th c hi n 2. Ng i chi tr cho n i dung qu ng cáo là m t tác nhân hoaït ñoäng truyeàn thoâng phi tröïc tieáp ngöôi - ngöôøi A c xác nh 3. N i dung qu ng cáo nh m thuy t ph c ho c t o nh coù muïc ñích trình baøy roõ raøng h ng tác ng vào ng i mua hàng O 4. Thông i p qu ng cáo có th c chuy n n khách ñöôïc phoå bieán qua moät hay nhieàu phöông tieän truyeàn tin hàng b ng nhi u ph ng ti n truy n thông khác nhau 5. Qu ng cáo ti p c n n m t i b ph n khách hàng KH ti m n ng. phaûi traû tieàn 6. Qu ng cáo là m t ho t ng truy n thông marketing phi cá th Bùi Thành Khoa 13 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 14 Ch ng 1. T ng quan v QC H 1.4. Vai trò c a qu ng cáo (1/6) 1.4. Vai trò c a qu ng cáo (2/6) ÀN “Khi qu ng cáo ho t ng, tri u N n kinh Ph ng t ng i s có vi c làm” ti n truy n H When Advertising does its job, Ng i tiêu dùng thông millions of people keep theirs” Nhà s n Hi p h i qu ng cáo th gi i xu t IT BÙ Bùi Thành Khoa 15 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 16 Ch ng 1. T ng quan v QC
  5. 1.5. Tác ng c a qu ng cáo (1/1) 1.6. M c tiêu c a Qu ng cáo (1/4) N u nh ng Qu ng cáo có 3 nhóm m c tiêu (xét t ng th ): N u nh ng N u sau khi gì ng i tiêu gì mà ng i ti p nh n ª Qu ng cáo nh m thông tin dùng c m tiêu dùng qu ng cáo ª Qu ng cáo nh m thuy t ph c nh n c ng ng ngh ch ng thu n c m nh n y mà ng i ª Qu ng cáo nh m nh c nh úng nh c l i tiêu dùng nh ng gì mà Không có tác A hoàn toàn không c m ng i qu ng khác v i nh n gì c cáo mu n nh ng gì mà bi t, không Tác O thì coi nh Tác ng i qu ng nh gì h t qu ng cáo cáo mong y thành KH mu n t o công. nên Bùi Thành Khoa 17 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 18 Ch ng 1. T ng quan v QC H 1.7.Các t ch c tham gia vào ho t ng qu ng cáo (1/2) 1.7.Các t ch c tham gia vào ho t ng qu ng cáo (2/2) ª n v qu ng cáo (Advertiser) hay ch qu ng cáo: ÀN ªPh ng ti n thông tin (Media): là các ph ng ti n là cá nhân hay t ch c có nhu c u thông tin qu ng dùng truy n thông i p qu ng cáo nh ph ng cáo và chi ti n cho qu ng cáo. ti n in n, phát sóng, i n t … n các khách ª i lý qu ng cáo (Advertising Agency) là m t t hàng. ch c c l p có chuyên môn trong vi c l p k ªNhà cung c p d ch v (Supplier): là nh ng cá nhân H ho ch và th c hi n qu ng cáo thay cho n v ho c t ch c cung c p d ch v nh quay phim, qu ng cáo ch p nh, s n v , thi t k , in n, biên t p, l ng ti ng… IT BÙ Bùi Thành Khoa 19 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 20 Ch ng 1. T ng quan v QC
  6. 1.8. Công ty qu ng cáo 1.8. Công ty qu ng cáo 1.8.1. C c u t ch c 1.8.1. C c u t ch c GIAÙM ÑOÁC ª B ph n Qu n lý khách hàng y K t n i khách hàng ( n v qu ng cáo) v i công ty qu ng cáo QUAÛN LYÙ KHAÙCH DÒCH VUÏ THIEÁT KEÁ DÒCH VUÏ BOÄ PHAÄN QUAÛN LYÙ HAØNG SAÙNG TAÏO MARKETING Management y Ph i h p v i các b ph n khác trong công ty lên chi n Account service Creative service Marketng service l c qu ng cáo và ngân sách qu ng cáo A y Tri n khai chi n l c và giám sát ti n trình th c hi n ª B ph n D ch v thi t k sáng t o O y B ph n làm s n ph m: Vi t qu ng cáo, so n l i tho i cho phim qu ng cáo, v h a, in n… KH y B ph n i u ph i: phân ph i công vi c -> úng ti n Bùi Thành Khoa 21 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 22 Ch ng 1. T ng quan v QC H 1.8. Công ty qu ng cáo 1.8. Công ty qu ng cáo 1.8.1. C c u t ch c ÀN 1.8.2. Các tiêu chu n khi khách hàng ch n công ty QC ª B ph n D ch v Marketing ª Qui mô công ty qu ng cáo: n ng l c, uy tín – ti ng t m y Ch ra i t ng m c tiêu nào mà n v qu ng cáo c n ª n t hàng i l p nh m n, s d ng chi n l c nào tác ng n hành ª K n ng c bi t: chuyên môn vi mua,…. ª K t qu th c hi n trong quá kh • Nhân viên l p k ho ch ph ng ti n – media planner ª Tính t ng h p H • Nhân viên mua ph ng ti n – media buyer ª Chi phí • Nhân viên nghiên c u ph ng ti n – media researcher ª B ph n qu n lý 1.8.3. ánh giá m c th c hi n c a công ty QC IT y i u hành m i ho t ng c a công ty nh i u ph i ª K t qu t c so v i m c ích c a chi n d ch qu ng cáo nh th nào? nhân s và qu n lý tài chính ª ánh giá ho ch nh d ch v ti p th ª Hi u qu c a d ch v sáng t o VS. Heä thoáng nhoùm??? ª M i quan h làm vi c gi a khách hàng và công ty. BÙ Bùi Thành Khoa 23 Ch ng 1. T ng quan v QC Bùi Thành Khoa 24 Ch ng 1. T ng quan v QC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản