intTypePromotion=3

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - Phạm Thị Ly

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

0
63
lượt xem
12
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - Phạm Thị Ly

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 của Phạm Thị Ly trình bày về học thuyết giá trị với những nội dung chính như điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; hàng hóa; tiền tệ; quy luật giá trị. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - Phạm Thị Ly

 1. CHƯƠNG 4 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 1
 2. Chương 4 gồm 4 phần: 1.Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 2.Hàng hóa 3.Tiền tệ 4.Quy luật giá trị 2
 3. 1.ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ ƯU  THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản  xuất hàng hoá:       1.1.1Khái niệm: ­  Saûn xuaát töï caáp, töï tuùc: Saûn xaá ra  saûn phaåm ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa  ngöôøi saûn xuaát.  ­ Kinh tế tự nhiên :      Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích   là sản xuất  ra sản phẩm là để tiêu dùng.3
 4. 1.1.1Khái niệm ­ Sản xuất hàng hóa:        Sản xuất ra sản phẩm để trao đổi ­ Kinh tế hàng hĩa:      Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục  đích của những người sản xuất  ra sản  phẩm là để trao đổi để  bán 4
 5. So sánh kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa Kinh tế tự nhiên     Kinh tế hàng hóa   LLSX ở trỡnh độ thấp,                                   ­ Trỡnh độ của  LLSX   phát                                                                              triển cao                                                        ­Số lượng SP chỉ đủ cung ứng                  ­ Số lượng SP vượt ra khỏi  nhu  cho  nhu  cầu của  một nhóm                    cầu của người SX   nảy  sinh  nhỏ các cá nhân (SX tự cung                     quan hệ trao đổi SP, mua   bán   tự cấp, tự sản tự tiêu)                                 sản phẩm     ­Ngành SX chính: Săn bắn,                     ­Ngành SX chính:   Thủ  công       hái lượm, nông nghiệp  SX                      nghiệp,   công nghiệp,    nông  5      nhỏ…                                                        nghiệp  SX  lớn, d ịch v ụ…
 6. 1.1.2 Điều kiện ra đời cuûa saûn  xuaát haøng hoùa   a)  Có sự phân công lao động xã hội: ­Phân công lao động XH:là sự chuyên  môn hóa lao ñoäng cuûa ngöôøi SX,  làm cho nền SX XH phân thành nhiều  ngaønh, nhiều nghề khác nhau  6
 7. Có sự phân công lao động xã hội ­ Vì sao phân công lao động xã hội là cơ sở  của sản xuất và trao đổi:        *do phân công lao động ­> mỗi người chỉ  sản xuất 1(một vài sản phẩm)        * Nhu cầu cần nhiều thứ ­>mâu thuẫn ­>  vừa thừa vừa thiếu ­>trao đổi sản phẩm  cho nhau 7
 8. ­Các loại phân công lao động +Phân công coâng vieäc: là phân công trong  nội bộ công xưởng +Phân công noäi boä ngaønh: ngành lớn lại  chia thành ngành nhỏ     +Phân công chung : hình thành ngành kinh tế  ­Phân công lao động xã hội là cơ sở là tiền đề  của SX và trao đổi hàng hóa, phân công lao  động xã hội càng phát triển thì SX và trao đổi  ngày càng mở rộng 8
 9. b)Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh  tế   C.Mácviết:’’Chỉ có sản phẩm của những lao  động tư nhân độc lập và không phụ thuộc  nhau mới đối diện nhau như là những hàng  hóa” ­ Sự tách biệt về kinh tế có nghĩa là những  người sản xuất trở thành những chủ thể   sản xuất độc lập với nhau vì vậy sản  phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do  họ chi phối. 9
 10. Sự tách biệt tương đối về mặt kinh  tế ­Nguyên nhân dẫn đến độc lập về kinh  tế:    + Chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX  + Có nhiều hình thức sở hữu về TLSX + Sự tách rời giữa quyền sở hữu và  quyền sử dụng ­ Sự tách biệt về kinh tế làm cho trao đổi  10
 11. 1.2. Ưu thế của sản xuất hàng hoá Thứ nhất:       Khoâng bò haïn cheá bôûi nhu caàu  vaø khaû naêng, khai thác được  những lợi thế về tự nhiên, xã hội,  kỹ thuật của từng người, từng cơ  sở cũng như từng vùng, từng địa  phương. xóa bỏ tính bảo thủ trì  trệ của kinh tế tự nhiên 11
 12. Ưu thế của sản xuất hàng hoá Thứ hai:      Sản xuất hàng hóa sinh ra cạnh  tranh tạo điều kiện thuận lợi  cho việc ứng dụng những thành  tựu khoa học ­ kỹ thuật vào sản  xuất..., thúc đẩy lực lượng sản  xuất phát triển 12
 13. Ưu thế của sản xuất hàng hoá Thứ ba:       Làm cho giao lưu kinh tế  văn hóa giữa các địa phương,  các ngành ngày càng phát  triển. Môû roïâng giao löu  vaên hoùa giöõa caùc daân  toäc 13
 14.  Ngoaøi ra:  Kinh teá haøng hoùa cuõng coù  nhöõng khuyeát taät nhaát ñònh  nhö: - Söï chi phoái cuûa caùc quy luaät,  daãn ñeán töï phaùt maát caân ñoái  giöõa cung vaø caàu, khuûng hoaûng  hinh teá. - Phaân hoùa xaõ hoäi thaønh giaàu  vaø ngheøo - Taøn phaù moâi tröôøng . . . 14
 15. 2 ­  HÀNG HOÁ 2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính  của nó          a. Bản chất cuả hàng hóa               Hàng hóa là SP của lao  động,thỏa mãn nhu cầu nào đó  của con người, thông qua trao  đổi bằng mua và bán  15
 16. Hàng hóa  ­ Phân thành 2 loại: +Hàng hóa hữu hình :lương  thực,quần áo, tư liệu sản xuất… + Hàng hóa vô hình (hàng hóa  dịch vụ):dịch vụ vận tải, dịch vụ  chữa bệnh… 16
 17. b. Hai thuộc tính của hàng hóa :          b1.Giá trị sử dụng: - Khái niệm: là công dụng  của hàng hóa nhằm thỏa mãn một  nhu cầu  nào đó của con người:          * Nhu cầu tiêu dùng sản xuất          * Nhu cầu tiêu dùng cá nhân   ­ Vật chất   ­ Tinh thần văn hóa 17
 18.   ­ Đặc trưng: + Giá tri sử dụng được phát hiện dần trong  quùa trình phát triển của lực  lượng sx +Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của  hàng hóa quyết định vì vậy GTSD là phạm  trù vĩnh viễn  +Giá trị sử dụng là nội dụng vật chất của  của cải, moïi cuûa caûi ñeàu laø nhöõng GTSD, ñöôïc tích luõy laïi 18
 19.    b2. Giá trị của hàng hoá ­ Giá trị trao đổi: + Khái niệm:Là một quan hệ về  số lượng,thể hiện tỉ lệ trao đổi giữa  hàng hóa này  với hàng hóa khác +VD: 1 m vải = 10 kg thóc  Cơ sở của sự = nhau của 2 hàng hóa:  noù chöùa ñöïng löôïng hao phí lao ñoäâng baèng nhau   Thực chất của trao đổi sản phẩm là  trao đổi lao động 19
 20. Giá trị: ­ Giá trị của hàng hóa là lao động   của người SX kết tinh trong hàng  hóa (chất,thực thể của giá trị)           Đặc trưng: * Là phạm trù lịch sử  * Phản ánh quan hệ giữa  người sản xuất hàng hóa * Là thuộc tính xã hội của  hàng hóa 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản