intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ôn tập kinh tế vi mô - Nguyễn Hoài Bảo

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

212
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Ôn tập kinh tế vi mô nhằm trình bày về tổng quan kinh tế học. Kinh tế học giúp chúng ta hiểu con người sẽ ra quyết định như thế nào? Con người tương tác với nhau như thế nào? Ảnh hưởng của hai vấn đề trên lên tổng thể nền kinh tế như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ôn tập kinh tế vi mô - Nguyễn Hoài Bảo

 1. The UEH Bài gi ng ôn t p Kinh t Vi mô Nguy n Hoài B o 01/4/ 2010 Bài gi ng 1: Gi i thi u t ng quan Lecture 1 2 http://baohoai.googlepages.com/ 1
 2. The UEH Kinh t h c là gì? Kinh t h c là môn khoa h c xã h i nghiên c u s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh, nh m t i ưu hóa l i ích c a các cá nhân, t ch c, và xã h i. Xu t phát i m c a kinh t h c: Quy lu t khan hi m - mâu thu n gi a nhu c u và ư c v ng vô h n v i kh năng và ngu n l c h u h n c a m i cá nhân, h gia ình, công ty, qu c gia v.v. H qu : Con ngư i bu c ph i l a ch n v : (i) nhu c u/ư c v ng và (ii) kh năng/ngu n l c Bài toán t i ưu: M c tiêu và ràng bu c Lecture 1 3 Nhu c u vô h n? Là mong mu n c a chúng ta có ư c và s d ng các lo i hàng hoá (như cơm, máy tính, xe hơi…) và d ch v (như c t tóc, xem phim, tư v n tình yêu…) t ư c s h nh phúc, vui sư ng, tho mãn …. Nhu c u tình th n và s tho mãn? – Tôn tr ng – Tín ngư ng – Yêu ương –… Lecture 1 4 http://baohoai.googlepages.com/ 2
 3. The UEH Các ngu n l c có h n t ai (Land, Terre) là m t ngu n l c t nhiên: các lo i t, khí h u, khoáng s n, v trí a lý, núi, sông … V n (Capital) là m t ngu n l c do con ngư i t o ra: máy móc, thi t b , nhà xư ng, c u, ư ng, b nh vi n, trư ng h c… Lao ng (Labour): là nh ng n l c c a con ngư i, k c v t ch t l n tinh th n, s n xu t ra s n ph m. Kh năng c a doanh nhân: là ngu n l c con ngư i trong vi c k t h p các ngu n l c trên t o ra s n ph m và d ch v . Lecture 1 5 Kinh t h c s giúp chúng ta hi u: Con ngư i s ra quy t nh (ch n l a) như th nào? Con ngư i tương tác v i nhau như th nào? nh hư ng c a hai v n trên lên t ng th n n kinh t như th nào? Lecture 1 6 http://baohoai.googlepages.com/ 3
 4. The UEH Chúng ta ra quy t nh như th nào? Con ngư i luôn luôn i i n v i s ánh i (trade off) Chi phí cơ h i (opportunity cost) Ngư i duy lý suy nghĩa theo cách “c n biên” (margin) Con ngư i luôn ph n ng d a trên các ng cơ (incentive). Lecture 1 7 Chúng ta trao i v i nhau như th nào? T i sao con ngư i trao i: vì nó làm t t hơn cho t t c m i ngư i Trao i b ng cách nào: th trư ng luôn là phương ti n t t trao i. ôi lúc chính ph cũng có th làm cho th trư ng hi u qu hơn khi nó th t b i. (t i sao th trư ng l i th t b i?) Lecture 1 8 http://baohoai.googlepages.com/ 4
 5. The UEH Lý thuy t và Mô hình kinh t Lý thuy t ư c s d ng gi i thích m t hi n tư ng quan sát ư c trên th c t , ho c d báo v nh ng s ki n s x y ra. Lý thuy t ư c xây d ng trên cơ s các gi nh ban u, các quy lu t kinh t , và các thao tác logic. Mô hình s gi i thích s hình thành c a bi n n i sinh và hành vi c a bi n này b i s thay i c a các bi n ngo i sinh. Ví d : – Lý thuy t v hành vi ngư i tiêu dùng – Lý thuy t v tăng trư ng kinh t – Lý thuy t v lãi su t Lecture 1 9 T ng quan v n n kinh t Ba khu v c c a n n kinh t ( óng) - Khu v c s n xu t - Khu v c tiêu dùng - Khu v c nhà nư c Ba th trư ng - Th trư ng v n G - Th trư ng lao ng - Th trư ng s n ph m (hàng hoá và d ch v Vai trò (th t b i) c a th trư ng Vai trò (th t b i) c a nhà nư c Lecture 1 10 http://baohoai.googlepages.com/ 5
 6. The UEH Ph m vi c a Kinh t h c Kinh t h c Vi mô (Microeconomics): là m t nhánh c a kinh t h c, nó nghiên c u hành vi ra quy t nh c a các cá th (individual), ó là doanh nghi p và h gia ình. Kinh t h c Vĩ mô (Macroeconomics): là m t nhánh c a kinh t h c, nó nghiên c u hành vi c a các bi n t ng h p (aggregate) trong n n kinh t , ó là thu nh p, s n lư ng, … trong ph m vi c a m t qu c gia. ôi lúc không có m t ranh gi i rõ ràng gi a vi mô và vĩ mô. Lecture 1 11 Bài gi ng 2: C u, cung, và cân b ng th trư ng Lecture 2 12 http://baohoai.googlepages.com/ 6
 7. The UEH Tr ng thái cân b ng th trư ng S P ($/Ñôn vò) P0 D Q0 Q/ o n th i gian Lecture 2 13 Cân b ng th trư ng T i i m cân b ng c a th trư ng: – QD = QS – Không thi u h t (không dư c u) – Không dư th a (không dư cung) – Không có áp l c làm thay i giá (không can thi p) Trong th trư ng c nh tranh hoàn h o, m i i m trên ư ng c u và ư ng cung u là nh ng i m l a ch n t i ưu c a ngư i tiêu dùng và c a s n xu t. Tr ng thái cân b ng th trư ng thay i do: – C u thay i ( ư ng c u d ch chuy n) – Cung thay i ( ư ng cung d ch chuy n) – C cung và c u u thay i Lecture 2 14 http://baohoai.googlepages.com/ 7
 8. The UEH Cơ ch (giá) th trư ng P S ($/Ñôn vò) Dö thöøa P1 P0 D Q0 Q QD QS Lecture 2 15 Cơ ch (giá) th trư ng S P D ($/Ñôn vò) P0 P2 Thieáu huït QS Q0 QD Q Lecture 2 16 http://baohoai.googlepages.com/ 8
 9. The UEH S thay i tr ng thái cân b ng th trư ng Các y u t làm ư ng Các y u t làm ư ng c u d ch chuy n cung d ch chuy n – Thu nh p – Trình công ngh – Th hi u tiêu dùng – Giá y u t u vào – Giá kỳ v ng – Gía kỳ v ng – Giá hàng thay th – Chính sách thu và tr c p – Giá hàng b sung – i u ki n t nhiên – S ngư i mua Lecture 2 17 co giãn Ý nghĩa chung: co giãn (elasticity) c a A theo B là i lư ng o lư ng nh y c a A i v i B, ư c o b ng t l % thay i c a A khi B thay i 1%. co giãn cho bi t tính nh y c m c a A khi B thay i. co giãn c a c u (cung) theo giá co giãn c a c u (cung) theo thu nh p co giãn chéo gi a các hàng hoá Lưu ý: s khác nhau trong cách tính gi a: – co giãn kho ng (arc elasticity) và – co giãn i m (point elasticity) Lecture 2 18 http://baohoai.googlepages.com/ 9
 10. The UEH Th ng dư tiêu dùng và th ng dư s n xu t Consumer Surplus = P t ng ph n chênh l ch S PN Thaëng dö gi a m c giá mà nh ng tieâu duøng ngư i tiêu dùng s n lòng tr và m c giá th c t h CS ph i tr . P0 E Producer Surplus = t ng PS ph n chênh l ch gi a Thaëng dö m c giá mà nh ng nhà D saûn xuaát s n xu t bán ư c và m c giá h s n lòng bán PM Q Q0 Lecture 2 19 Tác ng c a chính ph Can thi p b ng công c hành chính: – Giá t i a (giá tr n) – Giá t i thi u (giá sàn) – H n ng ch s n xu t, xu t kh u, nh p kh u … Can thi p b ng công c kinh t : – Thu – Tr giá – Tr c p – Thu xu t nh p kh u Trong th trư ng c nh tranh hoàn h o, can thi p c a chính ph bao gi cũng t o ra t n th t. Trong th trư ng, phía nào ít co dãn, phía ó b chính sách c a chính ph nh hư ng nhi u; và ngư c l i. Hoai Bao 20 http://baohoai.googlepages.com/ 10
 11. The UEH Bài gi ng 3: Lý thuy t hành vi ngư i tiêu dùng Lecture 3 21 S thích c a ngư i tiêu dùng Ngư i tiêu dùng l a ch n d a trên cơ s : – S thích (th hi n b ng hàm h u d ng) – Ràng bu c ngân sách (th hi n b ng ư ng ngân sách) T l thay th biên (MRS) là s lư ng c a m t hàng hóa mà ngư i tiêu dùng có th t b có thêm m t ơn v c a hàng hóa khác mà tho d ng không thay i. MRS b ng d c c a ư ng ng ích. D c theo ư ng ng ích, t l thay th biên có quy lu t gi m d n Gi nh: – S thích có nh ng gi nh là nh t quán và b t c u. – S thích, giá c hàng hoá, thu nh p là nh ng bi n s cho trư c (không thay i trong quá trình ra quy t nh l a ch n) Lecture 3 22 http://baohoai.googlepages.com/ 11
 12. The UEH S l a ch n c a ngư i tiêu dùng y I0/Py Taïi A: MRSxy = Px/Py A y* U Ñöôøng ngaân saùch 0 I0/Px x x* Lecture 3 23 S l a ch n c a ngư i tiêu dùng MUX/Muy = PX/PY. Nguyên t c cân b ng biên: t i a tho d ng, ngư i tiêu dùng ph i phân b ngân sách c a mình sao cho h u d ng biên c a m i ng chi tiêu cho các s n ph m khác nhau ph i b ng nhau. Lecture 3 24 http://baohoai.googlepages.com/ 12
 13. The UEH Tác ng c a s thay i giá U1 y1 A y2 C B y3 U3 U2 x1 x2 x3 x Lecture 3 25 Tác ng c a s thay i giá (tt) PX ư ng c u cá nhân (di) ch ra s lư ng m t lo i hàng mà A ngư i tiêu dùng s mua ng P1 v i các m c giá khác nhau Hai c tính quan tr ng c a ư ng c u B – m i i m trên ư ng P2 c u, ngư i tiêu dùng t m c th a d ng t i a vì di MRSXY = PX/PY P3 C – tho d ng có th thay i khi di chuy n d c theo ư ng c u. x1 x2 x3 x Lecture 3 26 http://baohoai.googlepages.com/ 13
 14. The UEH Tác ng thu nh p và tác ng thay th Vi c gi m giá c a m t hàng hóa s có hai tác ng: thay th & thu nh p Tác ng thay th : Khi giá c a m t hàng hóa gi m, ngư i tiêu dùng có xu hư ng mua thêm, và ngư c l i. Tác ng thu nh p: Khi giá c a m t hàng hóa gi m, s c mua th c c a ngư i tiêu dùng tăng lên, và ngư c l i. Lecture 3 27 Tác ng thu nh p và tác ng thay th (tt) Tác ng thay th là s thay i s lư ng tiêu dùng c a m t hàng hóa khi giá c a hàng hóa ó thay i nhưng m c th a d ng không i. Tác ng thu nh p là s thay i s lư ng tiêu dùng c a m t hàng hóa do s c mua thay i, v i m c giá không i. SE IE TE Hàng bình thư ng (-) (-) (-) Hàng th c p (-) (+) (-) Hàng Giffen (-) (+) (+) Lecture 3 28 http://baohoai.googlepages.com/ 14
 15. The UEH Bài gi ng 4: Lý thuy t s n xu t Lecture 4 29 Ng n h n và dài h n Ng n h n: Là kho ng th i gian trong ó lư ng c a m t ho c nhi u y u t u vào không i. Q = Q(L) v i K = K0 c nh Dài h n: Là kho ng th i gian c n thi t t t c các y u t u vào u có th thay i. Q = Q(L, K) dQ/dK = MPK >0; dMPK/dK 0; dMPL/dL
 16. The UEH Quan h gi a APL và MPL Q Năng su t trung bình c a lao ng APL = Q/L MPL Năng su t biên c a lao E ng MPL = ∆Q/ ∆ L = dQ/DL APL 0 9 L Lecture 4 31 SX v i hai y u t u vào bi n i Q = Q(K,L) ư ng ng lư ng (isoquant) là t p h p nh ng k t h p khác nhau c a các y u t u vào cùng t o ra m t m c s n lư ng như nhau. Q = Q(K,L)|Q = Q0 d c c a ư ng ng lư ng là t l thay th k thu t biên gi a hai y u t u vào. MRTSLK = ∆K/∆L = - MPL/MPK Lecture 4 32 http://baohoai.googlepages.com/ 16
 17. The UEH ư ng ng phí ư ng ng phí (isocost) là t p h p nh ng k t h p khác nhau c a hai y u t s n xu t v i cùng m t m c chi phí u tư TC = TC(Q)|TC = TC0 d c c a ư ng ng phí là s âm c a t giá hai y u t s n xu t = -w/r TC0 = wL + rK Ti n lương (w) và ti n thuê v n – lãi (r) là c nh tranh (nghĩa là có s n) trên th trư ng y u t u vào. 21/10/2007 33 Ph i h p t i ưu các y u t s n xu t: K K2 A K1 K3 Q TC L1 L3 L L2 Lecture 4 34 http://baohoai.googlepages.com/ 17
 18. The UEH Ph i h p t i ưu các y u t s n xu t Khi các y u t s n xu t ư c k t h p t i ưu: MRTSLK = w/r = MPL/MPK hay MPL/w = MPK/r Nguyên t c cân b ng biên: t ư c s n lư ng cao nh t nhà s n xu t ph i phân b s ti n u tư c a mình sao cho năng su t biên m i ng u tư cho các y u t khác nhau ph i b ng nhau, Lectue 4 35 Ph l c NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT MUÏC TIEÂU Toái ña hoaù lôïi nhuaän Toái ña hoaù ñoä thoaû duïng TOÅNG QUAÙT -Ñöôøng ñaúng ích -Ñöôøng ñoàng löôïng COÂNG CUÏ -Ñöôøng ngaân saùch PHAÂN TÍCH -Ñöôøng ñoàng phí -Haøm thoaû duïng U(X,Y) -Haøm saûn xuaát Q(K,L) THOÂNG TIN - PX, PY BAØI TOAÙN -w,r -I = I0 hoaëc U = U0 -TC = TC0 hoaëc Q = Q0 Lecture 4 36 http://baohoai.googlepages.com/ 18
 19. The UEH Ph l c NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT BAØI TOAÙN THOÂNG THÖÔØNG MAX U = U(X,Y) MUÏC TIEÂU MAX Q = Q(K,L) xPX + yPY = I0 RAØNG BUOÄC wl + rk = C0 BAØI TOAÙN ÑOÁI NGAÃU MIN I = xPx + yPy MUÏC TIEÂU MIN TC = wl + rk U(X,Y) = U0 RAØNG BUOÄC Q(K,L) = Q0 Lecture 4 37 Ph l c NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT * Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc * Ñöôøng ñoàng phí tieáp xuùc ÑIEÀU vôùi ñöôøng ñaúng ích vôùi ñöôøng ñoàng löôïng KIEÄN * Ñoä doác ñöôøng ñaúng ích = TOÁI * Ñoä doác ñöôøng ñoàng löôïng = ñoä doác ñöôøng ngaân saùch ñoä doác ñöôøng ñoàng phí ÖU ∆Y/∆X = - Px/ Py ∆ ∆K/∆L ∆ = - w/ r ÑIEÀU MRSXY = Px/ Py MRTSLK = w/r KIEÄN MUX/ MUY = Px/ Py TOÁI MPL/ MPK = w/r ÖU MUX/ PX = MUY/ PY MPL/ w = MPK/ r Lecture 4 38 http://baohoai.googlepages.com/ 19
 20. The UEH Bài gi ng 5: Chi phí s n xu t Lecture 5 39 Chi phí trong ng n h n T ng s n lư ng là m t hàm g m các bi n u vào c nh và u vào bi n i. STC(q) = TFC + TVC(q) TFC: – Chi phí g n như c nh (quasi fixed costs) – Chi phí chìm (sunk costs) AFC(q) = TFC/q AVC(q) = TVC(q)/q SAC(q) = AFC(q) + AVC(q) SMC = dSTC(q)/dq = dTVC(q)/dq Lecture 5 40 http://baohoai.googlepages.com/ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2