intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

 1. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BCTC NỘI DUNG 1 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 3 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY 2 1 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 1.1. KHÁI NIỆM:  Phương pháp so sánh l à phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở. ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1
 2. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 1 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 1.2. NGUYÊN TẮC SO SÁNH u Lựa chọn gốc so sánh : - Tài liệu năm trước  xu hướng phát triển của các chỉ tiêu - Mục tiêu dự kiến  thực hiện KH, dự toán, định mức - Chỉ tiêu TB ngành, khu vực KD… khẳng định vị trí DN 1 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 1.2. NGUYÊN TẮC SO SÁNH  Điều kiện có thể so sánh được : - Về mặt thời gian : Nội dung kinh tế thống nhất P2 tính toán chỉ tiêu Đơn vị tính - Về mặt không gian : cùng quy mô & điều kiện kinh doanh 1 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 1.2. NGUYÊN TẮC SO SÁNH  Các dạng so sánh : - Phương pháp so sánh số tuyệt đối - Phương pháp so sánh số tương đối ThS. Đoàn Thị Thu Trang 2
 3. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TUYỆT ĐỐI Là so sánh mức độ đạt được của chỉ tiêu kinh tế ở những khoảng thời gian khác nhau, không gian khác nhau, so sánh mức độ thực tế đã đạt được so chỉ tiêu gốc => thấy được mức độ hoàn thành kế hoạch, sự biến động về quy mô, khối lượng của các chỉ tiêu PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TUYỆT ĐỐI ∆A = A 1 – A 0 => thấy được mức độ hoàn thành kế hoạch, sự biến động về quy mô, khối lượng của các chỉ tiêu PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TƯƠNG ĐỐI ∆A = A 1 /A0 *100 (%) => thấy được tỷ lệ phần trăm so với chỉ tiêu gốc, hoặc tốc độ tăng trưởng ThS. Đoàn Thị Thu Trang 3
 4. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TƯƠNG ĐỐI a) Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch Số tương đối Mức độ cần đạt theo kế hoạch nhiệm vụ kế = hoạch Mức độ thực tế đạt được ở kỳ trước b) Số tương đối hoàn thành kế hoạch Số tương đối Mức độ thực tế đạt được trong kỳ hoàn thành kế = hoạch Mức độ cần đạt theo kế hoạch trong kỳ PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TƯƠNG ĐỐI c) Số tương đối kết cấu Số tương đối Mức độ đạt được của bộ phận = kết cấu Mức độ đạt được của tổng thể b) Số tương đối động thái Số tương đối Mức độ kỳ nghiên cứu = động thái Mức độ kỳ gốc PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TƯƠNG ĐỐI VÍ DỤ: Khoản mục Năm 2008 năm 2009 Năm 2009 (KH) Doanh thu 500.000.000 700.000.000 650.000.000 Giá vốn 400.000.000 560.000.000 530.000.000 Lãi gộp 100.000.000 140.000.000 120.000.000 Chi phí hoạt động 60.000.000 84.000.000 78.600.000 Lợi nhuận 40.000.000 56.000.000 41.400.000 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 4
 5. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH SỐ TƯƠNG ĐỐI VÍ DỤ: 1. Tính số tương đối nhiệm vụ kế hoạch. 2. Tính số tương đối ho àn thành kế hoạch. 3. Phân tích tình hình kinh doanh của công ty năm 2009 so năm 2008. 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 1.1. KHÁI NIỆM:  Phương pháp phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến hiện tượng kinh tế cần phân tích trong báo cáo t ài chính 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỐ  Phương pháp thay th ế liên hoàn  Phương pháp số chênh lệch  Phương pháp hiệu số phần trăm  Phương pháp liên h ệ cân đối ThS. Đoàn Thị Thu Trang 5
 6. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Giả định chỉ tiêu Q chịu ảnh hưởng của 4 nhân tố a, b, c, d, chúng có mối liên hệ với nhau v à đã được sắp xếp theo trình tự từ lượng đến chất bằng công thức sau: Q= a *b*c*d PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Gọi Q 1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q 0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 1 : Q1 – Q0 = ∆Q Bước 2 : Thiết lập Kỳ phân tích : Q 1 = a1 × b1 × c1 × d1 Kỳ gốc : Q 0 = a 0 × b0 × c0 × d0 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Bước 3 : Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo trình tự đã sắp xếp ở bước 2 Thế lần 1 : a1 × b0 × c0 × d0 Thế lần 2 : a 1 × b1 × c0 × d0 Thế lần 3 : a 1 × b1 × c1 × d0 Thế lần 4 : a 1 × b1 × c1 × d1 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 6
 7. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN Bước 4 : Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích : Thế lần sau – Thế lần trước Mức ảnh hưởng của nhân tố a : a 1b0c0d0 – a0b0c0do Mức ảnh hưởng của nhân tố b : a 1b1c0d0 – a1b0c0d0 Mức ảnh hưởng của nhân tố c : a 1b1c1d0 – a1b1c0d0 Mức ảnh hưởng của nhân tố d : a 1b1c1d1 – a1b1c1d0 Tổng cộng các vế : ∆ a + ∆b + ∆c + ∆d = Q1 – Q0 = ∆Q Bước 5 : Nhận xét PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH VÍ DỤ: Khoản mục Năm Năm 2008 2009 Doanh thu bán h àng 1.400.000 1.497.600 Khối lượng hàng bán 7000 7800 Đơn giá bán 200 192 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH VÍ DỤ: (tt) Yêu cầu: Phân tích nhân tố tác động đến doanh thu bán h àng của doanh nghiệp ThS. Đoàn Thị Thu Trang 7
 8. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Giả định chỉ tiêu Q chịu ảnh hưởng của 3 nhân tố a, b, c, chúng có mối liên hệ với nhau v à đã được sắp xếp theo trình tự từ lượng đến chất bằng công thức sau: Q= a/b *c PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Gọi Q 1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q 0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 1 : Q1 – Q0 = ∆Q Bước 2 : Thiết lập Kỳ phân tích : Q 1 = a1 /b1 × c1 Kỳ gốc : Q 0 = a0 /b0 × c0 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Bước 3 : Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo trình tự đã sắp xếp ở bước 2 Thế lần 1 : a1 / b0 × c0 Thế lần 2 : a 1 / b1 × c0 Thế lần 3 : a 1 / b1 × c1 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 8
 9. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN Bước 4 : Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích : Thế lần sau – Thế lần trước Mức ảnh hưởng của nhân tố a : a 1/b0c0 – a0/b0c0 Mức ảnh hưởng của nhân tố b : a 1/b1c0 – a1/b0c0 Mức ảnh hưởng của nhân tố c : a 1/b1c1 – a1/b1c0 Tổng cộng các vế : ∆ a + ∆b + ∆c = Q1 – Q 0 = ∆Q Bước 5 : Nhận xét PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Khoản mục Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu 50.000.000 59.400.000 Năng suất lđ bình quân 1.000.000 1.080.000 Lương bình quân 5.000.000 6.000.000 Quỹ tiền lương 250.000.000 330.000.000 PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG VÍ DỤ: (tt) Yêu cầu: Phân tích nhân tố tác động đến Qũy tiền lương của doanh nghiệp ThS. Đoàn Thị Thu Trang 9
 10. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Giả định chỉ tiêu Q chịu ảnh hưởng của 4 nhân tố a, b, c, d, chúng có mối liên hệ với nhau v à đã được sắp xếp theo trình tự từ lượng đến chất bằng công thức sau: Q= a *b*c*d PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Gọi Q 1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q 0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 1 : Q1 – Q0 = ∆Q Bước 2 : Thiết lập Kỳ phân tích : Q 1 = a1 × b1 × c1 × d1 Kỳ gốc : Q 0 = a 0 × b0 × c0 × d0 PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH a) CÁC NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG TÍCH Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích : Mức ảnh hưởng của nhân tố a = (a 1 – a0)b0c0d0 Mức ảnh hưởng của nhân tố b = a 1 (b1 – b0)c0d0 Mức ảnh hưởng của nhân tố c = a 1b1 (c1 – c0)d0 Mức ảnh hưởng của nhân tố d = a 1b1c1 (d1 – d0) Tổng cộng ∆ a + ∆b + ∆c + ∆d = Q1 – Q 0 = ∆Q ThS. Đoàn Thị Thu Trang 10
 11. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Giả định chỉ tiêu Q chịu ảnh hưởng của 3 nhân tố a, b, c, chúng có mối liên hệ với nhau v à đã được sắp xếp theo trình tự từ lượng đến chất bằng công thức sau: Q= a/b *c PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH b) NHÂN TỐ QUAN HỆ DẠNG THƯƠNG Gọi Q 1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q 0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 1 : Q1 – Q0 = ∆Q Bước 2 : Thiết lập Kỳ phân tích : Q 1 = a1/b1 × c1 Kỳ gốc : Q 0 = a0/b0 × c0 PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích: a1  a 0 Mức ảnh hưởng của nhân tố a =  c0 b0 1 1  Mức ảnh hưởng của nhân tố b = a1   b  b   c 0  1 0  a1 Mức ảnh hưởng của nhân tố c =  c 1  c 0  b1 Tổng cộng: a  b  c  Q ThS. Đoàn Thị Thu Trang 11
 12. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP HIỆU SỐ PHẦN TRĂM Gọi Q 1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q 0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 1 : Q1 – Q0 = ∆Q Bước 2 : Thiết lập Kỳ phân tích : Q 1 = a1 × b1 × c1 Kỳ gốc : Q 0 = a 0 × b0 × c0 PHƯƠNG PHÁP HIỆU SỐ PHẦN TRĂM Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố: Mức ảnh hưởng của nhân tố a a    1  100 %  100 %   Q 0  a0  PHƯƠNG PHÁP HIỆU SỐ PHẦN TRĂM Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố: Mức ảnh hưởng của nhân tố b  ab a    1 1  100 %  1  100 %   Q0  a0 b0 a0  ThS. Đoàn Thị Thu Trang 12
 13. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP HIỆU SỐ PHẦN TRĂM Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố: Mức ảnh hưởng của nhân tố c  abc ab    1 1 1  100 %  1 1  100 %   Q0  a 0 b0 c 0 a 0 b0  PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI  Là phương pháp dùng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố m à giữa chúng sẵn có mối liên hệ cân đối và chúng là những nhân tố độc lập.  Những liên hệ cân đối thường gặp trong phân tích t ài sản, nguồn vốn, cân đối h àng tồn kho,… PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI Bước 1: Xác định mối liên hệ cân đối: Giả sử: Q  abc Q1 : Chỉ tiêu kỳ phân tích Q0 : Chỉ tiêu kỳ gốc Bước 2 : Q1 – Q0 = ∆Q ThS. Đoàn Thị Thu Trang 13
 14. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI Bước 3 : Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích Mức ảnh hưởng của nhân tố a : a  a1  a0 Mức ảnh hưởng của nhân tố b :  b  b1  b0 Mức ảnh hưởng của nhân tố c : c  c1  c0 Bước 4: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng  Q  a  b  c 3 PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY 3.1. Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy đơn biến. 3.2. Phân tích dự báo bằng phương trình hồi quy đa biến 3.1. PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN a) KHÁI NIỆM: Là phương pháp xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa một biến kết quả và một biến giải thích Phương trình tổng quát: y  ax  b b) PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN BIẾN: • Phương pháp cực đại – cực tiểu • Phương pháp đồ thị phân tán • Phương pháp bình phương bé nhất ThS. Đoàn Thị Thu Trang 14
 15. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 Phương pháp cực đại – cực tiểu KHÁI NIỆM: Là phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp dựa trên cở sở khảo sát chi phí hỗn hợp ở mức cao nhất và ở mức thấp nhất. ƯU ĐIỂM: Đơn giản, dễ tính toán. NHƯỢC ĐIỂM: Độ chính xác thấp ( do tính đại diện không cao) Phương pháp cực đại – cực tiểu Bước 1: Khảo sát chi phí hỗn hợp ở nhiều cường độ khác nhau. Bước 2: Chọn 2 điểm có cường độ hoạt động thấp nhất M(x M, yM) và cao nhất N(x N, yN). Bước 3: Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm M, N Phương pháp đồ thị phân tán KHÁI NIỆM: Là phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp thông qua việc quan sát v à dùng đồ thị biểu diễn tất cả các điểm với chi phí v à cường độ tương ứng. Sau đó kẻ một đường thẳng sao cho chúng đi qua nhiều điểm nhất. ƯU ĐIỂM: Đơn giản NHƯỢC ĐIỂM: Độ chính xác thấp(dựa v ào quan sát) ThS. Đoàn Thị Thu Trang 15
 16. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 Phương pháp đồ thị phân tán Bước 1: Khảo sát chi phí hỗn hợp ở nhiều cường độ khác nhau. Bước 2: Biểu diễn tất cả các điểm khảo sát lên đồ thị Bước 3: Kẻ đường thẳng đi qua nhiều điểm nhất Phương pháp bình phương bé nhất KHÁI NIỆM: Là phương pháp xác định đường hồi quy sao cho tổng bình phương về chi phí từ các điểm về đường hồi quy l à bé nhất ƯU ĐIỂM: Độ chính xác cao hơn phương pháp cực đại – cực tiểu và phương pháp đồ thị phân tán NHƯỢC ĐIỂM: Phức tạp hơn phương pháp cực đại – cực tiểu và phương pháp đồ thị phân tán Phương pháp bình phương bé nhất Bước 1: Khảo sát chi phí hỗn hợp ở nhiều cường độ khác nhau. n ,  x ,  x 2 ,  y , xy Bước 2: Xác định Bước 3: Giải hệ phương trình sau xác định a, b. a x2  b x   xy a  x  nb   y ThS. Đoàn Thị Thu Trang 16
 17. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 3.1. PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN a) KHÁI NIỆM: Là phương pháp xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa một biến kết quả và nhiều biến giải thích Phương trình tổng quát: y  a 0  a1 x1  a 2 x 2  a 3 x 3  ...  a n x n  e 3.1. PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN Bước 1: Khảo sát dữ liệu lịch sữ các biến y, x 1 x2 ,…, xn Bước 2: Sử dụng thuật toán đi tìm các thông số a 0, a1 a2,…, an Bước 3: Xây dựng phương trình hồi quy 51 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 17
 18. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 Kết thúc chương 3 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2