intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

Chia sẻ: Trương Vũ Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
2.160
lượt xem
1.001
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng nhằm giúp bạn nắm bắt các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

 1. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguy n H ng Th ng, UEH
 2. Bài 1 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 3. Công ty GP – Báo cáo k t qu Ba báo cáo tài chính kinh doanh năm 2005 Doanh thu 200.0 Chi phí hàng bán (110.0) Công ty GP – B ng C KT ngày 31/12 90.0 L i nhu n g p Chi phí bán hàng và qu n lý (30.0) L i nhu n trư c lãi và thu 60.0 TÀI S N 2005 Thay i 2004 Ti n và ch ng khoán 100.0 120.0 20.0 Lãi vay (21.0) Ph i thu 50.0 60.0 10.0 L i nhu n trư c thu 39.0 T n kho 150.0 180.0 30.0 Thu thu nh p (15.6) 300.0 360.0 60.0 Tài s n lưu ng L i nhu n sau thu 23.4 TSC , nguyên giá 400.0 490.0 90.0 Chia c t c (10.0) Kh u hao lũy k (100.0) (130.0) (30.0) L i nhu n gi li 13.4 300.0 360.0 60.0 TSC ròng Công ty GP – Báo cáo luân 600.0 720.0 120.0 T ng tài s n chuy n ti n năm 2005 N & V N CH 23.4 L i nhu n sau thu Ph i tr 60.0 72.0 12.0 + Kh u hao 30.0 Vay ng n h n 90.0 184.6 94.6 - Tăng các kho n Ph i thu (10.0) 150.0 256.6 106.6 N lưu ng - Tăng T n kho (30.0) + Tăng các kho n Ph i tr 12.0 N dài h n 150.0 150.0 - 25.4 *Ti n ròng t ho t ng kd 300.0 406.6 106.6 T ng n - Mua tài s n c nh (90.0) (90.0) *Ti n cho ho t ng u tư V n c ph n thư ng 200.0 200.0 - L i nhu n gi l i 100.0 113.4 13.4 -Chia c t c (10.0) 300.0 313.4 13.4 V n ch s h u + Tăng n vay ng n h n 94.6 84.6 *Ti n t ho t ng tài tr 600.0 720.0 120.0 T ng n , v n ch **Thay i ti n t m i ho t ng 20.0
 4. Báo cáo luân chuy n ti n năm 2005 Dòng ti n t kinh doanh $ 1,483 Dòng ti n cho u tư (1,839) Công ty X – Liên Dòng ti n tài tr 77 Thay i t giá h i oái 8 k t các báo cáo Thay i ti n $ (271) Cash Balance, Dec. 31, 2004 728 tài chính Cash Balance, Dec. 31, 2005 $ 457 B ng C KT B ng C KT Báo cáo k t qu kd Ngày 31-12- 2005 Ngày 31-12- 2004 for Year Ended Dec. 31, 2005 Doanh thu $13,406 Tài s n Tài s n T ng chi phí 12,016 Ti n $ 457 Ti n $ 728 L i nhu n sau thu $ 1,390 Tài s n phi ti n 14,276 Tài s n phi ti n 12,417 L i nhu n sau thu khác 91 T ng tài s n $14,733 T ng tài s n $13,145 L i nhu n ròng $ 1,481 N và v n ch N và v n ch T ng n $10,745 Statement of Shareholders’ Equity T ng n $ 9,984 for Year Ended Dec. 31, 2005 V n ch : V n ch : V n cp thư ng 1,880 Share Capital, Dec. 31, 2004 $ 1,892 V n c ph n 1,892 LN gi l i 6,052 Adjustments/Stock Issue (12) LN gi l i 5,141 C phi u qu (3,944) Share Capital, Dec. 31, 2005 $ 1,880 C phi u qu (3,872) C ng v n ch $ 3,988 C ng v n ch $ 3,161 Retained Earnings, Dec. 31, 2004 $ 5,141 T ng n và v n ch $14,733 Add: Comprehensive Income 1,481 T ng n và v n ch $13,145 Less: Dividends (570) Retained Earnings, Dec. 31, 2005 $ 6,052 (Period of Treasury Stock, Dec. 31, 2004 $ 3,872 (Period of time) Treasury Stock Issued 186 Treasury Stock Repurchased (258) time) Treasury Stock, Dec. 31, 2005 $ 3,944 (Period of time)
 5. Báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh c a m t doanh nghi p u tư Kinh doanh Tài tr -Doanh thu • Tài s n lưu ng • Ng n h n -Ti n -Giá v n hàng bán -Ph i tr -Ph i thu -Chi phí ho t ng -N lương, n thu -T n kho -L i t c ti n vay -Vay ng n h n -Thu thu nh p • Tài s n c nh • Dài h n -Xư ng, kho, bãi,… -L i nhu n sau thu -N dài h n - Máy , thi t b , -V n c ph n -… -L i nhu n gi l i Báo cáo k t qu kd Tài s n N và v n ch Báo cáo luân B ng cân i B ng cân i chuy n ti n
 6. Phân tích báo cáo tài chính là gì? Phân tích = chia nh , ch nh và tích h p. Phân tích báo cáo tài chính là quá trình ánh giá v th , tình tr ng và k t qu tài chính (financial health and performance) b ng cách s d ng thông tin t các báo cáo tài chính và các ngu n khác. Phân tích tài chính là ch rõ nh ng gì ang di n ra ng sau nh ng ch tiêu tài chính. Phân tích báo cáo tài chính là m t trong nhi u ho t ng phân tích khác c a m t doanh nghi p.
 7. Phân tích ho t ng kinh doanh Competitor Analysis Technology Assessment - Strengths, weaknesses, opportunities and threats - R&D, product and manufacturing analysis (SWOT) analysis - Technology forecasting - Strategy hypotheses and alliance analysis - Patent analysis - Competitor’s plans and intentions Environmental Assessment - Competitor benchmarking - Regulatory and legislative analysis - Competitor response modeling - Political economic assessment Market Intelligence - Country risk analysis - Win/loss analysis Forecasting - Competitor-customer value chain analysis - Statistical and econometric analysis Financial Analysis - Trend analysis and projection - Cash flow analysis - Quantitative, qualitative, and stochastic - Cost analysis - Scenario analysis - Ratio analysis Industry Analysis - Credit/debt analysis - Structural and trend analysis - Sustainable growth rate analysis - Distribution strategy analysis Organisation Analysis - Share/growth matrices - Organisation and personality assessment
 8. Quy trình t ng quát Thu th p s li u M c tiêu phân tích (20%N i/80%Chìm) (Phân tích làm gì?) Nguyên t c K t qu phân tích (Khuôn kh ) Phân tích Phương pháp (S li u nói gì?) (Công c /K thu t)
 9. Xác nh m c tiêu phân tích Xây d ng chi n lư c kinh doanh Qu n tr : Quy t nh u tư/tài tr /phân ph i l i nhu n SWOT tài chính Ho ch nh tài chính nh giá doanh nghi p Mua, bán, cho thuê công ty Sáp nh p, h p tác kinh doanh u tư ch ng khoán (Khác)
 10. Ngu n s li u Báo cáo tài chính: s hóa ( nh lư ng hóa) các ho t ng kinh doanh c a ơn v theo t ng nhóm. B ng cân i k toán Báo cáo k t qu kinh doanh Báo cáo luân chuy n ti n Ngu Ngu n khác Tình hình kinh t th gi i K ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và dài h n c a chính ph và a phương. Tình hình kinh t qu c gia: tăng trư ng GDP, l m phát, chu kỳ n n kinh t , cơ h i qu c gia,… Ngành và môi trư ng kinh doanh: tăng trư ng ngành, chu kỳ ngành, doanh nghi p l n nh t/bé nh t, th ph n, kích c th trư ng,… Chi n lư c phát tri n c a ơn v
 11. Thông tin bên ngoài Vi t Nam Wall Street Journal Value Line Standard & Poor’s Yahoo! Finance MSN Money Central Quicken Reuters Multex Investor Moody’s Dun & Bradstreet Robert Morris Associates
 12. Sources of Information Internet NYSE (www.nyse.com) Nasdaq (www.nasdaq.com) Text (www.mhhe.com/cj) CNNfn.com CNBC.com Yahoo.com Zacks.com Smartmoney.com Multex.com MSNBC.com Quicken.com
 13. Phương pháp phân tích Phân tích ngang (horizontal analysis) (Year-To-Year Approach) (Base-Year-To-Date Approach) Phân tích d c (vertical analysis) Common-size analysis: An analysis of percentage financial statements where all balance sheet items are divided by total assets and all income statement items items are divided by net sales or revenues. Phân tích ch s (index-number analysis) Index-number trend analysis: An analysis of percentage financial statements where all balance sheet or income statement figures for a base year equal 100.0 (percent) and subsequent financial statement items are expressed as percentages of their values in the base year. Ratio analysis: Phân tích tương quan gi a các ch tiêu. Benchmarks: Other companies ratio; The firm’s historical ratios; Data extracted from financial markets
 14. Phân tích ngang Year-to-Year Analysis K's Comparative Income Statements Change Change 2005 2004 (in mil.) % Doanh thu (7.8)% $ 13,406 $14,538 ($ 1,132) 7,293 7,976 (683) (8.5) Chi phí hàng bán $ 6,113 $ 6,562 ($ 449) (6.8) L i nhu n g p Chi phí ho t ng: 3,912 3,303 (609) (15.6) CP bán hàng và qu n lý 1,230 922 (308) (25.0) Chi nghiên c u 1,290 - (1,290) (100) Chi tái c u trúc công ty 1,352 L i nhu n ho t ng $ 1,888 $ 130 $ 1,758 110 98 12 (12.2) Chi phí lãi vay 328 21 307 1,461 L i nhu n khác $ 2,106 $ 53 $2,053 3,873 LN trư c thu 48 716 668 1,391 Thu TN doanh nghi p 27,700 L i nhu n ròng $ 1,390 $ 5 $1,385
 15. Phân tích d c Common size balance sheet - X 2005 CSBS Ti n và ch ng khoán 120.0 2.77% Ph i thu 60.0 8.33% T n kho 180.0 4.17% 360.0 50.00% Tài s n lu ng Tài s n c nh, nguyên giá 490.0 68.05% Kh u hao, lũy k (130.0) (18.05%) Tài s n c nh ròng 360.0 50.00% 720.0 100.00% T ng tài s n Ph i tr 72.0 10.00% N ng n h n 184.6 25.64% 256.6 35.64% N lu ng N dài h n 150 20.83% V n c ph n ph thông 200.0 27.78% LN gi l i, c ng d n 113.4 15.75% 313.4 43.53% V n ch s h u 720.0 100.00% T ng n và v n ch
 16. Phân tích d c Common size income statement - X 2005 CSIS Sales Revenues (net) 200.00 100.00 Cost Cost of Goods Sold 110.0 55.00% 90.0 45.00% Gross Margin General S&A Expense 30.0 15.00% 60.0 30.00% Operating Income Interest Expense 21.0 10.50% 39.0 19.50% Taxable Income Income Tax 15.6 7.80% 23.4 11.70% Net Income
 17. Phân tích ch s Index-Number Trend Analysis K's Index - Number Trend Series (base year 2001) 2005 2004 2003 2002 2001 2001 99 107 117 110 100 Doanh thu 94 118 115 106 100 T ng chi phí 144 10 141 148 100 LN trư c lãi và thu 249 1 182 224 100 L i nhu n ròng 98 88 96 97 100 T ng tài s n 99 79 118 127 100 V n ch s h u
 18. Phân tích ch s B’s Indexed Balance Sheets Regular (thousands of $) Indexed (%) Tài s n 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Ti n 148 100 90 100.0 67.6 60.8 Ph i thu 283 410 394 100.0 144.9 139.2 T n kho 322 616 696 100.0 191.3 216.1 TSL khác 10 14 15 100.0 140.0 150.0 T ng TSL 763 1,140 1,195 100.0 149.4 156.6 TSC ròng 349 631 701 100.0 180.8 200.9 T dài h n 0 50 50 100.0 inf. inf. TSC khác 111 223 223 100.0 200.9 200.9 T ng tài s n 1,223 2,044 2,169 100.0 167.1 177.4
 19. Phân tích ch s B’s Indexed Balance Sheets Regular (thousands of $) Indexed (%) Liab+Equity 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Note Pay 290 295 290 100.0 101.7 100.0 Acct Pay 81 94 94 100.0 116.0 116.0 Accr Tax 13 16 16 100.0 123.1 123.1 Other Accr 15 100 100 100.0 666.7 666.7 Tot CL 399 505 500 100.0 126.6 125.3 LT Debt 150 453 530 100.0 302.0 353.3 Equity 674 1,086 1,139 100.0 161.1 169.0 Tot L+E 1,223 2,044 2,169 100.0 167.1 177.4
 20. Phân tích ch s B’s Indexed Income Statements Regular (thousands of $) Indexed (%) 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Net Sales 1,235 2,106 2,211 100.0 170.5 179.0 COGS 849 1,501 1,599 100.0 176.8 188.3 Gross Profit 386 605 612 100.0 156.7 158.5 Adm. 180 383 402 100.0 212.8 223.3 EBIT 206 222 210 100.0 107.8 101.9 Int Exp 20 51 59 100.0 255.0 295.0 EBT 186 171 151 100.0 91.9 81.2 EAT 112 103 91 100.0 92.0 81.3 Cash Div 50 50 50 100.0 100.0 100.0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2