intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích môi trường nội bộ - Phạm Xuân Lan, Đinh Thái Hoàng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

191
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích môi trường nội bộ sau đây sẽ giúp các bạn biết được xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp; năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; năng lực lõi của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích môi trường nội bộ - Phạm Xuân Lan, Đinh Thái Hoàng

 1. Phân tích Môi trường Nội bộ Phạm Xuân Lan, Ph. D ­ Đinh Thái Hoàng, Ph.D Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) Email: cemd@ueh.edu.vn Web Page: www.cemd.ueh.edu.vn
 2. Mục tiêu  Xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp  Xác định được năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh của  doanh nghiệp (cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược cạnh  tranh)  Xác định năng lực lõi của doanh nghiệp (cơ sở cho việc thực  hiện tầm nhìn và sứ mạng). Center for Excellence in Management Development 2
 3. Thảo luận nhóm “ Bằng kinh nghiệm thực tiễn của Anh (Chị) hãy đề xuất một  phương pháp mà dựa vào đó chúng ta có thể đánh giá được  điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp mình” Center for Excellence in Management Development 3
 4. Phân tích chuỗi giá trị Cơ sở hạ tầng của công ty Quản trị nguồn nhân lực Lợ Các hoạt động i n  hỗ trợ hu Phát triển công nghệ ận Thu mua Hậu cần  Dị ch v ụ ận Hậu cần  Tiếp thị và hu đầu vào Vận hành đầu ra  bán hàng i  n Lợ Các hoạt động chủ yếu Center for Excellence in Management Development 4
 5. Cấu tạo chuỗi giá trị  Khái niệm: tổng hợp các hoạt động có liên quan mà công ty phải thực  hiện mà nó có tác dụng tạo ra giá trị (làm tăng giá trị).  Chuỗi giá trị có thể được thiết kế khác nhau phù hợp với từng loại  hình kinh doanh, dịch vụ, mục tiêu và chiến lược của từng doanh  nghiệp. Tuy nhiên nó phải luôn hướng tới và tạo ra được nhiều giá  trị cho khách hàng (phải hiểu biết chuỗi giá trị của khách hàng).  Các hoạt động trong chuỗi giá trị bao gồm hai dạng hoạt động: các  hoạt động hỗ trợ và các hoạt động chủ yếu. Center for Excellence in Management Development 5
 6. Phân tích chuỗi giá trị  Cần hiểu biết chuỗi giá trị của nhà cung cấp, của công ty, kênh phân phối,  khách hàng và nhà cạnh tranh chủ yếu.  Phương pháp đánh giá:  Hiệu suất của các hoạt động trong chuỗi giá trị  Sự liên kết dọc giữa các hoạt động bên trong chuỗi  Sự liên kết dọc trong hệ thống chuỗi giá trị  Với chuỗi giá trị nhà cung cấp  Với chuỗi giá trị của khách hàng  Với chuỗi giá trị của kênh phân phối Center for Excellence in Management Development 6
 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị  Nâng cao hiệu suất của từng hoạt động trong chuỗi  Tạo ra sự kết hợp các hoạt động bên trong chuỗi tốt hơn nhằm  giảm chi phí và sáng tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng  Tăng cường sự hợp tác hệ thống chuỗi giá trị (chuỗi giá trị của  khách hàng, nhà cung cấp, kênh phân phối, các doanh nghiệp khác  trong ngành)  Sử dụng outsource khi cần thiết nhằm giảm chi phí và nâng cao năng  lực sáng tạo ra giá trị Center for Excellence in Management Development 7
 8. Phân tích điểm mạnh, yếu căn cứ trên những  yếu tố thành công đặc thù của ngành Có hai loại yếu tố thành công:  Yếu tố thành công chung: có hiệu lực cho tất cả các ngành. Tác động  của các yếu tố này không đổi và giữ nguyên hiệu lực theo thời gian  Yếu tố thành công đặc thù của ngành: áp dụng cho những ngành hơi  tương tự nhau.   Nhóm yếu tố chuẩn: cho biết các thành tố phải đạt được ở mức độ nào  đó.  Nhóm trội: là những yếu tố cho phép có sự khác biệt giữa công ty so với  các đối thủ cạnh tranh.  Tầm quan trọng của các yếu tố thành công đặc thù có thể thay đổi  theo thời gian, đặc biệt là các yếu tố trội. Trong nhiều trường hợp  có thể xuất hiện các yếu tố thành công mới.  Center for Excellence in Management Development 8
 9. Phân tích điểm mạnh, yếu căn cứ trên những  yếu tố thành công đặc thù của ngành  Có thể đánh giá điểm mạnh, yếu bằng cách so sánh công ty với đối  thủ cạnh tranh trực tiếp và mạnh nhất dựa trên những yếu tố thành  công đặc thù của ngành. Ba nhóm yếu tố tiềm lực thành công của  ngành gồm:   Vị thế thị trường  Phối thức thị trường  Nguồn lực Center for Excellence in Management Development 9
 10. Các tiêu chí đánh giá/ so sánh các yếu tố  thành công Vị thế thị trường  Thị phần  Thay đổi thị phần  Hình ảnh công ty  Khả năng thu lợi Phối thức thị trường   Phạm vi chủng loại sản phẩm  Sự phong phú trong nhóm sản phẩm  Chất lượng sản phẩm  Giá  Các dịch vụ bổ sung  Tốc độ xử lý đơn hàng Center for Excellence in Management Development 10
 11. Các tiêu chí đánh giá/ so sánh các yếu tố thành  công Nguồn lực  Đất và nhà  Tài sản  Sức mạnh tài chính  Cấu trúc và quá trình  Quyền sáng chế và giấy phép  Tên công ty và nhãn hiệu  Năng lực tiếp thị và bán hàng  Năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu  Năng lực nghiên cứu và phát triển, sức mạnh của sáng tạo  Năng lực kiểm soát chi phí và chất lượng năng lực quản lý  Sự linh hoạt và khả năng thay đổi Center for Excellence in Management Development 11
 12. Các phương pháp khác trong phân tích nội bộ  Phân tích tài chính: sử dụng các chỉ số luân chuyển, đòn cân nợ, các chỉ số  hoạt động, các chỉ số năng lực lợi nhuận, chỉ số tăng trưởng.  Mức độ hợp pháp và danh tiếng  Văn hóa tổ chức và lãnh đạo Center for Excellence in Management Development 12
 13. Phương pháp SWOT      MT beân ngoaøi O: Caùc cô hoäi T: Caùc ñe doïa 1/ 1/ 2/…. 2/… MT beân trong S: Caùc ñieåm maïnh S + O:söû duïng ñieåm  S + T: söû duïng ñieåm  1/ maïnh khai thaùc cô  maïnh giaûm thieåu  2/… hoäi nguy cô W: Caùc ñieåm yeáu W + O: khaéc phuïc  W + T: khaéc phuïc  1/ ñieåm yeáu nhaèm khai  ñieåm yeáu nhaèm  2/… thaùc cô hoäi giaûm thieåu nguy cô Center for Excellence in Management Development 13
 14. Phương pháp lượng gía các yếu tố môi trường bên  ngoài Caùc yeáu toá Möùc ñoä quan Phaân loaïi Soá ñieåm troïng cuûa caùc +1: phaûn öùng keùm quan troïng: beân ngoaøi yeáu toá: +2: phaûn öùng trung bình. +2,5: trung bình. ­0,0: khoâng quan troïng.. +3: phaûn öùng khaù. +4: phaûn öùng raát  ­1,0: raát quan troïng +4: phaûn öùng toát. toát vôùi moâi  tröôøng beân ngoaøi (1) (2) (3) (4) Lieät keâ caùc yeáu toá  0,20 2 0,40 beân ngoaøi chuû yeáu: 0,15 3 0,45 1/ 0,30 4 1,20 .. . . . 20/ . . . Toång coäng 1,00 Center for Excellence in Management Development 14
 15. Phương pháp lượng gía các yếu tố  môi trường bên trong Caùc yeáu toá Möùc ñoä quan Phaân loaïi Soá ñieåm beân trong troïng cuûa caùc +1: ñieåm yeáu lôùn nhaát quan troïng: yeáu toá: +2:ñieåm yeáu nhoû nhaát 2,5: maïnh veà noäi  boä. (1) (2) (3) (4) Lieät keâ caùc yeáu toá  beân trong quan troïng: 1/ 0,20 2 0,40 .. 0,15 3 0,45 20/ 0,30 4 1,20 . . . . . . Toång coäng 1,00 Center for Excellence in Management Development 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2