intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

114
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4 - Xây dựng cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu nhằm mục tiêu hiểu được các khái niệm về cơ sở lý thuyết và tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết đối với nghiên cứu, các cách thức tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U KHOA H C<br /> Xây d ng cơ s lý thuy t và t ng quan tài li u<br /> <br /> 1<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> M c tiêu gi ng d y<br /> o o o o o o o Hi u đư c các khái ni m v cơ s lý thuy t và t m quan tr ng c a cơ s lý thuy t d i v i nghiên c u. Các cách th c tìm ki m tài li u liên quan đ n n i dung nghiên c u. M c tiêu và quá trình nghiên c u tài li u. Hai phương th c và ba m c đ c a ngu n d li u th c p. Năm ki u thông tin bên ngoài và năm y u t quan tr ng dùng đ đánh giá giá tr c a ngu n thông tin và các n i dung c a nó. Quá trình th c hi n tìm ki m và nghiên c u văn b n t các ngu n tài li u in và đi n t . Cách th c ghi tài li u tham kh o<br /> <br /> 2<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S THUY T<br /> 1. Khái ni m<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> o Là m t b n miêu t chi ti t đ ch ra r ng nh ng lý thuy t nào s đư c nói đ n và s d ng trong đ tài nghiên c u c a mình.<br /> <br /> 2. M c đích c a T ng quan tài li u và cơ s thuy t<br /> <br /> lý<br /> <br /> o Trình bày ki n th c và s hi u bi t v v n đ đang ho c s nghiên c u. o Đánh giá ưu - khuy t đi m c a các lý thuy t s áp d ng.<br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S LÝ THUY T<br /> 3. M t s lưu ý<br /> <br /> o T ng quan tài li u và cơ s lý thuy t không ph i là m t “b n danh sách” miêu t . o T ng quan tài li u và cơ s lý thuy t ph i là s đánh giá có m c đích c a nh ng thông tin có tính ch t tham kh o. S đánh giá này có th d a trên m c tiêu nghiên c u ho c nh ng v n đ gây tranh cãi trong đ tài nghiên c u.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S LÝ THUY T<br /> 3. M t s lưu ý<br /> <br /> o T ng quan tài li u và cơ s lý thuy t s th hi n k năng c a ngư i làm nghiên c u 2 lĩnh v c: n kh năng tìm ki m thông tin, d li u. n kh năng đánh giá v n đ m t cách sâu s c và khách quan<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2