intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ThS. Trần Linh Đăng

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
212
lượt xem
27
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ThS. Trần Linh Đăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 2 Mô hình tổ chức quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày về các kiến thức: giới thiệu các mô hình tổ chức của dự án, ưu nhược điểm của mỗi loại, nhà quản lý dự án, nhân viên dự án, mô hình tổ chức dự án theo cấu trúc chức năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - ThS. Trần Linh Đăng

 1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
 2. MỤC ĐÍCH  Giới thiệu các mô hình tổ chức của dự án  Mô hình  Đặc điểm  Điều kiện ứng dụng  Ưu nhược điểm của mỗi loại  Nhà quản lý dự án, nhân viên dự án  Trách nhiệm  Các phẩm chất cần có  Tuyển dụng
 3. MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN THEO CẤU TRÚC CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC P.Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc tài chính Sản xuất Marketing Nhân sự PM DỰ ÁN A PM DỰ ÁN B PM DỰ ÁN C PM DỰ ÁN D - Sản xuất -Sản xuất -Sản xuất -Sản xuất - Tài chính -Tài chính -Tài chính -Tài chính - Nhân sự… -Nhân sự … -Nhân sự … - Nhân sự…
 4. Ưu điểm – hạn chế của tổ chức DA theo cấu trúc chức năng Ưu điểm Nhược điểm Năng lực k ỹ thuật  Phát triển và duy trì năng lực trong lĩnh vực chuyên  Nhận thức chọn lọc, thiếu cái nhìn tổng thể môn.  Khó khăn trong việc tích hợp nhiều lĩnh vực chuyên  Tác động tương hỗ giữa các chuyên gia trong cùng lĩnh môn khác nhau: có thể gây mâu thuẫn vực. Mục tiêu  Tập trung vào mục tiêu của chức năng  Mâu thuẫn về mức độ ưu tiên với các hoạt động chức năng khác  Theo đuổi mục tiêu dài hạn  Khó cân nhắc giữa các ràng buộc chất lượng - thời gian – chi phí  Dễ dàng đi đến thống nhất giữa các mục tiêu nội bộ  Không có người chịu trách nhiệm toàn bộ về mục tiêu của dự án  Quản lý đóng vai trò phụ so với kỹ thuật Tính ổn định  Quan hệ theo chiều dọc rõ ràng  Khó khăn trong thích ứng với các thay đổi  Xác định rõ các vai trò và trách nhiệm  Luân chuyển thông tin nội bộ gặp nhiều khó khăn  Các mối quan hệ giữa các cá nhân ổn định  Ra quyết định chậm chạp  Con đường nghề nghiệp được lập rõ  Khuyến khích tinh thần học tập của tổ chức Kiểm soát  Kiểm soát chất lượng và hiệu quả dễ dàng  Khó kiểm soát biến số thời gian  Linh hoạt và tận dụng lợi thế quy mô trong sử dụng lao  Giới hạn trong mối liên hệ với bên ngoài động  Thiếu sự quan tâm đến khách hàng  Năng lực quản lý của nhân viên bị hạn chế
 5. MÔ HÌNH TỔ CHỨC THEO DỰ ÁN THUẦN TÚY (Tổ chức chuyên trách QLDA) GIÁM ĐỐC Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc P.Giám đốc Dự án A Nhân sự Tài chính Sản xuất … PMU DỰ ÁN A - Sản xuất - Tài chính - Nhân sự …
 6. Ưu điểm – hạn chế của tổ chức theo cấu trúc Dự án thuần túy Ưu điểm Nhược điểm • Xác định rõ ràng trách nhiệm của toàn bộ • Trùng lắp các nỗ lực và nguồn lực. dự án • Hạn chế trong phát triển và tích lũy các • Ra quyết định nhanh chóng kiến thức và kinh nghiệm. • Các cấp truyền thông giảm bớt, truyền • Không ổn định về công việc. thông nhanh và chính xác hơn • Có xu hướng hy sinh chất lượng kỹ thuật • Hệ thống tích hợp tốt cho những biến số hiện hữu hơn như tiến • Mối liên hệ trực tiếp giữa các chuyên môn độ và chi phí. khác nhau • Dễ phát sinh không nhất quán với hệ thống • Ưu tiên rõ ràng quản lý, các chính sách và thủ tục với tổ • Cân nhắc hiệu quả giữa chất lượng, thời chức mẹ. gian và chi phí • Định hướng khách hàng • Định hướng kết quả
 7. TỔ CHỨC DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC MA TRẬN GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc chương trình Sản xuất Tài chính Nhân sự PM 1 PM 2 PM 3
 8. Ưu điểm – hạn chế của tổ chức theo cấu trúc ma trận Ưu điểm Nhược điểm  Dự án sẽ trở thành tâm điểm của cả doanh  Dễ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp quyền lực nghiệp. giữa các bộ phận chức năng và PM.  DA có thể tiếp cận với nguồn lực về  Nguồn lực được chia sẻ giữa nhiều đơn vị chuyên môn trong tất cả các bộ phận chức khác nhau nên kiểm soát một nhóm dự án năng. là rất khó khăn.  Các nhân viên sẽ ít lo lắng hơn khi dự án  Dễ xảy ra tình trạng chỉ quan tâm đến mục hoàn tất. Họ sẽ quay trở về các bộ phận tiêu chức năng, ít quan tâm đến mục tiêu chức năng. tổng thể của dự án.  Linh hoạt đáp ứng nhanh chóng nhu cầu  Hình thức ma trận vi phạm nguyên tắc khách hàng và các bên trong của tổ chức quản trị một thủ trưởng vì nhân viên dự án mẹ. có đồng thời hai cấp trên, FM của họ và  Dễ cân đối nguồn lực khi có nhiều dự án PM. cùng được thực hiện.
 9. MÔ HÌNH CHỦ NHIỆM ĐIỀU HÀNH DA Chủ đầu tư - chủ dự án Chủ nhiệm điều hành dự án Tổ chức thực Tổ chức thực hiện dự án I hiện dự án II Lập dự toán Khảo sát Thiết kế ...... Xây lắp
 10. MÔ HÌNH CHÌA KHÓA TRAO TAY Chủ đầu tư - chủ dự án Thuê tư vấn hoặc tự lập dự án Chọn tổng thầu (Chủ nhiệm điều hành dự án) Tổ chức thực hiện dự án Tổ chức thực hiện dự án I II Khảo sát Thiết kế Xây lắp ......
 11. ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN  Tổ chức dự án là một tổ chức tạm thời.  Được hình thành để phục vụ dự án trong một thời gian hữu hạn.  Trong thời gian tồn tại dự án, nhà quản lý dự án thường hoạt động độc lập với phòng ban chức năng.  Sau khi kết thúc dự án, cần phải tiến hành phân công lại lao động, bố trí lại máy móc thiết bị.  Quan hệ giữa nhà quản lý dự án với phòng chức năng trong tổ chức.  Công việc của dự án đòi hỏi có sự tham gia của nhiều phòng chức năng.  Người đứng đầu dự án và nhóm tham gia quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp các nguồn lực, các chức năng nhằm thực hiện mục tiêu của dự án.  Thường nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề nhân sự, chi phí, thời gian và mức độ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật.
 12. LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHO DỰ ÁN  Các căn cứ cần phải cân nhắc  Các căn cứ thuộc về tổ chức  Mức sẵn sàng của các nguồn lực  Hệ thống quản lý của tổ chức mẹ  Văn hóa tổ chức  …  Các yếu tố thuộc về dự án  Tầm quan trọng chiến lược của dự án  Quy mô dự án  Tính mới mẻ của dự án và nhu cầu đổi mới  Nhu cầu tích hợp  Mức độ phức tạp của môi trường  Mức độ khắt khe về ngân sách và thời gian  Ổn định trong sử dụng các nguồn lực …
 13. NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN  Chức năng, nhiệm vụ  Trách nhiệm  Các phẩm chất, kỹ năng cần có
 14. SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHÀ QUẢN LÝ CHỨC NĂNG VÀ NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Nhà quản lý chức năng Nhà quản lý dự án  Là một chuyên gia giỏi trong lĩnh  Là người có kiến thức tổng hợp, hiểu vực chuyên môn họ quản lý biết nhiều lĩnh vực chức năng, có kinh nghiệm phong phú  Thạo kỹ năng phân tách (cách tiếp  Mạnh về kỹ năng tổng hợp (sử dụng cận phân tách) cách tiếp cận hệ thống)  Như một đốc công, một người giám  Là một nhà tổ chức, phối hợp mọi sát kỹ thuật về lĩnh vực chuyên sâu. người, mọi bộ phận cùng hoàn thành dự án.  Chịu trách nhiệm lựa chọn công  Chịu trách nhiệm đối với công tác tổ nghệ chức, tuyển dụng cán bộ, lập kế hoạch, hướng dẫn và quản lý dự án.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2