intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 4 Quản lý dự án trong quá trình thực hiện

Chia sẻ: Thach Thanh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

605
lượt xem
290
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 4 Quản lý dự án trong quá trình thực hiện. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung kiến thức trong phần này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng và học tập tốt nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 4 Quản lý dự án trong quá trình thực hiện

 1. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NCS. ThS. Đặng Xuân Trường E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn O: HCMC University of Transport
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Vũ Bích Uyên. Quản Lý Dự Án. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đỗ Thị Xuân Lan. Quản Lý Dự Án Xây Dựng. NXB ĐHQG TP.HCM. Lương Đức Long. Các chuyên đề Quản Lý Dự Án. NXB trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường. Quản Lý Dự Án Bằng Sơ Đồ Mạng. Trường Đại học Kỹ Thuật TP.HCM, 1997. Nguyễn Văn Đáng. Quản Lý Dự Án Tập 1 và 2. NXB Thống Kê, năm 2003 Phạm Quang Vũ. Bài giảng Quản lý dự án. Trường đại học GTVT TP.HCM. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2
 3. ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN Thi kết thúc học phần: Hình thức: Tự luận Thang điểm : 10 Tài liệu: Được sử dụng April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3
 4. Quản lý dự án xây dựng NỘI DUNG Phần I. Những vấn đề chung về QLDAXD Phần II. Hình thành tổ chức QLDA Phần III. Quản lý thời gian và tiến độ dự án Phần IV. QLDA trong quá trình thực hiện April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4
 5. PHẦN IV Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Chương 1: Quản lý quá trình thi công xây dựng April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5
 6. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA QUÙA TRÌNH THI COÂNG Giai ñoaïn thi coâng raát quan troïng bôûi vì chaát löôïng cuûa coâng trình seõ hoaøn thaønh phuï thuoäc nhieàu vaøo tay ngheà xaây döïng vaø trình ñoä quaûn lyù thi coâng. Chaát löôïng thi coâng phuï thuoäc vaøo chaát löôïng vaø möùc ñoä hoaøn chænh cuûa hoà sô do ñôn vò thieát keá chuaån bò vaø caùc yeáu toá khaùc nhö coâng nhaân lao ñoäng, giaùm saùt thi coâng vaø chaát löôïng cuûa vaät lieäu xaây döïng söû duïng. Coâng nhaân coù tay ngheà vaø coù phöông phaùp quaûn lyù hieän ñaïi laø yeáu toá caàn thieát ñeå DA ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng. Giai ñoaïn thi coâng cuõng quan troïng bôûi vì phaàn lôùn kinh phí vaø thôøi gian cuûa DA ñöôïc tieâu toán trong giai ñoaïn naøy. Coù khoaûng töø 85% – 90% toång giaù trò cuûa DA ñöôïc tieâu toán trong giai ñoaïn naøy vaø coù baát cöù söï thay ñoåi naøo cuõng laøm phaùt sinh chi phí moät caùch ñaùng keå cho DA. Thôøi gian caàn thieát ñeå tieán haønh thi coâng ôû giai ñoaïn naøy lôùn hôn nhieàu thôøi gian thöïc hieän caùc coâng taùc chuaån bò. Giai ñoaïn naøy cuõng deã phaùt sinh nhieàu ruûi ro laøm cho quaù trình thi coâng bò giaùn ñoaïn daãn ñeán vieäc DA bò keùo daøi thôøi gian hôn so vôùi döï tính ban ñaàu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6
 7. QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC CHUÛ THEÅ TRONG XD A . Chuû coâng trình A D. Kyõ sö giaùm saùt 1. Quan heä hôïp ñoàng 1 1 1 2. Quan heä quaûn lyù hôïp ñoàng 3. Quan heä quaûn lyù moät phaàn 4 3 hôïp ñoàng 2 D 4. Quan heä thoâng baùo tin töùc C B 4 B . Thi coâng C.Thieát keá April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7
 8. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH COÂNG TAÙC NGHIEÄM THU Nhaø thaàu thi coâng xaây döïng phaûi töï toå chöùc nghieäm thu caùc coâng vieäc xaây döïng, ñaëc bieät caùc coâng vieäc, boä phaän bò che khuaát; boä phaän coâng trình; caùc haïng muïc coâng trình vaø coâng trình, tröôùc khi yeâu caàu chuû ñaàu tö nghieäm thu. Ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc xaây döïng ñaõ ñöôïc nghieäm thu nhöng chöa thi coâng ngay thì tröôùc khi thi coâng xaây döïng phaûi nghieäm thu laïi. Ñoái vôùi coâng vieäc, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng sau khi nghieäm thu ñöôïc chuyeån nhaø thaàu khaùc thöïc hieän tieáp thì phaûi ñöôïc nhaø thaàu ñoù xaùc nhaän, nghieäm thu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8
 9. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH THAØNH PHAÀN NGHIEÄM THU NOÄI BOÄ Thaønh phaàn tröïc tieáp tham gia nghieäm thu noäi boä nhö sau: Ñoäi tröôûng thi coâng; Ngöôøi phuï traùch kyõ thuaät thi coâng tröïc tieáp; Toå tröôûng toå coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng; Ñaïi dieän nhaø thaàu thi coâng coâng vieäc, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng tieáp nhaän ñeå tieáp tuïc thi coâng (neáu coù) Ñaïi dieän Toå quaûn lyù chaát löôïng giuùp Chæ huy tröôûng coâng tröôøng; Ñaïi dieän cuûa Phoøng kyõ thuaät cuûa nhaø thaàu thi coâng xaây döïng. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9
 10. TOÅ CHÖÙC NGHIEÄM THU COÂNG TRÌNH CAÙC BÖÔÙC NGHIEÄM THU Chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm toå chöùc nghieäm thu coâng trình xaây döïng kòp thôøi sau khi coù phieáu yeâu caàu nghieäm thu cuûa nhaø thaàu thi coâng xaây döïng. Nghieäm thu coâng trình xaây döïng ñöôïc phaân thaønh 3 böôùc : Böôùc 1 : Nghieäm thu coâng vieäc Böôùc 2 : Nghieäm thu giai ñoïan Böôùc 3 : Nghieäm thu hoøan thaønh ñöa vaøo khai thaùc söû duïng Caùc haïng muïc coâng trình xaây döïng hoaøn thaønh vaø coâng trình xaây döïng hoaøn thaønh chæ ñöôïc pheùp ñöa vaøo söû duïng sau khi ñöôïc chuû ñaàu tö nghieäm thu. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10
 11. NGHIEÄM THU COÂNG VIEÄC HAØNG NGAØY COÂNG VIEÄC, CAÁU KIEÄN Kieåm tra söï phuø hôïp veà TK Cam keát veà chaát löôïng Chaáp nhaän nghieäm thu Yeâu caàu ñöôïc nghieäm thu Giaùm saùt kyõ thuaät cuûa Kyõ sö giaùm saùt cuûa Chuû Nhaø thaàu ñaàu tö April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 12. NGHIEÄM THU CHUYEÅN GIAI ÑOÏAN GIAI ÑOÏAN THI COÂNG - Cam keát veà - Kieåm tra söï chaát löôïng Giaùm saùt taùc giaû phuø hôïp veà TK - Yeâu caàu - Chaáp nhaän ñöôïc nghieäm nghieäm thu thu Giaùm saùt kyõ thuaät Kyõ sö giaùm saùt cuûa cuûa Nhaø thaàu Chuû ñaàu tö Tö vaán thieát keá April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 13. NGHIEÄM THU HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH COÂNG TRÌNH - Cam keát veà - Kieåm tra söï chaát löôïng Kieåm tra vaø phuø hôïp veà - Yeâu caàu ñöôïc Giaùm saùt taùc giaû TK Nghieäm thu nghieäm thu - Chaáp nhaän nghieäm thu Giaùm saùt kyõ thuaät Tö vaán thieát keá Chuû quaûn lyù söû Kyõ sö giaùm saùt cuûa Nhaø thaàu duïng cuûa Chuû ñaàu tö April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 14. SÔ ÑOÀ TRÌNH TÖÏ GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH §¬n vÞ nhËn thÇu KiÓm tra vËt liÖu, xin phÐp khëi c«ng thiÕt bÞ, nh©n c«ng DuyÖt c«ng nghÖ thi c«ng Kü s− gi¸m s¸t tr−ëng duyÖt kh«ng ®¹t ®¬n xin khëi c«ng. B¸o c¸o chñ ®Çu t− ®¹t Khëi c«ng tõng tr×nh tù c«ng viÖc ®¹t §¬n vÞ nhËn thÇu tù kh«ng ®¹t kiÓm tra chÊt l−îng ®¹t kh«ng ®¹t Kü s− gi¸m s¸t chuyªn ngμnh nghiÖm thu ®¹t Kü s− gi¸m s¸t ký x¸c nhËn chuyÓn ®o¹n trung gian April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 15. qu¶n lý nhμ n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh xd (nhμ n−íc, ngμnh, l·nh thæ) tham gia ®¸nh gi¸ cÊp chøng chØ n¨ng lùc hμnh nghÒ H−íng dÉn kiÓm tra chøng kiÕn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−îng kiÓm tra n¨ng lùc Chñ ®Çu t− Hîp ®ång kinh tÕ hîp ®ång kinh tÕ Tæ chøc t− vÊn Gi¸m s¸t chÊt l−îng qu¶n lý dù ¸n Nhμ thÇu M« h×nh QLCLCTXD giai ®o¹n x©y l¾p ( theo 498/BXD-G§) April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 16. THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT GIAÙ THAØNH COÂNG TRÌNH NGHIEÄM THU KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC CUÛA COÂNG TRÌNH NHAØ THAÀU BAÙO KHOÁI LÖÔÏNG NGHIEÄM THU KYÕ SÖ CHUYEÂN NGAØNH KYÙ NGHIEÄM THU KYÙ NGHIEÄM THU NHAØ THAÀU BAÙO KHOÁI LÖÔÏNG THAÙNG KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT KINH TEÁ XAÙC NHAÄN KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT TRÖÔÛNG KYÙ 1 April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 17. 1 NHAØ THAÀU THOÂNG BAÙO CHO KEÁ TOÙAN KYÙ THANH KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT KINH TEÁ THAÅM TRA TOÙAN KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT TRÖÔÛNG KYÙ ÑEÀ NGHÒ THANH TOÙAN 2 CHUÛ COÂNG TRÌNH THAÅM TRA LAÏI THANH TOÙAN NGAÂN HAØNG (KHO BAÏC DUYEÄT THANH TOÙAN) April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 18. THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT TIEÁN ÑOÄ COÂNG TRÌNH Sau khi coâng boá truùng thaàu Khoâng Nhaø thaàu ñeà xuaát keá Kyõ sö giaùm saùt ñeà nghò hoïach tieán ñoä khôûi coâng Kyõ sö giaùm saùt xeùt duyeät ñöôïc Coâng trình khôûi coâng Kieåm tra theo doõi Thöïc thi keá hoïach Khoâng Coù keùo daøi keá hoïach khoâng coù Khoâng Coù phaûi laø nguyeân nhaân cuûa nhaø thaàu coù Nhaø thaàu ñieàu chænh keá hoïach c a b April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 19. c b a Khoâng YÙ kieán cuûa kyõ sö giaùm saùt thi coâng Caàn ñieàu chænh Ñieàu chænh keá hoïach tieán ñoä Kyù xaùc nhaän chuyeån giao Theo doõi söûa chöõa keá hoïach Coâng boá traùch nhieäm sai soùt THUÛ TUÏC GIAÙM SAÙT TIEÁN ÑOÄ COÂNG TRÌNH Kieåm tra haøng thaùng cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng trình April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 20. QUAN HEÄ TREÂN COÂNG TRÖÔØNG Moái quan heä giöõa Chuû ñaàu tö, nhaø thaàu thi coâng vaø Chuû nhieäm DA caàn phaûi ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng cuûa söï coâng baèng, tinh thaàn hôïp taùc nhaèm ñaûm baûo DA thaønh coâng. Ngöôøi chuû nhieäm DA caàn phaûi coù taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp ñeå coù ñöôïc söï toân troïng vaø buoäc moïi ngöôøi phaûi thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình. Caàn thieát phaûi kieân ñònh khoâng dao ñoäng, caàn phaûi quyeát ñoaùn nhöng khoâng thoâ baïo. Ñeå laøm vieäc trong ngaønh xaây döïng thì phaûi coù khaû naêng laøm vieäc ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø bieát caùch öùng phoù trong moïi tình huoáng. Do baûn chaát cuûa DA xaây döïng maø haàu heát caùc nhaø thaàu, chuû ñaàu tö, ñôn vò tö vaán thieát keá vaø ñoâi khi coù caû ñôn vò tö vaán quaûn lyù döï aùn thöôøng coù nhöõng baát ñoàng, tranh chaáp. Coù theå giaûi quyeát caùc baát ñoàng, tranh chaáp baèng caùch ñaøm phaùn, hoaø giaûi, söû duïng troïng taøi kinh teá vaø kieän ra toaø. April 6, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=605

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2