intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
157
lượt xem
57
download

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Hoạch định và lập tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày các nội dung chính như: hoạch định dự án, các kỹ thuật lập tiến độ dự án, điều chỉnh tiến độ dự án, điều hòa nguồn lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

 1. Chương 4 Hoạch định và lập tiến độ dự án GV: TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan BM QLSX&ĐH, Khoa QLCN 03/09/2008 1
 2. Nội dung 1. Hoạch định dự án 1. Hoạch định dự án 2. Các kỹ thuật lập tiến độ dự án 2. Các kỹ thuật lập tiến độ dự án 3. Điều chỉnh tiến độ dự án 3. Điều chỉnh tiến độ dự án 4. Điều hòa nguồn lực 4. Điều hòa nguồn lực TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 2
 3. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (1) • Tại sao phải lập kế hoạch? – Đảm bảo đạt được mục tiêu – Đảm bảo trình tự công việc – Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng – Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực – Giúp việc kiểm soát và theo dõi – Tăng cường giao tiếp/ phối hợp – Khuyến khích, động viên – Huy động vốn – Cung cấp dữ liệu Hầu hết các khó khăn của dự án gặp phải là do thiếu kế hoạch hoặc lập kế hoạch không đúng TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 3
 4. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (2) Xác định Xác định Làm chi tiết mục tiêu mục tiêu thiết kế dự án Xác định công việc Tổ chức Kế hoạch tài chính Lập tiến độ Các bước lập kế hoạch dự án Kế hoạch Kế hoạch kiểm soát kiểm soát TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 4
 5. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (3) (1) Xác định mục tiêu • Tiêu chuẩn SMART: – Cụ thể (Specific) – Đo được (Measurable) – Phân công được (Assignable) – Thực tiễn (Realistic) – Hạn chế thời gian (Time-Bound) TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 5
 6. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (4) (2) Xác định công việc – Xác định phạm vi dự án – Xác định và mô tả mọi hoạt động chính của dự án – Mô tả kết quả của dự án (các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể) – Xác định các tiêu chuẩn nghiệm thu dự án – Dự tính thời gian, ngân sách và các nguồn lực cần thiết khác – Công cụ: cấu trúc phân tích công việc hay cấu trúc phân việc - WBS (Work Breakdown Structure). TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 6
 7. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (5) • Cấu trúc phân việc (WBS) – WBS là công cụ QLDA quan trọng nhất và là cơ sở cho tất cả các bước lập kế hoạch và kiểm soát. – WBS là phương pháp xác định có hệ thống các công việc của một dự án bằng cách chia nhỏ dự án thành các công việc nhỏ dần với mục đích: • Tách dự án thành các công việc với mức độ chi tiết, cụ thể hơn. • Xác định tất cả các công việc. • Ước tính nguồn lực, thời gian, chi phí và các yêu cầu kỹ thuật khác 1 cách hệ thống. • Phân chia trách nhiệm cụ thể và hợp lý. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 7
 8. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (6) WBS dạng sơ đồ khối Cấp 1 Ngôi nhà Ngôi nhà Cấp 2 Xây dựng Xây dựng HT nước HT nước HT điện HT điện Cấp 3 Móng Móng Tường, Tường, Ống Ống Cống Cống Dây Dây Thiết Thiết mái mái nước nước thoát thoát dẫn dẫn bị bị TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 8
 9. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (7) WBS dạng liệt kê 1.0.0 DA THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG PHẦN MỀM 1.1.0 Hệ thống được cài đặt 1.1.1 Phân tích các yêu cầu 1.1.2 Thiết kế sơ bộ 1.1.3 Thiết kế chi tiết 1.1.4 Tổng hợp hệ thống 1.1.5 Chạy thử hệ thống 1.1.6 Phân phối hệ thống 1.1.7 Người sử dụng chạy thử 1.2.0 Các thành phần software 1.2.1 Xem xét lại các yêu cầu 1.2.2 Thiết kế sơ bộ 1.2.3 Thiết kế chi tiết 1.2.4 Mã hóa software 1.2.5 Chạy thử sotfware 1.3.0 Sổ tay hướng dẫn sử dụng 1.3.1 Phân tích cac yêu cau 1.3.2 … 1.4.0 Các khóa đào tạo 1.4.1 Phân tích cac yêu cau 1.4.2 … TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 9
 10. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (8) Nhận dạng một WBS tốt Một gói công việc được xác định rõ ràng có các đặc điểm sau: – Chất lượng và mức độ hoàn thành của nó có thể đo được một cách dễ dàng. – Nó có sự kiện bắt đầu và kết thúc. – Nó quen thuộc đối với nhóm dự án; thời gian, chi phí và các nguồn nhân lực có thể được dự tính một cách dễ dàng. – Nó bao gồm các công việc có thể quản lý, có thể đo được và các công việc này độc lập với các công việc của hoạt động khác. – Nó thường gồm một chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 10
 11. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (9) (3) Tổ chức – Xác định nhu cầu nhân sự. – Tuyển chọn giám đốc và cán bộ dự án. – Tổ chức Ban QLDA. – Phân công công việc/ trách nhiệm/ quyền lực cho các thành viên trong Ban QLDA. – Kế hoạch tổ chức để phối hợp và giao tiếp với các bên liên quan khác. – Công cụ: Biểu đồ trách nhiệm, biểu đồ tổ chức, sơ đồ dòng thông tin (biểu đồ báo cáo). TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 11
 12. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (10) BIỂU ĐỒ TRÁCH NHIỆM G Đ marketing GĐ phần mềm GĐ điều hành Phó chủ tịch GĐ sản xuất GĐ kỹ thuật GĐ dự án Thiết lập kế hoạch dự án 6 2 1 3 3 3 3 Xây dựng cấu trúc phân việc 5 1 3 3 3 3 Thiết kế phần cứng 2 3 1 4 4 4 Thiết kế phần mềm 2 3 4 1 4 Thiết kế giao diện 2 3 1 4 4 4 Thiết kế kỹ thuật sản xuất 2 3 4 4 1 4 Định rõ các tài liệu liên quan 2 1 4 4 4 4 Thiết lập kế hoạch sản xuất sản phẩm 5 3 5 4 4 4 1 Chuẩn bị nhân sự 3 1 1 1 Chuẩn bị chi phí cho thiết bị 3 1 1 1 Chuẩn bị chi phí cho NVL 3 1 1 1 Phân công công việc 3 1 1 1 Thiết lập tiến độ thực hiện 5 3 1 1 1 3 1 Trách nhiệm thực hiện chính 4 Có thể được tham khảo 2 Giám sát chung 5 Phải được thông báo 3 Phải được tham khảo 6 Thông qua cuối cùng TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 12
 13. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (11) (4) Lập kế hoạch tài chính – Dự kiến nguồn lực cần thiết cho mọi hoạt động và lồng ghép vào ngân sách dự án. – Lập hệ thống kiểm soát tài chính (nguyên tắc, trách nhiệm,…) dựa vào quy định của nhà nước/ công ty/ nhà tài trợ. – Lập kế hoạch tài chính (ở đâu, khi nào, bao nhiêu, và cho việc gì) – Chuẩn bị dự toán về dòng tiền kể cả những chi tiêu bất ngờ. – Công cụ: phân tích dòng tiền, phân tích rủi ro. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 13
 14. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (12) (5) Lập tiến độ dự án – Dự kiến thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi hoạt động. – Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi hoạt động. Kiểm tra liệu các nguồn lực có đủ để kết thúc công việc như đã lập kế hoạch không? Xác định các mốc quan trọng cho dự án. – Xácđịnh trình tự cần thiết của các hoạt động. – Xác định các hoạt động quan trọng và dự kiến các rủi ro. – Xác định sự cân đối giữa thời gian và chi phí. – Công cụ: biểu đồ thanh ngang (sơ đồ Gantt), CPM, PERT. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 14
 15. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (13) (6) Lập kế hoạch kiểm soát – Xác định các cách đo tiến độ theo giai đoạn. – Xác định cơ chế kiểm soát: ai, khi nào và làm thế nào để kiểm soát tiến độ thực hiện. – Xác định các tiêu chuẩn chất lượng. – Thực hiện việc quản lý rủi ro: xác định, phân tích các rủi ro liên quan và phác thảo đối sách các rủi ro. – Đây là phần hay bị thiếu trong kế hoạch dự án, do đó sẽ gây ra nhiều “cơn đau đầu” cho các giám đốc dự án ở giai đoạn thực hiện sau này. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 15
 16. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (14) Mục Các mức đánh giá ảnh hưởng rủi ro đối với các mục tiêu DA tiêu DA Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao (0,05) (0,10) (0,20) (0,40) (0,80) Chi CP tăng 0 CP tăng 20% Tiến Trễ tiến độ Tiến độ trễ Tiến độ trễ 5- Tiến độ trễ Tổng thể tiến độ 0 đáng kể 20% P.Vi giảm P.Vi của P.Vi của Việc giảm p.vi Hạng mục kết Phạm 0 đáng kể những khu những khu DA có thể 0 thúc DA 0 sử vi vực phụ bị vực chính bị được KH dụng hiệu quả ảnh hưởng ảnh hưởng chấp nhận CL giảm 0 1 số đặc tính Việc giảm CL Việc giảm CL Hạng mục kết Chất đáng kể 0 quan trọng đòi hỏi phải 0 được KH thúc DA 0 sử lượng bị ảnh được KH chấp nhận dụng hiệu quả hưởng thông qua TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 16
 17. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (15) Ma trận xác suất xảy ra - mức ảnh hưởng của rủi ro XS xảy ra (P) Điểm số rủi ro = P x I 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 Mức ảnh hưởng của rủi ro đối với mục tiêu của DA (I) • Các đối sách - Chấp nhận - Phân bổ rủi ro - Ngăn ngừa - Thay đổi giải pháp, công nghệ - Giảm thiểu hậu quả - Dừng dự án TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 17
 18. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (16) • Tại sao kế hoạch thất bại? – Kế hoạch được xây dựng dựa trên các số liệu không đầy đủ. – Mục đích, mục tiêu và các chỉ số kỹ thuật của dự án không được hiểu (hoặc không nhất trí ở các cấp). – Kế hoạch do một người làm còn việc thực hiện thì bởi người khác. – Kế hoạch không có phần theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh. – Kế hoạch thiếu những chỉ số đo tiến độ đặc biệt, hoặc có nhưng sai. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 18
 19. CÁC KỸ THUẬT LẬP TIẾN ĐỘ DA Đầu Đầu vào Xử lý ra Những thông Những thông tin tin cần thiết nhận được - Danh sách các - Thời gian hoàn công tác (WBS) thành dự án Xử lý - Xác định các công - Mối quan hệ trước bằng tác găng sau giữa các công sơ đồ - Thời gian dự trữ của tác Gantt, các công tác không CPM, găng - Thời gian, nguồn PERT - Nguồn lực được lực thực hiện của điều hoà các công tác - Tiến triển của dự án TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 19
 20. Sơ đồ thanh ngang (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A- XD bộ phân bên trong B-Sửa chữa mái và sàn C-Xây ống gom khói D-Đổ bê tông và xây khung E-Xây cửa lò chịu nhiệt F-Lắp đặt HT kiểm soát G-Lắp đặt thiết bị lọc khí H-Kiểm tra và thử nghiệm TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản