intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 6- Chọn lựa dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

187
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn dự án là quá trình đánh giá các dự án riêng rẽ hoặc một nhóm các dự án - chọn lựa thực hiện nhằm thỏa mãn các mục tiêu của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 6- Chọn lựa dự án

 1. CHÖÔNG 6: LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN PROJECT SELECTION I. TOÅNG QUAN: Löïa choïn döï aùn laø quaù trình ñaùnh giaù töøng döï aùn rieâng leõ hoaëc moät nhoùm caùc döï aùn choïn löïa thöïc hieän nhaèm thoaû maõn caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp Moãi döï aùn coù caùc chi phí, lôïi nhuaän vaø caùc ruõi ro khaùc nhau maø ta khoâng bieát moät caùch chaéc chaén löïa choïn döï aùn laø coâng vieäc khoù khaên. Vieäc choïn löïa nhoùm döï aùn khaùc nhau (portfolio) caøng phöùc taïp hôn thöôøng laø coâng vieäc cuûa nhaø quaûn lyù caáp cao. Löïa choïn döï aùn döïa treân muïc tieâu PM caàn bieát ñeå thöïc hieän döï aùn hieäu quaû II. BAÛN CHAÁT CAÙC MOÂ HÌNH LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN Hai daïng moâ hình löïa choïn cô baûn: Soá hoïc vaø khoâng soá hoïc. Löu yù: Moâ hình khoâng RQÑ – Con ngöôøi RQÑ Khoâng coù moâ hình naøo ñaït quyeát ñònh toái öu Ñeå xaây döïng caùc moâ hình löïa choïn/ ñaùnh giaù nhaø QL caáp cao caàn lieät keâ caùc muïc tieâu coù troïng soá cuûa DN Caùc yeáu toá caàn thieát ñeå ñaùnh giaù döï aùn ñöôïc phaân theo caùc chöùc naêng nhö sau: _________________________________________________________________________________ 1
 2. Caùc yeáu toá saûn xuaát 5. Qui moâ ñaàu tö yeâu caàu 1. Thôøi gian saün saøng ñeå laép ñaët 6. Aûnh höôûng thay ñoåi theo muøa 2. Thôøi gian döøng khi laép ñaët hay theo chu kyø 3. Thôøi gian vaän haønh nhö mong muoán Caùc yeáu toá nhaân söï 4. Haäu quaû cuûa SP hö bò loaïi boû 1. Nhu caàu ñaøo taïo 5. Caùc yeâu caàu veà naêng löôïng 2. Caùc yeâu caàu kyõ naêng lao ñoäng 6. Caùc yeâu caàu veà trang thieát bò 3. Tính saün saøng cuûa caùc kyõ naêng 7. Ñoä an toaøn cuûa quaù trình SX lao ñoäng 8. Caùc öùng duïng coâng ngheä khaùc 4. Möùc ñoä phaûn khaùng töø löïc 9. Chi phí thay ñoåi treân 1 ñôn vò SP löôïng lao ñoäng hieän coù 10. Thay ñoåi trong söû duïng nguyeân vaät 5. Söï thay ñoåi qui moâ löïc löôïng lieäu lao ñoäng 11. Söï saün saøng cuûa nguyeân vaät lieäu 6. Nhu caàu giao tieáp trong vaø 12. Thôøi gian vaø chi phí phaùt trieån ngoaøi ñoäi nhoùm döï aùn 13. Aûnh höôûng leân nhaø cung caáp hieän 7. Söï aûnh höôûng leân caùc ñieàu kieän taïi laøm vieäc 14. Thay ñoåi chaát löôïng SP ñaàu ra Caùc yeáu toá haønh chaùnh khaùc 1. Ñaùp öùng caùc tieâu chaån veà an Caùc yeáu toá tieáp thò toaøn cuûa nhaø nöôùc 1. Qui moâ thò tröôøng tieàm naêng cuûa 2. Ñaùp öùng caùc tieâu chaån veà moâi saûn phaåm tröôøng cuûa nhaø nöôùc 2. Thò phaàn coù theå coù cuûa SP 3. Aûnh höôûng leân heä thoáng thoâng 3. Thôøi gian ñeå coù ñöôïc thò phaàn tin 4. Aûnh höôûng leân daây chuyeàn SX 4. Phaûn öùng cuûa thò tröôøng chöùng hieän taïi khoaùn vaø caùc nhoùm quan taâm 5. Söï chaáp nhaän cuûa khaùch haøng ñeán döï aùn 6. Aûnh höôûng ñeán söï an toaøn cuûa 5. Baèng saùng cheá vaø baûo veä bí khaùch haøng maät thöông maïi 7. Chu kyø hoaït ñoäng döïtính cuûa SP 6. Aûnh höôûng leân hình aûnh cuûa 8. Caùc khaû naêng döï aùn phuï khaùch haøng, nhaø cung caáp vaø Caùc yeáu toá taøi chính ñoái thuû caïnh tranh 1. Möùc ñoä lôïi nhuaän cuûa vieäc ñaàu tö 7. Möùc ñoä bieát veà coâng ngheä môùi 2. Aûnh höôûng leân doøng tieàn maët 8. Khaû naêng quaûn lyù nhaèm höôùng 3. Nhu caàu tieàn maët daãn vaø quaûn lyù quaù trình môùi 4. Thôøi gian hoaøn voán _________________________________________________________________________________ 2
 3. TIEÂU CHUAÅN CHO CAÙC MOÂ HÌNH LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN Hieän thöïc (Realism)– Quyeát ñònh cuûa nhaø quaûn lyù laø coù theå thöïc hieän ñöôïc Khaû naêng (capacity)- Coù khaû naêng moâ phoûng caùc tình huoáng khaùc nhau vaø toái öu hoaù ñöôïc quyeát ñònh Linh hoaït (Flexibility) – nhaèm cung caáp caùc keát quaû coù giaù trò trong moät soá caùc ñieàu kieän Deã daøng thöïc hieän (Ease of Use) – Tieän lôïi, deå thöïc thi vaø deå hieåu Chi phí (Cost) – caùc döõ lieäu thu thaäp vaø caùc chi phí moâ hình hoaù neân thaáp so vôùi chi phí cuûa döï aùn Deå vi tính hoaù (Easy Computerization) – caùc döõ lieäu trong moâ hình phaûi deå daøng vaø tieän lôïi trong vieäc thu thaäp , löu tröû vaø xöû lyù _________________________________________________________________________________ 3
 4. CAÙC BÖÔÙC TRONG QUAÙ TRÌNH LÖÏA CHOÏN DÖÏ AÙN: 8 böôùc Böôùc 1: Lieät keâ taát caû caùc DAÙ hieän taïi vaø caùc yù töôûng döï aùn. Caùc nguoàn yù töôûng khaùc nhau: khaùch haøng- nhaø cung caáp- quaûn lyù caáp cao - ñoäi nguõ coâng nhaân. Böôùc 2: Xaùc ñònh tính caàn thieát hoaëc cô hoäi cuûa töøng DAÙ (nghieân cöùu tieàn khaû thi) Böôùc 3: Döï tính sô boä thôøi gian vaø ngaân saùch cho töøng DAÙ. chæ caàn xaùc ñònh töông ñoái chi phí vaø thôøi gian caàn thieát ñeå hoaøn thaønh moät DAÙ so vôùi caùc DAÙ khaùc Böôùc 4: Ñaùnh giaù tính khaû thi chung cuûa töøng DA Ù Xem xeùt ñaùnh giaù. Böôùc 5: Xaùc ñònh caùc ruõi ro (khaû naêng thaát baïi) lieân quan ñeán DAÙ. Böôùc naày tieán haønh song song vôùi böôùc 4. Tính khaû thi cao = möùc ñoä ruõi ro thaáp Böôùc 6: Xem xeùt laïi danh saùch caùc DAÙ, caùc muïc tieâu, tính khaû thi vaø caùc ruõi ro vôùi nhaø quaûn lyù caáp treân (vôùi khaùch haøng neáu thuaän lôïi) vaø vôùi caùc thaønh vieân döï kieán trong nhoùm döï aùn ñeå thoáng nhaát yù kieán. Döï aùn caøng phöùc taïp thì caøng caàn laáy yù kieán caùc thaønh vieân khaùc tröôùc khi xeáp thöù töï öu tieân coâng vieäc. Böôùc 7: Loaïi boû caùc döï aùn khoâng khaû thi vaø khoâng phuø hôïp vaø saép xeáp caùc döï aùn coøn laïi. _________________________________________________________________________________ 4
 5. Caùc quyeát ñònh saép xeáp thöù töï öu tieân caùc DAÙ laø moät quaù trình coù nhieàu cuoäc hoïp giöõa laõnh ñaïo caáp treân, khaùch haøng vaø caùc thaønh vieân trong döï aùn phaûi thöông löôïng vaø giaûi quyeát maâu thuaån tröôùc khi ñöa ñeán quyeát ñònh cuoái cuøng. Böôùc 8: Choïn löïa caùc döï aùn quan troïng nhaát vaø thöïc hieän ngay (duøng baûng thöù töï öu tieân caùc döï aùn – Project Priority Project) Chuù yù: Moät soá caùc DAÙ coù khi raát caàn ñöôïc thöïc hieän coù theå bò loaïi boû do möùc ñoä öu tieân thaáp/ thôøi gian khoâng trieån khai ñöôïc Caùc döï aùn naøy neân ñöôïc xem xeùt ôû laàn sau vaø thöù töï öu tieân coù theå thay ñoåi do caùc DAÙ khaùc ñaõ thöïc hieän. _________________________________________________________________________________ 5
 6. Caùc lyù do loaïi boû DA Thieáu tieàn, nhaân söï, kyõ naêng, thôøi gian vaø caùc nguoàn löïc khaùc caàn thieát ñeå ñaûm baûo döï aùn thaønh coâng. Caùc muïc tieâu DA laø maâu thuaån vôùi muïc tieâu daøi haïn cuûa coâng ty. Saûn phaåm cuûa döï aùn vi phaïm luaät hay caùc chính saùch hieän taïi, hoaëc coù nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán vò trí hay hình aûnh cuûa coâng ty. Maëc duø chính phuû hay caùc quan chöùc nhaø nöôùc muoán coù caùc döï aùn “yeâu thích” (pet project): nhöõng döï aùn muoán laøm chöù khoâng phaûi caàn thieát phaûi laøm, caùc kyõ thuaät ñaùnh giaù ñöôïc duøng seõ giuùp hoï thaáy aûnh höôûng beân trong cuûa caùc döï aùn. Döï aùn khoâng coù khaû naêng thöïc hieän nhanh choùng maëc duø döï aùn laø khaû thi. Coù maâu thuaån vôùi caùc döï aùn ñang thöïc hieän khaùc hoaëc ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh vaø caùc döï aùn ñoù coù möùc ñoä öu tieân cao vaø ñang naém giöõ caùc nhaân söï chuû choát. _________________________________________________________________________________ 6
 7. III. CAÙC DAÏNG MOÂ HÌNH ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN: 2 1. MOÂ HÌNH KHOÂNG SOÁ HOÏC (Nonnumeric models) TÍNH THIEÂNG LIEÂNG (The Sacred Cow) DAÙ ñöôïc ñeà nghò bôûi 1 vieân chöùc laâu naêm vaø coù quyeàn löïc trong ñôn vò Thöôøng döï aùn baét ñaàu töø ølôøi ñeà nghò phaùt trieån DAÙ Töø “sacred” coù nghóa DAÙ seõ ñöôïc duy trì ñeán khi thaønh coâng hoaëc ñeán khi vieân chöùc naày nhaân thaáy yù töôûng mình sai vaø muoán keát thuùc DAÙ SÖÏ CAÀN THIEÁT CHO VAÄN HAØNH (The Operating Necessity) Neáu DAÙ caàn thieát nhaèm ñaûm baûo heä thoáng vaän haønh toát Khoâng caàn ñaùnh giaù chính thöùc Caâu hoûi chính: Heä thoáng coù ñaùng giaù ñeå tieát kieäm so vôùi chi phi cuûa DAÙ ? SÖÏ CAÀN THIEÁT CAÏNH TRANH (The Competitive Necessity) Quyeát ñònh thöïc hieän DAÙ döïa treân mong muoán duy trì vò theá caïnh tranh cuûa ñôn vò Ñaàu tö trong caùc döï aùn daïng operating necesity thì öu tieân hôn daïng competitive necesity Caû hai daïng DAÙ coù theå boû qua caùc phaân tích soá hoïc chính xaùc _________________________________________________________________________________ 7
 8. MÔÛ ROÄNG DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT (The Production line Extension) DAÙ xaây döïng vaø phaùt trieån SP môùi Tính toaùn lôïi nhuaân kyõ caøng ñoâi luùc khoâng caàn thieát Nhaø quaûn lyù ra quyeát ñònh döïa treân nieàm tin raèng neáu SP môùi ñöôïc ñöa vaøo daây chuyeàn SX seû aûnh höôûng ñeán vieäc hoaøn thaønh cuûa toaøn boä heä thoáng MOÂ HÌNH LÔÏI NHUAÄN SO SAÙNH (Comparative Benefit Model) Nhieàu DAÙ nhöng khoâng deå daøng so saùnh vôùi nhau do khaùc ñaëc tính (SP môùi – thay ñoåi pp saûn xuaât – vi tính hoaù quaù trình ghi cheùp…) Q-sort kyõ thuaät saép xeáp thöù töï caùc döï aùn Chia caùc DAÙ ra laøm 3 nhoùm: Toát – TB – Xaáu theo möùc ñoïâ ñaùng giaù töông ñoái _________________________________________________________________________________ 8
 9. KYÕ THUAÄT Q-SORT CAÙC BÖÔÙC KEÁT QUAÛ TÖØNG BÖÔÙC 1. Ngöôøi ñaùnh giaù taäp hôïp caùc theû Taäp hôïp coù teân vaø moâ taû DAÙ boä theû 2. Chia thaønh 2 boä: öu tieân thaáp öu tieân cao Öu tieân Öu tieân cao thaáp 3. Choïn theû töø moãi boä thaønh boä Öu tieân Öu tieân Öu tieân thöù ba: möùc ñoä trung bình cao TB thaáp 4. Choïn caùc theû töø öu tieân cao & thaáp Öu tieân thaønh nhoùm coù öu tieân raát cao & TB raát thaáp Öu tieân Öu tieân Öu tieân Öu tieân 5. Cuoái cuøng, xem xeùt raát cao cao thaáp raát thaáp keát quaû _________________________________________________________________________________ 9
 10. 2. MOÂ HÌNH SOÁ HOÏC (Numeric models/ quantitative approachs) A. CAÙC MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH KHAÛ NAÊNG SINH LAÕI: PROFIT- PORFITABILITY A.1 Phöông phaùp thôøi gian hoøan voán (Payback Period) Thôøi gian hoøan voán döï aùn Thv – Thôøi gian caàn thieát cuûa döï aùn ñeå löôïng tieàn thu ñöôïc ñuû hoøan traû tieàn ñaàu tö ban ñaàu, (+) (-) Thv (coù xeùt ñeán suaát chieát khaáu) Thv (khoâng xeùt ñeán suaát chieát khaáu) Thôøi gian hoaøn voán khoâng tính ñeán suaát chieát khaáu T hv -P + ∑1 t= CF t =0 Thôøi gian hoaøn voán coù tính ñeán suaát chieát khaáu Thv CF t -P + ∑ t =1 (1 + t ) t =0 Tieâu chuaån ñaùnh giaù “Döï aùn ñaùng giaù” Thv ≤ [ Thv] _________________________________________________________________________________ 10
 11. Ví duï 1: Moät döï aùn caàn moät chi phí laø 100.000 USD ñeå thöïc hieän vaø coù doøng tieàn vaøo haøng naêm laø 25.000 USD thôøi haïn hoøan traû laø 100.000/25.000 = 4 naêm Phöông phaùp naøy giaû thieát raèng doøng tieàn vaøo seõ keùo daøi ñuû ñeå traû tieàn ñaàu tieân vaø boû qua baát kyø doøng tieàn naøo coù trong thôøi gian hoøan traû. Phöông phaùp naøy cuõng xem nhö khoâng phuø hôïp khi coù tính ruûi ro. Tieàn ñaàu tö vaøo döï aùn caøng hoøan traû nhanh thì döï aùn caøng ít ruûi ro. A.2 Phöông phaùp suaát thu lôïi trung bình: (Average Rate of Return - ARR) Suaát thu lôïi trung bình laø tæ soá lôïi nhuaän haøng naêm trung bình (tröôùc hoaëc sau thueá) vôùi tieàn ñaàu tö ban ñaàu cuûa döï aùn. (Chuù yù: Thöôøng nhaàm ñaây laø phöông phaùp nghòch cuûa phöông phaùp thôøi haïn hoøan traû vì lôïi nhuaän haøng naêm trung bình laø khoâng töông ñöông vôùi doøng tieàn maët thu vaøo). Ví duï: nhö trong ví duï 1, giaû söû döï aùn coù lôïi nhuaän haøng naêm trung bình laø 15.000 USD ARR = 15.000/100.000 = 0,15 Öu ñieåm 2 phöông phaùp: ñôn giaûn nhöng caû hai ñeàu khoâng tính ñeán giaù trò thôøi gian cuûa doøng tieàn maët. Tröø khi laõi suaát cöïc kyø thaáp vaø tæ soá laïm phaùt laø baèng khoâng thì seõ giaûm thieåu sai soùt. _________________________________________________________________________________ 11
 12. A.3 Doøng tieàn maët chieát khaàu: (Discounted Cash Flow) Döïa treân khaùi nieäm Giaù trò theo thôøi gian cuûa doøng tieàn teä (Time Value of Money) Pt = P0 (1 +i) t Phöông phaùp naøy xaùc ñònh giaù trò thôøi gian hieän taïi cuûa taát caû doøng tieàn maët baèng caùch chieát khaáu chuùng bôûi suaát thu lôïi yeâu caàu nhö sau: n Ft NPV = A 0 + ∑ t =1 (1 + k ) t Trong ñoù: Ft - Doøng tieàn maët ôû thôøi ñieåm t k - Suaát thu lôïi yeâu caàu A0 - Tieàn ñaàu tö ban ñaàu Neáu tính ñeán aûnh höôûng cuûa laïm phaùt (hoaëc giaûm phaùt): n Ft NPV = A 0 + ∑ t t =1 (1 + k + p t ) vôùi pt – tæ soá laïm phaùt tieân ñoùan Tieâu chuaån ñaùnh giaù “döï aùn ñaùng giaù”: NPV ≥ 0 _________________________________________________________________________________ 12
 13. Tieâu chuaån so saùnh caùc döï aùn loaïi tröø nhau: NPV Max ( vôùi NPV ≥ 0) Ví duï: Ñaàu tö 100.000 USD cho döï aùn coù doøng tieàn maët thu vaøo haøng naêm 25.000USD trong thôøi gian 8 naêm, suaát thu lôïi yeâu caàu laø 15% vaø tæ leä laïm phaùt laø 3%/naêm, ta coù: n 25.000 NPV = −100.000 + ∑ t =1 ( + 0,15 + 0,03 1 )8 = 1.939 USD A.4 Suaát thu lôïi noäi taïi (Internal Rate of Return- IRR) IRR laø suaát chieát khaáu laøm cho NPV cuûa döï aùn baèng 0 i= IRR NPV = 0 Tieâu chuaån ñaùnh giaù “ döï aùn ñaùng giaù” IRR ≥ MARR Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá IRR ( ) ≥ MARR _________________________________________________________________________________ 13
 14. A.5 P/Phaùp tyû soá lôïi nhuaän/chi phí (B/C) Coøn ñöôïc goïi laø chæ soá khaû naêng sinh laõi: (Profitability Index) Tæ soá giaù trò hieän taïi roøng cuûa taát caû doøng tieàn töông lai vôùi chi phí ñaàu tö tieàn maët ban ñaàu. Tyû soá B/C thöôøng Tyû soá B/C söûa ñoåi B B-C söûa ñoåâi C Tieâu chuaån ñaùnh giaù “döï aùn ñaùng gía”: B/C ≥ 1 Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau:Phöông phaùp gia soá B/C ( ) ≥ 1 _________________________________________________________________________________ 14
 15. Ví duï: Coâng ty döï ñònh xaây döïng theâm moät nhaø maùy môùi trò giaù 8.000.000 USD. Theo döï tính seõ ñaït lôïi nhuaän laø 1.000.000 USD/naêm. Tæ leä chieát khaáu laø 6%/naêm vaø döï aùn keùo daøi trong 20 naêm. Döï aùn neân tieán haønh khoâng theo phöông phaùp B/C? NPV = 1.000.000 (P/A, 6%, 20) = 11.470.000 USD B/C = 11.470.000/8.000.000 = 1,43 neân tieán haønh B. CAÙC MOÂ HÌNH SOÁ HOÏC GHI ÑIEÅM (SCORING) Moâ hình löïa choïn döï aùn söû duïng ña muïc tieâu (multiple criteria) RQ ña muïc tieâu nhaèm choïn 1 trong caùc PA sao cho trong cuøng 1 luùc coù theå thoaû maõn nhieàu muïc tieâu khaùc nhau vôùi möùc ñoä caøng cao caøng toát. B.1 Moâ hình yeáu toá 0-1 khoâng coù troïng soá Moät danh saùch caùc yeáu toá lieân quan ñeán döï aùn ñöôïc choïn löïa bôûi nhaø quaûn lyù caáp cao Tieâu chuaån choïn löïa: • Hieåu roõ muïc tieâu cuûa doanh nghieäp • Coù ñuû kieán thöùc veà nhoùm döï aùn tieàm naêng cuûa doanh nghieäp Öu ñieåm: Söû duïng nhieàu tieâu chuaån trong quaù trình choïn löïa RQÑ _________________________________________________________________________________ 15
 16. Nhöôïc ñieåm: Caùc tieâu chuaån coù möùc ñoä quan troïng baèng nhau Ví duï: Caùc yeáu toá Ñuû tieâu Khoâng ñuû chuaån tieâu chuaån Qui moâ thò tröôøng tieàm naêng, USD x Thò phaàn tieàm naêng, % x Khoâng coù yeâu caàu veà kyõ naêng x chuyeân moân Coù khaû naêng QLDA vôùi nhaân söï x hieän coù Khoâng caàn thieát phaûi saép xeáp laïi toå x chöùc Aûnh höôûng ñeán tieâu chuaån moâi x tröôøng Ñoä lôïi nhuaän: RR> 15% sau thueá X Lôïi nhuaän haøng naêm > xxxUSD x Thôøi gian hoaøn voán sau 3 naêm X Aûnh höôûng veà hình aûnh cuûa coâng ty Ñoái vôùi khaùch haøng x Ñoái vôùi giôùi coâng nghieäp x Toång 8 3 _________________________________________________________________________________ 16
 17. B.2 Moâ hình phaân cöïc: Moät phöông phaùp ñoà hoïa ñeå giaûi thích quaù trình khaûo saùt vaø löïa choïn caùc phöông aùn => thöôøng laø moâ hình ñaàu tieân trong quaù trình choïn löïa Giuùp ngöôøi phaân tích coù taàm nhìn toång quaùt vaø ñaùnh giaù nhanh ñoái caùc döï aùn vöôït troäi. Nhanh Döï aùn C Reõ Nhieàu Döï aùn A Toát Döï aùn B _________________________________________________________________________________ 17
 18. B.3 PHÖÔNG PHAÙP LIEÄT KEÂ VAØ CHO ÑIEÅM Phöông phaùp naøy ít söû duïng thoâng tin ban ñaàu phuø hôïp cho caùc nhaän ñònh ban ñaàu vaø trong ñieàu kieän thieáu huït thoâng tin. Moâ hình ñöôïc xaây döïng töø nhöõng chæ tieâu nhö: lôïi nhuaän, thôøi gian ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng, ruõi ro vaø thaønh coâng hoaëc nhanh , re,õ toát nhieàu trong thöông maïi hoaëc taäp hôïp caùc nhu caàu ñoái vôùi döï aùn. Moãi chæ tieâu ñöôïc ñaùnh giaù theo thang ñieåm 3 vôùi giaû ñònh laø caùc chæ tieâu coù troïng soá baèng nhau. Toång soá ñieåm cuûa moãi ñeà nghò ñöôïc ghi coät beân phaûi choïn döï aùn coù ñieåm ñaùnh giaù cao nhaát ñeå tieáp tuïc nghieân cöùu Ví duï veà moâ hình lieät keâ vaø cho ñieåm Chæ tieâu Nhanh Nhieàu Toát Reû Ñieåm 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Toång Döï aùn A X X X X 10 Döï aùn B X X X X 6 Döï aùn C X X X X 8 Choïn phöông aùn A _________________________________________________________________________________ 18
 19. B.5 MOÂ HÌNH ÑAÙNH ÑIEÅM COÙ TROÏNG SOÁ Moâ hình lieät keâ troïng soá: seõ ñaùnh troïng soá vaøo caùc chæ tieâu tuyø theo möùc ñoä quan troïng thöôøng söû duïng caùch thaûo luaän nhoùm ñeå traùnh tranh caûi veà taàm quan troïng. Öu ñieåm: laø coù tính ñeán söï caân ñoái giöõa caùc chæ tieâu Nhöôïc ñieåm: thieáu chính xaùc vaø phuï thuoäc nhieàu vaøo heä thoáng ñaùnh giaù troïng soá. Ví duï: Khaûo saùt caùc döï aùn phaùt trieån saûn phaåm môùi. Chæ tieâu ñöôïc ñaùnh giaù töø thang ñieåm 0 (keùm) ñeán 30 (xuaát saéc) Troïng Ñieåm soá Caùc chæ tieâu soá Xuaát saéc Toát TB Keùm Toång keát 30 20 10 0 Coù theå tieâu thuï ñöôïc 0,25 X 7 Ruõi ro 0,20 X 4 Caïnh tranh 0,15 X 3 Giaù trò gia taêng 0,15 X 0 Cô hoäi kyõ thuaät 0,10 X 3 Vaät tö saün coù 0,10 X 1 Baûo veä baûn quyeàn 0,05 X 0 Saûn phaåm hieän taïi 0,05 X 1 1,00 18 _________________________________________________________________________________ 19
 20. Caùc troïng soá ñöôïc xaùc ñònh trong khoaûng [ 0 – 1 ] => Toång quaùt caùc chæ soá ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: n Si = ∑1 Sijwj j= Trong ñoù: Si - Toång soá ñieåm cuûa döï aùn thöù i Sij - Ñieåm soá cuûa döï aùn i vôùi tieâu chuaån j Wj - Troïng soá cuûa tieâu chuaån thöù j Troïng soá Wj ñöôïc xaùc ñònh baèng nhieàu phöông phaùp trong ñoù DELPHI ñöôïc söû duïng hieäu quaû vaø roäng raõi nhaát Moät phöông phaùp cuõng khaù phoå bieán laø Qua trình phaân tích thöù baäc (Analytic Hierarchy Process) phaàn meàm öùng duïng: Expert Choice@ _________________________________________________________________________________ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2